i 1 a i ivoor. BINNENLAND. II Woensdag 23 Januari. N? 3821. 1889. JNieuws- en FEUILLETON. at ENIGING. UIT VERRE GEWESTEN. Advertentieblad, voor Gouda en Omstreken. JEN. ng. I .- De insencling van advertentifin kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. - n. EIT HE m len Heer IN, i omstreken 1. CTIE. II Liederen i V. Scène ana Max Brach, lofmann. BOUMAN. S. V. D. C. jbb, 'i Hagt, Gouda, Alt; Tenor; de lam, Bariton. tUalhondéife wma Larockt .Wijn. Aas- ItBMBhSSTM. der Zelf- uitspat- 8/89, uari 1889, SBMAAKz, (Noor ktt XuftUck.) GOUDSCHE COURANT. kam, M4 ar A. H. C. THIM. 1- 1— 1— 1— 0,70 N8DAG 22 ars J. vaar f 0.20. HE P0TJE8 >fb. Prjjs erschrik- ngd lijdt, >nn£ die n van een het Ver- arkt 34, t bedrag, n boek- '■'.A De uitgave dezer Courant geschiedt dageljjks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prps per drie maanden is 1.25, franc per post f 1.70, Afzonderlijke Nominers VIJF CENTEN. GOUDA, 22 Januari 188». Het officieel bulletin omtrent den toestand van Z. M. den Koning luidt aldus Na een kalman dag heeft Z. M. de Koning een ruatigen nacht doorgebracht. De algemeene toestand ia bevredigend. By kon. besluit is benoemd tot directeur van het postkantoor te Gouda i. W. Vorster, thans directeur van het poet- en telegraafkantoor te Steenwjjk. In de hedenmiddag gehouden vergadering van den Gemeenteraad, dia door 16 leden werd bygewoond (afwezig was de heer Straver) werd: 1. Goedgekeurd het voorstel tot wijziging der begrooting van het larUlietisch Armbestuur, dienst 1888. verzoek eervol ont- Kodde als gemeente- i AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GE00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Ad vertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschjjnt. 8. Een voorstal van B. an W. tot het bouwen van een Gymnasium. B. en W. stellen voor oen Gymnasium te bou wen op het terrein van de voormalige Gasthuiskerk op de Oosthaven, terwijl do vroegere bakkerij van het Gasthuis kan worden ingericht tot woning voor den Concierge. De kosten worden aldus geraamd 14000 voor het Gymnasium, f 1200 voor de woning van den Concierge en f 800 voor ameu blement Achter de schoollokalen blijft dan vol doende ruimte voor een bewaarplaats van het oud- archief en de librye. Ter visie. 4. Een suppletoir, begrooting voor bet oude vrouwenhuis. Ter visie. In deze zitting werd aan het raadslid Dr. H. Ussel de Schepper vergunning verleend tot het doen van eene interpellatie tot B. en W. Genoemde heer begon met de mededeeling van hetgeen hem daartoe aanleiding had gegeven. Die aanleiding moest nh gezocht worden in eene mis sive van het Dagelyksch Bestuur dezer gemeente aan den heer Mart i. Bonman, lesvaar aan de Btode- lyke Muziekschool alhier, la die missive nh wordt den heer Bonman medegedeeld dat door B. en W. op advies van de Commissie van toezicht over die school, een ongunstige beschikking is genomen op zyn verzoek om tegelyktydig met zijne betrekking aan de muziekschool te mogen waarnemen die van Directeur der Goudsche Zangrereeniging en van Di recteur der Utrochtsche Mannen-Zangvereeniging. Bedoeld advice waa ongunstig geweest daar de Com missie meende dat de geregelde gang van het onder wijs aan de muziekschool door gelijktijdige vervulling van genoemde betrekkingen nadeel ondervond. Spre ker begreep ten volle dat B. en W. bezwaar moesten maken de gevraagde vergunning te verleenen als er werkelijk geraar bestond voor dien geregelden gang van het onderwijs, wat hem aanleiding gaf den heer Bouman nauwkeurig omtrent de geschiede- nis der zaak te ondervragen. Bestond dat gevaar toch niet, dan was het bedenkelijk een talentvol man als*den heer Bonman die vergunning niet te verleenen. Bovendien bleek uit de slot—clausule van den brief van B. en W. dat er wellicht mogelijkheid zou bestaan de bezwaren, die tegen het toestaan be stonden, uit den weg te ruimen. De heer Bouman nu bad spr. bepaald verklaard dat er nooit stoornis was ontstaan in den gang van het onderwijs zoolang hjj de betrekkingen gelijktijdig vervulde. Bij het vaststellen van den datum voor het openbaar examen in December jl. was alleen eenig verschil ontstaan. Spr. drong ten slotte op nadere inlichtingen aan en een nader onderzoek en zoo mogelijk op een gun stige beslissing op het verzoek van den heer Bouman. De Voorzitter gaf daarop zeer uitvoerige inlich tingen met mededeeling van de gevoerde correspon dentie, waarna eene uitgebreide discussie ontstond, (waarin wij heden niet verder kunnen treden, daar de zitting slechts enkele oogenblikken eindigde voor het afdrukken dezer courant,) waarbij de hh. v. Veen (die de handelingen der Commissie verdedigde) Oudyk, Noothoven van Goor, Jager, Hoogenboom en Prince, bebalre den Voorzitter en dien heer Ussol de Schepper, het woord voerden. Ten slotte werd de volgende motie aangenomen voorgesteld door den beer Prince: „De Raad, gehoord de inlichtingen van B, enW., vertrouwt dat B. ei. W. na grondig onderzoek slechts in de uitsterste noodzakelijkheid aan den heer Bouman de vergunning zal weigeren tot waarneming der betrekking ran Directeur der Goud- sche Zangrereeniging en der Utrechtsche Mannen- Zangvereeniging, gaat over tot de orde van den dag.* 12 leden verklaarden zich voor deze motie, terwijl de hh. van Bergen IJzendoorn, Koning, Noothoven van Goor en Hoogenboom buiten stemming bleven. In ons volgend nr. komen wij op de discussie terug. anders zal onze Magnifico aan wal stappen zonder dat zyn gevolg hem staat op te wachten. Waarschuw hem,* ging zij voort, terwijl zij Clara tot aan de deur vergezelde, „dat hjj zich wel zeer goed mag ge dragen, als hij verwacht met iets meer dan louter be leefdheid door de tnenschen hier ontvangen te worden.* Die jonge dame is zoo plotseling en met zooveel levendigheid ten tooneele verschenen, dat ik geen tyd heb gehad om haar behoorlijk aan den lezer voor te stellen. Terwijl Castletou juffrouw Digby naar het rjjtuig vergezelt, zal ik u mededeelen dat die levendige jonge difine Emily Ferris is, eene dochter ran Henri Ferris, ten wiens huize, zooals ik vroeger heb aangemorkt, juffrouw Clara tydelyk haar verblijf houdt. Om de waarheid niet te kort te doon, moet ik er bijvoegen dat, niettegenstaande den onverschilli gen toon, waarop zij over du Barry sprak, en hoewel zij reeds voor het diner gekleed was, Emily zich da delijk verwijderde en wel een uur besteedde om een nieuw toilet te maken, dat door eenvoudigheid en goede smaak uitmuntte. Toen bet rijtuig voortreed, verzonken Castleton en Clara in diep en onafgebroken stilzwijgen. Clara had zich reeds in hare verbeelding een tooneel voorgosteld, dat zij onvermengd genoot. Castleton had zijn ge- vreesden medeminnaar uit het oog verloren, en her innerde zich slechts zyn schoolmakker en vriend. Zij hadden geregeld briefwisseling gehouden. Hij zou Alf weder bij zich hebben, als een bondgenoot, een helper, een medewerker in de onderscheidene plan nen, die hjj gemaakt had en nog gedurig maakte, ten nutte van bet land en tot verbetering van den maat- schappelijken toestand, kortom, tot een algemeene ver andering ten goede. Want Castleton was destijds door drongen ran het besef dat het leven eene ernstige zaak is, geen beuzelarij of scherts, ook niet louter een jagen naar vermeende persoonlijke voordeelen; maar eene ernstige, veelomvattende werkelijkheid, die zich uit strekt tot het hiernamaals, waarmede het onafschei delijk verbonden is. 't Is de jeugdige droom van alle brave mannen, als zy voor ’t eerst togen het bedrog dezer wereld te velde trekken, alles omver te halen en te her vormen. Het stelsel, waarvan onze dagelyksche zaken, uitgaan, en volgens hetwelk de maatschappij bestaat, moet door zuiver belangelooss beginselen vervangen worden. Zij beproeven verscheidene plannen en mid delen, om dit te bewerkstelligen. Na een moedigen strijd, waarin zij aan de spotternij van de onnaden kenden en hot trotsche medelijden van de wyzen zyn bloot gesteld, erkennen zy dat zij zich met eene y'dele hoop gevleid hebbeu. Zy ondervinden wat zoo veel welmeenendo mannen reeeds eeuwen vóór hen hebben ondervonden, hoe vruchteloos 't is bot eene stelsel door het andere te vervangen, of door invoering van eene nieuwe machinerie het kwaad te willen verdrijven. Toch hebben zij het wdlen beproeven. Toch moeten wij hunne poging eeren. En hetzij zij zich mismoedig uit den strijd terug- 2. Togen 1 April e. k. op slag verleend aan den heer C. arts. Ingevolge eene oproeping voor de vervulling dezer vacature meldden zich 6 sollicitanten aan. In de volgende vergadering zal eene benoeming geschieden. De volgende stukken kwamen by den Raad in 1. Het rapport der Raadscommissie belast met het onderzoek van de begrooting voor de Volks gaarkeuken, adrueerende tot goedkeuring. Ter visie. 2. Eene missive van dames Regentessen van het Wees- en ASlmoeMnienhuis inzendende eene aanbe veling voor regentes in de vacature ontstaan door het overlijden van Mevr, van Zeijlen, geb. Schenk. Daarop staan: Mevr. C. E. Knaap, geb. de Klerk en Mevr. L. Fortujjn Droogleever, geb. de Jong. Ter visie. «Dat niet,* bracht zijn vriend er tegen in. is voor zijne vorming buiten *s lande gegaan.* «Dat doet er niet toe. Ik vind dat wij in ons eigen land gevormd behooren te worden.* <Gij vergeet de omstandigheden,* hernam Castle ton *het testament.» «Neen, dat vergeet ik niet Dat is *t juist wat mjj het meest ergert. Ik kan niet uitstaan, dat een jongeling zijn land afvallig wordt, om aan de gril van een onaangename oude vrijster te voldoen.* nDe mortuii nil nüi bonwn^ sprak Castleton, met gemaakte deftigheid. #Dat is, geloof ik, een spreekwoord,* zeide Emily; //en ik houd eveumin van spreekwoorden als van oude vrijsters.* «Foei, Emily, ’t is schandelijk zoo te spreken,* viel Clara in, zich voor de eerste maal in het ge sprek mengende. Haar oogen schitterden een weinig, maar zij lachte toch. «Daar is ’t rijtuig, juffrouw Digby," hernam Emily, insgelijks schertsend. «Gij moogt u wel haasten

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1