[ER, 1 d N? 3882. 1889. Donderdag 24 Januari. oping IDS, ID ALLEEN een Oppasser. Nieuw»- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. EN, BINNENLAND. FEUILLETON. )UW 1781 aan het Alida.» IENST rdam inten. UIT VERRE GEWESTEN. 1 i JCHT, 96, Gouda. ERS De insending van advertentlfln kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. i LAN i 'J HL 4 Deurwaarder» ma' wel «eggen, hunne identiteit, l en»t te treden talari» in eene in eene de beer oner. Bovendien worden alle Ad vertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verechgnt. artelgk dank rolging moge De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De pry's per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70, Afzonderlijke Nommerz VIJF CENTEN. or Personen-, M nz. te bezor- 89, des mor tis van wglen de Oostharen (Naar kei Nngeleek.) n. ld rad en eenbrand- lor Gouda, N. n. CLOET. IPPER. i, fatsoenlijke igdragen van Vereeniging ter liefdadige lat door ons, le nagelatene i de Hoofd- 'emaakt eene nen het netto 888 en eene ovengenoemd goudsche courant. 7) Het volgend oogenblik had bij den vreemdeling met het voorname voorkomen bij de band gegrepen en riep op vroolyken toon: »A)f: hoe gaat bet, jongen?» tanbevolen- 1 gebrouwen beginne af, het opvoedingsstelsel aangenomen dat jongens en meisjes in dezelfde klasse moesten leeren, en vrij te urnen mochten spelen. Ik beb nu eene brochure voor mjj, in 1825 ge drukt, en getiteld: .Hoe jongens en meisjes opge- vood moeten worden. Het kwaad van het Fnuuohe stelsel aangetoond en uiteengezet. Door den heer en juffrouw Pettengill hoofdonderwyzer en onderwijzeres aan de Bijzondere School voor jongens en meisjes, te Sootenskopft, in Westchester.» In drze brochure wordt het geheels vraagstuk bewonderenswaardig behandeld. Wel straalt er veel strengheid jegens de Roomschen in door, terwijl de aandacht op de kloosters wordt gevestigd als een deel uil makend van hetzelfde verderfelijke stelsel van afzondering; maar met deze enkele uitzondering, wordt het onderwerp met gematigdheid en vrjjzin- De tjjdgeest heeft zich tegen deze leer verklaard; plaatsje in Connecticut, twee bezorgdheid voor hare meisjes en eene fashionable ELEN.KA8- en AAIIDE- n een MEU- ADVERTENTIEN worden geplaste* van 15 regeli a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Wij moeten verscheidene jaren teruggaan. ’t Is twaalf uren, op zekeren Zaterdag, de twin- tigste December de klok in de schoolkamer van «den heer on juffrouw Pettengill, Hoofdonderwyzer en onderwijzeres van de Bijzondere school voor jongens en meisjes te Sootenskopft,» wijst juist het middaguur aan. Destijds was Sootenskopft een aange- j naam dorp, op den oever van de Hudson in West- r„ - Chester. (Die naam is sedert eenige jaren veranderd derwijzers aan de openbare school geplaatst te worden, in Fairmont, als beter passende bij den verfijnden en zij brachten zulke brieven van aanbeveling,mede, geest van den tijd.) De heer en juffrouw Pettengill, i broeder en zuster, hadden ongeveer dertig jaar aan I het hoofd van de school gestaan, on daar dit mis- schien wel twintig jaar geleden is, ia het «eer waar- oop van de» GOUDA, 28 Januari 188». Het officieel bulletin omtrent den toestand van Z. M. den Koning luidt aldus: Z. M. de Koning heeft weder een matigen dag gehad, de nacht daarentegen was onrustig. De eet lust laat nog te wenaoheu over. Z. M. beeft benoemd tot ontvanger der directe belastingen te Helmond J. P. van Dugteren, thans ontvanger de» buitengemeenten te Gouda. van Dinsdagmorgen werden de volgende personen veroordeeld A. v. d. 8., oud 20 jaar, behanger, wonende te Gouda, wegens vernieling, tot 3 degen gev. J. A. U., oud 80 jaar, arbeider te Zevenhuizen, bekl. van mishandeling, tot 8 maanden ger. In zyn antwoord op het voorloopig verslag der Eerste Kamer over zijne begroeting zegt de minister van justitie, dat een ontwerp van wet betreffende de enquête over de fabriekstoestanden bij den Raad van State is, en dat hij geen herziening der drankwet wenschebjk acht Uit Bodegrave schrijft men van Maan: Voor een talrijk opgekomen publiek t openbare Nutarergadering heden avond mr. Goeman Borgesius, nd der Tweede De sociale toestanden van den tegenwoordigen tijd, waar het te pas kwam vergeleken met die van vroe ger, en enkele grepen uit de enquêteverslagen waren de voornaamste inbond van de zaakrijke en boeiende rede, die evenals d* voor beklaatste uur bewaarde uiteenzetting van het begrip van vrijheid, en het onderscheid tusschen volksgewoonten en volkszeden, met belangstelling werd aangehoord. De Ned. Sport bevestigt dat de overwinning van onze Nederlandse*» kampioenen bij den achaatsen- wedstrijd te Hamburg werd .doodgiwegen»Geen bravo, geen kreet ging op, toen onze wakkere Gourde den duitschen kampioen Harms verslagen had. De op de baan aanwezige Hollanders zegt het blad waren de eenige elementen, die dezen wedstrijd, welke anders veel van een begrafenis had, wat op- vroolykten. Overigens wordt met lof gewaagd van de beleefdheid en voorkomendheid van het bestuur der Hamburgsche vereeniging, van welke de Matei is uitgegaan. Uit het verslag van den wedstrijd in dat blad By de Remonstr. Broederschap te Amsterdam is het volgende viertal opgemaakt: P. Heeriug, te 's-Gravenhage; W. M. de Vries, te Meppol H. P. Schim van der Loeff, te Gouda en B. Tideman, te Haarlem. Donderdag 81 Januari e. k. heeft de 5e abonns- ments-tooneelvoorateUing plaats in «Om Genoegen*. V De koninklijke vereeniging Bet Nedertmdech Iboneel voert dan opDn Vbibmdkltnor, tooneelspel in 5 bedr. van Alex. Dumas, vertaald door A. J. Le Gras. Daarin treden on: Mevr. Theo Frenkel Bouw meester, Mevr. Sophie de Vries, Mej. Cbr. Pool man en Mej. Marie Lorjé, benevens de hh. Louis Bouwmeester, Morin, Tourniaire, Spoor, de Jong, Claus, Mejjnadier, Schwab, Verenet enz. enz. Naar wij vernemen is de heer Willem vanZnylen voonfemens Maandag 4 Februari a. st. in de socië teit «Ons Genoegen» op te treden tot het hbuden van eenige voordrachten, met een geheel nieuw pro gramma. In de zitting der Botterdamscbe Arr. Rechtbank’ sohynlyk dat die school niet langer bestaat, met har» eigenaardigheden en haar uitmuntend onder richt.» Ik heb dan ook onlangs gehoord dat op de plaats, waar de Bijzondere school bloeide, een ryk koopman uit Now-ïork een fraaie villa heeft lateh bouwen en een uitgestrekten tuin heeft laten aan leggen, en dat men nu sierlijke rijtuigen en vurige paarden, knechts in lirerei en groepeu elegante hoeren «iet, waar men, nog niet zoo heel lang ge leden, het tooneel kou aanschouwen, dat ik hierboven begon te beschrjjren. Ik betwijfel sterk of jong en oud rondom deze en de aangrenzende villa's wel zulk een goed leven hebben als de leerlingen van de Bijzondere school op diezelfde plaats genoten. De heer en juffrouw Pettengill zoover ik weet, werden zy nooit afzonderlijk genoemd waren op zich zelf eene bijzondere instelling. Zy hadden nigheid behandeld, hun loven lang niet anders gedaan dan onderwijs V geven. Niets was van hou bekend dan dat er, vele en bereisóo vrouwen hebben uit Parijs eene teedere jaren geleden, uit een plaatsje in Connecticut, twee bezorgdheid voor hare meines en eene fashionable lange, magere, bleeke jonge lieden, in zwaren onverschilligheid voor bare jongens medegebracht, rouw’ gekleed, dien zy nimmer gehoel aflegden, te die, volgens de brochure van den heer en juffrouw Scotenskopft aankwamen Hun oogmerk was als on- Pettengill, beiden evenzeer te veroordeelen zijn. -“hit;*, -J--, Deze twee personen waren aan het gezamenlijk w -aanbeveling mede, gebruik van den familienaam zoo gewoon, dat zjj l dat zy kort daarna werden aangesteld. Het duurde bijna vergeteu hadden dien andi-rs te bezigen. Zij niet lang, of de heer en juffrouw Pettengill begonnen waren zoo lang tot een gemeenschappelijk doel ver- de Bijzondere school, waarvan zij zooveel jaren met eenigd geweest, dat zij hunne afzonderlijke persoon- eere aan het hoofd stonden. Zij hadden, van den Ijjkheid, ik blijkt verder dat de wedstrijd alleen is doorgegaan tengevolge van een telegram van bar. De Salis, in ant woord op de tyding dat de Duitsche beuren zich hadden teruggetrokken, en luidende aldus: «U hebt mate* aan genomen, trekt u terug, wij derhalve overwinnaar.* Naast de bijbelkraam, die eiken Maandag tot de eigenaardigheden van het Amstelveld te Amsterdam behoort, heeft thans Recht voor MIe» qjn legertent opgeslagen, om socialistische vlugschriften en blaad jes aan den man te brengen. De decoratie, boven dit kraampje aaugebracht, bestaat in een een geschilderde, staande op een gevleugeli houdende in de hoog geheven rechterhand e< toorts. De juffrouw wordt geflankeerd door twee schilden met spreuken van Multatuli, inhoudende dat het volk zal opstaan tegen de ellendelingen, die het stoffelijk en zedelyk ten gronde richten, enz. Tot welke onverkwikkelijke tooneelen deze door de socialisten blijkbaar gezochte buurschap leiden moet, laat zich gereedeiyk begrijpen. Er worden disputen geleverd, waarbjj men niet weet wat meer weerzin wekt: het cynisme der godloochenende soci alisten of het godzalig geteem van den man der bij belkraam, dat dergelyk paradeeren met het grofste ongeloof uitlokt en bevordert Een paar politie-agenten blijven voortdurend in de omgeving, ten pinde tusschenbeide te treden, wanneer het getwist al te luidruchtig wordt of in handtaste lijkheden dreigt te ontaarden. Onlangs heeft voor het eerst een vaartuig van vry groots afmetingen de reis van St. Petersburg naar Archangel, dat wil zeggen van de Oostzee naar de Witte zee, gemaakt langs de rivieren, de meren en de kanalen van Noord-Rusland. Dit vaartuig waa een baggerschip, te St. Petersburg gebouwd, en be stemd tot het uitdiepen van de haven van Archangel, en heeft 40.74 M. lengte, 8.12 M. breedte en l.#8 M. diepgang. Aanvankelijk was het plan om het

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1