rs 'GE. 1 II TT ER.g boven- 2 oping JARIG !1j N? 3824. [bums, enko- g enz. VAART, k. VAN DIK FEUILLETON. ütFverre gewesten. Gzn., fningen. igen.” r. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. rverij, ’rij. De aanstaande Kiezerslijst, L Zaterdag 26 Januari. 1889. De insending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. I I 1 I J eelgoed, toon, "g aweg. niets De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franse per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. d middel ►HK/D de Apoths- Jrogisten ‘g sren, •avenhage, op i 1889, >r 3* Klasse ^.D VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. SI 1889. 1 Tooneel.s Dümas file. !a uur. jzen. Maart, doch rervoer voor (Naar het Nageluh.) III. Gedurende bijna drie maanden hoorde men meer van het kind of van hare moeder. Toen hield er een rijtuig stil voor de deur der# Bijzondere school,* en eenekleine tengere gedaante, in rouw gekleed, werd er uitgetild. Dat was de kleine Clara. Zij was de eenig overgeblevene vaw het gezin op Indian Lake, dat bestaan had uit man, vrouw en vier kinderen. Dit was dan het beloofde einde" van dat tooneel in de dorpskerk, toen die fiere en knappe vreemdeling met het lieve en bevallige schoolmeisje in den echt trad, en haar naar zijne verre woonplaats medenam. Het kind stond op het pad evenals een stoel of eenig ander meubelstuk, juist zooals zij zelf was nedergezet, wachtende om weêr weggebracht te wor den, al naar men goedvond. Een heer van een knap voorkomen, in den bloei des levens, stapte na haar uit en geleidde haaf het huis binnen. Eerst had die heer een gesprek van bijna een uur Jang met juffrouw Pettengill; daarna nam hij Clara op, kuste haar teeder, gaf haar in de 4 «n m olgende 2 ’lleerd Markt. NGS, tier. armen van de kostschoolhouder» over, en ging heen. Niettegenstaande deze lange uitweiding, is de tijd geene seconde voortgegaan, ’t Is zooals ik in het begin van het hoofdstuk zéide, twaalf uur op zekeren Zaterdag, den twintigsten December; de klok in de schoolkamer van den heer en juffrouw Pettengill, hoofdonderwijzers van de bijzondere school voor jon gens en meisjes te Scotenskopft, wijst juist het mid daguur aan. De heer en juffrouw Pettengill hebben hunne oude gewoonte behouden van Zaterdag een halve dag vacantie te geven; en die begint juist op dit oogehblik. De kindesen komen uit een zijdeur; niet luidruchtig en wild, maar in volle vrijheid, bereid om pret te maken. Sommigen loopen naar het bordes, waaronder verscheidene sleden staan. Nog veel meer staan er in een hoek van de schut ting. Zonder eenige meeite, schijnt ieder kind de zijne te herkennen; al de sleden verdwijnen spoedig, en worden met verwonderlijke behendigheid naar de kruin van den heuvel gebracht. Nu en dan ziet men een kleinen deugniet naar huis gaan om te eten, ten einde geen tijd te verliezen om den korten na middag volop te genieten. Bijna allen maken zich echter gereed om de helling van den stellen heuvel af te gleden, die zonder eenige belemmering bijna tót aan de rivier loopt. Er is weinig onderscheid te zien tusschen de kostleerlingen en de dagscholieren, behalve dat de eerstgenoemden moer zorgvuldig op den tijd letten, omdat zij stipt ten half één ure aan tafel moeten zijn. goudsche courant. vorden alle regenman- leskleeding- garni turen, of geverfd nderde prjj- sleverd. •ken de Heer 73a, alwaar eten te be- der Belgen, liskade 19 I deden. Er zijn nl. twee soorten van kiezers, die zich izdeb iaah vóór 15 Febrnari ten stad- hnize moeten aanmelden, zoo zjj niet van het kiesrecht verstoken willen zijn. Vooreerst zjj, die in andme gemeenten, dan waar zjj wonen, zjjn aangeslagen, of die hier of elders in gemeenschap met anderen onroe rende goederen bezitten. Nu, met de per- soneele belasting zal dit wel uitzondering zjjn. Personen, die in meer dan eene ge meente in de personeels belasting zjjn aange slagen, zjjn uitzonderingen, en zjj behooren veelal tot de vermogende lieden, die zomers hun buitenplaats en ’s winters een stad be wonen, en zjj weten zelf Nel wat zjj te doen hebben. Maar er zjjn ook lieden, die in de eene ge meente wonen, doch in een andere gemeente in de grondlasten zjjn aangeslagen, meer voor. Men kan in w>udu Zjj, die met anderen onroerende goederen in gemeenschap hebben, kunnen zoo hun aandeel in de gemeenschappelijke belasting 10— voor het rijk bedraagt, eveneens onder overleggin| van het biljet, plaatsing op de lijst vorderen zoo zjj zich vóór 15 Februari aanmelden. En nu dé tweede soort, van kiezers, die handelend moeten optreden. Dit zjjn de kamer bewoners, die persoonlijk niet worden aange slagen, omdat zjj door denzelfden ingang als de hoofdbewoner het hun verhuurde gedeelte binnentreden. Deze personen moeten zich allen aanmelden, ook tij die dit het vorig jaar deden, want zjj zouden verhuisd kunnen zjjn. Men ontvabgt op het stadhuis een biljet ter invulling, tenzij reeds dadeljjk duidelijk bljjkt dat men niet in de termen valt. Zij, die den 15 Februari geen negen maanden op dezelfde kamers gewoond hebben, kunnen zich alvast dezen gang besparen, doch alle anderen zonden we raden de moeite te nemen. Dit voorloopig optreden toch is de eenige voorwaarde, waaronder het kiesrecht op dezen grond wordt verleend. Misschien bljjkt reeds dadelijk dat er geen quaestie van zjjn kan, maar ook als dit niet terstond bljjkt, moet toch later 'nog worden uitgemaakt of het door hem be woonde gedeelte op het kiesrecht aanspraak geeft. Doch dit ie van later zorg. Laten wjj het nu nog eens kortweg her halen. Vóór 15 Februari moeten allen, die in een andere gemeente, dan hun woonplaats, in het personeel of in de grondbelasting zijn aange slagen en dien aanslag betaald hebben, met ”UL''Igll.JiL l Misschien zou men ook iets meer voornaams bij hen kunnen bespeuren dan bij hunne schoolmakkers. Het kan echter zijn dat ik mij dit verbeeld. Maar ik weet wel dat de kostleerlingen prijs stellen op hunne voorrechten, waarvan er één is, dat zij zoo dicht bij de helling wonen, die om af te glijden de beste in de geheele landstreek is. Zij kunnen ieder oogenblik, dat zij vrij hebben, even uitwippen, eene slede nemen en weêr naar binnen gaan, terwijl vele van de dagscholieren een langen weg zouden moeten afleggen om er te komen. Dat zou voor de dag scholieren een reden kunnen zijn om de kostleer lingen te benijden. Misschien doen zij het ook wel. Voort gaan jongens en meisjes! De jongens zijn galant, en zoeken oplettend naar de sleden der jonge dames. Jonge dames! Waarom niet? Wij kunnen ze zoo wel noemen, want zij zijn jonge dames in de oogen van hare bewonderaars, die in hare oogen reeds jongelingen zijn. Daar gaan zij! Wiens slede gaat het snelst? Wie valt op dit oogenblik juist met zijne slede om, en valt hals over kop in de sneeuw? Daar is eene slede, die op hol is gègnan. Iemand heeft er op den top van den heuvel tegen gestooten, en zij is zonder passagier naar beneden gegleden. Daar vliegt zij de helling af, over oneffenheden heen springende, en al slingerende totdat zij omlaag terech t komt. Een van allen zal de slede moeten naloopen en moeite hebben haar weêr naar boven te trekken Ginds zie ik een lief, blozend jongejuffertje. Zij Bovendien worden alle Ad vertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschjjnt. gemeente Dit komt voor. Men kan iwOonda wonen en onder Moordrecht zijn land hebben'liggen of er een woninkje in eigendom hebben, dat men verhuurt. Deze personen moeten Mr 15 Fe bruari hun voor voldaan geteekende belazting- naar stadhuis brengen, want van jun aanslag krjjgt de Burgemeester geen opgaaf. Ieder dus die personeels belasting over 1887/88 of grondbelasting over 1888 heeft betaalt in eene andere gemeente, dan waar hg woont, moet zelf handelen. Men gaat met de biljetten naar het Stadhuis, hoort daar of het bedrag der belasting voldoende is en zoo ja dan laat men het op 't stadhuis en krjjgt het later terug. Doch, we herhalen het nog dit geldt alleen voor hen, die in een andere gemeente belasting betalen. Velen zullen er zjjn, die nog in het onzekere verkeeren of zjj tot de kiezers behooren, en daaronder zullen er zjjn, die niet gaarne de trappen van het stadhuis beklimmen om daar wellicht te vernemen, dat zjj er niet toe be hooren en die dus in hun oog misschien een mal figuur maken. Hoewel we dit niet eens zjjn en we het integendeel lofwaardig vinden, dat iedereen, die twjjfelt of hjj in de termen valt, onderzoekt of hjj op de Ijjst kan komen en of hjj er ópstaat, willen we toch nog eeus de grondtrekken van ons ingewikkeld kiesrecht ontvouwen. Voor ditmaal alleen over de vraag: wie valt in de termen om op de lijst te komen De algemeens eischen, als Nederlander ens. kenmerken bespreken. En dan kunnen we kort zjjn ten opzichte van hen die in dezelfde gemeente, waar zjj wonen, in de personeele of in de grondbelas ting zjjn aangeslagen. Als zjj bun aanslag in popttren de personeele belasting, loopende van Mei '87 "nn aanfi tot Mei '88 of die in de grondbelasting over het jaar '88 hebben betaald, komen zjj op de Ijjst zonder dat dit hun eenige moeite kost. De ontvanger toch verstrekt de noodige op gaven aan den Burgemeester. De lieden, die in deze klasse vallen hebben dus voorloopig niets te doen. Maar er zgn twee andere klassen, die wel iets moeten doen, en dat vóór 15 Februari en onverschillig of zij het in 't vorig jaar ook reedt

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1