ling J 41 it I 1 I ixter. m is I 1 II 1 I 1889. Dinsdag 29 Januari. N? 3826. 10. EN. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. EU ping i BINNENLAND. 1 I ^1 CN. Kinder* FEVILLETON. ouda. UIT VERRE GEWESTEN. 9gea.” 7- NB 1 4 I I KER. De inzending van advertentièn kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. 5 j a uit de rijgbaar ;ents anden, lLONS. ns franco belegen co. I 8? Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. V. ia De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prgs per drie maanden is 1.25, franc, per post 1.70. Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschgnt. »ÜDA. ihoorzaamheid. sar heul en troost bij hare tante. i in de noodzakelijkheid om ..Iriegon. Spoedig bleek het waar 1 overtuigd JEDKOOP DA. goudsche courant. ren worden (Noor hei Engelmhj IV. des mor- i van wjjlen Oosthaven latingen en beriep inzichten omtrent h< onderwijs op de meaning van de heeren Van Rees en Sprenger van Kijk, die beide zich zouden hebben „EN.KAS- Laden ge- OPER- en I enz. van ’srnor- unr. urwaarders ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10-Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. i RI 1889. h Tooneel ros. Dümas fils. 7s uur. jjzen. Naar de moaifeur de Rome mededeelt, ia dr. Schaap man Woenadag-ochtend door den Paus in particu liere audiëntie ontvangen.* Ook het Centrum maakt van die audiëntie mel ding. Hot schrijft: Naar wij met alle zekerheid vernemen, heeft dr. Schaapman, die reeds eenigen tijd te Rome vertoeft, dezer dagen eene langdurige particuliere audiëntie Eenigen tijd vroeger waren twee knapen te zamen op de «Bijzondere school" gekomen. Zij kwamen uit New-York en waren van denzelfden leeftijd. De een was Tom Castleton, de andere Alfred du Barry. Zij waren omstreeks tien jaar oud. Tom’s vader was een van de beroemdste doctoren in de stad, en in zijn beroep had hij kennis gemaakt met den ouden du Barry. Deze gevoelde zich aangetrokken door het voorname voorkomen van Castleton, die dagelijks Met het oog op de aanstaande verkiezingen voor de Provinciale Staten zal s. s. Vrijdag 1 Febr. de heer Zelrelder te Stolwijk voor de kieners optreden, daartoe uitgenoodigd door het bestuur der liberale kiesvereeniging Stolwijk. De laden dier Vereeniging hebben uatuurlijk vrijen toegang tot die bijeenkomst niet-leden zullen toegelaten worden tegen betaling van een geringe entrée. Uit Gouda schrijft men aan de ïïjd: De leden der R. K. Leenerteniging alhier smaakten een paar dagen geleden het voorrecht de Zeereerw. heer B. H. Klönne uit Amsterdam voor hen als spreker te zien optreden met een onderwerp, dat de meeste belangstelling wekte, namelijk: „Het Stieren gevecht in Spanje." Wijl de Zeereerw. spreker dezelfde stof reeds vroeger in andere plaatsen behandelde en daarvan verslag in uw blad werd uitgebracht, meenen wy te kunnen volstaan met de mededeeling dat onze hooggespannen verwachting ten volle werd bevredigd, zoowel door het levendige, kleurige van het verhaal als door de degelijkheid van het pleidooi voor de stierengevechten tegenover de ziekelykc sentimen taliteit onzer dagen, die daarin niets ziel dan een wreed spel, den beschaafden, verlichten enz. menach onwaardig. De geachte voorzitter der Vereeniging was onge twijfeld aller tolk, toon hij den Zeereerw. spreker dankte voor de geschonken genotvolle uren en hem een hartelijk »tot weerziens 1< joeriap. GOUDA, 28 Januari 1888. Hot officieel bulletin omtrent den toestand van Z. M. den Koning luidt aldus De Koning bracht een goeden dag en een mati gen nacht door. De toestand blijft bevredigend. Voorloopig worden geen bulletins meeP'uitgegeven. By kon. besluit zijn benoemd de voorzitters en burgerlijke leden en hunne plaatsverv. in de onder scheidene militieraden voor de lichting der nat. mik van 1888. Voor de Provincie Zuid-Holland zijn benoemd, in het 3de militiedistrict, tot voorzitter mr. A. A. va» Berge» Uiendoorn, lid der Pror. Staten; tot zijn plaatsverv. mr. S. Ie Poole, lid der Pror. Staten; tot lid J. J. vm Maeyh Huyeer soa Reeaen, lid van den gemeenteraad van Leiden; tot zijn plaatsverv. mr Z Z Schoeit her, lid van den gemeenteraad van Leiden. Toen de heer Willem van Ztiijlen in September jl. in de Sociëteit „Ons Genoegen" voor een volle zaal optrad, verwierf hij den byval van bet talrijk pu bliek. Alleen maakte men de opmerking dat het jammer was dat het programma alleen nrs. bevatte van één kunst-genre. Nn de heer van Zujjlen Maandag a. at. hier ter stede opnieuw optreedt is daaraan te gemoet gekomen. De eoirie wordt geopend met de voordracht van het aandoénlijke, lieve stukje van Eng. Manuel: H«t Jvuub, vert, door J. L. Wert heim. Voorts bevat het programma twee nrs., die onlange in Amsterdam een enorm succes hadden, nl. Bzslvitblooshzid en Paabdbnoano (van Laurillard). Het zal voorzeker alle kunstvrienden aangenaam zyn weder een genotvollen avond in het vooruitzicht te hebben. I I 11) Haar vader bewaakte haar zoo zorgvuldig, dat zij bijna eene gevangene was. In 't geheim legde zij echter bezoeken bij hare tante af, die in een fraai huis woonde, en wier echtgenoot van dag tot dag ryker werd. Hier leerde zij veel nieuws. Zij zag boe dwaas de droombeelden van haar vader waren, en begon te begrijpen hoe ellendig haar toestand zou worden, als zij altijd genoodzaakt was aan zyne grillen toe te geven. Eindelijk was de natuur sterker dan kinderlijke Maria vond Dit bracht haar dagelijks haar vader te bedriegen. _ro het op neêrkwam. Op zekeren dag vroeg zy hom bepaald te spreken. Er had een verschrikkelijk tooneel plaats. Maria gaf haar vader kennis dat zy met een jong effectenmakelaar geëngageerd waal De woede van den vader was niet te beschrijven. Hij vloekte zijne dochter op eene ontzettende wyze. Hij sloot haar in hare kamer op, en liet haar twee dagen op water en brood zitten. gehad bij den H. Vader. De gezondheid van hot geachte Kamerlid, waarover sommige bladen minder gunstige berichten hebben medegedeeld, laat tegen woordig niets te wenschen over en nu onze hoogge waardeerde medewerker zich gereed maakt, om van zijne ontspannings-reis terng te keeron, hopen wy hem spoedig in vollen welstand en met vernieuwde krachten weer te zien. De Haarlemsche rechtbank deed Zaterdag uitspraak in de zaak van W. F. Hoogerbeets, tegen wien ter zake van poging tot moord en poging tot doodslag met voorbedachten rade, door den officier van justi tie eene gevangenisstraf van 5 jaar was geëischt. Overeenkomstig dien eisch werd de beschuldigde veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. i Staten-Generaal. Ezbste Kambu. zittingen van Zaterdag 26 en Maandag 28 Januari 1889. De algemeens beraadslagingen werden Zaterdag voortgezet. In de eerste plaats was het woord aan de Ministers van Oorlog en van Koloniën. De heer Bergansius betoogde nader de verdedigbaarheid des lands tegenover den geopperden twijfel, waarby hij deed uitkomen dat een onverhoedsche aanval als waarvan sprake is in eene door den heer Tendal aan de leden der Kamer toegezouden brochure buiten beschouwing blijven moet daar dat geval zich nooit zal voordoen. Met nadruk verzekerde hij, dat de regeering zich door niets zon laten af brengen van het haar inziens noodzakelijk standpunt bij de hervorming der levende strijdkrachten, eene verklaring, die vooral waarde heeft, nn het eerlang te verwachten rapport der staatscommissie, naar men zegt, concludeert tot persoonlijke dienstplicht. De heer Keuohenius was zeer verzoenend in zijne nit- zich, ter verdediging van zyne iet subsidieeren van hot inlandsch Den derden dag was het vogeltje gevlogen, en Tegen zoo iets was hij niet bestand. Deze laatste den dag daarna werd rij Mevrouw Adolphus Drinker, slag voor zijne trotsohheid overleefde hij niet lang. Zy had een braaf, ijverig, goedhartig echtgenoot Hij werd bedlegerig en stierf, naar ik geloof, van een werkzaam man, niet bijzonder welopgevoed, die louter verdriet. De wereld was hem onverklaarbaar soms overvloed van geld had, en soms schraal by 1 wsworden. Ziin zoon was niet oud <mnoae om hem kas was. Destyds had hij goede saken gedaan, en was m ho»ie. Dit had ten gevolge dat Drinker, in het welwillende tydperk der eerste huwelijksdagen, de hypotheek kocht, die zoo zwaar op rijn schoon vader drukte, en die het middel dreigde te worden om hem geheel op straat te zetten. Daarna stelde hy een brief op, dien hy zeer welsprekend en tref fend vond, maar die, wat stijl en tul betrof, veel te wenschen overliet, hoewel hy uit een goed hart kwam. Hij berichtte rijn schoonvader wat hij gedaan had, verzekerde hem dat hij hem nimmer om het geld zou vragen en gaf de hoop te kennen hem eerstdaags in zyne woning, waarvan hij het adres nauwkeurig opgaf, te zien. Om allee de kroon op te zetten, onderteekende hy zich: „Uw liefhebbende Zoon." Henry R. S. T. du Barry ontving die missive met een gemengd gevoel van ergernis en woede. Hoe durfde hij hem onder verplichting stellen! Dat was juist een streek van zoo'n gemeenen effectenmakelaar. Hoe durfde hij eene aanspraak op hem koopen! De oude man maakte verscheidene antwoorden gereed, om zijne verontwaardiging te betuigen, die echter alle onvoldoende bleken te zyn en elk op zyne beurt verscheurd werden. Den derden dag was het vogelde gevlogen, en Zy had” een braaf, ijverig, goedhartig echtgenoot Hij werd bedlegerig geworden. Zijn zoon was niet oud genoeg om hem tot troost te zijn, en het was ongetwijfeld voor hem tyd om nit te stappen. Niemand miste hem. Zyne dochter liet hem deftig begraven, en bij die gelegenheid kwamen zij en haar echtgenoot, benevens mevrouw Ferris en haar echt genoot, in eene nette rouwkleeding, die beide zeer goed stond. De kleine Alfred werd uit Scotenskopft ontboden en ging onmiddelijk na de begrafenis, in een nieuw zwart pak, er weêr heen. De geheele zaak, dood, rouw en begrafenis was in drie dagen afgeloopen en Harry R. S. T. du Barry was in het familiegraf bijgezet.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1