IT ivenhage, op 1889, GE. DE PENSIOENWET. Woensdag 30 Jaaaari. N° 3887. 1889. Nieuws- en Ligmg BINNENLAND. Gouda en Omstreken. Advertentieblad boor iping ARIG gen.” FEUILLETON. UIT VERRE GEWESTEN. :ên. MNGEN iten, welke itige Huur land, opge- 3ON, Can- fAART, I ON. I WDA. De iniending van advertentien kan geschieden. tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave. 1 [ang van het e ingen. rvekae van portefeuille open jzren igen. er A. H. G. ifaart, doch ervoer voor Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, *t welk des Maandags vergchjjnt. \el 50 dg. Coiffeur. tuijll. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjz per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. óns te verhelpen. Wat toch is 1846 is de wet tot stand ge- inkomen, als (Naar hei Engelteh.) V. che Cou- sn door het IMAN en Huideelt, dagen tyd ste pjjn te gevoeligste GOUDSCHE COURANT 3‘ Klasse VAM MN GOUDA, 29 Januari 1889. Naar wy vernemen zal de heer J. Th. van Schouwenburg alhier 21 Februari zijn 30-jarig jubi- II 1889. Tooneel.» >UMA8 flls. uur. sen. Ijjk of althans zeer bezwaarlijk zjjn zou hun deel te doen toekomen aan de rechtmatige erven. Vandaar de tegenwoordige voordracht om tot opheffing van het bestaande fonds over te gaan en voortaan de pensioneering der amb tenaren geheel te nemen voor rekening van den Staat, zonder van de belanghebbenden eenige bjjdrage te vorderenaan de weduwen en weezen wordt tevens een pensioen verze kerd, doch daarvoor moeten de nieuwe ambte naren jaarlijks zich aan korting van 5»/„ op hun traetement getroosten. De regeering be rekent dat 27 millioen noodig zjjn als eerste bjjdrage voor een nieuw fonds, waaruit de weduwen en weezen zullen ondersteund wor den, welk bedrag volgens nauwkeurige bereke ningen van deskundigen voldoende zjjn zou om, met de jaarljjksche 5 pCt. van het tracte- ment der nieuwe ambtenaren, de kosten te be- rgksschatkist en aangewend tot schulddelging. Een jaarljjksche rentebesparing van 280,000 wordt daardoor verkregen, doch deze som is nagenoeg gelijk aan den last, dien de Staat op zich neemt door voortaan de ambtenaren zonder byd rage te pensioneeren. Het bestaande surplus komt dus ten bate der ambtenaren of althans van hun weduwen en weezen. spoedig, dat de ge' >e rekena waren. H l, zoodat feiteljjk ge vels ambtenaren een Ijs hunnen opvolgers 73 ging men dan ook kn de doorioopende korting van 2 pCt, doch da afloopende kor ting, bestaande in de storting van één jaar de 4 of 5 eerste jaren de benoeming, bleef bestaan. Doch ook nn nog derd da het pei op 7 J den beursprjjs van den millioen voorhanden. D die gedwongen waren in d hebben voorbereid, doch haar komt niettemin want hun bijdragen w< de hulde toe der belanghebbende, voor hare houden, Met feeds ooge! zagen is te begrijpen. Vandaar de aandrang tot billjjker regeling, waarvan het thans inge diende ontwerp het gevolg is. De bedoeling is het bestaande surplus, afkom stig van te booge bydragen der ambtenaren, te besteden vooreen gelijksoortig doel, als waarvoor het is bijeengebracht. Eenvoudige naasting door den Staat, al nam deze dan ook de be staande verplichtingen over, zou hoogst onbil lijk zjjn, daar dan de werkgever zich verrij ken zou met geld, dat aan de werknemers toebeboort; teruggave van het teveel betaalde aan de deelhebbers ia onuitvoerbaar, daar niet alleen omslachtige berekeningen voor elk hun ner noodig zouden zjjn, maar vele ambtenaren sedert 1846 zjjn overleden, zoodat het moei- I. Naar alle waarschijnlijkheid zal onder het tegenwoordig ministerie een nieuwe regeling tot stand komen van da pensioenen voor burger lijke ambtenaren van den staat. Althans er is een ontwerp ingediend, dat door de ambte naren over het algemeen met ingenomenheid wordt begroet, daar het vooruitzicht bestaat, dat, van lo. Jan. 1889 af, niet alleen aan ken zelve, maar ook aan hun nagelaten betrekkin gen pensioen wordt verzekerd. Heeds sedert jaren hebben de ambtenaren daarop aangedron gen en geruimen tjjd was men bezig de grond slagen voor eene steekhoudende nieuwe regeling te zoekende tegenwoordige regeering hoeft eenvoudig ingediend, wat hare voorgangers Den ochtend na zijne thuiskomst^ zeide hij eens klaps aan het ontbijt: "Mama, Jane Leroy, eene van onze knapste school meisjes, vindt dat ik er niet voor deug om dominé te ■worden." Dokter Castleton sloeg ernstig de oogen op en zag Tom aan. Hij las op het levendig gelaat yan zijn zoon eene uitdrukking, die eene vermenginging van bezorgdheid en verlichting was. De dokter had eene diepe kennis van menschen en zaken. Hij zag met een enkelen blik hoe het met Tom gesteld was. Hij gevoelde gewetenswroeging. Hij had zijn zoon ver onachtzaamd. Voorzeker was de knaap in de beste handen in die van zijne moeder, maar hij had vroeger op den aanleg en neigingen moeten letten. „Mijn jongen," vroeg hij vriendelijk, //zoudt gij dominé willen worden? Zeg mij oprecht hoe gij daarover denkt?" Mevrouw Castleton was zeer ongerust, en had willen spreken, maar een blik van haar echtgenoot deed haar het stilzwijgen bewaren. //Spreek ronduit," hernam de dokter, aanmoedigend. wik geloof dat ik het wel zou willen" zeide Tom, die het gevoel zijner moeder niet wilde kwetsen, //als ik er maar voor deugde. Ik geloof dat ik het behoorde te willen." nVolstrekt niet," sprak de docter. «Er is geen reden waarom gij meer zoudt moeten wenschen een predikant te worden dan advocaat of wat ook. Gij behoeft er voor het tegenwoordige niet over te den- administratie van het daarvoor bestemde fonds. Nu bleek echter al spoedig, dat de gevorderde bydragen te hoog bereken» waren. Het fonds groeide vaa jaar tot jaar al durende meir dan 40 jaret spaarpot gemaakt hebben, zal ten goede komen. In II reeds over tot afschaffing V«n 2 pCt-, doch.de afloopende kor- itamada f_ J traetement, verdeeld over de 4 of 5 eerstejaren na de benoeming, bleef bestaan. Doch ook 1 wordt,van de ambtenaren meer gevor- lan noodig is, zoodat op het oogenblik msioenfonds vele miffioenen te rjjk is; Aug. van het vorig jaar was er naar i dag een som van 34 snghebbenden, deel te nemen, ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. 12) Als hij eens bleef steken voordat hij er half door was, wat moest hij beginnen? Het viel hem in, dat hij tegen zulk een ramp op zijne hoede zou kunnen zijn door het gebed op te schrijven, het van buiten te leeren en het heimelijk voor zich op den kansel te. leggen. Misschien zou hij dan zijne oogen wel genoeg kunnen openen, om zijn geheugen te gemoet te komen, zonder dat men het bemerkte. Men ziet hieruit welk een oprecht, eenvoudig uneisjes, die nog karakter Tom had, en hoe het hem in dit tijdperk J van zijn leven veel onrust baarde. Alf du Barry was een knaap van eene geheel andere soort. Hij was veel bij zijn vader geweest, en was gewoon naar zijne satires en bittere aan merkingen te luisteren. Hij was niet oud genoeg dat zij veel invloed op hem konden hebben, maar hij was er scherjizinnig en opmerkzaam door geworden. Hij was werkelijk een knappe jongen, en welopge voed, maar hij was meestal in het gezelschap van zjjn vader geweest, terwijl Tom, altijd by zyne moeder was. bereidwillige medewerking om het bestaande onrecht eenigszins te verhelpen. Wat toch is het geval? In 1846 is de wet tot stand ge komen, die nog thans vigeert. Daarby werd wel volgens vaste regelen aan de ambtenaren pensioen verzekerd ten laste van den Staat, maar men stelde tegelijker tyd een fonds in, dat gevormd zou worden door bydragen der ambtenaren zelven en waaruit depensioenen geheel zouden worden gekweten. Elk ambte naar stortte daarin gedurende de vier of vyf eerste jaren l/t of van zjjn jaarlyksch trac- tement, dat eenvoudig werd afgetrokken en daarna als doorioopende korting nog 2 pCt. per jaar. De Staat betaalde dus niets voor de pen sioenen, doch zorgde alleen voor de richtige Het duurde niet lang of die knapen waren te zamen op een vriendschappelijken voet. Zulke uit- eenloopende karakters hechten zich juist aan elkander; en onder de uitmuntende leiding van de Bijzondere school, kwam het weldra tusschen hen tot een vriend- schappelijken Wedijver in studie en algemeens vor deringen. Tom’s meaning dat alles juist zoo was als het scheen, werd allengs gewijzigd door Alf’s vrye en losse aanmerkingen, m navolging van de tafel gesprekken zijns vaders, terwijl van den anderen kant de omgang met zijn nieuwen makker niet zonder invloed op Alf bleef. Omstreeks den tijd toen de knapen, bij gelegenheid van hunne eerste vacantie, naar huis zouden gaan, had er een klein voorval plaats, dat van eenig ge wicht bleek te zjjn. Tom sprong in overmaat van vrooljjkheid door de school, toen een van de oudere t'1j eene extra les zat te leeren, en die hij door zijne luidruchtigheid hinderde, uitriep: „Daar zal wat moois van terecht komen, als jij een dominé moet warden!" Die aanmerking trof Tom. Er was veel waars in, dacht hij: en als dat zoo was, moest hij al die op wellingen van yroolijkheid onderdrukken en zich gewennen zeer bedaard' te zijn. Dit denkbeeld bedroefde hem niét weinig, maar het was in de gevolgen gélukkig voor hem. Hy begreep dat hij ten eenenmale ongeschikt voor den gees telijken stand moest zijn, en dit was hem een soort van troost.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1