IGE. DB PENSIOENWET. [ER., in boven- S I I! ogen? Donderdag 31 Januari. 1889. FEUILLETON MJD4. UIT VERRE GEWESTEN. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Gzn., 'roningen. MEERH JON. POPP, uitvinder der s- De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur dei namiddags van den dag der uitgave. -- Eoon, "3 ideweg. INOS, j outer. iarta herin ondwater I 7 ■gang van het IAN Zoon. IjgSS Bovendien worden alle Advertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, trance per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. eep, d tegen iedoro RI 1889. :h Tooneel I inkomen, als {Naar het Engelech.) VI. Dümas file. l/B uur. jjzen. zeep, P- nel, n. 7. in Anatherin- leid schadelyk icHuw ik Mer- aankoop van GOUDSCHE COURANT. huwde hij, omdat de dames Marlinspike het glasruiten niet te vergeten, kende de opgewonden- wenschten. In eene vlaag van sentimentaliteit had- heid geene grenzen. den zij een klein meisje, van wiens afkomst niets i Welk eene blijdschap voor de geloovigen! De Tandpoeder e en scheone :hte tot het i te Weenen. Separaten be ldenrijk Co. bij F. E. van nabilié, apoth. iedam bij C. te Amsterdam Uloth Co., van Spanje CCUO «V WIVU uavu vuvn .VU n-rnj m v* worden doorgehakt. Daarenboven moet steeds zoodat 'de financieels ge- termen vallende weduwen en weezen niet moei- is; de weduwen en weezen van overleden kenaren konden worden opgeroepen om 13) Het duurde lang eer Croton een gepaste kleur voor zijne handschoenen gekozen had, hoewel door zijne welmeenende vriendinnen geholpen. Eindelijk bepaalde hij zich tot eene lichte zalmkleur. Elegante halve laarzen met zwarte slopkousen, en een tamelijk hooge hoed met breeden rand, voltooiden zijn wan- delcostnum. Daar week hij niet af. Bedaard, met eene uitdrukking van zachtmoedige vriendelijkheid ging Croton zijn weg. Zijn gezicht kwam nooit uit de plooi; nooit lachte hij overluid, nooit kwam er oen uitroep over zijne lippen. Hij had de waarde van vorm en ceremonie geleerd en besloot zich daarachter te verschansen. Wat Croton onder andere omstandigheden mis schien geworden zou zijn, weet ik niet. Ik heb slechts met hem te maken zooals ik hem vind. Hij was een slimme klant, met veel meer natuurlijken aanleg dan zijn neef in den vierden graad, de bis schep; en hij besloot van die voordeelen gebruik te maken. Zoodra hij den geestelijken stand omhelsd had, AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. In eene vlaag van sentimentaliteit had- heid geene grenzen. klein meisje, van wiens afkomst niets i Welk eene blijdschap voor de geloovigen! De bekend was, tot zich genomen, en dat kind was tot ouderwetsche lieden, die zich vergenoegden met hunne ...3. Zij was voor Croton godsdienstoefening te houden zooals hunne vaderen besloten de pil te slikken, als gedaan hadden, zeiden dat het te Boomsch was, maar de jongeren van dagen waren er over ’t alge meen zeer mede ingenomon. Zij hadden hunne be komst van den ouden stijl. Die was hun veel te droog, en bovendien werd het tijd dat het dorp eene eigene kerk had. De WelEerwaarde Croton Ellsworth vestigde zich te Scotenskopft en legde zooveel ijver en goeden wil aan den dag, dat het spoedig bleek dat hij juist de man was voor de zaak, die hem was opgedragen. Zijne kerk bloeide. Van den eenen kant door de Bellamy’s geholpen en van den anderen kant door de Marlinspikes, kon het ook wel niet anders. De welEerwaarde Croton nam, onder andere be moeiingen, ook de Bijzondere School onder zijn toe zicht. Een enkel onderhoud met den heer en juf frouw Pettengill overtuigde hem dat zijn plan hopeloos was. Hij had meer dan zijne partij ge vonden, en hij was slim genoeg om den aftocht te blazen voordat hij een onaangenamen indrnk had gemaakt. Wat meer zegt, toon Harry een weinig ouder was, werd hij naar diezelfde school gezonden, waar hij uitstekende vorderingen maakte. Harry’s bijzondere schoolvriend was Charles Gra- ves, wiens vader da kolenkoper van het district was, e> zjj geen weduwe nekten, élk van hun weezen een twaalfde van hun tnietement tot een ge- zamenlijk maximum van, een vierde of hoog stens 600, de weezenpensioeneu uit te keeren totdat het jongste kind d»n Ie rftjjd van 18 ja- ren heeft bereikt. Het komt ons voor, dat de regeling, welke wij hierboven in hoofdtrekken mededeelden, niet onverdiensteljjk is. Natuurlijk zijn er bezwa ren te maken en kan het niet anders of er is eenige ongelijkheid in de behandeling van toe komstige, tegenwoordige en gepensioneerde amb tenaren. Elks aandeel in de bijeengebrachte som en elks recht is moeilijk te bepalen en onder vaste wettelijke regelen te brengen. Bjj dergelijke ingewikkelde quaestiën moet nog al eens de knoop, dien men i ambti hun aanspraken te doen gelden. Op deze wijze zou de regeering spoedig op de hoogte zijn van de som, die jaarlijks meer noodig is om aan haar plan de verlangde uitbreiding te ge ven. Bleek dan inderdaad, dat de kosten te hoog zouden loopen, dan zal elk verstandig man zich daar gaarne bij nederleggen, maar aan dergelijk onderzoek schijnt niet te zijn ge dacht. Eenigszins willekeurig schijnt men zich beperkt te hebben tot de op lo. Januari 90 nog in dienst zijnde ambtenaren. Alles bijeengenomen, mogen wij het wets voorstel houden vooreen in beginsel zeer juisten maatr-gel. Wat er gebrekkigs in is, kan wel licht hier en daar worden verbeterd, doch reeds zooals zij daar ligt, achten wij de wet in 's II. Naar wij meenen is de voorgedragen regeling in hoofdzaak aldus. Toekomstige ambtenaren, d. z zij die na 1* Jan. 1890 (het tijdstip der inwer kingtreding van de wet) worden aangesteld, beta len niets voor hun eigen pensioen, dat geheel komt ten bate van den Staat, doch zij storten telken jare 5 percent hunner jaarwedde, waarvoor zij pensioen verwerven voor hunne weduwen en weezen. Die op 1 Jan. 1890 reeds ambtenaar zijn komen ook in het genot van pensioen, zoowel voor zich zelven als voor hun nage bleven betrekkingen, maar zij behoeven daar voor niets te betalen. Alleen zjjn zjj verplicht zich te kwgten van de verplichtingen, die nog tegenover bet bestaande fonds op hen rusten, d. i. diegenen die nog de afloopende korting niet hebben gedaan, moeten daarmede voort gaan volgens de bestaande regeling. Van eventueele verhoogingen betalen de oude amb tenaren ook 5 pCt. voor het weduwionds. Bovendien zuljeu zg, die over een deel hun ner wedde nooit hebben gestort, dat zyn zjj, die op minder dan f 500 zjjn aangesteld (en die volgens de bestaande wet slechts hebben te storten voor hetgeen zij later meer dan 400 genieten), 5 pCt. ’s jaars over die 400 be talen. Tegenover de 5 pCt. korting staat, dat zjj eventueel hun weduwe een pensioen verzekeren van een vierde van hun tractement, tot een maximum van 600, hun weezen elk een pen sioen van een vjjfde van dat bedrag, tot een gezamenlijk maximum van vjjf vyfden, of als DA en M avolgende 3 itüleerd Markt. de echte w under Tand- rbehoedmiddèl gebruik ran opgegroeid. had 1 was. de aanmerking dat, na het heil der kerk, zijn vu- schat als Esther te bezitten, maar zijne waarde vriendinnen wisten juist hoe het ten opzichte van wereldsche goederen met hem gesteld was. Hierop volgde eene bevredigende beraadslaging en drie weken daarna huwde Croton met zijne geliefde. met een reis door Europa te doen, in gezelschap met de Marlinspikes. Na hunne terugkomst deed hij den bisschop verscheidene kleine diensten, en predikte van tijd tot tijd op verschillende plaatsen, al naar de gelegenheid vorderde. Bij een tweede onderhoud met den heer Bellamy, bcslüot de WelEerw. Croton Ellsworth de nieuwe predikautsplaats de dames Marlins pikes Groot was 1OV men vernam dat er een« nieuwe kerk worden. Maar tóen zij wei ln UW uivn uixmgv r L - palsche kerk er in waren aangebiwht, gteshilderde is voor ouden van dagen, die veelal behooren tot degenen, welke de doorloopende 2 pCt. betaald hebben, hard, als zij zien dat de door hen gestorte gelden worden besteed ten bate van anderen, die toevallig langer in dienst zjjn gebleven of veel minder dienstjaren tellen. Ook hunne weduwen en weezen moesten recht heb ben op ondersteuning. Hetzelfde geldt van weduwen en minder dan 18-jarige weezen van reeds overleden ambtenaren. Zooals wy boven reeds zeiden, het is niet mogeljjk het surplus der volgens de wet van 1846 gestorte bijdra gen te restitueeren aan alle deelhebbers of hun erven, maar wel zou het uitvoerbaar en billijk zijn het thans nog levend geslacht in de voor deelen van den nieuwen toestand te doen deelen. niet ontwarren kan, De nu reeds gepensioneerden zjjn allen bekend, i een onderzoek naar eventueele in de «Ml nauwkeurig worden gelet d)> volgen, waarvoor allerlei ber zyn, in verband met den waarschy nlgken levens duur van hen, die voor pensioen in aanmerking komen. De nieuwe regeling schynt eenigszins te zjjn in het voordeel der toekomstige ambtenaren, daar volgens de staatscommissie de afloopende korting gelijkstaat met 6.53 pCt. doorloopende korting. Doch het komt ons voor, dpt de te genwoordige ambtenaren hun dit voordeel gaarne zullen gunnen, nu het vooruitzicht wordt geopend, dat het door hen te veel betaald be drag eventueel ten bate komen zal van hun weduwen en weezen. Ook is er gewezen op het feit, dat thans reeds gepensioneerde ambtena ren en jeugdige weezen van overleden deelheb bers alle voordeelen der nieuwe regeling missen Dit is zeker eenegroote leemteen wenschelijk ware het indieu daarin kon worden voorzien Het eene jonge dame c; bestemd en deze hi zjj maargesuikerd rigst verlangen was zulk een kostelijker! aardschen i1 3.2 vriendinnen wisten juist hoe het ten opzichte volgde eene bevredigende beraadslaging De volgende vier a vijf jaren werden doorgebracbt met de Marlinspikes. Hij maakte bescheidenlijk predikte Bij een tweede onderhoud met den heer Bellamy, ...l... 2. ..121 i aan te nemen; zij was hem reeds vroeger aangeboden geworden, en en de bürohop rieden het hem sterk aan. de opgewondenheid iu hot dorp, toen nieuwe kerk gesticht zou >rkelijk gpotirfti Ir», toen al de uitwendige versieringen van eene\wtht Episco- Ir

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1