JIJLEN I I JALE OUST, BINNENLAND. N? 3839. 1889. 1889, FEUILLETON. IEGEN.” ‘EN MAAK.” Tl 1889, IËN. UIT VERRE GEWESTEN. 89, Nieuws- en Advertentieblad boor Gouda en Omstreken^ UIS. igen.” s Genoboïni en ingevolge gelegenheid ■voorstelling JARI 1889,. onds ZES \jn. sstuur, I, Secretarie. ViW 1 Feknul. De insending van advertentlön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. EZbT >nz. - enz. Tg ramma. 1 COMITÉ. 14.-. mg, en den tot het vak met VER- Bovendien worden alle Advertentien gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschgnt. este knechts MUE ook bjj in staat alle cortst moge- De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prgs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nummers VIJF CENTEN. 'softe Cou- den door het IKMAN en (Naar het Engeleck.) VI. 1IKANT, LEMREN Kantore van GOUDSCHE COURANT. 1 WAAR- t>lj de Als naar gewoonte werd de aftredende bestuurder met overgroots meerderheid herkozen, een feit dat gedurende do rerloopen 19 jan zich altijd herhaald heeft, zoodot blijkt er in deze veroeniging het grootste vertrouwen in bet bestuur bestaat. Een lid dat zich beklaagde geen week uitkeering ontvangen werd door den Voorzitter ond ring der vergadering in het o door het bestuur de zaak was Na eenige mededeelingen aan waarin de Voorzitter deed Uitkomén van nut deze vereeniging is, die zdór dertig jaar zonder gold begonnen allengs bare uitkeering bij ziokte van f 2.50 de eerste twee jam, 8.de volgende 12 jaren,/4.de volgende 10 jaren werd, totdat zij nu sedert 6 jam 8.per week sa 4 maanden jaar lijks aan iedere zieke uitkeert benevens 40 bij overlijden, terwjjl de nu gevestigde reservekas die f 40 met f 10 verhoogt gewoonlijk 8 vrije weken on dit jaar lï geeft; dat zjj een gewezen lid them verpteogde in een gesticht, nog een wekeljjk- sche tegemoetkoming geeft van If cent, dan voor zeker mag het bestuur met genoegen terugzien op hetgeen gedaan is. Nadat de vergadering ondubbel zinnige bljjken bad gegeven met het bestuur in te stemmen, werd de vergadering door den Voorzitter gesloten. te hebben op last van den Voorzitter, algemeens goedkeu- slijk gesteld, nadat gezet. de vergadering hoeveel 14) Haar karakter ontwikkelde dagelijks nieuwe schoon heden. Haar echtgenoot werkte vlijtig en met goed gevolg. Hij had een aantal zorgen, waarvan Gertrude, opgevoed als zij was, geen begrip kon hebben. Die gestadige inspanning en zorg om in het onderhoud van^ zijn gezin te voorzien, tastte hem eindelijk ge- ,.Op zekeren ochtend in het begin van Juni, stond hij vroeger dan gewoonlijk op, om aan een schoon prijs verkocht land schap te werken, dat bijna af was; het was een tooneel in de Highlands, waaraan hij al zijne kunst had besteed. Toen Gertrude een uur later beneden kwam zacht de kamer binaensloop, zün arbeid met een feeder» 1 bespeurde zij dat zijn arm hoofd op zijn borst was hielden nog het penseel vaat. Hij was dood. vogels- zongen rroolijk. onbewegelijk. In dat tt Volgens gerucht zon de wegwerker var. den Prins- Alexanderpolder Z. welke zich in het begin dezer maand heeft opgehangen, een briefje hebben nage laten, waarin hjj opgeeft met nog 2 anderen de moordenaar te zijn van den landbouwer Maarleveld, welke ongeveer 10 'jaren geleden te Cappelle a/d. IJsel werd vermoord. Het Bestuur van. de Afdoeling Zevenhuizen, Wad- dinxveen en Omstreken der Hollandsche Maatschappij DVEIU'ENTIEN worden geplukt ▼*n 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. ■fS I loegen» /0.75 ƒ1.00 1.25. ARI wordt GOUDA, 81 Januari 188». Maandag den 28u dezer werd de Algemeens ver gadering gehouden der Vereeniging Onderling Hulp betoon onder de zinspreuk «Eendracht* De zeer druk bezochte vergadering werd door den Voorzitter, den heer J. J. Grootendorst, met een inleidend woord geopend, waarin hjj vooral deed uitkomen dat deze de dertigste jaarijjksehe algemeene vergadering was en dat nog meer dan het vorige jaar kon worden gewezen op een zeer gunatig jaar. Na het lezen en goedkeuren der notulen werd wegens ziekte van den Penningmeester door den Voor zitter rekening en verantwoording gedaan, uit welke rekening bleek dat over de 88 loden in hot gehoele jaar slechts 231/, ziekebriefjos waren uitgegeven tot een gezamenlijk bedrag van f 117.80. Zoodot mot inbegrip der rente van het grootboek on de spaarbank de vereeniging dit jaar een voordeefig saldo heeft van f 154.Voorts bleek dat mot 1 Januari op de Spaarbank stood 527.86, benevens een stak op het groothoek ter waarde van 760.—. Op voor stel van den Voorzitter werd besloten een reoorve- fonds te stichten en daarvoor van de dit jaar ge maakte winst die nog in kas ia 75.af te nemen en die op de spaarbank te deponeeren om bij over lijden van de leden behalve de f 40 die voor een begrafenis wondt uitgekeerd, uit de reservekas nog 10 te geven. Voorts werd besloten om bjj den gunstigeo stand der kas dit jaar in plaats van 8 weken 12 vrije weken te geven en alzoo de contri butie vrjj te laten tót de laatste week van Maart. Nog werd besloten den 14n Maart a. at., den 30-jarigen feestdag, den leden een genoeglijke avond te geven, waarin de Voorzitter beloofde ala spreker op te zullen treden. - - -- - .B van Landbouw, heeft uit zijn midden een com missie benoemd, belast met het verschaffen Van goed zaaikoorn aan de landbouwers in den kring der afdeeling. geheelen omvang van den slag, die haar getroffen had. Zij knielde, legde het hoofd tegen den schouder van haar echtgenoot en drukte haar wang tegen de zjjne. Zij wist dat hjj geen antwoord kon geven, maar het was haar alsof de geest van den over ledene haar omzweefde. De hee/ en juffrouw Pettengill waren bjj deze gelegenheid zeer hartelijk en oplettend. Zij gaven Lansing, den1 oom, van de treurige gebeurtenis ken nis. Het gevolg was dat er per omgaande post een brief tot antwoord kwam, met een banknoot van honderd {dollars voor begrafeniskosten er in. Ik geloof niet dat zij Gertrude daar iets Van zeiden, maar zij namen de geheele zorg voor de begrafenis op zich, en besteedden het geld zoo zuinig mogelijk. Eenige fraaie schilderijen, dio de kunstenaar had nagelaten, werden door hun invloed voor een goeden en leverden de weduwe een aardig De postkantoren hebben aanschrijving ontvangen om zich bjj het verzenden van postpakketten, waar van de inbond nit wild of visch bestaat, te gedra gen naar de voorschriften, vervat in de *et vaa 13 Juni 1857 (Staatsblad 87), waarbij het vervoeren van wild of visch, 14 dagen na gesloten jacht- of visch- tjjd, verboden is. Wild of visch, vervoerd uit eene provincie, waar de jacht en visscherij is geopend, naar of door eene provincie, waar die is gesloten, wordt gedekt door eene verklaring van oorsprong, ook bjj splitsing, af te geven door bet hoofd van het bestuur der ge meente, waar do afzender woonachtig of waar het wild geschoten of de visch gevangen is. Wild of visch van buitenslands in of door het rjjk gevoerd, wordt gedekt door een buitenlandse^ of Overtredingen worden met boete gestraft, met ver beurdverklaring van het wild of de visch. Naar wij vernemen, hebben een aantal klerken bij de 's rjjks-telegraaf zich tol den minister van waterstaat gewend met een adres, waarin zjj om lotsverbetering ^ragen. Hunne klacht geldt vooral het gemis van gelegenheid om promotie te maken,- Op het adres is een afwjjzend antwoord ont vangen. (Avondpost). Naar nit 's-Gravenhage bericht wordt zal de Znid- Noord Holl. Bond van R. C. kiesvereenigingen do eerste dagen van Februari eene algemeens vergade ring honden "van afgevaardigden der verschillende kiesvereenigingen, qin de houding van den bond bjj de verkiezingen voor de Provinciale Staten té sommetje op. Zoo ooit droefheid aan een menschelijk wezen geheiligd werd, dan was dit het geval met Gertrude en Holt, want haar verlies wekte geloof, hoop en liefde om haar echtgenoot bij in haar hart en bracht vruchten ter volmaking voort, begroeting te verrassen, Toen de WelEerwaarde Croton Ellsworth de taak «lap nederhing en zyn v?m rieleherdef als predikant der Episcopale kerk - gezonken. Zijne vingers op zich nam, trok de toestand der jonge weduwe de atmosfeer der plaats werkte alles behalve wel- spoedig tyne aandacht. dadig op v^ro-Wa znr.ht rii tromt, in Misschien denkt de lezer, dat ik daarmede bedoel 1 de schoone de volgende 10 jgren sedert 6 jaren f 5.per week en overlijden, terwijl de nu gweetigde reservekas die weken en dit jaar 1> sche tegemoetkoming geeft van li cent, dan voor- hetgeen kind, en bijna geheel zonder vrienden. Dat bedoel ik volstrekt niet. De WelEerwaarde heer had be speurd dat, hoewel hij nu twee Zondagen te Scotens- kopft gepredikt had, mevrouw Holt nog altijd de oude plaats van godsvereering bezocht. Weldra ver nam hij dat Gertrude door haar oom, die een ijverig Episcopaal was, in het ware geloof was opgeleid. Vervuld van ergernis over haar gedrag, bezocht hij de weduwe. Hij werd met zooveel vriendelijkheid ontvangen, dat een minder hardvochtig hart dan het zijne verteederd zou zijn geworden. Niet alzoo met den WelEerwaarden Croton. Hij zag met een strengen blik de kamer rond, alsof "hij hoopte eene reden tot berisping te vinden, die aan zijne aanmerkingen kracht gaf. Daar viel hem het knaapje, dat op den grond speelde, in *t oog. z/Wat scheelt hem?" zeide hij op zulk een bar- schen toon, dat het ventje dadelijk de kamer uit sloop. Nu gaf hy mevrouw Holt eene strenge ver maning, en had zooveel op haar gedrag aan te merken, dat de arme vrouw beloofde in ’t vervolg de kerk in het dorp te zullen bezoeken, z/’t Is waar," zeide zij, «ik werd zoo opgevoed, en ik zal er toe terugkeeren." Den volgenden Zondag hield zij haar woord. Maar hoofd op zijn borst r«ou^-v. dadig op hare ziel. Te vergeefs zocht zij troost in De ochtendzon «ehewn door het venster/ en de Mis^hien denkt de lezer, dat ik daarmede bedoel 1 de schoone en indrukwekkende dienst. De toon en, r r r - Gertrude stond ademloos en den treurigen toestand van eene vrouw met armoede de wijze, waarop" zij’verricht werd, was voor Gertrude -JwegelijL In dat oogenblik begreep zy den kampende, bezwaard .met de zorg voor een zwak onverdragblijk.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1