rz, de ■1 i. Nieuws^ en V. Advertentieblad foor Gouda en Omstreken. BINNENLAND. N9 3830. I' Zaterdag 2 Februari. 1889. ktulgen. FEUILLETON. GING. JHTING, WE. UIT VERRE GEWESTEN. ’S MG trt egels” E\IE. De insendim PER. de* avond* IDER8 van I 1889 bg N: Meter .we nabij an advertentién kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. gl f l !8TÜÜR. F CENTEN. Dagelgksch or den Oe- NORD, vertrok, werden uitgebracht 125 T ing, t te 1. Zangers GOUDSCHE ^COURANT Ier nieuw* BF. Bovendien worden alle Ad vertentien gratif opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. helder, geheel anders de stroomen in hare de booten, schepön en stoom- (Naait ktt Engehch.) VII. pakje bg: IETER, A. verder bg jn toegang 42, Draaierij Uit Amsterdam wordt gemeld: Gelijk men weet zijn onlangs in de publieke vei ling verkocht de beide bierbrouwerijen genoemd: de Haan en Sleutels, waarvan de eene (de oude} gelegen is aan Rechtboomsloot en Geldersche kade, de tweede, of de nieuwe, aan de Nieuwe Achtergracht De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post f 1.70. Afzonderlijke Nommers hovea hadde. eim som i spaarbankboekje bezorgd. i f eene groote zilveren plaat met toepasselijke inscriptie welke plaat de borst van „Kees" mocht sieren. Menige vlag wapperde in de omgeving zijner woning. Daarenboven ontving de jubilaris nog tal van kleinere geschenken en bewijzen van belangstelling, zoowel van buiten als uit de gemeente zelve, ’s Avonds had men hem en den zijnen een gezellig feestje in het Heerenlogement bereid. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Uit Nijmegen wordt gemeld: Uit deze gemeente en uit de omstreken hebben reeds een aantal hoofden van gezinnen met een agent contracten gesloten, om in het aanstaande voorjaar met vrouw en kinderen naar de Argentijnsche repu- bliek te worden overgevoerd. Men vindt daaronder boeren-arbeiders, timmerlieden, ververs, koperslagers, smeden, metselaars, één instrumentmaker, enz. Aan de gemeentebesturen in deze provincie is medegedeeld, dat het vervoer van veldwachters en andere beambten van politie tot het begeleiden van militieplichtigen door de Nederlandsche Rhijnspoor- weg-maatschappij kosteloos moet geschieden langs de door haar aangelegde of in exploitatie genomen spoorweglijnen HarmelenBreukelcn, ’sGravenhage— Gouda en LeidenWoerden, mits bedoelde beambten van eene reisorder zijn voorzie». Op de overige lijnen dier maatschappij kan geen kosteloos vervoer gevorderd worden. Men meldt uit Schoonhoven: Maandag 11. mocht de oudste postiljon op den postwagen van Schoon hoven op Gouda v.v., de alom bekende «Oude Kees" ondervinden, hoe men in hem trouwe plichtsbetrachting wist te waardeeren; 25 jarenlang had hij zich op voorbeeldige wjjze van zijne dikwijls zeer zware taak gemerkt voorbijgaan. Eei nabij het Weesperjdein. Beide brouwerijen werden, met de uitgebreide ên voor een groot deel nog nieuwe inventarissen gekocht door eene combinatie van eenige heeren, met den makelaar, derf heer L. van Bakel, aan het hoofd, die de oude fabriek met annexe pak huizen en herplaatsen tot den grond laat afbreken, om wellicht het terrein Avoor bouwterrein -weder te verkoopen. De nieuwe fabriek aan de Achtergracht evenwel blijft bestaan, aangezien heden besloten is, die fabriek binnen enkele weken weder voor het brouwen van bier voor eigen rekening in exploitatie te brengen. Er zal hoofdzakelijk gerstebier in gestookt worden, dat den alouden, alom bekenden, en goedgevestigden naam van ^Haantjes bier" zal aragen, met weglating echter van het woord sleutel. treurige overblijfsels! Was het een verlangen naar een voorwerp om lief te hebben, dat zij zich zoo sterk aan hare leerlingen hechtte? Wie kan het zeggen? Haar broeder dacht er geheel anders over. Even als juffrouw Pettengill, was hij vol ijver voor het onderwijs, maar zijn lust was in het werk zelf, niet in den persoon; in de studie, niet in den leerling. i Wat voor anderen slechts plicht scheen, was voor hem een gestadig genoegen. Als zijne leerlingen de school .verbeten, was het een bron ven gelukwen- sching voor hem dat hij hen zoover had gebracht, en dat zij genoeg gevorderd waren om hun afscheid te nemen. Terwijl zijne zuster bij iedere nieuwaangekomene slechts voedsel zocht voor haar warm, gev|Jlig hart, was hij verrukt over het vooruitzicht van hen aan zijn wetenschappelijk onderzoek te' toetsen en aan zijn stelsel van opvoeding te onderwerpen. Velen vonden hem een zonderlinge, onnóozele, schijnbaar eenvoudige maar toch pedante schoolvos, dje zijn s hoofd had opgevuld ihet allerlei onnoodige geleerd heid, maar die niettemin eene uitmuntende wijze van« onderricht volgde, en ’wiens leerlingen de meest voldoende vorderingen maakten. Hij pedant! Waarlijk,' niemand kon ooit minder aanspraak op dien titel maken dan Amos Pettengill. Hij was onvermoeid in zijn studie, maar lette in ’t GOUDA, 1 Februari 1889. De soirée, Maandag a. at. door den heer VYillom van Zuijlen in .Ons Genoegen" te geven, «rekt blijkbaar veel belangstelling. Nauwlijka was de inteekenlyst in circulatie, of er werd dadelijk voor een groot aantnl plaatsen ingètoekend. Het ia dan ook ontegenzeglijk dat hy de eenige acteur hier te Innde is, die zóó voordraagt dat het meer van .komediespelen" heeft dan van voordragen. Morgen (Zaterdag) wordt de intekenlijst gesloten. Maandag zijn slechts kaarten verkrijgbaar tegen verkoogde prijzen. Naar wy vemeipen zal de heer G. P. Cheriox, kapitein der infanterie, met lo Mei a. at., ten gevolge van garni^ensverandering, uit onze gemeente ver trekken. Er komt daardoor eene vacature in de commissie van toezicht op het Lager Onderwys. De le-luiteyant der 'infanterie J. A. N. Krast, van het 2e, N. D. de Ridder, van het 4e, en de 2e-luit. jhr. B. H. 8. G. Six, van het 8e reg. inf., die sinds 1 October tot het beoefenen van de exer citiën met geschut bij het le regiment vesting artillerie te Utrecht zyn gedetacheerd geweest, keerden heden naar hunne garnizoenen te 'a-Bosch, Gouda en Arnhem terug. Bij de eergisteren gehouden verkiezing voor een lid van den Raad der gemeente Zwammerdam, ter vervanging van den heer Brouwer, die naar elders vertrok, werden uitgebracht 125 geldige stemmen. Hiervan verkreeg de heer C. D. Hoogendijk (lib.) 65 stemmen, zoodat die verkozen is. De heer Blom- mesteyn (R. K.) had 31 en de heer Goebel (ant.) 29 stemmen. 1») De rivier was*» zoo diep en dan het troebele water van geboorteplaats, en c_ rv.. booten op en neer te zien varen, was zulk een yroolijk gezicht. Voordat de school begon, had Clara tijd om aan al die nieuwe tafereelen te gewennen, zoodat zij den lachlust of de nieuwsgierigheid van hare makkertjes niet behoefde op tewekken. Zoo dacht juffrouw Pettengill, die alles deed Wat zij kon, om te maken dat zij zich thuis gevoelde. Eerst deed ^ij i aar best om gelijkenis tuSschen Clara en hare moeder te vinden. Dit was echter o moeilijk, omdat er werkelijk geene gelijkenis bestond, laten der school opi Mehitabel Pettengill, die, stil Zij had nu te doen met eene meer Verheven ziel, LIL. or--- een grooter verstand en een vaster wil, met een ge- Ina een samenzijn Van zoovele gelukkige jaren. heel ander wezen dan dat lachende, aardige, beval- L lig0 schepseltje, dat iedereen innam en ieders lieveling Zou er reden voor zijn dat' die blik was, zoo lief, zoo toegevend, zoo volgzaarii. //’ft Is beter gelaat zoo bleek, en die gestalte zoo mager zoo," sprak Mehitabel Pettengill, met een zucht.//’,t Is ik bedoel eene 1 J beter zob. Zij zal een voorwerp van nieuwe belang- door zwaren rouw wordt geopenbaard? Had zij stelling zijn, en geen oude aandoeningen opwekken, gevoel gekoesterd, eeiimaal beantwoord, ten minste En zoo werd het ook. Zij dacht niet langer aan zooals rij meende, en waarvan, bij nadere ervaring, de kleine Clara in verband met een ^roeger tijdperk- niets overbleef dan een hoop dorre bladeren De oude herinnering werd verdrongen om slechts J--w.. -- van tijd tot tijd terug te keeren als eene droevige verlevendiging <van het verledene. Het duurde niet lang of de nieuw aangekomene wekte eenesterke belangstelling bij haar op. Mehitabel verborg die zorgvuldig, bevreesd dat zij opnieuw teleurgesteld zou worden. Hoe bezadigden peinzend rij ook altijd scheen, was toch het hart van de onderwijzeres frisch en i gevoelig. Hare leerlingen begrepen dit als uit instinct en hielden daarom veel van haar. Zij had zich haar leven lang met onafgebroken zorg gewijd aan hunne óntwikkeling en beschaving. Haar leven was stil en eentonig geweest, zonder eenige eerzucht. Evenwel klopte er een jeugdig hart onder ’dat bedaard uiter lijk, dat solns in opstand kwam tégen het lot, dat haar ten deel was gevallep. w Niettemin was zij bij hare leerlingen bemind; maar hoe weinigen bekommerden zich, bij het ver- q en in zich zelve gekeerd, treurde over hgn vertrek, Nietnand kende hare vid^ere levensgeschiedenis. c zoo ernstig, dat r was droefheid, behalve de, zoodanige, die -ïx.-ir_A e0n De commissaris van politie te ’s-Hertogenbosch vestigt de aandacht op een persoon, zich noemende jhr. Valkenburg van Zwet, luit. t/z. op non-activiteit, blond, kleur gezond en kaalhoofdig. tHij draagt eene halfsleten blauwlakensche pelsjas en eene rid derorde. Onder voorgeven van H. M. de Koningin opdracht te hebben, biedt hij bij hofleveranciers albums te koop aan, waarin platen met afbeeldingen van meu belen, gebouwen, dieren, enz., zeggende dat de op brengst ten goede komt aan de Prins Hendrik- stichting. gekweten, en dit mocht" niet onop- iwggtenen van Schoon- x f noumrti ww» 1WF ti^Rigebracht, eh die lengte middelmatig, haar, knevel en kinbaardje werd den trouwen Sael als inschrijving in een Zijn patroon, de heer Driesen, vereerde hem met z/Kees" mocht •;.'y

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1