:aas 1 V O Jtyieuws- en BINNENLAND. W GSWESTEH. 188©* Maaaian 4 Februari, 3831. Advertentieblad vóór Goud» en Omstreken* 1 r >pingr ICHT FIER A - 0 I :i i &Co., )W, hjjnapwm'i. JIS', sche Bank gfonds. -1 rn t - tt— iütm» UW» ■iinMijjm.im beslissing van Burgemeester en Wethouders moeten «orden onderworpen. De inzending van advertentien kan geschieden tot Mn itur de» namiddag* van den dttg'det uitgave. W& --- -4M» OJÜIlfG 8 it BQ deze Conrant behoort een Bijvoegsel. 't Is waar, er was geene W>. -i tiaren A.X1), Effecten, nsterdam. De uitgave deier Courhnt geeehiedt dagelijk» met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjj» per drie maanden ie f 1.25, franco per poet 1.70. Afzonderlijke Nommere VIJF CENTEN. (WW -®w»fc«4.) VM enz. eurokoers, G, Lange r te 18MAN, iendeweg. .STUB, walraat. ïsiau Zn. f. Bhnkel BUS LOOT. 1KADE. SAN. aarkeuken UWBN. inland. F. H. VAN Moübik. OST. Abhoofbn. IJL. •OÜTHOORN. IaTTÜM. s Wilde. orwaarden laatst, aan- ><5fd Depot te Utrecht. N N, /S0,000 ie-aandeel tot 25. k opzicht leeled, op opgewondenheid of over- Clara haar gevoel open- geteekende ie nog niet looning zal eeuige aan- GOUDSCHE COURANT zoo velerlei zaken uit, waardoor zij hare ondjer- Maandag-arond hield de heer Haverkamp, van Bergen op Zoom, in „het Nut» te Haastrecht oone volksvoordracht over «Huisvlijt». Hij zotte daarbij vooral uiteen do stellingen: „Ieder is rijker dan* hy meent» en „Ieder weet meer dan hij meent». Een talrijk publiek woonde deze vergadering bij. In de Schoonh. Ct. leest men: Naar wij vernemen beeft 11. Woensdag eene bijeen komst plaats gehad van het comité voor de ont worpen spoorlijn „SchoonhovenGouda met de betrokken gemeentebesturen. Wat in die byoenkomst is behandeld, is niet ih alle opzichten waartyk. schoon mag heeten. bekend, doch wij hopen, dat de voorbereidende werkzaamheden, verbonden aan het tenuitvoerleggen van het plan, voorspoedig mogen zijn, opdat het ■v! Gisterenavond had ar in de B. K. Leesvereeniging alhier een eigenaardig feestje jtaats. Het blijkens een advertentie in het vetige nummer* courant, de bespeling van een nitaiwe pianino. Een zeer groot aantal leden had v» de uitnoodiging, om I En geen wonder. Hat bestuur had de HH. Zangers der beide B. K. koren ver zocht, bij die gelegenheid een ps« zangnummers ten beste te gevep; bovendien de verklaringen van v< het nieuwe kostbare stuk iets i waarlijk: reeds bij het eerste nr. („Dichter und Bauer») bleek hi Leesvereeniging in het bezit i* pianino, die aan den gunstig beta tabrék. der heeren Ktiypers fcj eer doet. Hat pul klankrijke _onit het jpraehtvolle stuk deden roortkomerf. De HH. ■s voormiddag» ontheven I Zangen vooral gaven op ondubbelzinnige wijze hunne »-• t.-.-- tevredenheid en hunne vreugde te kennen, want hun vooral kooit bij de repetition voor den Kerkzang de nieuwe pianino te stade. Het was alsof hunne opge wektheid invloed uitoefende op hunne stemmen, want zelden boorden wij „Gloria» van Viotta en „Goldene Lebensregeln» van Richard Genie op zoo uitstekende wijze als gisteren avond uitvoeren. Tegen half elf was het muzikale gedeelte van den feestavond afgeloopen. De voorzitter wenschte het Bestuur en de lieden der 'Vereeniging geluk met de nieuwe pianino, die èn voor het oog èn voor hot oor f Oprechten dank bracht hij vervolgens les morgens HOOGEN- i Gouderak. G. C. FOR- z. Bovendien worden alle Advertentien gi»bi» opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk dee Maandags versch^nt. i heid, waarmee zij het Bestuur bij den aankoop ▼an hêt kostbare stuk met hunne gewaardeerde raad- geviagan hadden bijgestaan, en dah de H.H. Zangers T00r de waardig» wijse, waarop zij hunnen nieuwen gold, kameraad (de pianino) hadden geïnstalleerd. Ten dezer statte noodigde ny de aanwezigen uit, hulde te bren gen. aan den Penningmeester, die niet alleen het initiatief roor het knopen der pianino genomen, maar torens door zijne roijde aanbiedingen het Bestuur in do mogelijkheid gesteld had, hiertoe oven te gaan. Op de meest bartelijke wyze werd aan deze uitnoo diging fSzolg gegeven en onder een herhaald „leve de PenningmeesterI leve van der Sanden!" eindigde GOUDA, t Februari 1889. Burg, en Weth. dezer Gemeente hebben none be slissing genomen in zake het verzoek van den heer Mart. Boeman, Onderwijzer aan de Stads-Muziek- school alhier, om vergunning tot het waarnemen der betrekkingen van Directeur der Goudse*» Zaag- mreeniging en Directeur der UtreMtche Mcmnm- Zanftxreeniging. Burg, en Weth. hebben de gevraagde vergunning tot. wederopzeggons toe verleend onder de volgende voorwaarden 1. Dat door de waarneming der liedoelde be trekkingen geen stoornis in den goregelden gang van het onderwas op de Stads-Muziekschoill. «tante ka- weeggebraciiten geene lessen, door hem aan die «hooi te geven, worden verzuimd. 1. Dat hy voor do waarneming der betrekking te Utrecht, op Dinsdag na 5 uur namiddags en op Woensdag vóór 11 uur’ zal zijn van zijne verplichting tot het geven van on- derwys op do Stads-Muzieksohool. 3. Dat by bovendien tot hot bywonen der uit voeringen met de daaraan voorafgaand» repetitie» van da Utrechticke Maiuun-Zaoftereeniging, waarvan in den regel ééne in den zomer en twee in den winter plaats hebben, vrijheid zal hebben om in over leg met de Commissie van Toezicht zijne lossen op de Stads-Muziekschool des noodig te v.'rsohikken; in welk geval hij verplicht zak syu do- Commissie tydig- ts waarschuwen. 4. Dat alle verschillen over de toepassing der bepalingen, waaronder deze vergunning is verleend, zoo di» te ceaiger tyrt mochten ontstaan, aan dè '"LU1 AD VEBTENTISN* worden geplante* van 1—5 regel» h 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS' worden berekend naar plaatsruimte. Onze vroegere stadgenoot de heer S. ran Milligen heeft dezer dagen te Parijs de voornaamste frag menten uit zyne nienmPopera „Brinio" (woorden mr. Van Loghem, naar Jaeob Van Lennep) Fransche toonkunstenaar» zeer veel byval», meldt de correspondent dor „N. R. Ct.» Oprechten dank bracht hij vervolgens aan de hoeren Konincks en Bertels voor de welwillend- niiii I Slis «lil zniSMkwa inrn doei^. om haar in hare nieuwe woning gelukkig te in maken. Zij ontdekte reeds bijna terstond dat Clara wijzeres innam, dat het juiste oordeel van dezé et nooit haar verdriet op dezelfile wijze nis hare moeder geheel bij verloren giftg. aan den dag zou leggen. Daartoe bezat zij te veel gevoel van eigenwaarde ea was zy zicbzelve te veel dry ving in de wijze waarop Clara haar gevoel open- meester. Door dit denkbeeld gerustgesteld, begon de baarde. Hare geestdrift waa onbegrensd', ma*r ont- onderwijzeres zich aan andere droombeelden over te stond grootendeels uit hetgeen zij in de natuur zag, geven. Zij zou Clara onder haar onmiddolijk gezichtof uit hetgeen zij hoorde of las van alles wat held- nemen; zij zou haar de beste opvoeding geven; zij haftig en goed was. Maar zou het daarbij blijven? Allengs werd Ctüra nis „tiért état» beschouwd, zou elke nieuwe ontwikkeling leiden en te hulp Het eigenlijke gevaar kon niet voorspeld wélden, ■en ‘na korten tijd geheet in den raad genomen, en komen, en tegen elke mogelijke dwaling met déa, maar wel dat er gevaar bestond, hst* driemanschap (als ik die uitdrukking mag be- zorgvuldigste oplettendheid waken. Eene gelukkige omstandigheid opende de oogen a- jui- --v---- pit waren wel geen dwase denkbeelden. Had van juffrouw Pettengill voordat het te laat was, en, juffrouw PettengiH haar eigen helder oordeel ge- zooals ik reeds heb aangemerkt, deed haar een ge niet zoo ver gevorderd als de volgd, dan zou niemand er daartegen zijn opgekomen heel ander systeem met de jonge dame volgen'. Ik a_-_ jonger, doch dan zij zelve. Maar zij was als eene moeder, die zal er eene verklaring van geven. -1- geliefde dochter had verloren door de eene De eerste tyd van haar verblijf te Scotenskopft of andere onvoorzichtige daad, en die ziekelijk be- was voor Clare vol wonderen sjeest. Zij had nooit l was geworden voor de efiiige haar nog over- het ontstaan van ijs waargenonjjih. Van den hoogen juffrouw Pettengill, heuvel, waarop de school stond, had men het volle zich te verbinden, hare gezicht op het dorp beneden en op de wintertooneelen t en hare- romaneske der omliggende landstreek. denkbeelden eene «Itaatuurlyke hooge vlucht deed Als men naar de Palissaden zag, kon men zich nemen. Zulke denkbeelden worden voor altijd out- voorstellen dat de Storm-Koning daar woonde en er Pettengill ten opzichte van Clara eene geheele ver- wikkeld, wanneer zij op jeugdigen leeftij l niet krachtig zyne luidruchtige feesten vierde. ana»r;n„ £ln. onderdrukt en beteugeld, ja, wellicht nangêmoedigd Dit jaar viel de sneeuw vroeg, enzde koude was In de gtooteT zomervacantie, waarvan ik reeds ge- worden tot meerdere uitbreiding. Clara viel in de eerste gestreng. De Hudson was dichtgevroren. Die trotsche wag heb gemaakt, had zij- een groot deel van haar categorie; ongelukkig' werd zij behandeld plsof zij rivier, nog zoo kort geleden door allerlei soort van tijd besteed om het karakter van het aan hare zorg totale laatste behoorde. - schepen bevaren, was nu door de*>nverbiddehjke toevertrouwde kind te doorgronden, en moeite te "Ej was zulk een veelbelovend kind; zij mg^tte dwingeland in boeien geslagen. tijd geheet in den raad genomen, en komen, en tegen elke mogeËjke dwaling met dól hap (als ik die uitdrukking mug be- zorgvuldigste oplettendheid waken. i dwaze denkbeelden. Had riten, waar een van de drie tot de schoone sekse 1 behoort) was voltallig. Clara was, wel is waar, niet zoo ver knapen. Zij was ten minste drie jaar rij weten allen dat in de kindetjaren meisjes altijd 1 eene g het voordeel hebben vim vlugheid van begrip en 1 of andere onvoorzichtige daad, en die ziekelijk be- vatbaarheid tot leeren. Clara was onmerkbaar opge- zorgd was geworden voor de klommen tot het standpunt van hare twee vrienden; geblevene. Het gevolg was i en al was zij niet zoo ver als zytoch zeide en deed door Clara zoo nauw aan i rij, zooals Tom placht te zeggen, meer om hen tot verhitte verbeelding opwekte nadenken op te wekken dan de onderwijzer zelf. Vooraf echter hadden de plannen van juffrouw P-U—,rr - andering ondergum J"Tl zl r. 1, i- «.AA-- *ag heb gemaakt, had zij tijd besteed om het knraktt nihpwe pianü hierbij tegenwoordig te zijn*, gebruik gemaakt. vereeniging toch had de HH. Zangers der beide R. K. koren ien men verwachtte door rerechillead» deskundigen ia töortreffeüjlu. E» >*n het psgramma dut^de B. K. :omen van eene en naamvande van mr. Van Loghem, haar Jasob Van Lennep) ta.'aJlage nUeytea gehaore. gebracht. „Zijne muziek vond by de ibliek was opgetoge» over de schoone, volte, I tone», di» de hoeren Konincks en Bertels

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1