II FG. BB* I I BINNENLAND, jl 1” GOUDA, 4 Februari 1S»9. J I I i Dinsdag 5 Februari. N? 3832. -rrï arkt. FEVILLETOX. B 1889. UIT VERRE GEWESTEN. rst. :k, Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. 11- 8. i 4 vertentiön kan geschieden tot I a II. \AT I Bi lit N I 3 j .j 1 '1 uur des namiddags van den dag der uitgave. be insendlng wan Ad’ 71 s ’.W .«F •r jdeelte en e-8ecre- RI1889 «ar H. a gratis. l &ZOON, Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschynt. 1889. rnoemd, «ster, i i {Naar het Engelsch.') VIII. lam en Kase) f D 28. UDERS JATER- i te be- Aan een artikel in La Ttyormt ontleenen wij de volgende bijzonderheden, omtrent eene proefneming met snellere expres-treinen van Ostende naar Duitsoh- land, lange Brussel en Luik, dan tot heden in do lijn waren. De eerste locomotief, bestemd die sneltreinen te vervoeren, is dezer dagen afgeleverd en de resultaten met deze machine verkregen over troffen al terstond de stoutste verwachtingen. GOUDSCHE COURANT. ereiy tan Moppeh, t, Brns- Couron- t-royale, AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. 1 ook het grootkruis, waaromtrent de zaakgelastigde zeide, dat Zijne Excellentie er mede kon handelen naar goedvinden. De bedoeling van een diplomaat te raden, is niet altijd gemakkelijk; de gissing ligt ëcbter voor de hand, dat het bestemd waa voor den minister van buitenlandsche zaken, die het traolaat had verdedigd: de» ministers voorganger alzoo. De hoer Karteen heeft hei opgevat, dat hij de bedoelde persoon was, en draagt nu zelf het groot kruis (^nU. Cf.) Een van het detachement schepelingen der marine, hetwelk na jaren verblijf in Indiê deze week te Amsterdam teragkeerde, werd behalve door zijne ouden, ook door zijne grootmoeder, aan de De Ruyterkade afgewacht. De oude vrouw verbeidde met ongeduld de aankomst dar mailboot en sprak er over dat de kleinzoon zijn grootvader zóo' zou missen, wiens overlijden hem nog onbekend was. Naarmate de boot naderde en zy op een afstand de schepelingen in de sloep zag gaan, waarmede zn naar «waanlaianki» Tanami VAwswOfb r ferm »»v»rr1 ft i*#» .IW* wviwwe vwr vsvrri is, vvr ixrrviuviuv nniv spanning. Van de brug waaronder de sloep door voer, ontdekte zij haar kleinkind spoedig, en haar wuiven werd door den aangekomene dadelijk gezien en beantwoord. Op hetzelfde oogenblik wankelt do oude, zijgt ineen en zonder moer te hebben kunnen spreken, overleed zij kort daarop. (LBZod.) Dit had echter geene andere uitwerking dan dat Harry zijn hoofd nog dieper in de sneeuw duwde. Op hetzelfde oogenblik kwamen Alf en Tom, met Clara en verscheidene anderen, juist aan. „Hy vermoordt hem," riep Clara verschrikt. Alf en Tom sprongen toe. „Eén is genoeg; laat mij maar met hem begaan," zeide Alf, die een weinig vooruit was. „Ik zeg dat je hem genoeg hebt gestraft," sprak hij naar Harry toetredende. „Bemoei u met je eigen zaken, mijnheer du Bany," zeide do anderen, terwijl hij den ter aarde geworpen knaap, die geen geluid meer scheen te kunnen geven, nog een duw gaf. ’tWas het werk van een oogenblik voor Alf om Harry Ellsworth bij den kraag te grijpen en hem van zijn slachtoffer af te rukken. Harry richtte zich 1 aan te De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. be prjjs per drie maanden is 1.25, franco i per post 1.70. Afzonderlijke Nonuners VIJF CENTEN. Ijl Men meldt ons uit *s Grarenhifee 'pï1 De jongste berichten omtrent Zf M. den Koning ¥1 Ruiden gunstig. JSedert geruimen tijd gevoelde Z. 1M. zich niet zoo wel als in de laatstrerloopen llr. Vinkhuijzdn is gisteren van het Looterug- I gekierd. Door den heer B. J. Swaan, predikant bij de Herv. Gemeente alhier, is voor het op hem uitge brachte beroep naar Heemstede bedankt. Ter Verruiling der vacature bij de Evang. Lnth. Gemeente alhier, is het volgende zestal (alphsbe- tisch) vastgesteldJ. Bergman, Weesp; C. A. Erelein, Leiden; G. A. de Meijore, Schiedam; J. F. L. de Meyere, Bodegraven; C. W. Pohlmaun, Delft; H. R. Snijder, Vlieringen. By de Rijkapostepaarbank werd aan het post kantoor Gouda eu de daaronder ressorteerende hulp kantoren gedurende de maand Januari ingelegd 4045.36; terugbetaald 1094.83. Het laatste, door dat kautoor uitgegeven boekje draagt het nummer 1627. Verscheidene ambtenaren, daaronder ook de minis ter van buitenlandsche zaken, hebben Spaansohe ridderorden ontvangen. In den Haag liep daaromtrent het volgende verhaal Door den Spaanschen gezant waren aan den minister eenige ridderkruisen ter beschikking ran ambtenaren gesteld, die medegewerkt hadden tot het totstandbrengeii van het handelstractaat. Hierbij was kracht en grootte betrof, hoewel Alf de oudste was. Hij had echter, gedurende zijne vacantie, op het Stada-Gymnasium eenige behendigheid in „het pa- reeren" verkregen, die hij op Harry in toepassing bracht, en waarvan de uitwerking spoedig bleek in een bloedige neus en een blauw oog. Toen hij zag dat zijn vriend alle kans had om het onderspit te delven, kwam Charley Graves haastig tot zijn ontzet opdagen, onmiddelijk gevolgd door Tom Castleton, die op zijne beurt een anderen knaap uit het dorp aanwierf, totdat het gevecht al gemeen werd. Ik wil niet zeggen, dat da meisjes van beide kanten niet in zekere mate ook deel aan den strijd namen. Ja, ik houd het er voor, dat zij zich ver oorloofden, bij wijze van lichte artillerie, elkaar sneeuwballen in het gezicht te gooien. Ik weet dat Clara Digby bij dat tooneel niet alleen geen schrik, vrees of afkeer deed blijken, maar er moedig bij stond en Tom en Alf aanvuurde om er dapper op los te slaan. Men ziet, „het bloed verloochent zich niet." Clara betoont zich eene echte dochter van haar vader. Hoe lang het gevecht geduurd zou hebben, en hoeveel dooden en gekwetsten er gevallen zouden zijn, weet ik niet, want juist kwam Pettengill van het postkantoor en stond te midden der strijdende partijen. In ’t eerst kon hij zijne oogen niet gelooven. De nieuwe locomotief heeft op den weg tusschen Brussel en Leuven, die 5 mM. op den meter rijst, met gemak een snelheid van negentig kilometers in het uur bereiken den weg met een zwaren trein achter zich in vier en twintig minuten afgelegd. De snelste treinen deden tot dusver dertig tot vijf en dertig minuten over den weg. Er is dus op een traject van slechts drie-en-dertig kilometer tien tot elf minuten gewonnen, ofschoon de machinist te Schaarbeek langzaam moest rijden. Aan de Sociétc Cocterill, welke deze eerste locomo tief heeft vervaardigd, is de levering van een tweede opgedragen. Deze zal op de tentoonstelling te Parijs worden geëxposeerd. De SodM Leonard te Luik vervaardigt eveneens e'en locomotief, voor denzelfden dienst en welke nog schitterender resultaten zou oplevereu, dank zij wijzigingen door den directeur, den heer Bitret, aan den ketel aangebracht. Voor een geregelden internationalen dienst Daitechland-Ostende zullen ten minste zes zoogenaamde bliksem-locomotieven uoodig zijn. MMMMMMMrtMar-riMNNHHMMMBMMfli De heer J. Nord, arts en officier van gezondheid te Amsterdam, heeft bij de firma Scheltema Holkema een vertaling in het licht gegeven vaneen klein vlugschrift, waarin dr. L. Weigert, te Berlijn, de door hem gevonden nieuwe geneeswijze der tering beschrijft. Deze geneeswijze, berust op de ontdekking van prof. Koch, dat de tering wordt veroorzaakt door bacteriën. Het onderzoek heeft geleerd dat deze kleine organismen afsterven wanneer zij aan hooge warmte worden blootgesteld. Van deze gegevens maakt dr. W. gebruik, om de teringlijders zeer verwarmde lucht te doen inademen, door middel van een toestel dat in het vlugschrift wordt afgebeeld en duidelijk ver klaard. Door proeven, eerst op zichzelf genomen, heeft dr. W. de overtuiging verkregen, dat de mensch zonder bezwaren en zonder pijn gedurende vrij langen 17). Eindelijk begon Bill zijn toevlucht te nemen tot de gewone verdedigingsmiddelen der zwakkere partij. Hij wierp stokken of steenen, alles wat hem maar voor de hand kwam, naar zijn vijand, hetgeen Harry een voorwendsel gaf tot wraakneming; alles echter buiten weten van de hoofden der Bijzondere school. Op zekeren dag was Bill Holt woedend van drift geworden omdat Harry hem op een sneeuwhoop had geworpen, in tegenwoordigheid van verscheidene op, gereed om woedend zijn nieuwen vijand meisjes, waaronder ook de kleine Virginia was, die I vallen, hartelijk met de anderen meelachten. Bill stond op I „Hoor eens," zeide Alf bedaard. „Ik wil 't er met wraak in het hart, en maakte wat jongens een bij laten. Ik wil den naam niet hebben van met „ijsbal" noemen, een sneeuwbal in water gedoopt, een jongen te vechten, die jonger is dan ik." en gewreven totdat hij zoo hord als ijs wordt. Dien „Ik geloof dat je bang ben dat ik je eveneens wierp hij met alle kracht naar zijn tegenpartij. De je portie zal geven als ik soheeloog heb gedaan," bal raakte Harry’s arm en kwam ter dege aan. Op zeide Harry uitdagend. zijne beurt kreeg Harry, na eene hardnekkige ver- „Ja, ik ben heel bang voor jou!" antwoordde Alf volging, „Dwarskijker" boet, en dompelde hem met op denzelfden toon. zijn hoofd in de sneeuw. Eerst was Bill te trotsch 1 Dat was meer dan de andere verdragen kon, en om te schreeuwen, maar gevoelende dat zijn adem j hij viel woedend op Alf aan. hem begaf, begon hij te gillen Zoo hord als hij kon. Zij waren goed tegen elkaar opgewassen, wat *t Was zeker een troep gemeen volk uit de stad,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1