MB te Weenen eh 0.70 >n zeer ver- 1 BINNENLAND. 1889. N? 3833. ZOOP: LAL. ibriek. FEUILLETON. en 73», I i prijs TJIT VERRE GEWESTEN. PEREN, e Oberlahn- i pryzen. en gegeven. Fabriek, 'lanteoen) GAZEÜ8E Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. der HE inkel. KT. De insending van advertentifln kan geschieden tot Mn uur dec namiddags van den dag der uitgave. 1 THIM. AL, No. 111. EnT che Cou- en doorhet IMAN en ING van 8, Gas- nz. pen en Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. AN Zoon. i j den Heer Flaweeleu (Artr M g^tbci.) vnt ar, bjj de Dnb- voor WIN- •ken, Ztitf, r A. II. goudsche courant. het zegt veel Hef te hebben, zelfs mee liefde rersekrtdigd is. tatlhoudenda (M LarocJtt kVijn. Aan- Mecheeren. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en (Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franc, per post 1.70. bezoeken. Hij hoe verstandig ■weldig te bespeuren hoe bitter gestemd de knaap was en hoe wanhopig hij soms kon spreken. Ondanks zich zei ren gevoelde Tom zich tot den zonderlingen knaap aangetrokkén. De ziekte van Bill bracht alzoo deze twee tot elkair en zij geraak ten in nauwe kennis. Dit was van gewichtigen in vloed op Bill, zooals wij in 't vervolg zullen zien. Tot op dit oogenHik had hij met niemand ver- I op gemaakt Wel ia onderwijzer in tegen een van de meisjes gesproken werd. De heer en juffrouw Pettengill wazen r1--=- - •- stuur van de sehooL Met uitzondering van en blauwe oogen, die L. len, was er aan het nrterlijk der scholieren ot m hun omgang met elkaar mets meer te bemerken van GOUDA, 5 Februari 188». Men meldt ons heden middag uit *s Gruvenhage Op de algemeene begraafplaats werd heden in tegenwoordigheid van een groot aantal kunstschilders en vereerders op het graf van den schilder Anton Maure een eenvoudige gedenksteen van graniet ont huld. Op de voorzijde staan de naam en de jaar tallen gebeiteld en een opdracht van zijne vrienden en vereerden. De secretaria der vereeniging «Pulehri studio» de heer Termeulen herdacht Mauve's kunst, treffend van eenvoud en waarheid, en droeg het hulde blijk aan zijne wednwe over. Daarop werden tal van kransen en bloemen op het graf neergelegd. Uit ’sHage In de The dienst gebonden voor de Oostenrijl Tegenwoordig waren vertegenwoordigen van QcH' n.OWln* W! u© IvUUlUglB, nniltohcrw, uuu ache gezanten, de presidenten der le en 2e Kamer en andere autoriteiten. De Ooetenrijksche gezant ontving de aanwezigen en betuigde zijn dank aan de vertegenwoordigen van Hunne Majesteiten. De dienst werd verricht door Pastoor Schmier. Het Zangkoor voerde het «requiem* uit. AD VERTENTIEN worden geplaatst van 1—5 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk dee Maandags verschgnt. Het hoofdbestuur der Hollandsche Maatschappij van landbouw hoeft besloten, een adres aan de re- geering te richten om aan te dringen, ook naar aan leiding van het besluit der algemeene vergadering in 1878, dat het verbod van arbeid van kinderen be neden de 12 jaren ook worde uitgebreid tot den veldarbeid. Do redenen die tot het uitspreken ran dien wenaeh hebben geleid, vinden hun grond zoowel in den over matigen arbeid zelven, als in het schoolverzuim dat daarvan het gevolg is. Ook richt het hoofdbestuur zich tot do regeoring met bet verzoek, dat ook de landbouw-arbeid aan beperkende bepalingen worde onderworpen, hetzij door dien te beperken tot den tijd der racantifn, hetzij door dien te verbieden ge durende den tijd, waarop het onderwijs in de scho len wordt gageren. Den Ifen Februari a. s.. op Sint Valentijnsdag, viert d* Rijmer», de geliefde kinderdichter, de «Huisvriend» ran zoo menig gezin, zijn taehtigsten verjaardag. Hij is .iet alleen oud, maar ook lydeod. Jan Gouverneur brengt stil, door reien vergeten, zijn laatste leromgareu m een hertje vm> Groningen Maar dat hij niet geheel vergeten wordt, blijkt uit eene circulaire, die door een twaalftal zijner vrienden is rondgezonden. Deze willen den 14en Februari voor hem lot een genoeglijken dag maken. Zij verzoeken allen, die sympathie gevoelen voor den ouden «rijmer», vóór 7 Februari a. s. hun portret en óen gulden te willen zenden aan Jbr. R. Goc- kinga, te Groningen; de portretten zullen in een al bum worden vereenigd en dit zal hem op den feest dag door de commissie worded aangeboden. De ondertekenaars der circulaire zijn: Mr. J. N. van Hall, J. P. Haasbroek, Dr. E. Laurillard en Justus van Maurik, allen te Amsterdam; Mr. A. W. M.C. Ver Huell, te Arnhem; Dr. Jan ten Brink, te Lei den; A. Weraméus Boning, te Rotterdam; Dr. M. F. A. G. Campbell, Johan Gram en P. Lonwerse, allen te 'a Graven huge; J. H. Egenberger, Jhr. R. J'!-" den voorgevallen strijd, waarvan ik een geloofwaar dig verslag heb gegeven. De vrede van Europa was hersteld. IX. 18) «Verwonderlijk'» mompelde Pettengill. Een poosje later kwam Tom Castleton naar Bill zien, en bespeu rende hoe verlangend de knaap steeds bleef om heen te gaan, bood hij aan, hem op zijne slede naar huis te brengen. Dit werd afgewezen, ofschoon Bill er niet tegen had dat Tom voor gezelschap met hem medeging; maar nadat zij een kort eind geloopen hadden, werd hij moede en toen Ten zijn aanbod hernieuwde, nam hij het gretig aan. Bill bleef eene week van school, en Tom maakte er eene gewoonte van om hem eiken dag te gaan bezoeken. Hij was verwonderd toen hij bemerkte waa, maar hot hinderde hem go- De heer Willem van Zuijlen trad gisterenavond weder voor een talrijk publiek in de sociëteit «Ons Genoegen* op, en verschafte ons opnieuw een paar aangename uurtjes. De voordracht van Engine Ma nuel’s stukje: het perkje had niet dat succes, dat men daarvan verwacht had. Het kwam niet geheel tot zjjn recht. De overige nrs. van het programma, niet het minstBet rréjbUjet, De smb Jie en BeelmMooekeid schonken veel genoegen en werden luide toegejuicht Jaren verliepen en de Bijzondere sehool ging onaf gebroken zijn gewonen gang. Van de vele leerlin gen, die ik in het begin van mijn verhaal den lezer heb voorgesteld, ia er naswlijks één overgebleven. Nieuwe gezichten en nieuwe karakters doen zich voor om de oude sleur te volgen. Tom en Alf zijn naar eene hoogere school tot voorbereiding voor het Academisch onderwijs. Deze knapen zijn zestien jaar oud. Bill Holt insgelijks. Hij is laag geworden en schijnt daardoor Hoeker en magerder dan ooit Hg ie op de Bijzondere school gebleven, tegen den regel, wd teweer; maar de beer en juffrouw Pettengill namen het in dit geval zoo nauw niet, omdat Bill, aa die zaak met Harry, op merkelijk veranderd was: ik bedoel ten opzichte vaa zijne oplettendheid bij het loeren. Vroeger waa hij traag en on verschil] igthans legde hij een bijzon deren ijver aan den dag, djen zijne onderwijzers ,biijde waren te kannen aanmoedigen. Niettegen- i staande deze verandering, werd hij meer eenzelvig, en behalve zijne bekendsehap «set Tom, zon hij zich tijd rereüehten om te herstel- van iedereen afgezonderd hebben. Tom wae een jaar op de school te Round Hill geweest en bracht een bezoek Ie Seotenakopft, waar niet zonder geldelijken steun rijden, dan zullen toch wel Friezen genoeg gevonden worden, die het weinige geld bij elkaar brengen om bijv. Kingston en Wijbe de Vries naar Amsterdam te zenden, zoodra er ijs is. De Sportclub zal deze twee wedstrijden op den- zelfden dag laten doorgaan, zoodra het ijs dik genoeg is om 2 of 3 personen te dragen. Het publiek wordt dan niet op het ys toegelaten en de abonnés hebben er geen nadeel bij, daar de baan voor hen allen dan toch niet geopend koude worden. Bij de eerste vorst zal de dag zeer spoedig bepaald zjjn, en worden erentueele mededingers dringend verzocht, zieh nu reeds op te geven, ten einde onmiddellijk per tele graaf verwittigd te kunnen worden. De jteutenla*ueke BportcUk heeft aan alle Neder- landsche schaatsenrijders twee uitdagingen gericht, nl. 1. Algemeen wordt in Friesland volgehouden, dat een goede hardrijder eene baan nn 1W meter in 11 seconden kan afrijden. De Sportclub looft eene premie ran 250 nit voor den eersten rijder, die dit op hare baan, zon der wind of hoogstens met zijdewind, ten uitroer brengt 2. Algemeen wordt in Friesland volgehouden, dat de Friesche beroepsrijders ook op de lange beau harder rijden dan de amateurs. De Sportclub daagt dientengevolge de beste be- roepsrijders uit op hare baan tegen de amateurs in een match orer een afstand van 2 Eng. mijlen (3218 meter) te rijden. Volgens de internationale bepalingen kunnen ama teurs en beroepsrijders wel tegen elkaar kampen, in dien het alleen om do eer gaat en er hoegenaamd geen prijs, noch geld, noeh medaille, noeh eenig ge tuigschrift is uitgeloofd. Willen de beroepsrijders meldt men ons: lereeiakerk is heden een plechtige lijk- jksche kroonprins. M. trouwelijk omgegaan. Hij leefde geheel op zichzelf van het oogenblik dat hij des morgens de deur uit ging, totdat hij wéér t’huis kwam. Te huis onder vond hij de teederheid zijner moeder in den rnünsten omvang; maar al zijne moeilijkheden hield hij voor zich, en de gal en alsem, die zijne ziel vervulden, j verborg hij haar zorgvuldig. Kortom, hij was nooit rertrouwelijk met haar, daar area hij te trotaeh en te eigenzinnig toe, zoodat hij het voordeel ran den invloed eener moeder miste Ik durf niet zeggen ge heel, want hoewel zijn karakter met verzacht, integen- deel verhard werd, was zijn hart getroffen door hare gestadige zorgen. Hij had rtar lief en was aan haar gehecht; en zijne moeder, wie De heer en juffrouw Pettengill sloegen ten op zichte ran de rechtpartg den reTStamhgtten weg in. Er werd op school hoegenaamd geene toespeling nwaar werden ^nóge knapen, waaronder Alf en Tom, Harty en Charley, door den J een aftondertijk rerboor genomen. Maar ik heb nooit gehoord dat er oen enkel woord zeker wijs in hun be- eenige gezwollen gezichten ft 1 I 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1