I H BODE IER, aanbevolen- I BET GYMNASIUM. RK II a. s., 1 N° 3! I a. s. 1 I 1889. Donderdag 7 Februari. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, FEUILLETON. ERS UIT VERRE GEWESTEN. - ZEIST. 9 - 5S <7 iiweg. hat I A 3 J '1 J lolm’s iCAO beste. ?IËN. ^'1 ■I i Da inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den, dag der uitgave. igeeaigeuren ndschen Bond .7 IORST. i ft Do uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per pest 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. «lang hebben ■•3» liddags 9—12 Srieven onder J. tanBEN- rBN8. Az. NDEN. irs der Zelf- me nitspat- >oral voor oedingstnid- yt Koffie, •dsche Cuu- nden door het INKMAN en f I 1 -V 8 in ff. 7 afb. Prijs b verschrik- deugd lgdt, leering, die iden van een lij het Ver- umarkt 34, het bedrag, Iken boek- EI een flinke ING, beiden der No. 1788, T gebrouwen. (Naar M Engeltch.) IX. 1 ViKgr. gr. f 0,50. GOUDSCHE courant. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. handelingen, maar dat er ééns in de week iets is, i zooals hij hem beschouwde, den Wel Eerwaarde Cro- --i_ x-a-h:-i- ton Kils worth. Na deze opwelling, en zeer tevreden dat er geen getuige bij was geweest, stapte Bill met vluggen .w.i en op den grooten weg gekomen, washy weldra op marsch naar de hoofdstad. De WelEerwaarde Croton Ellsworth had hem al dien tijd gadegeslagenhij zag hem den weg af- o komenhij zag hem stilhouden en voorzichtig rond zien hij zag hem zijn tengere vuist ballen tegen het heilige geboutf; hij zag dit alles met iets van die zelfvoldoening, welke een politie-spion gevoelt, als hij tot zijne vreugde ontdekt dat de verdachte persoon, dien hij zoo lang bespied heeft, werkelijk de misda diger blijkt te zijn, dien hij zoekt. Den volgenden Zondag werd de geschiedenis van Bill Holt aan de kinderen van de Zondagschool, met de noodige opsieringen, vertelt. De predikant be gon met een relaas over «de. moeder van den knaap" en hare afvalligheid." Het natuurlijk gevolg was, zeide zijne WelEerw., de schrikbare ongeloovigheid yan haar kind, die op openlijke heiligschennis uitliep. Den arm, die op zulke eene wijze tegen de kerk werd opgeheven, kon het nimmer welgaan. Hij zou verdorren en verschroeien ten teeken van God’s toorn. Wat beefden de kinderen! Wat waren zij blijde Bill Holt noch de moeder van Bill Holt te zijn! Ik geloof wel dat er enkele gevoelige harten ge weest zullen zijn, die medelijden met Bill hadden; waar wij als tegenstelling op kunnen wijzen. Op het land heeft de torenspits minder een der- gelijke beteekenis. Op de grens heeft zij niets van getuige bi dien aard. Daar spreekt zij slechts van afhankelyk- j tred voort heid van God en de noodzakelijk om dit te er kennen. Maar overal, in de stad, op het land, in de wil dernis, is de torenspits eene bekentenis van bezorgd heid over hetgeen hiernamaals komen zal. Hiervan sluit ik echter de nederigen uit; de armen van geest, bedoel ik, voor wie de torenspits een be vestigend teeken is van God en Zijne tegenwoor digheid. BiÜ Holt kwam tegenover de Episcopale kerk. Toen stond hij stil. Eerst nam hij den weg bedaard in oogenschouw. Er was niemand in ’t gezicht. Daar overtuigde hij zich van. Nu balde hij de vuist en schudde die nijdig tegen het gebouw. Wat bedoelde Bill Holt daarmede? Ik geloof dat hij ”t zelf niet recht wist. Wat het ook wezen mocht, ontbrak het hem, naar ’t scheen, aan den moed om daarbij gezien te worden. Zooveel bleef er ten minste van den ouden eerbied over. Misschien wilde hij hierdoor lucht geven aan de opgekropte bitterheid zijne vroegere jaren; maar waarom dan zijne gramschap tegen het kerkgebouw gericht? Waarschijnlijk bracht hij het in verband met den ouden vijand en vervolger van zijne moeder, ^■•.gyjiiiiatwaïwiiw nww Toen in het vorig jaar het gemeentebestuur tot den minister van binnenlandsche zaken het verzoek richtte om subsidie voor een vol ledig gymnasium, was het als vrjj zeker aan te nemen, dat de Regeering, indien zij daartoe bereid werd bevonden, zou aandringen op een nieuw gebonw. Dit was den Raad dan ook bekend, toen hij het bekende besluit nam. B. en W. hadden in hun plan gerekend op een spm van 25,000 voor stichting van nieuwe lokalen. Het schrijven van den minister, -waarin deze zich bereid Verklaarde het verleenen van een rjjkssubsidie te bevorderen zooals aan an dere dergeljjke inrichtingen wordt gegeven d. i. ten bedrage van de helft der werkelijke kosten, stelde dan ook, gelijk overal elders, de bepaalde voorwaarde, dat de Gemeente zich ■zon verbinden tot het stichten van een nieuw schoolgebouw. Dit is geen wonder. Als het Rijk zich een belangrijke uitgave getroost ten behoeve van het hooger onderwjjs, heeft het recht te vorderen, dat de te stichten inrich ting voldoet aan alle billijke eischen en daar onder behoort in de eerste plaats een eigen gebonw. Dit spreekt zoo vanzelf, dnt pogin gen om in die voorwaarde verandering te bren gen onbegonnen werk zonden zjjn. Tot dus ver heeft then zich voor het progymnasium beholpen met het gebouw der burgeravondschool, natuurlijk met toestemming der Regeering, die ook thans reeds de helft der werkeljjke kosten van bet onderwjjs bijdraagt. Eeuderredenendaarvoor is zeker geweest, dat het gegronde vooruitzicht bestond, dat de inrichting binnen een niet te lang tijdsverloop op grond der bepalingen van de wet zou moeten worden uitgebreid tot een volledig gymnasium en dat dan onmiddelijk zich de noodzakelijkheid van een ander gebouw zou doen gevoelen. In het gebonw der burgeravondschool toch zijn niet de in het ver volg vereischte zeven lokalen disponibel, terwijl daarenboven de thans in het gebrnik zijnde vier schoollokalen voor het doel weinig ge schikt zjjn. Zij zijn voor een veel grooter aantal leerlingen ingericht en worden gedurende den winter des avonds gebruikt voor groote, uit ambachtsjongens bestaande klassen, hetgeen ten gevolge heeft dat het er ’s morgens alles behalve frisch ie. Ook is er geen docenten kamer, welke voortaan, als het leeraars- personeel talrijker is, niet kan gemist worden. Een afzonderlijke concierge is ér niet; de dienst wordt waargenomen door den bediende van de rijks hoogere burgerschool, die wel dé lokalen opent en sluit, 's morgens de kachels aanlegt, maar overigens den geheelen dag aan den Tiemieweg op zijn post moet zijn. Leeraars en leerlingen moeten gedurende de schooltijden in zjjn dienst voorzien, naar de bel luistereh, boodschappen aannemen, enz. Het is dus geen wonder, dat de Regeering, als zjj eene goede regeling van het gymnasi aal onderwjjs wenscht, geen gedegen nemen kan met den tegenwoordigen primitieven toestand. In de zitting van den gemeenteraad van 22 Januari jl. hebben B. ep W. een voorstel in gediend om aan de gestelde voorwaarde te voldoen. Zij stellen voor de voormalige Gasthnis- kerk af te breken en op de vrijkomende ruimte een gebouw te stichten met de vereischte zeven schoollokalen, een rectors- en een docenten kamer en een woning voor den coucierge of althans een vertrekje voor dezen, als hij niet in het gebouw woont. De kosten van het gebouw zijn geraamd op 14,000, die van den woning voor den concierge op 1200 en van het ameublement op 800, dus een ge zamenlijk bedrag van 16,000. Wjj moeten zeggen, dat de som ons zeer meevalt, als men in aanmerking neemt, dat de eerste raming, die berekend was naar het geen elders was uitgegeven, 25,000 bedroeg. Dit geringer bedrag is zeker voor een deel het gevolg van de omstandigheid, dat er op geen lokalen voor onderwijs in natuurweten schappen gerékend is. Deze vakken zdtlen kunnen worden gegeven in het lokaal der rijks hoogere burgerschool. B. en Whebben zich zeker overtuigd, dat bjj het Rijk daartegen geen bezwéar bestaat. Bij eenigen goeden wil van weerszijden is dat ook wel te vinden, daar zoowel het aantal lesuren in die vakken als het vermoedeljjk aantal leerlingen niet groot is en het daarenboven niet zeker is in eene gemeente als. de onze, dat de splitsing van de hoogere klassen telken jare noodig zal zjjn. Indien reeds voorloopige besprekingen in dien zin heb ben plaats gehad, verdienen B. en W. in dubbele mate waardeering voor hun streven om de te stichten inrichting zoo weinig kostbaar te 19) Hij had gemakkelijk met den spoortrein kunnen gaandan zou hij in drie kwartier in de stad zijn geweest. Dit lag echter niet in zijn plan; lijj had zich voor genomen te loepen. Hij had behoefte aan eene flinke beweging van vier of vijf uur om tot kalmte te komen en zijne gedachten eene andere richting te geven. Hij liep langzaam voort naar den grooten weg. Voordat hij dien bereikte, sloeg hij eene straat in, die er parallel moe liep, on stapte voort totdat hij tegenover de Episcopale kerk kwam. De torenspits van eene kerk heeft veel te betee- kenen. Dat zeg ik altijd bij mij zelf als ik er eene zie. In de stad spreekt zij van zwier, wedijver, ge zellige bijeenkomsten, wuftheid, huwelijken, bruilof ten, dood en begrafenissen. Zij spreekt van zucht naar onderscheiding wegens meerdere vroomheid, van het streven naar kerkdijk gezag, naar bewondering en toejuiching. Zij spreekt er bovendien van dat wij olfzuohtig en bedorven zijn in onze dageljjksohe

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1