I 1 LER.s o boven- 2 DA en M ivolgende 2 tüleerd Markt, b Zoon, "g «ieweg. g f JVGS, j tater. i ij a N? 3837. is ISl, LOGE en dito BINNENLAND? Nieuws- en '3 en 73» FEUILLETON. iari 1889 I «os Qaoora itaan van den UIT VERRE GEWESTEN. NTARIS, met toebehoo- TAFELTJE8, en Drank; appen 1889. Maandag 11 FeWoarl. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. erverij, lerij. ig der Belgen, kruiskade 19 f De inzending van advortentiön kan geschieden tot Mn nur des namiddags van den dag der uitgave. e '1 ■-M Gzti., roaingtn. 4 Afzonderlijke Nommen VIJF CENTEN. hoog. Het WM thuis KAN k Zoon. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Bovendien worden alle Ad vertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, *t welk des Maandags verschgnt. DER WAL IK. ooping De telegrafische gemeenschap met Duitschland en België is gestoord. (Naar kei Nafeleek.) xn. I GOUDSCHE COURANT. Dr. R. A. M. Stavenisse de Brauw zal Dinsdag e. k. in bat Dep. .Gouda' vaa de MséOseh.ppij tot Nut van ’t Algemeen een voordracht houden over eNataraUetuNu Bomaae’. BU deze Courant behoort een Bijvoegsel. GOUDA 9 Februari 188». VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD. Op Dinsdag .den IS Februari 1888, des namid dags ten 1 ure. Aan de orde: Het voorstel tot wijziging der begroeting voor het Oude-Vrouwenhuis, dienst 1888. De begroeting voor de Volksgaarkeuken, dienst 188». Het voorstel betreffende den bouw van een Gym nasium. De benoeming van eene Regentes van het Ver- eenigd Woes- en Aalmoezeniershuis. De benoeming van eenen Gemeente-arts. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1regels a 50 Centeniedere 'regel meer 10 Centen. GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. loche Cou den door het 4KMAN en SS) „Mij laten wegjagen!' riep de ander, lachend, alsof zoo iets te bespottelqk was om aan te denken. «Zeg eens, wie zou dat moeten doen’ Gesteld,' ging hij voort, nog dichter bij het bek komende, .gesteld zeg ik, dat ik naar binnen wou gaan om je vrouw en kinderen te zien, wie zon mjj dat beletten?' Croton werd nu werkelijk ongerust Hij wierp een blik den weg laags en zag twee mannen aankomen. Het waren laden vaa zijn kerspet Er was dus hulp nabij. De rssmre volgde de richting van zijne oogen, en scheen te bemjpen wat er in ham omging. •Komaan,' zesde hq, „antwoord je niet?' •Ik zal je aanstonds antwoorden,' sprak Croton, die-- De waterstand werd zoo hoog als maar zelden (wij meenen in 1853 het laatst) het geval was. Het dat een blik op den e do dyken te orer- r dit werkeljjk deed. Naar den IJssel! Naar den IJssel! klonk heden morgen ieder stadgenoot in de ooren, Gouda loopt gevaar door het binnenstroomende IJssclwater te worden overvallen, en ieder spoedde zich naar den rivierkant om zich te overtuigen van de waarheid dier tijding. Het bleek niet overdreven. Deed reeds gisterenavond de booge waterstand de noodige maatregelen nemen om het gevaar, dat van den Useolkant onze stad bedreigde te voorkomen, werden er kistingen gezet en bereidde men zich voor om den machtigen vijand te bestrijden, toen tegen half twee hedennacht het water viel, meende men reeds het gevaar te boven te zijn. Die hoop werd niet vervuld. Hedenmorgen verhief zich het waarachtig niet dat de kerel zich maar zoo houdt. Je hebt Reuben zeker niet herkend?' Croton Ellsworth werd bleek. Voor ditmaal gaf hij blijk van ontroering; wat kon het zijn? De twee personen liepen voorbij zonder dat hij hen aanriep. Hij hield zich tot steun aan het hek werk vast. De zeeman stond hem, met eene uit drukking van de grootste verachting, aan te zien. .Moet ik maar naar binnen gaan?' vroeg hij. .Neen Reuben, neen. Gij kunt niet binnenkomen. Het huis is vol familie uit New-Tork. Bovendien weet mjjne vrouw niet .Dat jij zoo’n ruwe klant tot broeder hebt, over wien gij u schaamt, hé? Dat lijkt juist op u, Crete. Jij ben zeker bang dat ik over die historie met Sally Jenkens zal spreken dat was dan ook verdgemeen van je, Croton,' liet hij er op volgen, met pen veelbeteakenend knipoogen, .je ben nog dezelfde slimme klant, die je altijd geweest ben ha, ha, ha, ik zag het toen die knappe meiden heengingen.' .Reuben, hoe kunt gij zoo spreken? Denkt gij dan nooit aan God en het oordeel en de eeuwigheid?' Kom me niet met uw gefemel aan boord. Daar ben ik in 't geheel niet van thuis. Wat weet jij van God en oordeel en eeuwigheid? Jij ben een geboren huichelaar, Croton, en een huichelaar zal je altqd blijven.' .En gij zqt een vermetele godslasteraar.' worden alle e, regenman- nneskleeding- garnitnren, d of geverfd ninderdeprg- geleverd. 'reken de Beer i 73a, alwaar tuiten te be- zwaar beschadigd. Do zee staat zeer hoog. Het grootste deel der vloot is in zee. Men is zeer bezorgd. In het naburige Gouderak is heden de Ussel over den djjk geslagen. Bij klokgelui zijn de ingezetenen opgeroepen om gezamenlijk het geraar te bestrijden en verdere ongevallen te voorkomen. De herbouw der afgebrande bouwmanswoning met hooiberg, nabij het Polsbroeksche Stoomgemaal, ia door het Polderbestuur van Polsbroek gegund aan den laagsten inschijver, don heer R. Strier aldaar voo 3585. Omtrent den te Utrecht gepleegden moord meldt het U. D.r De geniesoldaat Stavast, die uit geweest, vervol gens thuis gekomen was en zich ter ruste begeven had, werd door den korporaal Fekke, die eveneens nit geweest was, doch later was thuis gekomen, omstreeks 12 uur, aan zijn bed opgezocht; de korporaal maakte twist met des soldaat en daagde dezen uit mede naar buiten te gaan, waaraan ge noemde geniesoldaat aanvankelijk niet wilde voldoen. Ten laatste stond hij evenwel op, kleedde zich vluchtig aan en liep met den korporaal F. de kazerne rond. Voor den ingang van de soldaten-cantine gekomen, schijnt korporaal F, den venlagene aange vallen te hebben, wat men opmaakt uit den bloed plas, die aldaar gevonden werd, en is dezen met een knipmes (het zoogenaamd modelmes, behoorende tot de uitrusting van den soldaat) eene 3 cM. groots wond in den hals (carotu) toegebraeht, welke ver wonding kort daarop den dood ten gevolge had. De schildwacht voor de kazerne, die op een kreet van den verslagens toeschoot, trachtte hem naar de wacht te brengen, doch op korten afstand daarvan zakte hij, onder den uitroep.Heer wees mij genadig!' levenloos ineen. Door de a^judanten-onderofficier K. en De V., bijgestaan door een paar andere .Het raakt u niet wat ik ben. Houd die praatjes maar voor je en zeg mij waar ik mijn baksmaat kan vinden.' „Ik zal het aan een van de dienstboden vragen; blijf hier totdat ik terugkom.' Croton Ellsworth kwam spoedig met de gewenschte inlichting terug. .Croton,' zeide de zeeman, op een minder ruwen toon dan vroeger, „Croton, hoe vaart moeder?' „Zij ie wèl, geloof ik,' antwoordde de predikant aarzelend. „Geloof je!» riep zijn broeder uit .Weet jq het dan niet? Wanneer heb je iets van haar gehoord?' grDftt is geleden.* .Wanneer dan?' .Het zal verleden voorjaar geweest zijn.' .Help jij haar dan niet?' „Ik doe zooveel voor haar als ik kan.' „Dan zal ze op verduiveld schraal rantsoen gestold zijn,' viel Reuben in. „Beken het maa- Crete, je hebt haar in geen half jaar een stuiver gezonden.' Croton zweeg. „In geen jaar.' •Dat hebt gij mis,' zeide Croton Ellsworth fluks. •Zie je, Crote, ik ben maar een deugniet, een vloeker en een dronkaard. Jij bent een heilige een van de zalvende soort. Hoor nu eens. Toen ik op mijn driejarigen kruistocht uitging, schreef ik op 1 de voorwaarden: „Drie vierden van mijne gage aaa de oude vrouw uitbetalen.» De rest was genoeg voor Uit ’s Hage meldt men ons: De hevige orkaan heeft een tiental te Scheveningen liggende bommen totaal onbruikbaar gemaakt of >vaar opnieuw en met meer kracht dan te voren. in 1853 het laatst) het geval was. Het een eigenaardig gez;-v» u,:v J" Ussel opleverde, die dl stroomen, zelfs hier en Op sommige punten sloegen de golfjes lustig daar over heen; hot dqkje van de Haastrechtsohe brug tot aaa Stolwjjkersluis was geheel overstroomd, do Hane- prooi onbegaanbaar. Sommige huizen werden be dreigd, met name dat bewoond door Da. Schim van der Loeff, waar buitengewone maatregelen moesten worden genomen dm bet water te beletten binnen te stroomen. Door het pakhuis van den heer Schouten op de Punt stroomde het water de stad binnen. Tot ongeveer half een ure moest men op het ergste bedacht zjjn. Gelukkig kon toon de val van bot water worden geconstateerd en „het ergste» was gelukkig niet gekomen. Op den weg van Rotterdam naar Gouda deden voortdurend buiten gewone .koeriers» dienst, die do autoriteiten op de hoogte brachten van den toestand Een talryke menigte bewoog zich gedurende den ganseben dag aan den rivierkant Naar wij vernemen heeft de R. K. Rederijkers kamer .Vondel' het voornemen, om in het begin van Maart eene uitvoering te geren ten voordeele der armen. Alsdan zal worden opgevoerd „Merodates', treurspel in 5 bedrijven. Het stuk behelst eene episode uit den strijd tusschen 't Heiden- en Chris tendom en speelt te Nioea in Klein-Azië ongeveer 130 jaar na Chr. en schoon to komaan,' zesoe hq, .antwoord je z .Ik zal je aanstonds antwoorden,1 J nu moed ratio. „Dus had je liever dat ik niet naar binnen ging?' hernam de ander op tergenden toon. •Ga dadelyk heen, of ik laat je in hechtenis nemen.' De twee mannen kwamen nader. •Maar kon je me dan niet Crote? Ik geloof

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1