1 THEE •I 1 PZ, N9 3838. 1889. BINNENLAND. t g 8 3 4 Dinsdag 12 Februari. LINGEN NEN, FEUILLETON. tuigen. as On VERRE GEWESTEN. terij. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. M it i Rotterdam. De inEending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. 7 '4 w '4 4« Draaierij r lz. ’-, October-, Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. 70 moet zijn en. i ,N Zoon. fsï-i ■2.- De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is f 1.25, franco per post f 1.70. Naar men ons meldt zal de Tweede Kamer ver- moedelijk 26 Februari bijeenkomen. eene brek. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, *t welk des Maandags verschgnt. si (Naar het Engelsch.) XII. te letten) .'7 A.D VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. beschadigde x men nieuwe gevaren als het hoogwatergety van 9 uur Autoriteiten waren natuurlijk ter plaatse deleft van vervoer brachten aanhoudend langst Teleb -T- veel vertraging, hoewel de meeste treinen door twee Uit *8 Gravenhage meldt men ons: Naar wij vernemen is eene wijziging der verdeeling van de Provinciale kiesdistricten in bewerking. Eene spoedige bijeenroeping van alle Provinciale Staten wordt verwacht om die wijziging te beoordeelen. Het doel zou zijn deze wijziging reeds bij de aan staande verkiezingen te doen werken, welke dan des noods op een anderen lateren datum zouden plaats hebben. 9 Februari. 00. len sfgele- es van vijf, i Ned. ons emmer en jvenetaand t gedepo- goudsche courant. m maken en en gemeento- e kringen is GOUDA, 11 Februari 1888. Uit 's Gravenhage meldt men ons: De toestand van Z. M. den Koning is veel ver beterd. Zijne krachten en eetlust nemen gestadig toe. De Koning verricht thans weder zijnen gewonen arbeid en beweegt zich ook gemakkelijker. l n d. W. Hofman P. Ooiterbeek ra H. Heij en J. Nieowwld. 'o en H. Bak* Klaverveld. Dr. J. H. Gunning J.Hzn., predikant bij de Ned Herv. gemeente alhier, heeft een werk geschreven en bij den heer J. B. Wolters te Groningen het licht doen zien, dat veler belangstelling verdient en waarop wij gaarne de aandacht vestigen. Het 87 j. - 7. o. 77 j. I j. eo J. M. ytenaar, 61 j. 42, hoofd stond van de beweging tegen den weêrspan- nigen predikant. Hij preekte, hij arbeidde, hij don derde; hij schreef, hij liet drukken en uitgeven. Zijne bewonderaars noemden hem den nieuwen Apostel dor geloovigen. Ik behoef niet meer te zeggen. De nieuwsbladen waren er vol van, en iedereen heeft het kunnen lezen. Het gevolg was eene scheuring in de ge meente. De volbloed-orthodoxen verlieten het oude heiligdom, en lieten eene prachtige nieuwe kerk ni den zeeman, werd diens eerwaarde der Iloomsche kerk, terwijl hij zelf zich beijverde Hij noemde deze kerk «de kerk van de Wonder- om die te verminderen en meer en meer een geestdadige Tegenwoordigheid,” ten teeken, zooals hij van vrijzinnigheid in de kerk te brengen. I zeide, van de blijkbare en zichtbare tusschenkomst Het scheen dat zijn ijver hem te ver dreef. Bij der Voorzienigheid ten zijnen behoeve, toen hij zeer zekere gelegenheid had hij de onvoorzichtigheid een I ter nedergeslagen en bedrukt van gemoed was. Methodistisch predikant te erkennen als een broeder Nu is de loopbaan van den WelEerwaarden in Christus, een medearbeider in den wijngaard van Croton Ellsworth eerst recht geopend. Weldra ont- hun gemeenschappelijkeu Heer, en hem dienover- dekte hij dat zijn verblijf te Scotenskopft slechts zijn eenkomstig te behandelen. I proeftijd was geweest. Het verwonderde hem hoe Wat gaf dat eene opschudding! ’t Was alsof de hij zich daar zoo lang mede had kunnen vergenoegen, wereld vergaan zou. De geheele kerk was in gevaar, i In de hoofdstad vond hij alle middelen, die strekken De weerspannige predikant moest gestraft worden. 1 konden om den, bloei zijner kerk te bevorderen. Iemand als broeder te erkennen, op wien geene ge- Den bloei! wijde handen gelegd waren! I Wat zijne vroegere kerk in ’tklein was, werd de De WellEerwaarde Croton Ellsworth omhelsde met 1 kerk der Wonderdadige Tegenwoordigheid op eene ijver de zaak van de kerk. Zoo groot was zijn hei- 1 groote en uitgebreide schaal. ligen ijver in dit opzicht, dat hij weldra aan het Bijkdom, schoonheid, elegantie, praal, opschik, ie getiteld: Het Protestanische Nederland oneer dagen, uit een kerkelyk-godsdienstig oogpunt beschouwd en historisch toegelicht. De naaste aanleiding tot het schrijven van dit boek ia een verzoek, van gene zijde van den Oceaan tot den heer Gunning gekomen, om voor eene Amerikaansche Encyclopedie een uitvoerig verslag op te stellen van .the actual state of the Protestant Church in Holland.* Daaraan hebben wij een boek te danken, dat voor belangstellende gemeenteleden een zeer nuttige en tevens aangename lectuur op levert. Telkens en telkens wordt er in beschaafde kringen gesproken over de verschillende richtingen in de Ned. Herv. Kerk, waarbij niet zelden blijkt hoe weinig de meeste mensohen op de hoogte zijn van een onderwerp, zoo gaarne door hen behandeld. Dr. Gunning geeft ons hier o. a. een zeer duidelijke, voor ieder bevattelijke schets van die verscbillende richtingen, stelt met enkele karaktertrekken het ken- merkende daarvan in het licht on teekent ons do I personen, die als sieraden en voornaamste woord voerders daarvan moefen worden beschouwd. Na eene beschouwing gewijd te hebben aan de Ned. Herr. Kerk, worden achtereenvolgens de an dere kerken van het Protestantsche Nederland be sproken, b. v. de Chr. Geref? Kerk, de Ned. Geref. Kerken (doleerende), de Kemonstrantsche broeder schap enz. enz. Daartoe bohooren ook gemeenten, wier bestaan bier te lande velen zelfs niet vermoed zullen hebben, b.v. die der Zeeendedags-haptisten, die in Haarlem hun .hoofdstation* hebben e» die met de baptisten den Doop door onderdompeling gemeen hebben, maar op 't stuk van Zondagsviering van hen verschillen. In het laatste hoofdstuk wordt nog aan verschillende mannen, uitmuntende op verschillend gebied in ons land, een woord van waardeering ge wijd o. a. aan onzen stadgenoot Dr. M. A. G. Vorstman. De heer Gunning noemt in dit boek Holland het MomMUNRnH»:iyiewwill—ymssbsm Dit wist de laatstgenoemde niet. Voor hem was er te Scotenskopft geen rust of vrede meer. Hij be sloot de eerste gunstige gelegenheid aan te grijpen om naar New-ïork te verhuizen. Te New-York was talrijke politie en aan gevangenissen geen ge- De omstandigheden begunstigden onzen gees telijken held. In eene der grootste en voornaamste kerken van de stad had eene scheuring plaats gehad. De predikant, een man van verheven karakter en een krachtigen wil, was een groot tegenstander van hetgeen hij de buitensporigheden noemde, die ingang bouwen; en binnen een half jaar na het onwelkom hadden gevonden, en die, zooals hij beweerde, sterk bezoek tan d— zweemden naar eene wederinvoering van de vormen broeder daar als predikant beroepen. Uit Gravenhage meldt men ons: Ongeveeer 20 bomschuiten zijn thans te Bcheve- ningen teruggekeerd. Omtrent de overigen heerscht ongerustheid, omdat op het strand stukken van bommen aanspoelen. De bomschuit Pwr gebroeders schipper Dijkhuizen is hoogst waarschijnlijk met man en muis vergaan. 689 19009 072 19471 458 20159 ff van ge ne >uda. schuit van uitverkoren land dor practische, populaire theolo gische literatuur; ons dunkt terecht en wij twijfelen er niet aan of zijn boek zal gretig welkom worden geheeten door allen, die zich op de hoogte willen stellen van den toestand, zooals die thans in ons land bestaat. Heeft de storm Zaterdag overal in het land veel verwoesting aangericht, vooral in den Haag en in zonderheid te Scheveningen was het bar. In de stad bepaalden de ongevallen, door den westerstorm, die tot een orkaan oversloeg, zich hoofdzakelijk tot het vaneen splijten vifti een vigelante, die door een boom getroffen werd, en het beschadigen van een rijtuig van de Holl. stoomtram, mede door eên boom, terwijl op de Groenmarkt 'een loopknecht door een neerstor tend uithangbord getroffen werd. Aan het strand te Scheveningen werd de vloot m vierde deel was aan wal) dooreengekegeld en op gezweept door het zeewater, dat zich een doortocht baande tot aan den duinrand en daar een groot ge deelte wegsloeg, zoodat de golven werden opgezweept tot aan den dijk en den steenqn trap, althans bij i hotel Rauch, bij hotel Garni en het Kurhaus. Laatst genoemde gebouwen hebben ook veel geleden, vooral Garni. De schade, aan de vloot toegebracht, bedraagt 10 a 15,000. Voor de zwaar 1 bommen, die hoog opgesleept zijn, vreesde nieuwe gevaren als het hoogwatergety van 9 uur door den orkaan mocht worden opgestuwd. De i en de mid- delèn- van vervoer brachten aanhoudend tal van be- itbllenden uit den Haag aan. degraaf- en postverkeer ondergingen natuurlijk locomotieven werden getrokken. Tusschen Amster dam en den Haag was de telegraafgemeenschap her haaldelijk verstoord. 28) „Ik zal hier geen oogenblik rust meer hebben," zeide hij, zich onrustig in zijn bed heen en weêr wentelende. Eindelijk was het daglicht. Croton stond op en liep de kamer op en neer. Hij zag het venster uit. Daar liep een man voorbij. Hij herkende hem. „Hij gaat hier, geloof ik, van daan," riep Croton uit. Dat was een tijdelijke geruststelling; slechts een tijdelijke. Eiken dag kon hij terugkomen. Al die tijd was de goddelooze deugniet op weg om de „oude vrouw", zijne moeder te bezoeken, ten eenenmale onbewust van do onrust, die hij in ’t ge- moed van den geestelijken heer verwekt had. Om de waarheid te zeggen, was de ontmoeting louter toevallig. Hij had vernomen dat Barnabas Low in de nabijheid van de pastorie woonde en toen hij daar naar hem vroeg, was hij Croton tegen het lijf geloopep. Er was niet, het minste gevaar dat hij zou terugkomen om hem te kwellen. Hij gevoelde slechts verachting voor hem en hoe minder hij met Croton te maken had, hoe liever.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1