B N° 3830. BINNENLAND. DON. a Woensdag 13 Februari. 1NS0 Nieuws- en FEUILLETON. int de omen et Pond. 90 Ct. SEN. sknechts at te Advertentieblad voor Gouda en Omstreken* I en 73». ll UIT VERRE GEWESTEN. t I 3rijs- port xem- ng. 'WIJS, i Kostelooze- De inzending van advertenties kan geschieden tot één uuy dés namiddags van den dag der uitgave. n?- - KJ I ■M rdt verwezen 3SIE, GLEEVER. Afzonderlijke Nommer» VIJF CENTEN. r •- Ter visie. iT Ferris." grap/ zeide Alf op een toon De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. 'De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschjjnt. Be Baad besloot: 1. tot wijziging der begrooting voor het Oude- vrouwenhuis, dienst 1888. GGEN, raat, Nijmegen. der Zelf- uitspat GOUDSCHE COURANT. aanvang nemen. Do studenten kwamen Welk een genoegen voor dan een i “KT (Naar het EngeUch.} xin. M I gaarkeuken, dienst 1889. Tot Regentes van het Wees- en JElemoeseniers- huis werd benoemd Mevrouw C. E. Knaapde Klerk. Tot Gemeente-arts werd benoemd de heer P. J. A. LeveRag, arts te Amsterdam, met 10 stemmen, tegen 4 op den heer Bransma, 1 op den heer Hubers van Assenraad en 1 op den heer Arends. en zij deden te rfb. Prjjs rerschrik- ugd lijdt, jnng, die n van een het Ver- larkt 34, t bedrag, m boek- Aansrenomen voor kennisgeving. 4. Een missive van de Commissie voor de Straf verordeningen, inzendende een concept-verordening op de Brandweer. AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Men meldt uit Oudewater: De welbekende weesboom, aldus genaamd naar de plaats waar hij staat (de binnenplaats van het voor malige weeshuis); deze reus onder de lindeboomen, om wiens voet té omspannen men ruim zeven meter lengtemaat noodig heeft, zal eerstdaags moeten vallen. Toen Stoop in 1588 eene afbeelding gaf van het i beleg en den moord van Oudewater in 1575 door Ter visie. 2. Een voorstel van B. en W. tot vertimmering van een Kamer in het St. Catharina Gasthuis. Ter visie. 3. Een missive van het Hoofdbestuur van de Nederl. Vereeniging tegen de prostitutie, den Raad uitnoodigende tot bijwoning van het te houden nationaal Congres. GOUDA, 12 Februari 1889. In de hedenmiddag gehouden vergadering van den Gemeenteraad, die door 16 leden werd bijgewoond ►(afwezig was de heer van Vreumingen) was o. a. aan de orde het vroeger medegedeelde voorstel van B. en W. om op hel terrein der vroegere Gasthuiskerk op de Oosthaven een Gymnasium te bouwen. De heer Oudijk stelde voor de behandeling dezer zaak aan te houden tot eene volgende vergadering, daar hij zich, ook na de overgelegde teekening eu beschrij ving, niet voldoende kon voorstellen hoe het ge bouw, dat B. en W. wenschten op te richten, er zou uitzien. Dit voorstel werd, na een korte discussie, ver worpen met 10 tegen 5 stemmen (die der hh. IJssel de Schepper, van Veen, Prince, Hoogenboom en Oudijk) terwyl de heer Fortuijn Droogleever buiten “rêp 'ft’. oeno korte bespreking van het voorstel van B. en W., waarbij bleek dat eenige nadere toelichting van de zaak gewenscht werd, waarop de Voorziter mededeelde dat de gemeente- bouwmeester op het stadhuis aanwezig was tot het geven van nadere inlichtingen. De heer Oudyk verklaarde die gaarne te zullen ontvangen, terwijl hij' dan tevens in de besloten vergadering, waarin die inlichtingen zouden worden gegeven, tot B. en W. een paar vragen wilde richten. Daarop ging de Raad over in geheime verga dering. Na heropening der openbare vergadering stelde de heer Oudijk voor, daar het de bepaalde wensch was der Regeering dat het Gymnasium in een afzonder lijk gebouw zon komen, daarvoor een bestaand huis te koopen, (door spr. in de besloten vergadering na- leerliugen en Zij zagen elkander ontsteld aan. „*t Is zeker een van verlichting. „Dat zou ik niet denken," antwoordde Tom. „Het zou al eene zeer ernstige scherts zyn, voor wien ook." „Niet ernstiger dan de examen-poets, die zij ons wilden spelen hernam Alf „De beste manier om de vraag op te lossen, is naar bet telegraafbureau te gaan," sprak Tom de raadsleden gelegd. Verder kwamen de volgende stukken in 1. De Rekening van de Kamer van Koophan del en fabrieken, over 1888. 5D. !HT op het trend, dat de ilngen, IPRIL 1889 en verlangt, a op DIN8- uniddaga ten. 24) Hij had de beleefdheid hen uit te noodigen om oesters met hem te gaan gebruiken, welke uit- noodiging zij goene reden zagen om af te wyzen, inzonderheid dewijl de student verklaarde hun de verdienste van elk der verschillende sociëteiten te willen uitleggen, rondborstig te kennen gevende dat hij hoopte hen te zullen bewegen om do zijne te kiezen. Onze New-Yorksche jongelingen stonden van tafel op zonder zich tot iets verbonden te heb ben, maar beloofden hun nieuwen vriend den vol genden ochtend te zullen bezoeken. Zeer tevreden gingen zij ter ruste. Zij waren goed door hun examen gekomen, en hadden eene kamer naar hun zin. Den volgenden ochtend zou de collegie-bel tot het gebed luiden en ten elf ure zouden de lessen een i De dag brak helder aan. alle in de kapel bijeen. 1 Tom en Alf! Hoe geheel anders school Het was omstreeks tien uur; De twee vrienden Alf volgde dien wenk, behoor)ijker plaatse onderzoek. Er viel niet langer aan te twyfelen. Het telegram was echt. Langzaam gingen de vrienden terug. De bel luidde voor de eerste bijeenkomst der klasse eene bijeenkomst, die zij met zooveel belangstelling te gemoet hadden gezien, maar zij gaven aan die roepstem geen gehoor. Weder in hunne kamer gekomen, werd de ge- heimzige depêche aan een streng onderzoek onder worpen, alsof dat papier hun eenige inlichting kon geven Ik zal al de aanmerkingen, de gissingen en redeneeringen, die op niets uitliepen, maar overslaan. „Gy moet gaan, Alf," zeide Tom; „dat is het eenige wat er op zit. Gij moet gaan, en wel binnen een half uur. Hoe eer gij gaat, des te eer kunt gij terugkomen. Ik zal gedurende uwe afwezigheid wel goed voor alles zorgen!" Met weerzin volgde Alf den wijzen raad, en ging met een kleinen reiszak in de hand, en door zijn vriend vergezeld, naar het station. Er was geen tijd te verliezen. De trein kwam dooi het dal aansnorren, en was bijna tegelijk met hen aan het station. Onderweg hadden zij geen woord gesproken. Tom greep Alfs hand en zeide: „Beloof mij dat gij doen zult wat ik vraag. Van avond zijt gij te New-York. Telegrafeer mij morgen ochtend dadelijk en schrijf mij denzelfden dag." der aangewezen) dat voorjdat doel uitnemend ge schikt was en daarom stelde hij opnieuw voor de behandeling der zaak aan te houden. Zonder hoofdelijke stemming werd thans dit voorstel aangenomen. In deze raadszitting kwam in eene Missive van de Commissie van Toezicht over de Stads-Muziek school. De Commissie zegt daarin dat zij zich verplicht acht zich van den blaam te MHveren, die in de vorige raadsvergadering ten onrecht# op haar geworpen is. Zij deelt in deze missive verschillende fe»tea mede ten laste van den onderwijzer aan de Muziekschool Mart. Bonman, die haar aanleiding gaven ongunstig te adviseeren aan B. cn W. op zijn verzoek om de betrekkingen van Directeur der Goudsche Zangveree- niging en der Utrechtwhe Mannen-Zangvereeniging te- gelyktijdig te mogen bekleeden met zijne betrekking aan de Muziekschool. Zij deelt voorts mede dat in hare vergadering van 6 November reeds besloten was om het examen op 19 December te doen houden. Zy beschuldigt den heer Bouman van 1. Verauiaa van levsen. 2. Onheusche behandeling van ouders 3. Slordig les geven. Bij den Secretaris der Commissie zijn da iromtrent alle verlangde nadere inlichtingen te bekomen. De Commissie deelde al de thans in hare missive medegedeelde feiten eerst thans mede, omdat zij eerst m het uiterste geval als aanklaagster van een der onderwijzers wilde optreden. De Commissie gelooft door de thans gedane mededeelingen den Raad de overtuiging te hebben geschonken dat de beschuldi ging in de vorige raadsvergadering geuit dat het van de Commissie een „zoeken" en „plagen" was jegens den heer Bouman onrechtvaardig en onjuist was. Deze missive, (die wij in ons volgend nr. in haar geheel hopen mede te deelen) werd ter inzage voor ua—gwini 'L !jn LE waren in hunne kamer, zagen hunne boeken na, en hierop, brachten het oen en ander in orde. Eensklaps werd er luid aan de deur geklopt. Zij werd geopend voordat er antwoord was ge geven. „Alfred du Barry!" riep de bode op haasti gen toon. „Die ben ik," zeide Alf. Een verzegelde enveloppe werd hem overhandigd, en de man vertrok. De twee vrienden zagen elkander verschrikt aan. „’t Is een telegram," zeide Tom. Alf zei niets. „Waarom maakt gij ’t niet open?" vroeg Tom. Alf scheurde de enveloppe los, zag de depêche in, en werd doodsbleek. „Wat is’t?* vroeg Tom, in de grootste spanning. Alf overhandigde hem bet papier. „Kom met den eersten trein te New-York terug. Gewichtig maar niet verontrustend.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1