it 1 •I BINNENLAND. lent. Donderdag 14 Februari. 1889. N9 3840. Coiffeur, zelaers al Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. FEUILLETON. UIT VERRE GEWESTEN. IQ De inzending van advertentiön kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave. A n ti- attsn elve ontnis- koude tegen rogeuaamde tping. a !S3^- Afzonderlijke Nonuners VIJF CENTEN. ig der koop- smde Nota- likt en ver- iz„ Delft. MAN Zoon. stelling toont i groote kennis nkel 4 Ka- lolder en is oop te zien ag des raor- ken, Kelder iding. ór den dag des naniid- es morgens De uitgave dezer Conrant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Bovendien worden alle Ad verten tien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschjjnt. ren (Naar het Engelech.') nette L te Gouda, len 18 FE- nnr in het ;e Gouda in open iden staande icht WIN- i handel in oefend, aan Gouda, wijk 194, groot en gemak- jet TUIN 3. No. 162, 1 Are, 22 e straat tot i het mede- nzelven tot - goudsche courant. i I Jij Oudewater. tel. Zoetenneer. Alphen. 'Bodegraven. Haastrecht, ig, Woerden. Vaddinxveen. waren te New-York aan. Het maakte niet weinig sensatie in de gezinnen van Henry Ferris en Adol phus Drinker, want Alf’s tante hield evenveel van hem als zijne zuster; zij had zelve geen zoons; en beiden waren bij deze gelegenheid zeer opgewonden. Voor de eerste maal was er een ernstig verschil van gevoelen tusschen Ferris en zijn wederhelft. Als een brave vrouw was zij gewoon in alle gewichtige zaken met haar echtgenoot in te stemmen. Maar toen Ferris, na het testament overluid aan het ont bijt gelezen te hebben, het onverschillig ter zijde wierp, met den uitroep: .Gekheid!» waagde zijne vrouw hem te vragen, wat hij daarmee bedoelde. „Juist wat ik zeg, lieve," was het antwoord. „Maar wat noemt gij gekheid?" „Dit testament." „Ik vind het integendeel alles behalve gekheid. Ik geloof dat wij er voor Alf zeer blijde mee moe ten zijn." Ferris zag al in verbazing op. „Gij denkt toch niet dat ik zal toestemmen dat Alf op die voorwaarden het geld aanneemt?" zeide hij. „Niet toestemmen? Maar Henri, wat bedoelt gij daarmede?" riep zijne vrouw uit. „Ik bedoel dat het zijn ongeluk zou zijn." „Dat ben ik volstrekt niet met u eens. Ik houd het er integendeel voor, dat hij er fortuin door zal maken." Voor ditmaal werd Ferris, hoe vriendelijk hij ook GOUDA, 13 Februari 1839. Dr.R. A. M.Stavenisse de Brauw hield gisterenavond in het hier gevestigde Departement der Maatschappij tot Nat van ’t jtlgemeen de aangekondigde voordracht orer Naturalütioche Romant. Hoewel spr. ook met een enkel woord gewaagde van andere realistische auteurs als Balzac en Dosto- jewski, behandelde hij voornamelijk Emile Zola en Graaf Léo Tolstoi. Na eerst kortelijk in het licht gesteld te hebben wat de naturalisten .rillen, nl. een photografisch weergeven van de werkelijkheid, trad hij in eene vergelijking van beide schrijvers waarbij hij tot het resultaat kwam, dat Tolstoi verreweg de voorkeur verdiende als naturalistisch auteur. Als uitgangspunt van zijn studie over Zola nam hij diens roman La Joie do more, niet omdat hij dit een zijner beste werken achtte, maar wijl dit het meest geschi ■waaeaide Am leeren kennen. door fraaie schildering van natnur-tooneelen en tevens hoe hy een meester was in het typeeren van personen. Jammer genoeg dat hy van dit laatste talent niet wat meer gebruik maakte, immers bij de meesten zijner werken doen de eerste hoofdstuk ken veel moer verwachten dan het heele boek geeft. Hoe komt dat? Omdat hy te veel philosopheert in zijn romans. Hy vertelt ons reel te vee) wat zijn helden doen en denken, in plaats van ben zelf te laten handelen en spreken, wat afbreuk doet aan den lerendigen indruk, dipi de lezer moet ontvangen van do personen, die in een roman optreden. Spr. wees voorts op het toevallige dat do omgeving van Zola’s helden meestal geheel in overeenstemming is met hunne gemoedsstemming. Dit komt niet overeen met den werkelyken toestand, die de naturalisten vóór nabij hot Jagersstal te Gouda. Ingekomen waren 5 inschrijvingsbiljetten en wel van: J. van der Post, te Gouda, voor J 715. C. Furrer, te Gonda, voor f 695.—, J. Trouwborst Jr. te Ouderkerk a/d. IJsel, voor 549.—, M. ran Meijeren, te Ouderkerk a/d. IJsel, voor ƒ527.50 en W. Erengroon, te Ouderkerk a/d. IJsel, voor/424.99. Door eenige notabele ingezetenen der gemeente Zevenhuizen worden pogingen in 't werk gesteld tot het oprichten eener vereeniging tot wering der bedelary. Uit Ouderkerk a/d IJsel wordt gemeld Bij de steenfabriek de Schans is tijdens den stort vloed de dyk doorgebroken van een binnenpoldertje, dat daardoor geheel overstroomd is. Een huis, be woond door 5 gezinnen, en staande in de nabijheid van de doorbraak, moest het erg ontgelden. Het benedengedeelte, door 2 gezinnen bewoond, werd geheel verwoest, en het middengedeelte, bewoond baar geworden, zoodat de toevlucht naar elders is genomen, daartoe door het burgerlijk armbestuur in staat gesteld. Met deernis ziet men de ramp, door den storm te dezer plaatse aangericht. De gevolgen worden zooveel mogolijk verzacht door do tusschen- komst van gemeente- en armbestuur en hot hulp betoon van den naaste. Enkele bewoners van het bui tengedeelte van den Useldyk hebben vry groote schade geleden. Bij koninklijk besluit zyn ’sKonings Commissa rissen in de provinciën gemachtigd tot hot bijeen roepen van de Staten hunner respectieve provinciën in buitengewone vergadering op 26 Februari, om daarin aan de orde te stellen de overweging eener nieuwe verdeeling hunner provinciën in kiesdistricten, ter benoeming dor leden van de Provinciale Staten, alles willen weergeven. Bovendien is het een groote schaduwzijde dat Zola in zijn romans zooreel belang stelling toont voor het dierlijke in den menseb, ter- wyl zijne beschrijvingen, hoezeer ook getuigende van groote kennis en ijverige stadie, vsak meer doen denken aan een, zy ’t ook tenrig gestileerd, proces verbaal van een ambtenaar dan aan een letterkundig voortbrengsel.- Van Tolstoi’s werken koos spr. Frafc en Oorlog, dat met dnna Karenina het beet in staat is om mot diens talent te doen kennismaken. Spr. betoogde dat hoewel ook Tolstoi in zijn romans sterk philosopheert, dit bij hem veel minder hinderlijk is dan by Zola,:omdat hy het niet zelf doet, maar het laat doen door de personen, die hij laat optreden. Terwyl Zola meestal óen hartstocht toekent in den mensch, die door overerving zijn doel werd en die hem ten slotte ten gronde voert, toekent Tolstoi meer den heelen mensch met al zijn T f 71 7* 7 P>»«, maar meer /Awing wordt gehouden door een ges» met 6 kinderen, i. geheel onbewuon- Spr. toonde ons aaft hoe Zola uitmuntte mBt tyn eigen verantweordelykheid. De romans ran h"nr "«worden. ™d„t d. -ia— beiden legt men vaak onvoldaan uit de hand, rij ein digen meestal met een groot vraagteeken en vroo- lyke lectuur leveren zij niet op (zy die daarnaar verlangen benevens dames, die slechts willen weten of „zy elksir ten slotte krijgen" doen beter werken uit de romantische school ter hand te nemen) maar voor den ernstiger, lezer bieden zij een ryken bron van genot aan. Spr. hoopte bij zyn gehoor eenige belangstelling gewekt te hebben voor genoemde schryvers, welke zij zoo ten volle verdienen. De voorzitter van het depart. Dr. D. Terpstra be tuigde, ook namens de aanwezigen, den heer de Brauw dank voor zyno belangrijke voordracht. Ten Baadhuize werd hedenmiddag aanbesteed het uitdiepen van 110 Meter lengte der rivier de Gouwe bericht ontvangen te hebben, de Vereenigde Staten zal verlaten en zich naar Duitschland in Europa zal begeven, om zijne opvoeding te voltooien, en te dien einde, ten minste zes jaar na zijne aankomst aldaar, in Europa zal blijven. „Hoewel ik mijn neef voornoemd niet tot Duitsch land beperk, is het mijn wensch en verzoek dat hij daar zijn meesten tijd doorbrenge op de scholen en universiteiten, die hem als de beste aangeraden wor den door bevoegde personen, met wie ik hoop dat hij zal raadplegen. „Maar indien mijn neef voornoemd deze voor waarden niet aanneemt of nakomt, of ten een of andoren tijd in gebreke blijft zich daaraan te houden, verliest hij alle aanspraak op de voordeelen in deze mijne wilsbeschikking voor hem vervat, en in dat geval draag ik voorzegden Alexander Sterritt op," enz. enz. enz. Deze en-zoo-roorts besloegen verscheidene folio bladzyden en bevatten beschikkingen om alsdan hare nalatenschap onder liefdadige instellingen van haar vaderland te verdoelen. Als haar neef zich aan de voorwaarden van het testament hield, zou hem, na verloop van zes jaar, het kapitaal door den benoemden administrateur be legd, geheel uitbetaald worden. Eene andere clausule voorzag in de betaling van vijf honderd dollars voor reiskosten. Het afschrift van het testament kwam denzelfden dezen mijn uitersten wil en testament1 ochtend toen Tom en Alf naar Darmouth vertrokken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. 25) Daarna gaf zij haar emstigen wensch te kennen dat haar neef Alfred du Barry eene opvoeding mocht genieten, waaraan niets ontbrak. „En tot dat einde," ging de testatrice voort, „vermaak en bespreek ik al het overige van mijne bezittingen, zoo roerende als onroerende goederen, hoe ook genaamd en van welken aard ook, aan Alexander Sterritt, Esq, in de stad, provincie en staat New-York, een der Vereenigde Staten van Noord- Amerika, om de gelden, uit gezegde nalatenschap voortvloeiende, veilig te beleggen en te beheeren, en de interest, na aftrek van eene billijke vergoe ding voor gehouden administratie, halfjaarlijks, of zoo mogelijk meermalen, uit te betalen aan mijn neef voornoemd, Alfred du Barry, uit gezegde atad New-York, zoon van wylen myn broeder Henri R. S. F. du Barry, gewoond hebbende in gezegde stad ■New-York. „Evenwel alleen op de volgende voorwaarden, namelijk dat gezegde Alfred du Barry binnen drie weken na van dezen mijn uitersten wil 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1