ïda” sw )RST, BINNENLAND. Vrijdag 15 Februari. 1889. N° 3841; Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. ICHT HEK FEVILLETOX. I en 73‘. UIT VERRE GEWESTEN. lenende, op man. TJUR. De insending ran advertontiön kan geschieden tot Mn uur des namiddags l&Co., 4 IKANT, LEVEREN :n [JIS', Ischo Bank ■gfonds. van den dag der uitgave. - dringen. I AU I tot het vak iet TBR- Effecten, msterdam. ste knechts [JE ook bg in staat alle irtst moge* (JVoer iet BageluJi.) XIV. enz. leurskoers, IN, I, ƒ50,000 lie-aandeel tot 25. Ik opzicht deelen, op De keizerin ran Redfern te Parge Borki GOUDSCHE COURANT. Volgen, de Tijd zal eene voordracht tot nieuwe inrichting van het leger reed» in den voorzomer de Kamen kannen bereiken. GOUDA, 14 Februari 188». Ook de 2e-luit. K. F. Collard, van de Se comp. 5e bat. 4o reg. inf. alhier ia aangewezen om van S4 April .tot 3 Juli a. a. de oefeningen van het korps genietroepen by te wonen; hg wordt daartoe gedu rende dien tijd gedetacheerd bg bet baf. 5e reg. inf. te Utrecht. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgka met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prgs per drie maanden is f 1.25, franco per post 1.70. Afzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN. Naar wg vernemen, wordt dj gewone dienst óp de spoorwoglijn RotterdamDordrecht op mor gen hervat. Aangaande den dienst op de Ign der Staatsspoor wegen RotterdamDordrecht verneemt men, in ver band met de door den jpugsten storm aangerichte schade, dat thana vijf treinen van beide richtingen loo- 1 pen tot aan de waterkeering bg wachthuis 51waar men moet oventappen; de goederendienst is geheel ge staakt. De drie gaten in den straatweg welke langs en gedeeltelijk door het terrein der Staatsspoorwegen loopt, zijn gedicht, en het polderbestuur schijnt den dam bij den wachtpost 51 niet te willen verwijderen voordat men volkomen zeker is, dat bij komenden storm het water niet opnieuw in den polder kan Rusland heeft bij den fabrikant ttoutarn te Parga eea mantel besteld gelgk aan die, welken zg op het oogenblik van bet ongeluk bg Borki aan had. Zg beeft dezen mantel aan den beambte der firma, die te Petersburg orders kwam ontvangen, medegegeven. De knoopen van het kleedingstuk zgn door de hevigheid van den schok geheel geplot en in de linkerzijde bevindt zich een gat, ter grootte van een hand. Hieruit blijkt hoe hevig de schok is geweest en het is bgna onbe grijpelijk dat ds keizerin geest letsel ran eenig be lang bekwam. Een geleerde hond trad decor dagen in een ge rechtshof te Dublin als getuige op. Er waren twee personen, de heer Burke en de heer Smith, die elkaar het eigendomsrecht op den bond betwistten. Op eigenaardige maaier bewog, ygstgyisssnde. dat de hond hem tneMtoortle. De Twr Borke nT die in Indië geweest was, aside, dat hg drn hond de taal der Hindoo’s en Famils had geleerd én dat hg’ hem in die taal zou aanspreken. De bond werd daarop voor den rechter gebracht; de heer Burke beval hem in die talen verscheidene dingen to doen en tot verbazing der aanwezigen voerde de taalge leerde bond ai deze bevelen stipt uit Hij werd daarom aan den heer Burke toegewezen. Het volgende verhaal komt uit Amerika. Een oude landbouwer, Henry Thomas, woonde mei vier dochters, Hattie, Margaret, Nancy en Jane, van zestien tot twee-en-twintig jaren, te Bolar, een dorp in Missouri. Dee nachts kwamen Samuel en Charles Haalniru, twee breeders, met een lad der om Margaret en Jane te schaken. Op het oogenblik dat alle vier veilig op den grond waren, ut te lOSMAN, Diénde weg. LSTIJN, uwatraat. jssiaü Zn. F. Bmnkbl TbHBLOOT. DKADB. >MAN. Gaarkeuken BUWBN. [BELAND. J. H. VAN Moubik. Post. Abhoofbn. BIJL. Bouthoorn. Hattum. 5B WlLDB. oorwaarden plaatst,aan- ioofd-Depot I te Utrecht. MAN 8t Zoon. AD VERTENTIEN worden geplaaiet van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOVE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, *t welk des Maandags verschijnt. verscheen de vader, doeh te laat om de ontvluch ting te beletten. Hij greep een geweer en reed te paard do vluchtelingen achterna. Omstreeks 11 Eng. mijlen van huis baalde hij hen in, schoot de beide jonge mannen dood en bracht Margaret een ernstige wonde toe. Bij zgn thuiskomst bemerkte hij tot zijn aehrik, dat de twee andere dochten, Hattie en Nancy, er met twee andere bewonder- aan, Ned Gleason en Thomas Allison, vandoor gegaan waren. Hij liet de meisjes, die bij toruggebracht bad. aan de zorg der buren over en ging dadelijk zgn twee andere dochters achterna, dis hij zonder veel moeite inhaalde en weder mee naar huis nam. Intruschen waren da vrienden en kennissen der jonge mannen zoo over de bandalwgs van den rader verontwaardigd, dat zg met een groots menigte op hem afgingen en hem aan een boom ophingea. In Engeland nam in de laatste jaren het aantal artsen zoo seer toe, dat men daar te lande op mid- 1 delen bedacht te, om die voortdurende tMterlt ring te koeren. De vermeerdering der artsen liedroeg van 18821887 ongeveer 1400. Vooral in de steden is de ophooping groot. Zoo vindt men thans óenen arts op 93» inwoners te Londen, op 1232 te Bristol, op 1584 te Liverpool, ja zelfs te Brighton één op 728 inwoners. Ook in Amerika is de vermeerdering zeer groot en de verhouding ongeveer als te Brighton. In Nederland is binnen weinige jaren een derge lijk verschijnsel te wachten; aaogezien bet aantal studenten in de geneeskunde hier te lande reeds tot ruim 1800 gestegen is. In Engeland, evenals hier en elders, beginnen zich al meer en meer stemmen te verheffen tegen het opvoeren en uitbreiden, ja het misbruiken der examens. De Néueteeali Oeatory, die over dit on- Hct lijk van den op zoo treurige wijze om het leven gèbrachten geniesoldaat A. Stavast werd, gisteren ochtend 9 uur, van uit het militair hospitaal te Utrecht met militaire eerbewijzen op de alge meens begraafplaats ter aarde besteld. Twee kransen waren op de kist gelegd. Bg het graf werden toespraken gehouden. 28) Msar daarentegen zijne schooldagen geëindigd, zijn academische cursus juist begonnen, Clara Difhjl Clara Digby dat was ’t wat zgn hart deed kloppen. Echter scheen iets hem toe te fluisteren dat hij van dien kant niets zou verliezen* door heen te gaan; dat hg in hare oogen des te belangwek kender zou zijn, omdat bij zoo eenaklaps zgn ge boorteland verliet. Alf stond vroeg op, onrustig, opgewonden, beslui teloos. Zgn oom was de eerste, dien hij zag. Ferris had hem altijd als een zoon behandeld. I on 2ij spraken er verder niet over. Hij maakte gebruik van een half uur voordat bet T gezin bijeenkwam, om zijn gevoelen over de crisis en afscheid van zgn vriend nemen of zou hg, zooals van het oogenblik te zeggen. Zijne meaning was datzijne tante hem aanried, Tom schrijven om hem een r— sou maken voor zijne loopbaan als Amerikaan, en uitwinnen? dat het onbeduidend vermogen van tien duizend j Hij sou gaan. Niets zou dollars, door zulk oen opoffering verkregen, hem punt was hij, standvastig. meer kwaad dan goed zou doen. Het zou hem zijn „v zelfvertrouwen benemen en zijn mannelijk karakter beiradeelen. Ferris eindigde met AU te verzoeken ernstig na I wel aan het collegie-routine. Hij nam te denken over hetgeen hij zeide. De laatstgenoemde ijverig waar. Hij deed met de anderen mede was g - zijne Europeesche tafereelen. Hij zou de voorwaarden men het noemt. Niets kon zgne ware belangstelling van het testament met nadnik verwerpen. Het ont- i opwekken. bgt werd aangekondigd. Toen het afgeloopen was, 1 Eindelijk had hij Alf een enkel woord geschreven, ging Ferris naar het kantoor en liet Alf orer aan want hij hield zich verzekerd, als eene pleister op zgne tante en zuster, die juist binnenkwamen. zijn gekwetste trotschheid, dat de verwachte tijding Des avonds was zgn lot beslist Hij wist het zelf van Alf niet terecht was gekomen. niet. Maar de vrouwen, die besloten hadden dat hij Er kwam geen antwoord. namen dienovereenkomstig hare inaatre- Telkens als Tom zgne kamer binnentrad, viel gelen. Ferris had zijn raad gegeven en liet het aan hem Alf over om te beslissen «onder verdere tusschen- - komst van zijn kant, zoodai zg de baan vrij hadden. Eerst ua verloop van eene week, had Alf échter hoop den moed om zijn oom te zeggen dat hij besloten en ziji had het legaat aan te nemen en het land te verlaten; Ferris vernam zijn besluit met merkbare aandoening. ffHet spijt mij zeer, Alf,* was alles wat hij zeide, Er was geen tijd te verliezen. Zou Alf zelf gaan zijn gevoelen over de crisis U.MWW uavw aaaw* W* u.juv mvuu.ug “JJU” “o“‘ teX^ dTwen reizens zijn den indruk van menschelgke voetstappen zesjarig verblijf buiten ’s tends Alf ongeschikt zgne bagage terug te zenden, en twee dagen reizens »gn -- ^t verhinderen. Op dit miste. Stokrtgf bleef hgjop de ledige plaats staren. r 1 Eindehjk trad hg do kamer binnen. Aan de kleine tafel ter linkerzijde zat Alf. Hij leunde Acht dagen waren rerloopen. Tom gewende vrij en zag Tom strak aan. I Ferris eindigde met AU te verzoeken ernstig zijne studiën 1 - - - -- diep getroffen. Voor ’t oogenblik verdwenen al het was slechts werktuigelgk. Hij «soesde», zooals v---1.- -1— u::-1-I -- 1—s i -j 1 ware - het testament met nadnik verwerpen. Het ont- 1 opwekken. ‘T een ging Ferris naar het kantoor en liet Alf orer aan want hij hield zich verzekerd, als Des avonds was zgn lot beslist Hg wist het zeU van Alf niet terecht niet. Maar de vrouwen, die besloten hadden dat hij Er kwam geen antwooid. gaan zou, namen dienovereenkomstig hare maatre- D l aan hem de groote koffer van AU in ’t oog, die vtek Alf over om te beslissen «onder verdere tusschen- over de deur stond. Zoo dikwjjte hij dien koffer zag, gevoelde hij zijne herleven. Dat was eene schakel tusschen hem vu zijn makker. Dien koffer begon hij als een vriend te beschouwen, als een kamergenoot, die hem voor totale eenzaamheid behoedde. Acht dagen waren verloopen, toen Tom des mid dags als gewoonlgk naar zgne kamer ging. Hij deed de deur open. Er was geen koffer! Hij stond als verstomd. Robinson Crusoe op zgn onbewoond eiland kon niet meer verbaasd geweest '7 1 in I het zand te zien, dan Tom toen hij die koffer hn nn rla Ia/Kcta nlaata afswon Eindelijk trad hij de kamer binnen. Aan de op de ellebogen, met beide handen onder de kin,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1