s. ms. »rgföndk isterdam. 1 SS s 1 DmOVINCIALE STATEN. w O 1 O Zaterdag 16 Februari. N? 3842, 1889. 4 OIJE. FEUILLETON. !N. UIT VERRE GEWESTEN. k. le o Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. >.- enz. De intending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. ■’I 1 Kantore takken der volksvertegenwoordiging. Na aldus toen XVI. Imiddelï HEID I Apothe- B bij den Di- >rte-acte, een klaring van lenszjjnhem emmen. Bovendien worden alle Ad vertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, *t welk des Maandags verschijnt. scteur, HUBER. •ASSPELD >rdt beleefd in dit Blad F (Naar het Engehch.) XV. op 1 APRIL ;eplaatst IN verkrjjg- 1E iderland ten, erug te be- i termjjnen ven nit. antore der i Graven- 1. KNOX ene 3HEKAAS. Inrean dezer »7) w Ik zal zes jaar afwezig blyven," riep Alf met vuur; wilt gij beloven u met niemand te enga- geeren, voordat ik terug ben? Clara’s oogen fonkelden. ff Welk recht hebt gij zulk eene belofte van mij te vergen?" zeide zij zeer trotsch. Alf was nog maar een jongeling, geen volwassen bewonderaar. Op zijn leeftijd heeft geraaktheid dik wijls de overhand op liefde. «O, hoegenaamd geen recht, zelfs geen zweem van recht. Vaarwel." Hij keerde zich om, en verliet haar met evenveel trotschheid als zij zelve had aangenomen. Clara had hem wel willen terugroepen, maar deed het niet. Alf had wel willen terugkeeren, maar deed het evenmin. Clara stond hem stil na te staren, totdat hij uit het gezicht was. Zij dacht dat hij zich mis schien zou omkeeren om haar een afscheidsgroet toe te wuiven. Zij vergiste zich. Alf liep stijf door en zoo scheidden zij. Misschien hebben wij hier den draad gevonden ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks mei uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. r Op Woensdag den vijfentwintigsten September, ten twaalf ure precies, ging Alf uit New-York onder zeil. De drukte van de toebereidselen hield zijn geest gestadig bezig, zoodat hij niet eens rechtstreeks aan Clara Digby dacht. Nauwlijk zeventien jaar oud, was hij eensklaps een man geworden. Hij moest eenige wettige for maliteiten doorstaan en eenige zaken bezorgen. Hij begon eene zekere gewichtigheid te gevoelen, als een natuurlijk gevolg van het bezit van een vermo gen, dat hem onafhankelijk van anderen maakte. De vroegere spoorslag was verdwenen. Als hij de toe komst inzag, behoefde hij zich niet langer onafge broken in te spannen. Hij ging aan boord van de stoomboot, om ten minste zes jaar afwezig te zijn als hij in ’t leven bleef, zonder eenig leedwezen te gevoelen zoo plotseling zijn de omkeeringen in het menschelijk hart. Aldus, in den bloei zijner jeugd, verliet hij zijn geboorteland/, een land rijk aan alles wat de jeugd kan aanlokk^n; rijk in avonturen, in genie tingen, in prikkels tóf arbeidzaamheid, tot nuttig heid en roem. a, aangenomen en sedert is er in deze wet geen verandering gebracht. Waar is het dus, dat in de 36 jaar, welke sedert de invoering ver- loopen zjjn, groots veranderingen hebben plaats gegrepen in den toestand der districten als men het zielental deelt door het aantal verte genwoordigers, dan zal het hier en daar wel uiteenloopen. Maar om daarin te voorzien, is het niet noodig de geheele provinciale huishou ding uit haar voegen te rukken en de banden te verscheuren, die eene meer dan dertigjarige samenwerking gelegd heeft tusschen de bij elkander gevoegde deelen eener provincie. In dien werkeljjk geen ander doel de Regeering voor oogen zweefde, dan de bestaande oneven redigheid te verhelpen, dan ware de aangewe zen weg deze. Het aantal leden van de Sta ten is vastgesteld door den gewonen wetgever en wel in de Provinciale wet. Men is daar omtrent niet gehouden door een grondwettig voorschrift. Ten allen tijde derhalve kan deze ge wijzigd worden. Men heeft eenvoudig eene verandering te brengen in het aantal leden, dat bij de wet van 1852 is toegewezen aan elk district en kan de grens der districten zelve ongewjjzigd laten. Waar de bevolking is toegenomen, geve men een of meer leden meer, aan die districten welke naar evenredigheid te veel leden afvaardigen, ontneme men een of meer leden. Dan ontgaat de Regeering van zelf het verwijt, dat zij de verkiezings- geographie beoefent en de politieke schaar han teert om de provinciën te verknippen tot dis tricten, welke vermoedelijk in haren geest Voorheen was dit een door GOUDSCHE COURANT. Vele onzer lezers zullen evenals wij hebben opgekeken van het bericht uit den Haag, dat de Regeering binnenkort een voorstel zal doen om de indeeling der Provinciën in kiesdis tricten te wijzigen, vooral omdat daarbg wordt gevoegd, dat het voornemen bestaat, de Staten vervolgens te ontbinden en in Mei, op het gewone tjjdstip der periodieke verkiezing, eene geheele vernieuwing dezer colleges te doen plaats hebben. Indien dit werkeljjk de plannen zjjn der Regeering, dan is er reden om zich over die baast te verwonderen. De gevolg trekking ligt voor de hand, dat zulks geschiedt om zoo spoedig mogelijk de Eerste Kamer om te zetten. Men zou dan tevens eene verklaring hebben voor het feit, dat tot dus ver geen be langrijk voorstel bjj de Kamers aanhangig is gemaakt Bljjkbaar wil men het terrein effe nen alvorens daarmede voor den dag te komen. De vrees voor de liberale meerderheid in de Eerste Kamer schijnt de Regeering tot haar gereserveerde houding genoopt te hebben. Ten einde meer vrijheid van beweging te verkrij gen, zou het volgende plan beraamd zjjn. Eerst wijziging der provinciale kiesdistricten, daarna ontbinding der Staten, waarin men hoopt eene ander, niet-liberaal personeel te brengen, vervolgens ontbinding der Eerste o Kamer, waardoor overeenstemming zou worden van 1852, toen bet ministerie-1 verkregen tusschen de meerderheid in beide provinciale wet heeft ingevoerd, takken der volksvertegenwoordiging. Na aldus toen voor 1 Collegieleven! Eene wereld op zich zelf, met hare bewoners, hare wetgevers, hare ongeschreven wetten, hare statuten, gebruiken en traditiën. Eene republiek, soms oproerig, maar zelden weerspannig; woelig maar onderworpen aan het door haar erkende gezag, zonder zich veel om eenig ander gezag te bekommeren. Collegieleven! waarvoor lieden met een bekrom pen verstand den neus ophalen. Een jongeling kan op de eene plaats even goed studeeren als op de andere, zeggen zij. Zij spotten met de „doode talen." Waar het tegenwoordig op aankomt, is practisohe kennis, zeggen zij. Zulke lieden lachen als zij een diploma zien. Zij noemen het een stuk perkament en spreken er over, alsof het alles is wat een jon geling van zijn academische loopbaan heeft te toonen. Alsof de waarde van eene academische loopbaan alleen bestond in studie, hetzij Grieksch en Latijn of de moderne talen, wiskunde en philosofie, chemie en physiologic, of letterkunde en rhetorical Neen! Wat de etudie van zooveel waarde maakt, is het laven, dat verscheidene jaren achtereen geleid wordt. Men leeft in eene wereld, die letterlijk haar gang gaat zonder zich aan de buitenwereld te storen. Men voert er strijd, scherp en vinnig, maar altijdeervol; strijd om de meerderheid in datgene, wat den over winnaar roem mag doen dragen op zijne zegepraal. (Wordt vervolgd). voor Clara’s vastheid van besluit om naar het stoom schip te gaan en Alf bij zijne terugkomst te be groeten, zooals in het begin van deze geschiedenis vermeld is; misschien ook niet. te hebben, kan men veilig overgaan tot den aanval op onze vrijzinnige instellingen. Het is niet onze schuld, dat deze onder stellingen oprjjzen bjj de liberale party in den lande. De Regeering heeft er zelf aanleiding toe gegeven door de geheimzinnige wijze, waarop deze zaak is voorbereid en de onnoodige haast die er mede gemaakt wordt. Reeds zijn de Provinciale Staten tegen 26 dezer buiten gewoon bijeengeroepen om over de nieuwe in deeling hunner gewesten gehoord te worden. Dit geschiedt volgens de bepalingen der pro vinciale wet, welke voorschrijft dat eene af- zonderljjke wet deze materie regelt, nadat de Staten daarover zijn gehoord. Er bestaat dus grond voor het vermoeden, dat het inderdaad de bedoeling is de nieuwe regeling in werking te brengen bjj de verkiezingen, die dit jaar moeten geschieden. Natuurlijk is officieel van de verdere plannen der Regeering niets be kend, doch het wantrouwen, waarmede het eerste bericht in liberale kringen ontvangen werd, is zeer verklaarbaar. Er zijn geen drin gende redenen voor de voorgenomen verande ring. Van moeieljjk heden, waartoe de tegen woordige indeeling aanleiding zou geven, is niets vernomen een voorschrift der wet, die ze noodzakelijk maakt, is er niet. Alleen is er wel eens gewezen op de onevenredige ver meerdering der bevolking in de verschillende districten. De tegenwoordige Tabel dateert 1852, toen het ministerie-Thorbeoke de Men heeft o o het aantal leden en de indeeling in het bestaande struikelblok nit den weg geruimd districten het cjjfer der bevolking als maatstafzullen stemmen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1