rz, T 42, LM. BINNENLAND. ÏNIGING Maandag 18 Februari. 1889. N? 3843. Nieuws- en FEUILLETON. 3 en 73*. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. UIT VERRE GEWESTEN. lER.e n boven- IM en aj .volgende 3 tilleerd Gzn., roningen. IÈN. I De inzending van advertentiön kan geschieden tot één lor des namiddags van den dag der uitgave. r* eep, ep, ■gadering rekening op art 1889 et Koffiehuis rouda. Draaierij i ktuigen. mëebiï e echte art» lerin ndwater under Tand- lehoedmiddel gebruik van Afionderljjke Nommers VIJF CENTEN. lengs is 4 f AN Zoon. van de kies- Provinciale ■i De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgki met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is f 1.25, franco per post f 1.70. Ons is ging tot tegen iedere goudsche courant. (Naar Ast fiiyelscA.) XVI. (thans 80), Zeeland 45 (thant 42), Noord-Brabant 69 (thans 64). De districten Gouda en Bodegraven zijn, bij de nieuwe indeeling, voor de Provinciale Staten geheel gelijk aan die voon de Tweede Kamer. Gouda zou 4 leden en Bodegraven 5 naar de Staten afvaardigen ia nd poeder en schoona ite tot bot a Anatherin eid schadelijk jhuw ik hier- aankoop van PÓPP, uitvinder der te Weenen, •eparaten be- lenrijk Co. ij F. E. van abilié, apoth. e^am bij C. e Amsterdam LHoth Co., van Spanje Bovendien worden alle Advertentien gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschpnt. Markt. 04 Zoon, a deweg. NG8, J tater. '»che Cou- den door het- 1KMAN en X" AD VEBTENTIEN worden geplaatst van 1—5 regels h 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GBOOTS LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bij het vaststellen van het in elk kiesdistrict te kiezen aantal leden is het aantal inwoners, in de tabel bjj elk kiesdistrict vermeld, gedeeld door het getal, dat in de derde kolom van den staat is aan geduid, en voor elk veelvoud van den deeler één lid aangenomen, terwijl voor een overschot, dat meer is dan de helft van den deeler, aan het kies district één lid meer is gegeven. Wat de verdeeling in kiesdistricten betreft, zij opgemerkt, dat in de ontworpen tabel de thans geldende verdeeling in kiesdistricten voor de ver kiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal is gevolgd, behoudens die wijzi gingen welke wegens de grenzen der provinciën noodzakelijk zjjn. De gemeenten nl., die voor de eerstgemelde verkiezing behoorea tot districten waar van de hoofdplaats in eene andere provincie ligt, zjjn van dat district afgescheiden en bjj een district in bare eigen provincie gevoegd. Het is wenscheljjk, dat de districten voor de verkiezing 8ta*su met die van de kiesdia kiezing van de leden der Tireedo Kamer zooveel mogeljjk samenvallen, hetgeen nu door de aanneming van hst stelsel van enkelvoudige kiesdistricten veor laatstgemelde verkiezing mogeljjk is geworden. In overeenstemming met dat stelsel zjjn in de nieuw ontworpen tabel ook de groote gemeenten in kiesdistricten verdeeld, en wel volgens de ver deeling, opgenomen in eene nota, op 9 Maart 1887 aan de Tweede Kamer toegezonden, behoudens eenige geringe veranderingen in de verdeeling der gemeente Botterdam, noodig om ebne in de nota voorkomende onjuistheid te horstellen. Het aantal leden zal volgens de nieuwe regeling bedragen: Groningen 48 (thans 45), Friesland 54 (thans 50), Drente 87 (thans 35) Overijsel 49 (thans 47), Gelderland 8?.- (thans 62), Utrecht 45 (thans 41), Noord-Holland 76 (thans 72), Zttid-Holland 84 waarvoor deze groote godgeleerde zjjn schranderen en veelbelovenden zoon, zooals iedereen hem noemde, had bestemd, had niets met zjjne verstandelijke vor ming of zedelijke ontwikkeling te maken. Gelijk wij gezien hebben, zond hij zjjn zoon naar eene handelsschool, waar hjj leerde boekhouden en handel drijven; waar hjj denkbeeldige compagnie schappen sloot en ontbond, en comedies speelde van welgeslaagde en mislukte ondernemingen. De reden, die Croton Ellsworth er voor opgaf, waarom hjj dezen weg met Harry insloeg, was de praktische geest der eeuw en de gebiedende nood zakelijkheid dat de handelsstand, die tegenwoordig dyn toon voert, uit het beste materieel bestond, welke het land kon opleveren; dat het ruime veld tot nuttigheid, 't welk de handel aanbood, het hem tot plicht maakte zijn zoon eene‘opvoeding te geven, die hem in staat stelde om er dadelijk met vrucht zjjne krachten aan te besteden. Wat de ware, diep in zijn hart verscholen be weegreden was, die Croton Ellsworth zich zelf niet durfde bekennen, terwijl hij er eene onbestemde be wustheid van had, mag ik niet verraden; eene be weegreden door toga en baf bedekt, achter gebed en kniebuiging verscholen, en door een zalvend, maar ondoorgrondelijk gedrag verborgen. Was het dat de man aan den God dezer wereld was overgegeven, en dat hjj geene schoonheid zag in eene andere; dat hjj zulke materiëele bijkomende omstandigheden, als rijkdom alleen kon geven, noodig toegezonden het Verslag van de „Vereeni- ondersteuning van hulpbehoevende gepen sioneerde onderofficieren en minderen van het Ne- derlandsche leger», waarvan wij met belangstelling hebben kennis genomen. Daaruit bljjkt, dat deze nuttige vereeniging'steeds meer sympathie vindt en de ondersteuning verdient van alle weldenkenden. Uit de rekening en verantwoording vermelden wjj, dat gedurende het boekjaar 188788 ontvangen is 16848,78*, waarvan .14891,50 is besteed voor onderstand aan leden, hunne weduwen, oud-strijders enz. Omtrent de afdeeling Gouda vinden wij vermeld, dat zij bestaat uit 9 gepensioneerde onderofficieren en 4 gepensioneerde minderen, onder het bestuur secretaris, J. Boer, penningmeester. Êere-voorzitter is de heer A. K. van der Garden, oud-officier der Inf. en majoor der rustende Schutterijhet aantal be schermers is hier ter stedenietgroot; slechts een drietal. Ten slotte nemen wjj het volgende over: Het is voor enkelen wellicht van belang hierbjj in herinnering te brengen op welke wijze ondersteund wordt, met andere woorden wat onze Vereeniging zich eigenljjk tent doel stelt. Zij tracht, zonder onderscheid van Godsdienst, voor zoover hare middelen reiken, iederen gepensi- onneerden militair, mits hjj werkelijk hulpbehoevend is, te helpen; deze moet zich echter vooraf tegen eene geringe jaariijksche contributie (uit het oogpunt van self-help) als lid der Vereeniging hebben doen inschrijven. Dn wijze waarop zij onderstand verleent, is verschillend en wel: 28) Men jaagt kennis na om de kennis zelve, waar haar onmiddeljjk nut in het aardsch gewoel niet gezien of erkend, ja naiiwlijks begrepen wordt. *t Is deze gestadige en onafgebroken gewoonte, vier jaar lang, die door haar veredelende en hartverruimende invloed den grond legt tot een braaf leven in de toekomst; en in dit opzicht kan men zeggen dat de student liberaal wordt opgevoed; niet zoozeer de mate* van kennis, die hjj vergaard heeft, maar de liberale eh humane beginselen, die hjj tot de zijne maakt, en die hem tot edele en verhevene doeleinden voor bereiden. Aan het slot van het laatste hoofdstuk hebben wij Tom Castleton verlaten, op het oogenblik, dat hjj zich bedaard op zjjne studiën ging toeleggen, terwjjl zijn vriend Alf du Barry, aan boord van het stoomschip, de zee overetak. Voor een jongeling uit New-York levert waar schijnlijk geene hoogeschool in het geheele land zulk een sterk contrast op met zijne eigen persoonlijke omgeving als Darmouth. Op een afstand van elke groote stad gelegen, kan geen invloed van buitenaf er op werken. Integendeel geeft het collegieleven zijn toon en kleur aan de geheele plaats. Hier komt geen toeval van geboorte in aanmerking; hier brengt rijkdom geen enkel voor deel mede. Hier geldt alleen innerlijke waarde, en wie het knapst is, staat het hoogst. Dat was juist een atmospheer voor Tom; want hjj was, zooals wjj weten, oprecht en gul van karakter. Hjj was weldra op een gemeenzamen voet met aide studenten van zjjne klasse, en knoopte met verschei dene vriendschap aan; en tegen het einde van zjjn eerste studiejaar was hij op de hoogeschool zoo goed thuis als ïjjne beste vrienden slechts hadden kunnen wenschen. Naar *t schijnt, was de WelEerwaarde Groton Ells worth het niet eens met het gevoelen, dat ik aan gaande eene „liberale opvoeding" te kennen heb ge geven. Wel is waar, had hjj zelf er eene genoten, wat meer is, Croton stond als een der voornaamste godgeleerden aangeschreven. Bovendien had hjj, op verschillende tjjden, op de hoogeschool waar hjj stu deerde, letterkundige voordrachten en bjj zekere ge legenheid eene zeer uitgewerkte verhandeling op de theologische school gehouden, die van veel bekwaam heid getuigden. Men zou dus redelijkerwijze kunnen vooronder stellen dat hjj zijn zoon Harry zjjn eenigen zoon -de beste opvoeding zou laten geven, die in zjjn vermogeh was. Maar gij vergist u. De loopbaan es GOUDA, 16 Februari 1889, Door de directie der Nederlandsche Rijnspoor wegmaatschappij werd gisteren aanbesteed: het ver broeden van twee bruggen, verlengen van drie duikers, maken van gebouw voor waterbezorging, verplaatsen van twee wachterswoningen en doen van aanhoorige werken op en nabjj station Woerden. Er kwamen 14 inschrijvingen in. Minste inschrijver wss H. 1. Nederhorst alhier, voor f 24,843. Bjj de nieuw ontworpen kiestabel, aan de Prov. Staten toegezonden, is eene nota gevoegd van den volgenden inhoud r De tabel, beboerende bjj de wet van 5 November 1852 (StaatMul No. 197). tot regeling van de ver deeling der provinciën in kiesdistricten, ter benoe ming der leden van de Provinciale Staten, is sedert het tot stand komen dier wet onveranderd gebleven. Auengs ïs echter met betrekking tot her «mrtri inwoners en hst aantal leden der Staten zoowel tussohen de verschillende kiesdistricten in ééne provincie als tusschen de provinciën zelven eene wanverhouding ontstaan, welke voorziening eischt. Om hieraan te voldoen is eene wjjziging van de verdeeling der provinciën in kiesdistricten en van het aantal der in elke provincie te kiezen leden voor de Staten noodzakelijk. Daartoe strekt de nieuw ontworpen tabel. Evenals in 1850 is een bepaald getal leden aangenomen voor de minst en voor de meest tal- rjjk bevolkte provincie en naar evenredigheid daar van het aantal leden voor de overige provinciën bepaald, waarbjj in het oog is gehouden dat ner- gene het aantal mocht verminderd worden. Uit den hierbjj overgelegden staat kan bljjken welke maatstaf daarbjj is gevolgd. .41 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1