msssstsss en NACHTHEMDEN in voorraad en naar maat te leveren. DE ROODE LAARS. isst BIT OUDE GEZEVER, Kost en Inwoning benevens eene vrjje KAMER, gezellig verkeer in den huiselyken kring zeer gewenscht. Die verkouden is OBK0QBON hale een doos DROP hit de Blikken Trommel. Verkrijgbaar per doos 40 cents bij J. J. van der Sanden, Markt, GOUDA. Nu^mitvsrwisselaars kunnen zich aanmelden tegen hoog loon. Manienmakerskneclit J. P. HESS ELS. INBOEDEL, bestaande in staande en draagbare Mahonie houten, Notenhouten en andere Meubelen, Pen dules, Spiegels, Schilderden (Portretten) en Gravures, Huisraad, Koperwerk, Glas, Kristal, en Aardewerk, oud Porcelein waaronder een fraaie Pot en een Kabinetstel, en oud Delftsch; Vloerkleeden, Bedden en Beddegoed, Linnen en TafelgoedMans- en Vrouwekleederen Kachels en Fornuis; éeue partij Boeken en voorts Gouden en Zilveren werken (waaronder 44 paren Zilveren Lepels en Vorken) en Ju- weelen, enz. HOUT, MODELLEN en HULSTKAMP’s M. J. de GRAAF, voorheen C. MESSEMAKER. Firma Wed.. BOSMAN bericht door deze de ONTVANGST van eene uitgebreide keuze Een UITEHWAARD, met daarvoor gelegen ZELLING, bepevans twee perceelen DIJK, gelegen onder de gemeente Moordrecht, nabjj het dorpkadaster Sectie B Nos. 1218, 1219, 1220, 1221, 1488 en 1489 te zamen groot 2 Hectaren, 66 Aren en 20 Centiaren. BQWGARAKS verkrijgbaar by H. J. M. Kabel. en Niei Fl UIT Openbare Verkooping. SCHENK Zn. P. J. KLEIJKAMP, Hang 24, te Rotterdam. Nog slecbts 8 dagen en de groote Voorjaars-Oprulming begint. Openbare Verkooping te GOUDA, Gereedschappen voor het FIGUURZAGEN bij J. ms VEN, Markt Gouda. verkrijgbaar in l/io, 1/4, en 1/1 kruiken bij Fantasie Gekleurde Katoenen, Meubelsits en Cretonne. Tiendeweg D. 84. VERPACHTING der Grasgewassen en Visscherijen behoorende tot den Straatweg Gouda—Bode graven, op Dinsdag 26 Februari 1889, Openbare Vrywilllge Verkooping UITERWAARD onder Moordrecht op Donderdag den 14 Maar tl 889 in plaats van den 21 FEBRUARI a. s., des middags ten 12 uur, te Gouda, in het Koffiehuis «Hakmonik» op de Markt, bjj vei ling, verbooging en afslag, in het openbaar te verkoopen De J. de VEN, Markt, Gouda. Adres: S. BOOT, NOOIT GEHOORD. Alles SOLIED WERK. Hoek; Lange Tiendeweg 71. - !'T\‘ I Dames Laarzen Vrouwen Pantoffels dito Meisjes Rijglaarzen. Meisjes en Kinder Pantoffels De uitgave met uitzc De prjjs p per post Afzonderly 29) Allengs voorspoeds, Zijne vrouv en zij bad bevredigen, en dreef di< Jacob, van vervuld, én geheel op positie op t Van toen goede harn toets van i staan, ja, e verdween, i Ik heb schap in 1 moette, ma Wil ik Eiken oohte zijn kantoor G VEBGADE1 Op Woen dag. ten 1 Aan de De Reke van Koopha Het voors nasium. Het voor kamer in hi in ruime keuze voorhanden bjj Wordt gevraagd voor een JONGMENSCH nit den fatsoenlijken stand, oud 17 jaar, by nette lieden t Aanbiedingen met opgave van prjjs worden - ingewacht onder No. 1792; bjj den uitgever dezer Courant. De Notaris H. GROENENDAAL te Gouda, is voornemens op MAANDAG den 18 FE BRUARI 1889, des morgens 11 uur in het Hotel <db Paauw. aan de Markt te Gouda in het openbaar te Veilen en te verkoopen: No. 1. Een op een der beste standen staande en aangenaam gelegen, ruim ingericht WIN- KKLIIU18, waarin sedert jaren handel in Ijzerwaren is en nog wordt uitgeoefend, aan de oostzijde van de Wjjdstraaf, te Gouda, wjjk A. No. 41, kadaster Sectie C. No. 194, groot 82 Centiaren. i Het Huis bevat behalve den Winkel 4 Ka mers, Keuken, Meidenkamer en Zolder en is voorzien van Gas- en Waterleiding. Alle werkdagen vóór den verkoop te zien van 14 uur en op den verkoopdag des mor gens van 9—11 uur. No. 2. Een goed onderhouden en gemak- keljjk ingericht WOONHUIS met TUIN aan de Gouwe te Gouda, wjjk C. No. 162, kadaster Sectie D. No. 98, groot 1 Are, 22 Centiaren, strekkende vóór van de straat tot achter op den gemeenen gang met het mede gebruik en uit- en ingang van denzelven tot op het Nonnenwater. Het Huis bevat 4 Kamers, Keuken, Kelder en Zolder en is voorzien van Gasleiding. Te bezichtigen 3 werkdagen vóór den dag der veiling van dés morgens 9 tot des namid dags 4 uur eh op den verkoopdag des morgens van 911 uur. Alles te aanvaarden bij de betaling der koop penningen op 1 April 1889. Nadere infopnatiën geeft voornoemde Nota ris GROENENDAAL te Gouda^ (Spoorstraat Q 200,'Gouda. Gouda.Snelpersdruk mi BRINKMAN fc Zoon. Dr. Vine des namidd dr. Vlanndi op het pal ongunstige Het hed< M. den K< vernemen m den. In he nachts ten pi Te Utrei dier- en d Julius. Mej. A. hoofd der l Volgens 1 vereeniging van 5205 leden. Daar bjj, en wel ten vermeer Soliede kwaliteiten en gegarandeerde nette afwerking. EEN BEKWAME (vrjj van sterken drank) kan vast werk be komen bjj van af 2.90. z. hakken 1.10. met hakken 1.80. 1.80. 0.25. Wegens de duizende wachtende Nieuwe Paren voor het Zomer-seizoen moet er plaats komen. Mans Hooge Laarzen van af 4.—. Heeren Bottines3.25. Jongens Bottines2.50. Heeren Molières2.90. Heeren Pantoffels1.80. op DINSDAG 19 en WOENSDAG 20 FE BRUARI 1889, telkens des morgens te 9 uren ten sterfhuize van Mevrouw de Wed’, den UIjL aan den Bleekerssingel aldaar, wijkR. 201, van den geheelen door haar nagelaten netten en bizonder goed onderhouden Te ziendaagste voren des morgens vair 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 uren. In dezen Inboedel zullen geene goederen ter verkoop mogen worden bijgebracht. Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten kantore van den Notaris G. C. FORTUIJN DROOGLEEVER, te Gouda. LINNEN, HALFLINNEN, GRASLINNEN. Witte KATOENEN, Constitution. Fr. en Eng. MADAPOLL AM in verschillende breedten n Afgepast SERVET- en TAFELGOED. Complete DAMAST STELLEN, (zuiver Lin nen) van af 9.50 etc. etc. Alles tegen zeer lage prijzen. v.m. elf uur in het Logement BLOM te Bode graven. Breeder bjj biljetten. TAN EEK zjjnde een zeer geschikt terrein voor het oprichten van een FABRIEK. De Notarissen A. KLUIT te Moordrecht en G. C. FORTUIJN DROOGLEEVER t. Gouda, zjjn voornemens Te aanvaarden bjj de betaling der kooppen ningen op den 11 APRIL 1889. E

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 3