mm BINNENLAND. W R, Dinsdag 19 Februari. N° 3844. 1889. rtaplng FEVILLETOX. oordrecht 1889, Katoenen, onne. stitution. G der jscherijen 'ouda-Bode- I. Kabel. iart!889 ling SÏÏÖi UIT VERRE GEWESTEN. ■sZkILD, ^tevens twee de gemeente ster Sectie B 488 en 1489 Aren en 20 Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. VIJF CENTEN. ig van advertentiên kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. De inzei 4 ASLINNEN. AKER. -s, Afzonderlijke Noi gzen. zijne af- t -te 4 876 998 1 T „GOED. (zuiver Lin- ler kooppen- 89. i voor het [EK. foordrecht en ER te Gouda, OM teBode- .7 i verschillende UARI a. s., >uda, in het irkt, bjj vei- let openbaar ellig verkeer enscht. prijs worden den uitgever 1882 692 1883 771 1884 1885 n bjj t, Gouda. 1GMENSCH 17 jaar, by 1ST van eene en Verantwoording van de Kamer en Fabrieken dienst 1888. (Naar het Engelsch.) XVII. GOUDA, 18 Februari 1889. VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD. Op Woensdag den 20 Februari 1889, des namid dags ten 1 ure. Aan de orde: De Rekening van Koophandel Het voorstel betreffende den bouw van een Gym nasium. Het voorstel betreffende de vertimmering eener kamer in het St. Catharina-Gasthuis. Vooral de volgende afdeelingen bloeiden: Maastricht, Naarden, Kampen, Haarlem, Vlissiugen, Bergen-op- Zoom, Arnhem, Utrecht, Amsterdam, Nijmegen, Rotterdam en Breda; terwijl Apeldoorn als nieuw district ook een flink aantal leden leverde. AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels 50 Centeniedere régel meer 10 Centen. GROO-TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAJJ, ’t welk des Maandags verschijnt. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post f 1.70. Het Sociaal Weekblad deelt mede, op grond van ingewonnen inlichtingen, dat dezer dagen door de Zwiteersche bondsregeering gevolg is gegeven aan de voor maanden aangenomen motie der Vertegenwoor diging, om eene conferentie bij een te roepen voor internationale arbeidswetgeving. De uitnoodiging tot eene eerste bijeenkomst is tot verschillende regee- ringen gericht. Zonder dat een bindend program is vastgésteld, heeft de Zwiteersche regeeriug daarbij de volgende vraagstukken op den voorgrond gesteld Zondagsarbeid, beperking van kinderarbeid, bescher ming der vrouw, normale arbeidsdag. In verband met hetgeen voor eenige dagen werd medegedeeld omtrent de toeneming van het aantal artsen in Engeland, is het niet onbelangrijk na te gaan hoezeer hun aantal ook in Duitschland voort durend toeneemt, wat o. a. blijkt uit de volgende opgaven betreffende het aantel in Duitschlpud tot arts bevorderde studenten in de laatste 8 jaren, zijnde in het jaar: 1880 556 1881 669 Dr. Vinckhuisen is gisteren (Zondag) te 5 uur des namiddags van het Loo vertrokken. Later is dr. Vlaanderen ontboden en deze heeft den nacht op het paleis doorgebracht. Er schjjnt weder een ongunstige wending in den toestand gekomen te zijn. Het heden avond te verwachten bulletin van Z. M. den Kehing zal, naar wij heden uit ’s Hage vernemen minder gunstig omtrent den toestand lui den. In het verblijf van docter v. Vlaanderen des nachts ten paloize ligt echter niets ongewoons. Te Utrecht slaagde bij het aanvullings-examen dier- en delfstofkunde (voor apotheker} mej. M. E. Julius. Mej. A. N. M. ran Schouwenburg is benoemd tot hoofd der bewaarschool te Terborgh. Volgens bericht in On» belang is het ledental der vereeniging Eigen Hulp van 1883 tot 1888 gestegen van 5205 tot 7230 contributie betaald hebbende leden. Daartoe droeg het district ’s-Gravenhage veel bij, en wel 800 leden, doch ook de overige distric ten vermeerderden met 1225 leden. 1886 1224 1887 1215 Ook het aantel veeartsen en apothekers is in do laatste jaren in Duitschland zeer toegenomen. Op den berechten ,P. L. M.» (Paris Lyon Métlitorrannée) spoorweg heeft weder een ongeluk plaats gehad. Toen de sneltrein ,Le Rapide* van Nizza naar Parijs op ongeveer 5 mijlen ten zuiden van Lyon was, bemerlten de reizigers in een der nieuwe rijtuigen, waarvan de afdeelingen met elkaar in gemeenschap staan, een sterke brandlucht. Het rijtuig werd niet met de gewone heetwaterstoven doch door heete lucht verwarmd, die den vloer deed vlam vatten. Omstreeks zes uur in den morgen bemerkte een der reizigers plotseling, dat vlammen uit den vloer opstegen. De nacht was zeer koud, de wind had het gas uitgeblazen on, wat erger was, het alarm sein was vastgevroren. AUe pogingen om den machinist te waarschuwen, waren vruchteloos. De reizigers, twaalf in getal, meenden dat hun laatste uur-geslagen was; do trein reed met volle snelheid, de vlammey breidden zich al rneer en meer uit en de passagiers klommen op de banken en riepen luide om hulp. Gelukkig bemerkte een der beambten eindelijk den rook en deed den trein stilhouden. Het was geen oogenblik te vroeg. De - vlammen raakten reeds de banken en kussens. Nog Voor de trein stilstond, sprongen de beangste reizigers er reeds uit en na korten tijd was het rijtuig geheel door het vuur vernield. Er werd spoedig om een hulptrein geseind, en na eei-igen tijd kwam een locomotief en twee wagens, die de reinigers naar Dijon brachten, waar de snel trein ben opwachtte. Deze kteam daardoor 3 uren te laat te Parijs aan. De gisteren te Stockholm gehouden internationale wedstrijden voor amateurs en professionals in het XVHI. Croton Ellsworth, zie naar Jacob Illingsworth! Gij hebt verstand en oordeel genoeg om juist te be grijpen wat oen soort Van taan hij is. Gij weet dat hij een Van de beste in zijn soort is. Gij kunt waarlijk niet veronderstellen dab Harry een beter mensch zal worden dan hij. Wilt gij dién vluggen, levendigen jongeling aan zulk een leven overgeven? Misschien beantwoordt hij niet aan de verwachting. in Wallstreet bezocht ’t Was nadat hij een man van vermogen was geworden. Toen ik binnenkwam, was de deur van zijne af zonderlijke kamer open, en hij zag mij voordat ik werd aangediend. Een glans van herkenning zweefde als zonneschijn over zijn gelaat; hij trad mij gul tegemoet en vatte mijn hand. Ik ging zitten. Menige vraag en antwoord weid tusschen ons gewisseld. Zoo verliepen er vier of vijf minuten; toen kwam de strakke uitdrukking van afgetrokkenheid terug en. de demon had hem weder beet. Ik verliet‘Jacob met het gevoel dat hij voor mij 'verloren was. Wel is waar, dineerde ik later by hem, en woonde ik partijen ten zijnen huize bij, maar mijn „vriend» was hij niet meer. Met opzet heb ik dit portret van een bekende mijner jeugd geschetst, die onder andere omstandig heden, zich waarschijnlijk door een nuttig leven onderscheiden zou hebben. goudsche courant. 29) Allengs begon Jacob Jen zwellenden stroom des i voorspoeds, waarop hij zich verhief, te gevoelen. Zijne vrouw gevoelde dien ook; zij was eerzuchtig en zij had nu de middelen om hare wenschen te bevredigen. Zij wijdde zich aan de gezelschapswereld en dreef die toewijding tot het uiterste. Geen wonder. Jacob, van zijn kant, was geheel van zijne zaken vervuld, ën mevrouw Illingsworth gevoelde dat het geheel op haar aankwam hunde maatschappelijke positie op te houden. Van toen af gingen zij ieder hun weg, hoewel in goede harmonie, ên hunne jeugdige liefde, die den toets van, moeilijkheden en tegenspoed nnd doorge staan, ja, er door was aangewakkerd, verflauwde en verdween, vrees ik, voor altijd. Ik heb gezegd dat men het aangenaamste gezel schap in het salon van mevrouw Illingsworth ont moette, maar haar echtgenoot ontmoette men nooit. Wil ik u eens zeggen hoe zijne leefwijze wasp Eiken ochtend, dadelijk na het ontbijt, ging hij naar zijn kantoor, waar hij tot laat op den dag, met zijna De Nederlandeche HeidemaaUchappy’ heeft besloten kosteloos onder hare leden te verspreiden een tijd schrift, dat niet op vaste fijnen, doch waarschijnlijk viermaal *s jaars zal verschijnen en, naar het bestuur hoopt, een krachtig middel van propaganda zal wezen. Het eerste nommer, dat, in afwachting van het optreden van een directeur, door den heer F. B. Löhnis opgesteld werd, is verzonden. gansche ziel bij zijne uitgebreide en ingewikkelde zaken was. Ten half zes gebruikte hij het middag maal met zijn gezin. Kort daarna begaf hij zich naar zijne club, niet om zich te ontspannen, maar om met eenige handelsvrienden over de gebeurtenissen van den dag en de waarschijnlijkheden van den volgenden dag te spreken. Zelfs als hij eens een half uurtje in de opera of op eene partij kwam, strekte' dit niet om zijn geest te ontspannen, of hem de minste afleiding te geven. Wel is waar, zag men Illingsworth’s naam op talrijke inteekenlijsten en op de lijst van verschei dene commission, maar voor óen liefdadig doel toe kende hij slechts werktuigelijk. In de commisaiëii figureerde alleen zijn naam. Des Zondags ging hij naar de kerk, maar noch de preek, noch het gezang kon zijn geest van de laatste beursnoteering aftrekken. Zoo was Jacob Ellingswerth op vijftigjarigen leeftijd. Zijn helder verstand was eene machine geworden. Zijn hart was met eene harde korst omgeven. Hij hield veel van zijne kinderen, dat wil zeggen, hij placht veel van hen te houden; maar nu had hij zelfs geen tijd voor vaderlijke liefde. Zelfs de goedheden, die hij zijne familie bewees, werden een gedeelte van het machinale werk, dat alles was wat er van hem over gebleven was. Ik heb dien heer^ersoonlijk gekend. Als jonge ling waren wij op een zeer intiemen voet. Nooit za( ik vergeten toen ik, na eene afwezigheid van ver scheidene jaren te New-York terugkwam, en ik hem

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1