bin: Openbaar Onderwijs. Ruhr Kachelkolen, waaruit a 62 Cent per H.L.vrjj aan huis wordt afgeleverd. Ligplaats Houtmansgracht bjj de Zwemschool. DIENSTBODE om dadelgk in dienst te treden. Lange TiendewegD. 60, Hu is 't er weer tij d voor. Verzekering-Societeit «de Amstel» ie Heer A. C. COSIJN, Gouwe C. 9 aldaar tot wien men zich dus voortaan, voor het afsluiten van Verzekeringen, de aanteekening bg Verhuizingen en eventueele veranderingen genoemde Agentuur betreffende, gelieve te wenden. 1889. J. GERRITSEN. ADVERTENTIÈN. Nieui FBI UIT V Inschrijving van Leerlingen, wier plaatsing men met den 1" APRIL 1889 op een der bovengenoemde Scholen verlangt, zal geschieden in de Schoollbkalen op DINS DAG 26 FEBRUARI 1889, des namiddags ten vgf uur. BEURSBERICHT. A, v. OS Az. Kleiweg E 73 en 73*. Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelf bevlekking (Onanie) en geheime uitspat tingen is het beroemde werk TTT .Dr. Retau’s A e 1 f b e w a r i n g. SUPPLETOIRE PATENTEN. D. van STAVEL. De 1 1 Toelating van Leerlingen op de Kostelooze- en op de Bewaarscholen. 0 CORRESPONDENTIE. Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen. Mejufvrouw IJSSELSTIJN, Blauws trant, VRAAGT een zindeljjke Groote Collectie PRIMA KWALITEIT. Gevestigd te AMSTERDAM. Burgerlijke Stand. Haastrecht Vlist: Zevenhuizen KENNISGEVING. G Afzonderlgke 1- 'I m A. BRINKMAN Zoon. c> De uitgave d met uitzone De prjjs per per poet Voorspoedig bevallen van een flinke Docht». M. 8CHALEKAMP geb. Jobdaax. GOl De verjaard; in deze gemeei vaderlandzche Here gebouwen groote markt. f 1— 1— 0.70 Gouda, 17 Febr. 1889. Heden morgen werden we door de ge boorte van een Meisje verblgd. Mr. J. FORTUUN DROOGLEEVER. J. D. FORTUUN DROOGLEEVER— v. Gultbn. De COMMISSIE van TOEZICHT op, het Lager Onderwijs alhier maakt bekend, dat de Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar de aanplakbilletten. Namens de COMMISSIE, de Secretaris, Ma. J. FORTUUN DROOGLEEVER. 'Gouda, 9 Februari 1889. Goud». Snelpersdruk van AMSTERDAM, 18 Februari. (Per Telegraaf.) Binnenlandsche fondsen onveranderd. Rhijnsliares 21/a booger. Oostenrijk en Russen iets flauwer. Zw.-Noren ll/8 lager. Verwacht in LOSSING eene lading GROVE Gouda, 18 Februari 1889. Heden werden wjj verblgd door de ge boorte van eene Dochter. B. J. SWAAN, v. o. m. C. E. S. 8WAAN- Bastbbt. Onze stadgt de onderscheic Paus Leo XI „Pro Ecclesia i Uit 's Hage Z. M. de K< De ontsteking niet uitgebreid. De toestand de laatste dag ding genomen der mond- en vroeger leed, moeieljjk en f zeer weinig ge ten van den H 80) Op school h overhoop, gebr en bracht zijn er ernstig teg hartelijk qpi, hem te zijn. T loopbaan in W zelfden vriend, nu begon Han beter te begrij van ongedwong doorzien. Chat op school kon geld op te n het zijne af. A maar het geh nieuw beroep i merken. Uit i elkander op omgaan. Virginia Rai V Aan X. Het is waar dat de redactie, van het politie-ver- slag niet teer correct was, maar de bedoeling was daidelflk. S. Z. beklaagt zich over de minder nette manieren van som migen hunner, die hedenmorgen eene collecte hielden voor een liefdadig doel. Zoowel de heer, die de schaal vasthield, als de weesjongen, die de collecte annonceerde, hadden een sigaar in hun mond en dampten er lustig op los. Dat komt volgen» S. Z. niet te pas. VEILING 18 FEBRUARI. Woonhuis en Tuin, Gouwe C. No. 162, 2750. kooper A. de Bek. Tegen het v den, ten last, deze wegens on als beroep en gepleegd, is on aangeteekend. Naar wij vei 8. W. N. Vi aflevering vers. Gouda, 18 Februari 1889. Heden overleed in den ouderdom van 68 jaren de Heer M. J. LEVISON. De executeuren testamentair, E. S. CATS. M. E. MONASCH. Gouda, 16 Febr. 1889. Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bg het overlgden van’onzen dier baren Vader en Behuwdvader ELIAZER MOZES MONASCH, onzen harteljjken dank. Uit aller Haam, Abraham E. MONASCH. Hartelijk dank aan onze geachten Patroon den Heer H. JAGER voor het prachtige Cadeau ons gegeven op de Herdenkdag onzer 50- en 25-jarige werkkring als Knechten Meesterknecht. J. van HENNE. P. van HENNE, Willemsteeg. Gouda, 16 Febr. 1889.) mimoop. Wjj noteeren heden in KEULSCHE POTJES inhoud ruim 5 Kilo MAINZER ZUURKOOL Ingelegde SNIJBOONEN PRINSE8SEBOONEN Frankforter ZUURKOOL Hollandscbe ANDYVIE, gesneden Amsterdam, Februari 1889. Aan de Belangstellenden in bovengenoemde Maatschappij wordt bericht, dat, nadat aan den Heer A. K. van dbb GARDEN op diens verzoek eervol ontslag werd verleend, tot HOOFD-AGENT der Sociëteit voor Gouda en Omstreken is aangesteld De Directie der Sociëteit voornoemd, C. J. B. MIJN8SEN. J. BEKOUW. G. A. OPHOR8T, Cz. GEBOREN. Helena Adriana, ouders M. Veaboom en P. Uittenbogaard. OVERLEDEN. H. Stolwijk, IS d. ONDERTROUWD. E. Oskam en M. Huistn.n, B. Zaidbroek en N. Moleneer, vin Berkenwoade. GEBOREN. Grietje, ouders L. Haak en M. Knok. Jannetje Margriet», A. Spekman en A. Verhoef. OVERLEDEN. C. Klapwijk, 82 j. I. Kramer, 4 m. ONDERTROUWD. L. de Koning en W. C. Langendam. courant vernam dat men het straatgeld weer ver- hoogen wilde eene belasting waaruit bestrating en reiniging enz. bekostigd-moeten worden hoorde ik met alle kracht verzekeren, dat hijals men dat deed, ook nooit meer een cent uit zijn eigen zak voor sneeuwwegruiming betalen zal. En ik denk dat er meer zullen denken zooals hij. O ja, ik mag niet vergeten te vermelden dat ik ontzettend in mijn nopjes ben in de laatste dagen. En wel dank zij den gehouden scbaatsenwedstrjjd, waarbjj 6e Friessche rijders van beroep ’t tegen onze Hollandache liefhebbers hebben afgelegd. Ik kan niet zeggen, hoe ik in mijn schik ben; mjjn hollandsch bloed loopt nu weer veel sneller door mjjn aderen. Jongens, jongens, wat heb ik in den angst gezeten dien dagi En nu gaan wij Hollanders zelfs tegen de Noren schaatsenrijden! We worden waarachtig nog een beroemd volk, wat ik U zeg! Ghiisbk. v. Aemstel. franco tegen inzending (ook in postzegels), en handel in Holland. Hollandsche uitgave, met 27 afb. Prjjs 2 Gulden. Ieder, die aan de- verschrik kelijke gevolgen van deze ondeugd lijdt, moet hét lezen; de oprechte leenng, die het geeft, redt jaarlijks duizenden van een zekeren dood. Te verkrijgen bij het Ver- lags-Magazin te Leipzig, Neumarkt 34, van het bedrag, in eiken boek- BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ge meente GOUDA, brengen ter kennis van alle Patent- plichtige ingezetenen, wier namen voorkomen op de suppletoirs registers voor het dienstjaar 1888/89, (dat zijn zij, die na Mei 1888 zich in deze Gemeente hebben gevestigd of na dien tijd zich voor hei Patent recht hebben aangegeven) dat do PATENTBLADEN in gereedheid en op do Secretarie dezer Gemeente verkrijgbaar zijn voor hen, die zich daartoe per soonlijk aanmelden, van den 18n Februari 1889 tot en met den 2n Maart daaraanvolgende des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure (de Zondag uitgezonderd)-, zullende overeenkomstig Z. M. besluit van 17 October 1820, de binnen dien tijd door de belanghebbenden niet afgehaalde PATEN TEN, door den Deurwaarder dor Directe Belastin gen, aan hunne huizen tegen betaling van tien cents worden uitgoreikt; terwijl de nalatigen vervallen in eene boete van vijftien gulden, zoo zij hun PATENT of een afschrift daarvan niet kunnen ver- toonen, wanneer dit verlangd wordt. Gouda, den 15 Februari 1889. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN BERGEN IJZENDOORN. De Secretaris, BROUWER. Bevallen van een Zoon B. J. LOTSY— Li MORAAL WlCHBBS. Gouda, 17 Febr. 1889.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 3