I0P. aldaar teekening bjj ive te wenden, rnoemd, )DE ;D, 60. ivoor. HE POTJES BINNÊNLAND.I Woensdag 20 Februari. N? 3845. 1889. :olen, SEN. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. STEL» FEUILLETON. 3 en 73*. UIT VERRE GEWESTEN. in ff. AVEL. STIJN, f 1- 1 EIT. iat 1 dag der uitgave. De inzending van advertentlön kan geschieden tot éta uur des namiddags van den K.MAN fc Zoon. V tri 1889. it, dat, nadat verleend, tot ;reken De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering valt Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1,25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. 1 (Naar het Engelech.) xvm. .ding GROVE ian huis wordt pracht bjj de 0.70 ke goudschecourant •s der Zelf- ne uitspat- de vijfde druk, van Rellstab*. beroemden histori- schen roman: «1812', naar het hoogduitsch door i. J. A. Goeverneur. Onderstaand adres is aan de Tweede Kamer verzonden I afb. Prijs verschrik- leugd lijdt, leenng, die den van een ij het Ver- imarkt 34, jet bedrag, ken boek- Bovendien worden alle Ad vertentien'gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschgnt. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. tegen hetzelfde loon, dat bij de pypenfabrieken niet het geval ia omdat die nooit zoo groot zijn en alle werklieden, zoo mannen, jongena, vrouwen en meisjes, zeer enkele uitgezonderd, op stuk werken en fabrikanten derhalve van hen geen meerdere werkzaamheden kunnen vorderen als zij zalven ver- meenen te kunnen doen en vol te houden. Fabrikanten worden door Art. 3 iö de uitoefening van hun bedrijf zeer aan banden gelegd of aan de willekeur overgelaten van de maatregelen van bestuur in het doen verrichten van lichte, zelfs zit tende werkzaamheden, dat niet anders kan geschie den als door jongens of meisjes van 16 jaar en jonger en dat volstrekt niet nadeelig voor de ge zondheid is of gevaarlijk voor hun leven en moet derhalve dat artikel doodond op onze pijpenfabrie- ken werken. Fabrikanten zien voor hunne fabrieken in Art. 4 veel bezwaar en verzoeken U niet uit het oog te verliezen, dat geen deCMer bestaande pijpenfabrieken ’s morgens om 5 uur beginnen, zoodat het sluiten der fabrieken om 7. uw ’s avpuda voor piipenfabri- kanten eene onmogelijkheid is". De werfzaamheden vangen aan in het tijdvak van 1 April—30 Septem ber van 67 uur *s morgens en eindigen ’s avonds om 8 uur. Van 1 October30 Maart van 78 uur ’s morgens en eindigen ’s avonds om 8 uur* des Zondags wordt nooit gewerkt. Fabrikanten achten het niet gewenscht dat een zeker getal werklieden, *t zij meisjes of jeugdige arbeiders, de fabriek vroeger moeten verlaten, aan gezien alle werkzaamheden tenminste bij de pijpen- fabricatie, opvolgende werkzaamheden zjjn, zoodat indien een zeker deel de fabriek vroeger moetende verlaten, de anderen in de uitoefening van hunnen arbeid belet worden. Fabrikanten vermeenen met grond te mogen aan nemen dat het zeer verkeerd is bepaalde voorschrift ten dienaangaande in het leven te roepen, daar de Een Nederlander, de heer Engberts, is door de rechtsgeleerde faculteit te St. Petersburg met good bekioond voor zyn antwoord op een prijsvraag over eenzame opsluiting (wat in ’t Russisch heet; ddien- notonoje zaklutajoenje.) dan van iemand §nders. De onverschilligheid waar mede hij haar soms behandelde, strekte slechts om haar des te meer aan hem ,te hechten. Charley wist wat Virginia gevoelde, en was trotsch op zijne over winning. Bovendien beminde hij haar zooveel als hij iemand kon beminnen. Wat Harry Ellsworth betreft, hij had Virginia werkelijk lief. Zij wist dat wel eu daar zij hem niet gaarne wilde laten varen, speelde zij de coquette met hem. Wees voorzichtig, jonge dame! Gij zijt óp ge vaarlijk terrein. Wel verre van Harry EllsVorth te beminnen, houdt gij eigenlijk volstrekt niet van hem. Gij vindt hem koel en berekenend, en toch neemt gij den schijn aan van bijzonder veel belang in hem te stellen als gij hem ziet aankomen, en gij besluit hem onder den stoet uwer aanbidders te behouden. Pas maar op! Als Harry bespeurt wat gij doet, wie weet waartoe hij op zijn beurt in staat is! De invloed, welke zulk eene zaak als die van Illingsworth op Harry had, was, dat hij nog voor zichtiger, nog meer berekenend en minder gevoelig werd; die van Flint en ColW had op Charley Graves de uitwerking van hem nog zorgeloozer, nog onver schilliger en nog verkwistend er te maken. Hij zag hoe gemakkelijk er geld gewonnen en verloren werd, eu begon alles slechts als kinderspel te beschouwen. Hij had gelijk enongelijk tevens. Gelijk dat het een spel ongelijk dat het van een onschuldigen aard was. ’t Is een spel «met scherpe gereedschap pen", maar dat scheen hij niet te begrijpen. XIX. Scheinfurth. Oct. 25, 18 Waarde Tom! Mijn vorige werd afgezonden van Wurzburg, dat slechts Weinige mijlen zuidwaarts van hier ligt. Gij zult mij wel de eer willen geven vAn U tot dusverre tamelijk goed op de hoogte van mijn doen en laten gehouden te hebben. Hier zal ik halt houden en deze brief is bestemd om het een en ander aan te vulfen, dat ik over het hoofd gezien of vergeten mocht hebben. Eindelijk ben ik gevestigd; ten minste voor eene poos; zeker zoolang totdat ik mij die afschuwelijke taal eigen heb gemaakt. Als er iets is, Tom, dat iemand van pedanterie kan genezen, inzonderheid als hij meent dat hij //alles weet", is ’t door een land te reizen, waar men evenmin kan spreken als toegesproken worden. De minste kellner is, pro tempore^ zijn meerdere. En wat den courier betreft, die ziet^p u neder met een vriendelyk medelijden, dat wArlijk om te lachen is. En zich door zulke schelmen bij den neus te laten leiden, zooals sommigen doen, gij ziet mij toch zeker niet voor zoo onnoozel aan dat ik er zo6 een zou gebruiken. Niettegenstaande er in alle hotels van den eersten rang Engelsch en Fransch wordt gesproken, gevoel ik mij al zeer nietig wanneer ik als een stomme door de stad loop. In Frankrijk maakte ik het nogal wel, ofscJioA, onder ons ge zegd, Tom, mijn Fransch niet zeer vlot ging. Zooals 80) Op school haalde de laatstgenoemde Harry’s laden overhoop, gebruikte zijne halsboorden en zakdoeken, en bracht zijn boeltje totaal in de war. Als Harry er ernstig tegen opkwam, lachte Charley er zoo hartelijk ojn, dat het bespottelijk scheen boos op hem te zijn. Toen zij te New-York kwamen en hunne loopbaan in Wallstreet begonnen, bleven zij op den- zelfden vriendschappelijken voet met elkaar. Maar nu begon Harry Ellsworth zijn ouden schoolmakker beter te begrijpen; hij begon dien uiterlijken schijn van ongedwongenheid, gulheid en goedhartigheid te doorzien. Charley was altijd verkwistend geweest; op school kon hij er vlug meê terecht om zijn zak geld op te maken, en daarna hielp hij Harry van het zijne af. Al de jongens noemden hem edelmoedig, maar het geleek er niet naar. Toen Harry in zijn nieuw beroep scherpzinnig werd, begon hij dit op te, merken. Uit oude gewoonte1 echter bleven zij met elkander op 'denzelfden vriendschappelijken vofet omgaan. f Virginia Randall hield meer van Charley Graves Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Geven eerbiedig te kennen: J. de Gidts, P/ van der Want Gzn., P. Goedewaagen ZooiVj- Jan Prince Cie en P. J. van der Want Azn. allen pijpenfabrikanten tevens Commissarissen gestold over’ de pijpenfabrieken en den pypenhandel, dat zij de vrijheid nemen zich tot Uwe vergadering te wenden niet dringend verzoek om hel aanhangige wets- otrtWerp, houdende bapatfagsir «ogen den overma tigen arbeid vin jeugdige personen en tan vrouwen niet aan te nemen. Fabrikanten achten zich verplicht U dringend te verzoeken, bij do behandeling van het wetsont werp niet uit het oog te verliezen, dat de pijpen fabrieken zeer zouden belemmerd worden in de uitoefening van hun bedrijf omdat hetzelve voor hen zeer bezwarende bepalingen vervat. Fabrikanten meenen U in de eerste plaats te moeten wjjzen op hot feit, dat volgens huune over tuiging het wetsontwerp alleen in het leven is ge roepen met het oog op groote fabrikanten, speciaal groote inrichtingen met stoom vermogen, waarin alle werklieden tegen een vast weekloon werken on van *s morgens zeer vroeg tot *s avonds zonder genoegzame rusttijden, moeten doorwerken, zoodat de werktyd dan wel eens te lang genomen wordt GOUDA, 19 Februari 1889. De verjaardag van Z. M. den Koning ia heden in deze gemeente herdacht door het uitsteken der vaderlandsche vlag uit de openbare en vele particu liere gebouwen eh het houden eener parade ,op de 1 groote markt. Uit ’sHage meldt men ons: Z. M. de Koning bracht een rnstigen nacht door. De ontsteking der mond- en keelholte heeft zich niet uitgebreid. De toestand van Zijne Majesteit den Koning heeft i de laatste dagen weder eene minder gunstige wen- ding genomen. De aandoening van het slijmvlies der mond- en keelholte, waaraan Hoogst Dezelve i vroeger leed, heeft zich herhaald. Het slikken is moeielyk en pijnlijk, en kan Zijne Majesteit slechts ,1 zeer weinig gebruiken, tengevolge waarvan de krach ten van den 'Hoogen zieke lijden. (Staate-ct.) Onze stadgenoot, de heer Mart. J. Boutnan is de onderscheiding te beurt gevallen door Z. H. Paus Leo XIII vereerd te worden met het kruis „Pro Eccletia et P<mtifice.“ Tegen het vonnis van den kantonrechter te Woer den, ten laste van J. P., wonende aldaar, waarbij deze wegens onbevoegde uitoefening der geneeskunde als beroep en zulks zonder noodzaak, te dier stede gepleegd, is ontslagen van rechtsvervolging, is appèl aangeteekend. Naar wij vernemen, zal eerstdaags bij de uitgevers 8. W. N. Van Nooten te Schoonhoven do eerste aflevering verschijnen eener goedkoope editie, zijnde C>

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1