BuilenlandscÜ Overzicht. BRIEVEN UIT ROTTERDAM. and dn werkzaamheden kei medebrengt, datfabri- v.„t en werkman een en ander ket beate sollen en kunnen regeletf. Fabrikanten beeohoowen Art. 4 niet alleen teer belemmerend maar ia totaal onmogelijk in honne pg- penfabrieken te handkaren* fabrikanten achten Art. 5 soer beswarend voor ieder industrieel, want de afstanden ran de werk plaatsen hunner woningen rijn dikwijls te rer roor de rusttijden, soodat men rerplioht sou rijn rolgens kat wetsontwerp een afzonderlijk lokaal te moeten inrichten, om den tijd vóór en een des namiddags door te brengen, hetgeen bij reien too niet een gel- drink, dan toch roor de ruimte daarroor benoodigd, Ho ieer groot bezwaar kan opleveren. De werk- lieden telre achten een gesamenljjken duur der rust tijden ran anderhalf uur roldoende, daar zjj den meerderen rusttijd onnutsouden moeten doorbrengen. Het wetsontwerp spreekt in Art. 7 dat Art. 4 en 5 niet toepasselijk zijn op arbeid ran het schippers bedrijf. Gouda is een seer groote doorraartplaats, de sohippers die op Zondag varen, lossen en laden mogen, daarvan komen versoheidene schepen en atoom booten' op Zondag door Gouda. Het komt in de pnpenfabrieken voor, dat schepen en stoombooten op Zondag moeten geladen worden, vooral voor export aendingen en souden pjjpenfabrikanten het bepaald noodig achten dat men hiervoor bij aanvrage aan hek Gemeente Bestuur, verlof niet sou mogen ge weigerd worden, ten einde de afzending en de ge reedmaking in de fabriek met zoodanige, alleen op Zondag hier komende, stoombooten of schepen te kunnen bewerkstelligen. Bedeneu waarom fabrikan ten verzoeken Art. 6 in dezen geest te wijzigen. Fabrikanten zullen Art. 10 onmogelijk in hunne fabrieken kunnen naleven, aangezien werklieden zich als ziek sullen doen aanmelden en dikwijls roeds geruimen tjjd bij anderen werkzaam zijn; ook doet het zich niet zelden voor, dat werklieden zonder Ontslag te nemen en geheel zonder voorkennis^ van den fabrikant, bij een ander aan het werk zijn. Fabrikanten moeten zich ten sterkste verklaren tegen de bepaling van Art. 18 aangezien de ambte naren meer dan noodzakelijk is, de bevoegdheid verkrijgen de fabrieken te bezoeken en inbreuk maken op de vrijheid van de industrieelen, waardoor het zoo noodige prestige van den fabrikant tegen over de werklieden sou verloren gaan. Ook de rerpliohte geheimhouding der ambtenaren is feitelijk eene onmogelijkheid die te controleeren, daar het toor het hoofd of den bestuurder der fabriek bijna niet te bewijzen zal zjjn, wie ran de talrijke ambtenaren die van hun recht gebruik maakten de fabriek te bezoeken, de geheimen van het bedrijf hebben geopenbaÜrd. Fabrikanten beroepen zich aangaande hunne grieven tegen het wetsontwerp, op het onderzoek ingesteld dqpr de Heeren Strove en Bekaar, die door pijpenfabrikanten van alles op de hoogte zjjn gebracht aangaande fabricatie en het personeel. Fabrikanten meenen dat werkelijk wettelijke regeling, anders dan den leeftijd met betrekking tot sommige fabrieken, benevens eene zeer duide lijke omschrijving wat onder arbeid en fabriek verstaan moet worden, en de daaraan verbonden strafbepalingen, voldoende zou zjjn. Fabrikanten veronderstellen door het beperken en te veel reglementeeren, de vrijheid van werken voor ieder wordt belemmerd en dat als het ontwerp van wet tot Wet mocht worden verheven, fabrikanten aan allerhande lastige formaliteiten gebonden worden. Fabrikanten verzoeken U beleefd en dringend om vorenstaande redenen het aanhangige wetsontwerp niet aan te nemen tenzij daarin wordo bepaald; X». Eene zeer duidelijke omsohrijving wat onder arbeid en fabriek of werkplaats verstaan moet worden. 8®. Dat de werktijd worde vastgesteld van des morgens 6 tot des avonds 8 uur, en de rusttijden op een gezamenljjken duur van ten minste ander half uur. 8°. Dat verdere regeling der werkzaamheden m de pijpenfabrieken, als eeue bizondere industrie voornamelijk ie Gouda uitgeoefend, in verband met het fabriekmatige en omstandigheden der werkgevers aan het Gem* en te-Bestuur worde overgelaten, als geacht kunnende worden met de toestanden dier fabrieken, ook met betrekking tot de zware concur rentie die zjj hebben te doorstaan met het Buiten land, (speciaal Duitsohland) geheel op de hoogte te zjjn. s 4°. Dat alleen aan speciaal daartoe aangestelde fabrieksinspecteurs, op de manier als de ingenieurs voor het stoomwezen, de vrije toegang tot de fabrieken en werkplaatsen moet worden verleend. 't Welk doende ent, J. dm GIDX8. p, VAN DER WANT Gzn. p. GOEDEWAAGEN Ik ZOON. JAN PEINOE ClE. P. J. van de* WANT Azn. Gouda, 14 Februari 1889. Men leost in de A'ei. Sport: Vele voorstanders van de zwemsportin Neder land werden dezer dagen aangenaam verrast, door eene photograpbische reproductie van eene teekening, vorvaardigd door den heer J. D. W. I,lining van Botterdam als aandenken aan de zwem-wedstrjjden in 1888 in ons land gehouden. Evenals de teokening, die de heer Lüning ons het vorige jaar toezond, is ook deze vervaardigd onder de bekwame leiding van den heer J, Linse. Neptunus, meesterlijk door den heer Linse getoe- kend, wordt door den heer Lüning zelf uit het water omhoog gebracht en vertoont den volkeren een vaandel, waarop de handteekening van de prijs- winners van dat jaar. Op den goed geteekenden rand zijn de welge lijkende portretten aangebraoht van de nestors op zwemgebied in Neder tand, alsPloenius, Vrijdag, Cattie, Sjjthoff, Brandts, Bredius, Witte, Samsom, Westerman, Van Heemstede Obelt, Van Ledden Hulsebosch, Kamsteeg en Van Vreuthingen. Het geheel munt uit door smaakvolle uitvoering en strekt den vervaardigers tot eer. Wij brengen hun hulde voor de wijze, waarop zij do jwomsport van 1888 aan de vergetelheid hebben omrukt. "Het hoofdbestuur der Maatschappij tot Nut van 't Algemeenontving in de jongste algemeene ver gadering de opdracht, voort te gaan met de uitgarb van bevattelijk gestelde kleine geschriften tot ver spreiding van kennis Onder de bevolking. Aan deze opdracht is op onbekrompen wijze gevolg gegeven. Van No. 1 en 2 der Volksgeschriften, getiteld i '„Een kijkje in. Java», door A. Werumóus Buning, en „Kindervoeding, kinderverzorging en kindersterfte in het eerste levensjaar», door dr. B. Stephan, zijn sedert 21 Sept. 1888 ruim 87,600 exemplaren geplaatst. Thans is No. 8 in 't licht verschenen bjj den uitgevers M. E. de Grauw te Ouderkerk a/d Amstel. Dr. B. ven dor Meulen, leeraar aan'de H. B. S. te Winschoten, behandelt daarin „Het water, uit het oogpunt van gezondheid.' Met groote helder heid wordt in dit werkje de gewichtige rol, die het water speelt in het leven van den mensch, geschetst, 't Zjjn oude waarheden, die er in worden verkon digd, maar die nog op verre na niet het gemeen goed van allen geworden zjjn, en Waarvan het iu het belang der volksgezondheid toch zoo noodig is, dat zjj algemeen worden gekend en ter harte geno men. Moge daarom aan No. 8 der Volksgeschriften eene even goede ontvangst ten deel vallen als aan de beide vroeger verschenen nummers. Een aantal Engelsohe gauwdieven heeft met goed gevolg het spiritisme aangewend voor de uitoefening van hun bedrijf. Zij gaven zich namelijk uit als „mediums'. Eenige dagen geleden werd door een uitgelezen sectie van Parjjsohe spiritisten, die eiken avond in de Bue 8t. Lazare samenkomen, feest ge vierd. Een hunner verzocht een zekeren William Torry, een jong Engelschman, met twee vrienden te mogen introduceeren, daar zjj door den veel be treurden philosoof Leibnitz waren afgevaardigd om de geestenbezweerders der Buo St. Lazare een bezoek te brengen. Torry en zjjno vrienden werden uit- genoodigd bjj de broeders aan tafel plaats te nemen en de bovennatuurlijke kunstbewerkingen namen terstond een aanvang. De tafel begon te draaien, in een hoek der kamer werd geklopt, geheimzinnige gedaanten schenen door het luohtruim te zweven en men hoorde Torry zeggen, dat de geest van den grooten Malebranche in de kamer was. Nog meer verbaasde hij de aanwezigen, door op een lei een boodschap van Malebranshe, in fraai Fransch gestold, neer te schrijven, ofschoon hij zelf een Engelschman en dus niet in staat was die taal op eenigazins behoorlijke manier te schrijven. De spi ritisten waren verrukt, verhieven den lof van Torry en zijne vrienden tot de wolken en verzochten hem, den volgenden avond nogmaals te komen en dan nog meer gedsten van Fransche diohters en wijsgeeren op ter roepen, wat zjj dan ook deden. Men hoorde den geest van Victor Hugo in het halfduister spreken en terwijl ademloos, luisterden scheen bij sommigen de verbeelding zoo sterk, dat zij de geesten zelfs aan hunne horlogekettingen voelden morrelen en de handen in hunne zakken steken. Dat was te sterk; het licht werd opgedraaid en niets dan verbaasde gezichten. De geesten waren verdwenen en met hen de Engelsche „mediums», verscheidene horloges, kettingen, beurzen en kunst voorwerpen. In het brein der spiritisten ging toen ook het licht op, de politie werd gewaarsohuwd en zij is thans het gezelschap handige mediums op het spoor, die zonder twijfel bezig zijn den buit onder elkaar te verdoelen. Men meldt uit Parijs van gisteren De heer Méline heeft, wegens de verdeeldheid ondor do republikeinen en de daardoor ontstane on mogelijkheid om een ministerie te vormen tfaarin de verschillende repuhlikeinsohe groepen vertegenwoor- gij, weet, lieten wij ons er nogal op voorstaan. Op alle voorname plaatsen vindt men eene zekere soort van schurken, bekend onder den naam van commis- sionnairs. Zij spreken vier of vijf verschillende talen, en schijnen eene vreemdeling op de lucht af te kunnen vinden. Zij zwerven om het hdtel heen, ge reed om op u aan te vallen zoodra gij zijt aange komen. Die kerels, die altijd op de loer staan, geven u een gevoel alsof gij een gevangene zijt. Gij hebt, bijvoorbeeld met ontbijten gedaan en stapt naar 'buiten, om eens vrij, op uw eigen gelegenheid, op verkenning uit te gaan. Daar komt een commis- sionnair naar u toe, en spreekt u in uwe moedertaal aan. „Gü wilt zeker de Cathedraal zien?» Ik zeg Cathedraal, Tom, want het wemelt hier van Cathedralen en men kan geen hoek omslaan zonder er op eene te stuiten. „De Cathedraal zeker; wees zoo goed mg te volgen *En hij ziet u aan alsof gij zijn arrestant w„it, en hg bevel had u naar de gevangenis te blNu8is voorgezegde Cathedraal waarschijnlijk vlak bij, misschien heeft men er het gezicht op uit het hotel; maar de onbeschaamde kerel brengt er u met het meeste «mg fimi heen. Bin staat hg er op om u alles aan te wijzen wat gij, ook zonder zgne hulp, wel van zelf zoudt moeten zien. Gewoonlijk geeft gg u in wanhoop over. Gij ziet geen middel om den overweldiger te ontsnappen. Hij hangt u als een klis aan het lijf. Ik heb echter een middel verzonnen. Dat heb tk 't eerst te Neurenberg aangewend. Ik zal u het tooneel trachten te beschrijven. Toen ik het Baieriteher Hof uitstapte, zag ik drie van die heeren, op behoorlijken afstand van elkander geposteerd, zoodat, als de een mij niet ving, ik nood wendig den anderen in handen moest vallen; welnu, daar stapt onze man vriendelijk naar mij toe. „Een mooie ochtend,» zeide hg in,het Engelsen. Ik zag hem zeer zwart aan en gaf geen antwoord. "Gij wilf zeker de merkwaardigheden'beztehtigen?» Ik antwoordde hem door op barschen toon een vers uit het Grieksche Testament aan te halen. Hij was een weinig uit het veld geslegen, maar gaf het niet op. „Wilt gij St. Sebald en het Bathhaus niet zien?» vroeg hij, nog altijd in het Engelsch. Tot antwoord vuurde ik op hem los met een ander verS «uit het Grieksche Testament, waardoor ik zijn Engelsch geschut tot zwjjgen bracht, vrant hg riep op eens uit; Pariet coue Franqaü?" Mijn antwoord bestond uit de eerste oratie van Cicero tegen Catilinn: Quoueque tandem abutere, Catüina, patientia nostra etc. (Hoe lang toch, Catilina, zult gij misbruik maken van ons geduldP) die ik op vreeselgk gnwoUen toon uitbulderde. DV commis- sionnair zwichtte, mqar whs niet overwonnen. Hg waagde mij in het Italiaansch aan te vallen, maar nu. stortte.ik met duivelachtige boosaardigheid het geheele Grieksche alphabet op .hem uit, mijne stem verheffende*-en klem leggende bp al de versmalende letters, terwijl ik mijn vuist balde en geweldig gesticueerde totdat ik het geheel door was, van-de Alpha tot de Omega. Dat hielp I Hij was werkelijk verschrikt Hg maakte rechtsomkeert, maar retireerde langzaam, alsof hg bevreesd was dfroogen van mij af te wenden. Toen hij op een eerbiedigen afspied was, stond hij stil om den uitslag van den aanval van nr. twee. af te wachten. Deze was minder stoutmoedig. Hgj> had gezien hoe slecht nr. een er af gekomen was en pakte mjj dus wat zaehter aan. Ik dischte hem een paar regels uit de Hiadevan Homerus op, twee spreuken uit een Grieksche fabel en het Conticucre omnet intentigue ora tenebant van Virgilius (Allen zwegen stil en luisterden ingespan nen), waarop hjj zioh omkeerde en vluchtte ondér het schaterend gelach van nr. óón en tot verbazing van nr. drie, die het niet durfde wagen mij aan te vallen, na de nederlaag, ,<)io zijne makkers geleden hadden, maar zich bij hen voegde, waarop zjj de hoofden bijeenstaken en klaarblijkelijk met elkander beraadslaagden. Voor mjjn vermaak liep ik langzaam op en neder, terwijl ik hen woeste blikken toewierp. Ik hoopte werkelijk dat zjj den aanval hernieuwen zoudèn. Iki had ammunitie in overvloed, zonder nog te spreken, Tom, van ons kramerlatijn: Hog film, piggdm, et ehotam damnabüe grunto en dergelijk, maar het was niet noodig. (Wordt eenolgi). digd zjjn, de taak tot vorming van een kabinet nedergelegd. Het „Journal des Dóbata" bespreekt uitvoerig den politieken toestand. Den 30n Maart 1888, zegt het blad, verklaarde de Kamer met 268 tegen 237 stem men, dat de herziening der Constitutie groote haast had, den 14n Februari 1889 heeft zjj met 307 tegen 218 stemmen verklaard, dat die. volstrekt geen haast had. De eerste stemming bewèrkte den val van het Kabinet Tirard; de tweede dien vsp het Kabinet Floquet. Een lange ljjkrede wil het blad over dit laatste niot houden; door de vruchten van zjjn staats beleid is het geoordeeld; in lang heeft geen minis terie zooveel kwaad gestiobt, maar het is troujr ge bleven aan ziju program en heeft niemand misleid. Wat de coalitie betreft, die het ten val bracht, merkt de „Dóbats» op, dat Floquet en de zijnen het verle den jaar volkomen natuurlijk ronden, toen de uiterste linkerzijde zich met de rechterzijde tegen Tirard keerde; toonen de radicalen zich nu verontwaardigd over de samenwerking van rechterzijde en opportu nisten dan behoeft men dat zoo ernstig niet te ne men; alleen hebben genen hierin gelijkdat een Kamer, die zichzelf binnen het jaar, ja in vijf dagen tjjds zoo tegenspreekt niet meer medetelt; men kan haar laten leven, er is volstrekt geen haast bij de ontbinding, maar het ware dwaasheid met haar of voor haar te willen regeeren; zij heeft geen meer derheid, geen wil, geen toekomst; een ministerie, niet uit haar midden gekozen, niet op haar pogende te steunen, zon er te meer om geëerd en geacht worden; niet aan haar, maar aan het land moet worden gedacht; het land verkeert in revolutionairen toestand: de parlementaire Bepubliek van 1876 is bjjkans verloren, half dood. Het eenige wat te doen staat, is de begane misslagen te herstellen, de man nen terug te roepen die men verwjjderd heeft, het tegenovergestelde tp doen van al wat sedert 1879 geschiedde, vastberaden terug te keeren op den in geslagen weg; e.ea concentratie-ministerie van half gematigden en half radicalen onder Tirard of Móline of Freycinet zal tegen de strooming, welke het algemeen stemrecht medesleept, niets vermogen. De Hongaarsche oppositie tpgen de legerwet die in het parlement in de minderheid is, bijjft haar heil zoeken in straatrumoer, zelfs nu do koning en de koningin in haar midden zjjn. Tisza zal toch ziju wil doorzetten, doch is eenigszins aan de bezwaren te gemoct gekomen door eene gewijzigde redactie. De Samoa-conferentie te Berljjn zal vermoedelijk eerst in de volgende maand bijeenkomen. Prins Bis marck aoht het beter eerst het optreden der repu- blikeinaohe regoering in de Vereenigde Staten af te wachten. Vermoedelijk zal, zoodra president Harrison de regeering aanvaardt, ook de gezant te Borljjn door een republikein worden vervangen, en daarom wil de Duitsche regeering lierelf afwachten, welk# gevolgen Clevelahds aftreden in dit opzicht zal hebben. Generaal Harrison is reeds gereed met het ministe rie, waarmede hjj in het begin van Maart de regee ring zed aanvaarden. Volgens de New-York Herald is het republikeinsoh Kabinet aldus samengesteld: James G. Blaine, buitenlandsohe zaken; Jerry Bush, gouverneur van Wisconsin, oorlog; de gewezen senator van Minnesota Wisdom, financiën; de Senator Platt uit New-York, posterijen en senator Warmer Miller, landbouw. VI. Belofte maakt schuld. Ik heb beloofd iets te zullen mededeelen over het vraagstuk van het electrisch licht hior ter stede en het zjj mjj veroorloofd heden die schuld af te lossen. Volgens de overlevering waren de oude Egyptische priesters reeds vertrouwd met veel van hetgeen de verlichte 1 §o en 19e eeuwen als nieuwe uitvindingen op natuurkundig en wetenschappelijk gebied op den voorgrond plaatsen, o. Na. electriciteit en electrisch licht. Stel dat- van de juistheid dier bewering het bewijs niet zal zjjn te leveren, dan staat toch het feit als een paal bovep water dat het electrisch 4ioht om ons daarbjj te bepalen sints eeuwen bekend was. De ouderen van dagen zullen het zich zelfs herin neren hoe men reeds in het begin dezer eeuw ook hier te lande electrisoh licht vertoonde pn hoe het een poos de great attraction was te Amsterdam, in Frascati, in de Nes, dat daar des avonds de gas kronen nu en dan werden uitgedoofd om het lokaal electrisch te verlichtoiJc Welnu, in al den tija, van vroeger tot op heden, waarin de oude en nieuwe wereld wist dat men met behulp vaneleotrjoiteit licht konde branden, is de zaak tamelgk wel gebleven op het standpunt eener wetenschappelijke ouriositeit, totdat in de laatste jaren de uitvindingen van Edison het liohtkadaver kwamen galvaniseeren. Men kreeg de booglampen en daarna de gloeilampen, ik kom er aanstonds met een enkel woord op terug doch bjj dat al waren nog altjjd zóó veel bezwaren en Koeten te overwinnen, dat de Gemeente Botterdam er geen oogenblik voor terugdeinsde om een paar jaar ge leden, zooals ik vroeger meldde, de gasleverantie aan de burgerij in eigen beheer te nemen. Trou wens, men kon becijferen welke groote winsten de twee onder óón deken liggende particuliere gasfa brieken behaalden en men wist alzoo dat mem 4 o£ 6 millioen in zulk een privaat-rechtelijk bezit der gemeente stekende, in 8 a 10 jaren het geheele ka pittel zou hebben terugverdiend. In dat korte tijds verloop zou nu wel het electrisch licht niet zulk een vlucht nemen dat het gaslicht er grootendeels door zou worden verdrongen. Amsterdam begreep het anders. Het hernieuwde de concessie van de Im perial Continental Oas-auociation en heeft terstond met de nadeelige gevolgen te worstelen, blijkbaar, onder meer, uit de aanhangige processen met die allervoortreffelijkste Engelsche maatschappij. Bij de concessie waren groote voordeelen voor de Amstor- damsche gemeentekas bedongen eene staathuis houdkundige fout, daar hat immers duidelijk was dat de concessionaris die voordeelen met woeker op den gasverbruiker zou weten te verhalen. Doch nu men op voor de gemeentekas seer voordeelige voor waarden aan eene particuliere, zij het dan Engelsche maatschappij concessie heeft verleend, blijft het de vraag of het billijk is thans te Amsterdam aan het electrisch licht vrij spel te laten om als mededinger van het gaslicht op te treden. Naar het strikte recht is de gemeente Amsterdam daartoe bevoegd, maar of het billijk is eerst groote voordeelen te be dingen bjj het verleenen eener gasconcessie, die tal van millioenen aan de zaak ten koste legde, om daarna te trachten den ooncessionaris een knak te geven met behulp van nieuwe concessiën tot het leveren van electrisch licht ziedaar een vraagstuk, waarop de Amsterdamsche briefschrijver van dit blad misschien eenig, zjj het dan geen electrisch licht zal kunnen laten schijnen. Doch: revenons a not moutons. Ook te Botterdam was het bestaart van het eleo- trisch licht voor niemand een geheim. Vele jaren geleden was qen gedeelte van hot Hotel Leijgraaff aan het Nieuwe Werk reeds electrisch verlicht. Eater volgde het Hdtel Coomans in de Hoofdstoeg, nadat de beer Koene daar als eigenaar-directeur was op getreden. Allerlei proeven, door 'eene Amsterdam sche maatschappij, meen ik, genomen, om ook de Passage, aan de Korte Hoogstraat, electrisch tp ver lichten mislukten toen het bieok aan welke prak tische bezwaren en grooten- tosten zich de verbrui kers hadden te onderwerpen. De geheele zaak was te Botterdam vrij wel in vergetelheid geraakt, toen zich plotseling eenige jaren geleden de mare ver breidde, dat eene nieuwe uitvinding gedaan was en zich te Botterdam gedomicilieerd had, die( aan het electrisch licht met onwederstaanbare macht bur-^ gerrecht schenken en aan het gaslicht den genade slag geren zou. Dat was even vóór dat de ge meente de gasleverantie in eigen beheer nam. Wat was_ er gebeurd? Zekere heer Khotinsky, een electricien van eenige beteekenis, had namelijk een accumulator uitgevon den voor huiselijk gebruik. Beeds was men er in geslaagd zonnewarmte te accumuleeren, d. i. in een busje op te vangen en op te sluiten, met het doel om van die warmte des winters gébruik te maken. Beeds was men er in geslaagd met be hulp van brandglazen een biefstuk door de zon te doen braden. Beeds ook was men er in geslaagd electriciteit in een bus te accumuleeren. Maar het praktisch nut van al dat fraais, wilde niet te voorschijn treden omdat, wat in het klein gelukte, in het groot niet toepasselijk bleek. Daar ver scheen Khotinsky met zgne nieuwe accumulatoren te Botterdam! Waarom hjj juist naar de.tweede koopstad van het kleine Nederland kwam, terwjjl de groote wereldsteden voor hem open stonden Op die vraag werd ten antwoord gegeven, dat hjj zijne vinding had verkocht aan een Engelschman, die haar had overgedaan aan een te Botterdam ge- vestigden Duitscher, den heer Lagrange. Deze nu haalde op zijne beurt een zijner vrienden en land- genooten, den algémeeh bekenden groothandelaar in koffie W. Sohöffer over, deel aan de onderneming te nemen. Toen deze celebriteit zich aan de spits had gesteld, slaagde men er in ook etteljjke Eotterdam- ache mannen vsn naam en gezag als deelgenooten aan te werven, en onmiddeljjk daarna zag men aan den linker Maasoever eene fabriek van accumu latoren en gloeilampen verrijzen. Het syteëm-Khotinsky scheen inderdaad bestemd, eene algeheele omwenteling in de verlichting tot stand te brengen. Het brak voor goed met-het stelsel van geleidingen buiten 's huis. Alles kwam neder op een tonnenstelsel, niet meer voor faecaliën maar voor electriciteit en met dit verschil, dat de ton netjes of busjes (accumulatoren) ledig werden weg gehaald en gevuld werden teruggebracht. Even als men thans een bus doperwtjes, kreeften of schildpadsoep laat halen, zou. men voortaan een bus electriciteit Icoopen. Een paar geleiddraden in huis, aan die bus bevestigd en uitmondende aan een paar gloeilampen en men kon een geheele weekUoht hebben, zonder dwalm en zonder bederf van de tem peratuur, tevens tot minder prjjs dan hetgeen destijds het gas kostte, n.l. 10 oenten de kubieke meter. En dat de zaak uitvoerbaar «ai, de Heer Khotinsky beweet het, door o. a. aan het kantoor van den Heer Schöffer accumulatoren week aan week te leveren, door middel waarvan men daar regelmatig van elec trisch licht gebruik maakte. Een aantal invloedrijke mannen werden uitgenoodigd het wonder te komen aanschouwen en toen deze zich van de werkelijkheid overtuigd hadden, werd door het Bestuur dezer elec- triciteits-maatschappij eene leening uitgeschreven, die natuurlijk de oorspronkelijke oprichters voor een deel het geld zou hebben terugbezorgd dat zjj aan de vestigingrider zaak hadden gewaagd. Maar alhoewel de mannen, die aan het hoofd stonden, zeer honorabel waren, lag de groote finantiëele catastrophe, die pas doorworsteld was, nog te versch in het geheugen, dan dat men niet met een weinig argwaan zou ver vuld geweest zjjn, niet-ten aanzien van de personen, maar van de uitvoerbaarheid der zaak op grooté schaal. Bleek die er later eens niet te zjjn, dan zou hpt slagen van de geldleening slechte ten gevolge hebben, dat de schade werd overgebracht van de oprichters op uit anderen hoofde reeds zee zwaar beproefde aandeelhouders. Een der locële bbden had den moed tegen den' stroom op te roeien, ontwikkelde zijne vrees zonder plichtpleging, waarschuwde het publiek en de leening maakte volslagen fiasco. Inderdaad bleek het later, dat de Heer Khotinsky zich aan eene illusie had overgegeven, in vergelijking waarmede die van den Franschen kapoen verre de voorkeur bleek te verdienen. Kent gij de illusie van den Franschen kapoen, waarde lezer? Waarschijnlijk niet, want ik vond haar eerst weinige dagen geleden in Fransche bladen, omschreven. Ziehier wat er van die zeer opmerkelijke zaak is. Als zoo'n kapoen half en half op weg is om de noodige vetheid te verwerven, dan krijgt hjj, kort voor het ondergaan vau de zón, een bjjzonder soort voedsel..Men geeft hem nafneljjk het eene stuk broodkruim na ket andere, zwaar doortrokken van wijn. Dat smaakt het lieer voortreffelijk en hjj slikt hoe langer hoe gulziger de brokken naar binnen, totdat hjj, totaal boveVjijne „vergunning", als een lijk tegen den grond ligt. Dan neemt men hem op en legt hem voorzichtig in den stal op een nest met een aantal hoendereieren, dienzelfden dag gelegd. Als nu de kapoen den anderen morgen door zijne vroegere ambtgenooten, de hanen, gewekt wordt en lodderige oogen opent, dan heeft hjj iets dat op „haarpijn" geljjkt en daar hem de geneug ten van een pekelharing onbekend zjjn, verheft hjj zich, nog waggelend, op zjjno pooten, ten einde er gens een surrogaat te zoeken. Dan echter ontdekt hjj terstond dat hjj een aantal eieren onder ziel/ heeft en in zijne stomme verbazing houdt hjj een monoloog, die zoo wat op het volgende nederkomt: „Hoe kom ik er nu aan van naoht al die eieren te*, „leggen Het is waar, ik heb gistereu avond vree- „seljjk zwaar gesoupeerd; ik was mooi tipsy, en.dan „weet men -niet'recht wat men doet, maar bjj dat al „heb ik nog nooit eieren gelegd en nu zoo op eensl „Knap gedaan heb ik het in elk geval. Het zal de „andere kapoenen erg 'de ooger. uitsteken. Ik ga „maar weer op de vruoht mijner lendenen zitten. „Eten en drinken zal men der kraamvrouw wel brengen.» En zoo ontwaakt dan in het. neutraal gemoed van den kapoen de 'moederliefde. Hjj heeft de illusie dat de eieren uit hem zjjn voortgekomen, broedt ze uit en voedt en verzorgt de kuikens met de grootst mogeljjke teederheid. Die illusie heeft alzoo het praktisch resultaat, dat een aantal kippen en hanen meer dan anders het daglicht aansohou- wen. De illusie van den heer Khotinsky daaren tegen leidde tot geenerlei praktischo uitkomst. Waar het aan haperde? Ik wenseh het liever niet te zeggen. Zeker is het, dat van de busjes electrici teit aan huis, weldra geen sprake meer was. Men beproefde net toen met groote accumulatoren, waar uit oen aantal busjes tegeljjk licht zouden ontvangen. De gemeente gaf daartoe o. a. vergunning tot het leggen van vaartuigen met accumulatoren aan de Punt, die daar het geheele blok huizen tusichen Wijnhaven en Scheepmakershaveh zonden verliohten, doch het ging niet! Thans hoort men niets meer van de accumulatoren. De eleotrioitoits-maatsohappjj maakt meer uitsluitend werk van het fabrioeeren van gloeilampen, waartoe zjj, om vracht, inkomenda rechten en andere kosten te besparen, kortelings ook eene fabriek in Duitsohland heeft gevestigd. Vraagt men mjj nu, of ik bjj al de vorderingen in het wezen van het electrisch licht, van oordeel ben, dat het weldra algemeen burgerrecht zal ver krijgen, dan moet ik daarop vooralsnog eeh ontken nend antwoord geven. Eene proef, sedert in de Hoofdsteeg genomen, om de winkels van uit het

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 2