ken sme IUIS, van f 30,000 - J BET ÊS, BINNENLAND. 1 .889. Woensdag 31 Juli. N? 3979. 1889. i CR. aarborg Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. FEUILLETON. Gabrio en Camilla. De inzending van advertentifin kan geschieden tot Ata nor des namiddags van den dag der uitgave. met een aritime. Co., J kWBW- terwijl h(j in ieder dier zaken een zetbaas heeft, menscheljjk 11) h t* Mal *n 1.— De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Bovendien worden alle Advertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD ’t welk des Maandags verschijnt. tof. MQL- ffyroakoöp, 15 Augustus is door den heer Konings benoemd tot gemeente- Willeskop de agent en karakter LDEN8 en tn over het en Graven ter inzage Omstreken, ■■«■sas tot ƒ25— verkryg- or buiten by de 'am. ÜG-MAAT- i KONING Contracten n met dub- awfi utci wu zciuaua neen, die door hem in de 3e klasse der personeele belasting wordt aangegeven. «Dit geval staat niet alleen", zegt onze bericht gever, «want enkel in den Haag zijn verkoopers van sterken drank, die, 2, 3 of 4 koffiehuizen op één patent drijven en evenzoo handelen. (Xm4. CL) GOUDSCHE COURANT. VERTENTIEN worden geplaatst an 1—5 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Het gezelschap de la Mar belooft ons voor het eindigen der kermis de opvoering van het meester werk van den grooted Russuehen schrijver Leo graaf Tolstoï. Bij de opvoeringen van dit stuk in Rus land kon de schouwburg het publiek niet berstten waardoor de schrijver beslpot het Drama in druk te doen verschijnen, er werden 160.0Ö0 exemplaren in veertien dagen verkocht. Alle Amsterdamsche bladen zijn eenparig in hun lof omtrent dit stuk en de wijze waarop het door het gezelschap de la Mar word uitgevoerd er treden torens twee gasten in op Mevr. Kleij en d.e Heer Henri Crispyn, leden van het bekende Rottordamsohe tooneelgezelschap. Met ingang van Commissaris des veldwachter te Hoenkoop en van politie M. J. Verouden alhier. De Pruisische regeering heeft een bevelschrift uitgevaardigd, betreffende bet dansen van school kinderen op_ feestdagen. In verscheidene gemeenten bestaat namelijk het gebruik, dat er op Eersten en Tweeden Pinksterdag, op den verjaardag des konings en andere feestdagen, op openbare plaatsen een dansvermaak voor de schoolkinderen wordt georga niseerd. Daaromtrent heeft de regeering thans het volgende bepaald :/Er moet worden gezorgd, dat het Jansen eerst in den namiddag begint, in geen geval langer dan tot 's avonds 8 ure duurt en niemand anders dan de schoolkinderen er aan deelneemt. Aan de hiertoe aangewezen autoriteiten f is tevens opgedragen, in het belang eener godsdienstig-zedeljjke vorming der jeugd allen mogelyken invloed uit te oefenen om dat dansvermaak te doen afsc]iaffen 'en GOÜDA, 30 Juli 181S». Ter gelegenheid van den te Haarlem gebonden 4e jaarvergadering van den Ned. Schuttery-Kaderbond, waaraan terens eene schietwedstrijd is verbonden, heeft de Goudsche Schutterij gisteren voor hei snel vuur (in één minuut) met 66 patronen, waarvan 61 treffers, den len prijs behaald. Hel detachement bestond uit de volgende hoeren W. Sliedrecht, F. Jansen, J. P. Mul, D. J. Starre- veld en v, d. Pool; kommandant de le luit. M. G. van Fraffkenhuijzen. Nog werd een 4e prys behaald voor bet indivi dueel juistheidsschot met 130 punten (cirkelschyf), door het zolfde detachement, met uitzondering van van der Pool, waarvoor H. Berlijn in de plaats kwam. Met den trein van'10.6 bier aankomende werden genoemde hoeren aan het station opgewacht door den Majoor-Kommandant H. W. G. Koning en ver dere officieren, met het muziekkorps. En corps trok men daarop de stad in en begaf zich naar de Socieleit «Ons Genoegen* waar de overwinnaars door den Majoor-Kommandant hartelyk geluk wer den gowenscht met het behaalde succes, waarna men nog eenigen tijd gezellig byeen bleef. De Prins van Wallis is, tijdens het verblijf van de Shah te Liverpool, door den leeraar van de Mo- hammedaansebe gemeente aldaar van den kansel be rispt geworden. De Shah (zoo sprak de leeraar) was als goed Muselman tot dusver vrij gebleven van twee groote ondeugden, aan welke geen waaraehtig volgeling van den Profeet zich bezondigt: drinken en dobbelen. Doch ziet! nn was de Koning der Koningen door den oudsten zoon der Keizerin van Indië ingewijd geworden in de geheimen van de ren baan en van allerlei ander hazardspel. De wakkere moeftie kon niet nalaten, den vermoedelijken troon opvolger daarover eens ernstig den mantel uit te vegen. Naar ons gemeld wordt, is by de regeering in bewerking een wetsontwerp, regelende de eind examens der hoogere burgerscholen. Volgons dit ontwerp zullen die examens voortaan door de leeraren der school, ten overstaan van gecommitteerden, afge nomen en tot een minimum s an tyd beperkt worden. Voorts zouden uit het examenprogramma geschrapt worden de navolgende vak kA staathuishoudkunde, staatsinrichting,'cosmograpbie, boekhouden en telke nen. Het ontwerp kan spoedig by de Kamer wórden ingewacht. <A’. R. Ct.) Gisteren namiddag ten l’/i uur viel een zevenjarige jongen al spelende aan de Raambrug te Rotterdam te water. Hij werd zonder letsel bekomen te hebben gered door den heer C. C. Krom, die hem van de brug nasprong. Hen verhaal uit Milaan DÓÓR GÜILIO CARCAN O. Fry naarfihet Italiaansch DOOR VANESSA. III. Intusschen noodigde de meester de vrienden drin gend. «Maar kom toch binnen, bid ik u rust toch oen beetje uitZoo juffrouw Pauline, u is mij voor geweesten de Signora, uwe moeder? «Ook zij,” hernam Paolina, «verlangt zeer u te zien Signor Davide, u en uwe dochter, en wij zijn gekomen om u |e halen, opdat mama spoedig dat genoegen zóu hebben.”, «Ja, kom toch mee.” voegde Gabrio er”bij, «wij willen niet zonder u terugkeeren.” Zij gingen dus samen, de meester met Gabrio, en Paoline met Laodice, naar Campello, dat, zooals wij zeiden, niet ver van daar lag. De goede Davide had den vader van Gabrio ge kend, van den tijd af, toen hij het provinciestadje verlaten had, waarin hij geboren was, en waarin hij zijne beste levensjaren had. doorgebracht tusschen de armoede eq de studie van het Grieksch en Latijn; altijd hopende dat hij, behalve het genoegen, dat deze hem verschaften, daardoor ook bekend zou wor- 1 den, en zijn brood kunnen verdienen; totdat hij, bij een vergelijkend examen voor eene plaats als onder wijzer aan het gymnasium, zich moest terugtrekken, en, in dit dorpje van Brianza, de zwarê en eentonige taak van een eenvoudig dorpsschoolmeester op zich nam. Die vriendschap was hem een groote troost geweest, en had hem dikwijls moed gegeven. Signor Lorenzo was toen pas kort geleden buiten komen wonen, en beiden gevoelden behoeft^ aan die onder- werping in de beproevingen des levens, die voor velen de grootste levenswijsheid is: zij werden met gezellen en vrienden; zij deden samen lange wande lingen over de omliggende heuvelen; praatten met groote geestdrift over geschiedenis, wijsbegeerte en politiek, ofschoon zij altijd eindigden met twist te krijgen, en het nooit eens konden worden. Zoo was er eene nauwe bekendschap tusschen de beide families ontstaan; de Signora Giuliana, en later hare dochter Paoline, gevoelden onbeschrijfelijk veel medelijden met het eenige dochtertje van den mees ter, dat in de wereld gekomen wrs om het aantal te vermeerderen van die ongelukkige wezens, aan Wie de gave der taal geweigerd is. Zij hadden het arme meisje van hare eerste jeugd af aan gekend, en haar zien opgroeien als .een wilde bloem, in al de bekoor lijkheid van hare onschuld. Meer dan eens hadden zij den meester geraden, Onlangs maakten wij melding van de onwettige poging der 10 tappen to 'è-Hage, die de patentwet meenden to ontduiken, door uit hun midden een aan te wijzen tot het nemen van één patent voor huune gezamenlijke tapperijen, terwijl dan de overige négen als diens bedienden 3e klasse werden aangegeven. Thans komt ons op dit gebied een nog veel ernstiger feit ter ooren, dut den fiscus nog onbekend schynt. Eén drankverkooper nl. exploiteert in verschillende steden van ons land, en wel onder één naam,- te i zameu 35 cafés met vergunning, waarvan 6 in' dén I Haag. Al deze vergunningen staan op eigen naam, zijn dochtertje naar Milaan te brengen, en beloofd, dat zij hem zouden behulpzaam zijn, om haar te doen opnemen en onderwijzen in een van die gestichten voor doofstommen, welke in de lombardische hoofd stad gedenkteekenen zijn van de christelijke liefde; het ééne is opgericht in het begin van deze eeuw door iemand uit Lyon; het andere door de bemoeiingen van een edel stadgenoot; beide verdienen ten volle den lof, dien men daaraan toezwaait, wegens de ge- schiktheid der bestuurders en onderwijzers. Maar de meester wilde er niets van weten, noch de aange- boden materieels hulp aannemen; het zou hem te veel gekost hebben om zich van. zijne eenige te scheiden; haar eenige leermeester, zoo dacht hij moest hij zelf wezen; het scheen dat het hem zoo weinig moeite zou kosten om te leeren, hoe hij eene doofstomme onderwijzen moest. Hij beproefde het, maar de uitslag was hoogst onvoldoende; zijn al te vurig verlangen om wel te slagen, maakten het hem onmogelijk om te doen, wat anderen, zelfs met min-1 der bekwaamheid, misschien zouden hebben kunnen volbrengen. Zoo gingen de jaren voorbij, en de liefde voor haar vader, en het weinige wat de natuur leert, was het eenige dat de arme Laodice vormde en opvoedde. De Signqra Giuliana, nog niet geheel bekomen van de ontroering van den vorigen dag, ontving haar buurman hartelijk, want* het deed haar genoegen den ouden vriend van haar echtgenoot weder1 te «zien. Davide gevoelde, dat het niet meer' dan behoorlijk

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 4