'IS. fonds erdam. ER, nbevolen- gebrouwen. tmin. BINNENLAND. 1889. /nik t 1889, scAt, in bet nd door de ig, verhoo- Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken* UIS Donderdag 21 Felraarf. FEUILLETON. RS V. Leer!!! UIT VERRE GEWESTEN. 30, b D« inzending van advertentiön kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave; enz. looping. r f ig Jan tore bezichtigen. jrkrygbaar eg, Gouda. De uitgave dezer Courant geechiedt dageljjk» met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjje per drie maanden is 1.25, frani per post 1.70. Afzonderljjke Nommers VIJF CENTEN. irdrecht, is ikers. EWM. A. H. THIM. GOUDSCHE COURANT. i gelegen te >r Sectie C. aren. ir kooppen- de Commissie school. Daarii stand door men missive d aalboudsnds na Larorhê Vijn Aan- leeshsersa. ND ON is taande par- baar binnen verdwijnen, rijk en zacht 35 cent per sou. Alleen 3. HUINCK (Naar kei Xngeleck.) •XIX. begroette, behoeft geen betoog. Het bedoelde pand Westhaven B 166, thans bewoond door Mej. B. M. van Goor. brief het volgende: He Vergadering aanbod van zoo duidelijk bewijs geeft van snee stad zijner inwoning. Ik stel voor 1 aanvaarden Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD 't welk des Maandags verschynt. AD VERTENTIEN worden geplaatst ▼an 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. 31) Hoewel ik een paar dagen te Neurenberg bleef, werd mij volstrekt geen overlast meer aangedaan. De kerels lieten mij met rust. Zij hebben bet zeker aan den heelen schurkentroep verteld, want telkens als er een mij zag aankomen, haastte hij zich voor mij uit den weg te gaan. Ik hield vol, en zoodra ik dichtbjj genoeg was om opgemerkt te worden, begon ik dadelijk in my zeH te mompelen en er gebaren bij te maken. Sedert mijne proefneming zoo goed gelukt is, gevoel ik mij zeer onafhankelijk en ben ik tot het besluit gekomen om in het bijzijn van Couriers, kellners,** commissionnairs enz. geen woord Engelsch meer te spreken. Men zegt dat ik hier geen heel zuivere Duitsche uitspraak zal leeren, maar bij Hercules, ik^ben voor het tegenwoordige tevreden met elk patois, als ik mij maar verstaanbaar kan maken. De oude Verulam had gelijk toen hij zeide: «Wie in een vreemd land reist, voordat hij eenig begrip van de taal heeft, gaat naar school en niet op reis." Ik heb U geene uitlegging gegeven, Tom, waarom Let wel, dat ik «school" zeg; maar, voor zóóverre als ilr er van weet, staat wat men /hier «school" noemt ik bedoel de hoogere school of gymna sium gelijk met onze colleges. Men ontvangt er hetzelfde onderricht en er heerpcht eêne strenge tucht. Nadat gij uwe studiën aan eene Van deze inrichtingen hebt volbracht, zijt gij geschikt voorde uüiversiteit, waar gij ieder vak, dat gij kiest, kunt .aanloeren, waar gij zoo vrij al? een Arabier leven, f kunt en studeeren zoo Veelen zoo weinig als gij wilt; gij zijt letterlek uw eigen meester. Als gij studeeren wüt, hebt gij er een uitmuntende gelegenheid toe; als gij niet wilt, dan laat gij het. Zooveel heb ik reeds ópgemerkt, en ik haast mij U alles mee te deelen wat ik zelf weet. Ik logeer niet meer in ligt hotel, maar heb eene kamer ge huurd bij een goedhartig klein gezin, dat een huisje bij de rivier bewoont en niet anders te verhuren heeft dan die ééne kamer. De man is graveur en een brave vent. Zij spreken niet anders dan Duitsch, zelfs geen woord Fransch; dus ben ik, wat dit betreft, goed aangeland. Er is hier eene openbare school van den eersten rang, dien ik denk te bezoeken, als ik de taal genoeg machtig ben om er meê voort te komen. Tom, gij moet weten dat ik min of meer het heimwee begin te krijgen. Nfi ik voor goed geves tigd ben, schijnen mij die zes jaar een verschrikkelijk lange tijd toe.. Bovendien is alles niet half zoo mooi als men ’t zich op een afstand van duizendmijlen voorstelt. Herinnert gij U nog wel hoe hoog gij Maandagavond waren in het Café Bellevue een veertigtal ingezetenen bijeengekomen, bestaande uit pottenbakkers, schoenmakers, kleermaken, letterzet ters, metselaars en timmerlieden, ingevolge eene op- z roeping door de Commissie benoemd uit het Al gemeen Werklieden Ziekenfonds Hde Vriendschap" en de Pottenbakkersvereeniging nBy tijde gezorgd" die belast was met het ontwerpen van een Regle ment tot oprichting van eene Vereeniging tot ver strekking van genees-, heel- en verloskundige hulp. De bijeenkomst werd gepresideerd door den heer J. N. Kriek. Het ontwerp-reglement werd voor gelezen en behandeld elide vraag overwogen of het nuttig en doelmatig was eene dergelyke vereeniging op te richten. Dit werd door een paar sprekers be twijfeld. Later zal eene definitieve beslissing wor den genomen. Volgens de door de Regeering aan het oordeel der Provinciale Staten onderworpen kiestabel zou de indeeting der volgende districten aldup zijn Gouda (48930). Gouda, Boskoop, Moorkapelle, Waddinxveen, Moordrecht, Nieuwerkerk a/d. IJssel, Ouderkerk a/d. IJssel, Krimpen a/d. IJssel* Krim pen a/d. Lek, Gouderak, Lekkerkerk. 4. Bodegraven (50355). Bodegraven, Aarlanderveen, Hazerswoudó; Alphen, Zwammerdam, Rietveld, Woer den, Waardor, Barwoutswaarder, Papekop, Lange Ruige Weide, Reeuw ijk, Oudewater, Hekendorp, GOUDA, 20 Februari 1882. In de hedenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad, die door 14 leden werd byge- woond (afwezig waren de hh. Hoef hamer, Btraveren van Vreumingen) waa opnieuw aan de orde het voorstel van B. en W. om een Gymnasium te bou wen op het terrein van de voormalige Gasthuiskerk. Nadat in eeoe besloten vergadering door den voor zitter rapport was uitgebracht in zake de opdracht, in do vorige besloten vergadering aan B. en W. ge daan, betr. den aankoop van een particuliere woning om daarin het gymnasium te vestigen werd in de openbare vergadering medegedeeld dat by den voor- zitter de volgende brief was ingekomen van den heer G. i. Steens Zynen. Gouda 80 Februari 1888. Waarde Burgemeester I Uit het Gemeentbraadsveniag zie ik, dat door U de toestand der Gemeente eeu minder gunstige wordt genoemd. Daar ik echter hot geheel met den Inspecteur van het onderwijs eens ben, dat by de daantelling van een Gymnasium, vooral met bet oog op de toe komst der stad, op geen duizend gulden moet gezien worden en ik een warm hart voor de stad Gouda heb, neem ik de vrijheid der Gemeente dat pand tegen den gewaagden koopprijs f 21000 niet te boren gaande, ten geschenke aan te bieden. Wellicht dat deze schenking U in staat stelt aan al de mogelijke eischen, aan een goed gymnasium gesteld, te voldoen en ook eenigazins aan de linan- tieele bezwaren te gemoet komt. Inmiddels verblijf ik met vriendschappelijke hoog achting, Uw Dienstwillige, 8TEEN8 ZIJNEN. De overdrachtskosten eveneens door my te dragen. Dat de vergadering dit roiale aanbod met applaus begroette, behoeft geen betoog Het bedoelde pand is gelegen op de Westhaven B 165, thans bewoond De Voorzitter zeide na voorlezing van genoemden zal zeker met erkentelijkheid het den heer Steens Zynen aannemen, dat liefde voor de het aangeboden geschenk te aanvaarden en uit den Raad eene Com missie te benoemen om den heer Steens Zijnen dank te zeggen voor zyn gnsahadk. Dit voorstel werd onder applaus aangenomen met deze wijziging dat niet eene Commissie, maar Burg, en Weth. aan den hoer Steens Zynen den dank van den GemeentenMl zou overbrengen. Het voorstel van B. ed W. om het Gymnasium te vestigen op het terrein wan de voormalige Gast huiskerk werd daarop ingetrokken, zoo ook dat tot vertimmoring van een kaas» in hei St Catharina Gasthuis. In deze zitting' kwam nog in eene missive van J* ri-=--- toezicht over de Steds-Muziek- nt medegedeeld, om een misver- de vorige vergadering ingeko- Commissie ontstaan weg te nemen, dat de namen van de hh. Dr. W. Jnlius en Scher penzeel in laatstgenoemde missive alleen waren ver meld met terugslag op de 22 Januari geroerde dis cussie en dat jdie namen waren vermeld loader voor- kenau ras genoemde heeren Deze missive werd ter visie gelegd. De rekening on verantwoording van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, dienst 1888 werd heden goedgekeurd. nm^ Heden avond ten negen uur zal namens den Ge meenteraad den heer G. J. Steens Zijnen eene serenade worden aangeboden naar aanleiding van «yo ge schenk heden aan de Gemeente aangeboden. Uit ’s Hage meldt men ons: rw Z. M. de Koning bracht een onrustigen nacht door. Overigens is de toestand als gisteren niet ongunstiger. ik my juist in deze stad gevestigd heb. Hier in de nabijheid heeft mijne tante gewoond. Zij had vele bekenden in de buurt en het gezin, wpar zij haar intrek had genomen, .woonde even buiten'de stad. Zaken (een deftig woord in myn mond, Tom, niet waar?) brachten mij hier en ik heb vast besloten hier te hlyven totdat ik niet mber stom ben, al gin gen de volle zes jaren er meê heen. 30 Oct. Hier ben ik gestoord geworden en ik heb werke- lijk geene gelegenheid kunnen vinden om den draad weêr op te vatten. Ik heb het zeer druk gehad, dat verzeker ik U. In de eerste plaats heb ik ge zorgd voor een knappe leermeester, die zijn test zal doen om my het Duitsch in te stampen: want ik kan niets tot myne verdere opvoeding doen voordat ik de taal meester ben. ’t Is niet genoeg te bluffen met gezegden als: elTie heiut doe Dorf dweh doe wir »oebe» gefahrenl» of gekt der erste Zag de» morgen» abt» en dergelijke. Ik moet de taal kennen. Gij zult er om laggen als ik U zeg dat ik daar nooit aan gedacht heb. Ik had een onbestemd gevoel alsof ik dadelijk naar Bonn, Gottingen, Hei delberg of, eene andere beroemde universiteit zou gaan, om AahJ als een Duitsch student op te treden. Het lijkt STrfiet naar, Tom. Ik geloof dat ik eerst ten minste nog een paar jaar school moet* gaart, eer ik voorbereid ben om eenige vrucht van de univer- siteft te hebben. Dat zegt mij mijn docent en ik geloof dat hij gelijk heeft. 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1