:p I .a. jst o ’s. uit v; H. A. DIESTELHOKST, BID BESSENSAP 1881 Niet I PETR0LEUM-N0TEER1NGEN van de Makelaars BEURSBERICHT. ADVERTENTIÈN. DASSEN*, A. v.OS Az. Kleiweg E 73 en 73“. Kraepelien Holm’s EIEEL-CACAO is de beste. UBPELIM 1 HOLM. - RIST. Slotemaker Co. op ieder en werkdag^ zonder Prijs- verhooging, behalve het meerdere port voor dé per post te verzenden exem plaren. Abonnementen worden aangenomen bij de Uitgevers A. BRINKMAN ZOON. ^aker te G° •n W* GEEN KIESPIJN MEER!! Dr. POPP’s Van af 1 Januari 1880 verschijnt de De FEL Cantzlaar Schalkwijk, te Rotterdam MAGAZIJN Groote Collectie KEN1WSGEPING. ADVERTENTIÈN. K.K. Hof-Tandarts 'r? 7} Volgend or. geplaatst. De uitgave met uitzi De prys p per poet Afzonderly De Curator, Mr. J. FORTUIJN DROOGLEEVEB. De markt was heden vast. Loco Tankfust 8.25, Geïmporteerd fust 8.25, Februari-levering f 8.15, Maart-lerering 8. September-, October-, November en December-leve- ring 8.10. AMSTERDAM, 20 Februari. (Per Telegraaf.) Binnenlandsche fondsen onveranderd. Rhynshares iets flauwer. Oostenrijk en Russen vast. Baltische spoor ll/s hooger. Gevoelig voor de zoo talrijke bewyzen van oprechte deelneming die ik mocht onder vinden bij het smartelijk verlies, dat mij en-de mijnen 29 Januari 1.1. heeft getroffen, betuig ik, ook namens mijne kinderen en familie, mijn inigen dank VAM VIOOL- en VIOLONCELSNAREN, Werkplaats voor Reparation van alle Instrumenten. STEMMING BIJ ABOMffEMEffT. BILLARD- en MEUBELFABRIKANT, beveelt zich opnieuw aan tot het LEVEREN van uitsluitend eigengemaakte en REPARATIE van alles wat tot het vak behoort. Ook belast hy zich met VER HUIZINGEN. Daar Nieuwjaar de oudste en beste knechts van wylen den Heer J. G. BELONJE ook by my in dienst gekomen zjjn, ben ik in staat alle leverantiën of reparation in den kortst moge- 1 jjken tyd uit te voeren. f. WESTHAVEN 161 De Arrondissements Rechtbank te Rotterdam heeft by gorinis van 16 Februari jl. in staat van faillissement verklaard JKZA21S HOL- LANDER, Aannemer te Gouda, sedert dien zelfden dag, en benoemd tot Rechter-Commis- saris den EdelAchtbaren Heer Mr. Th. J. HOPPE en tot Curator den ondergeteekende, Advocaat te Gouda. De schuldeischers in dit faillissement worden opgeroepen voor de eerste Vergadering tot verificatie der schuldvorderingen welke is be paald op MAANDAG den MAART a.s., des voormiddag» ten half elf ure in het Ge rechtsgebouw aan het Haagsche Veer te Rot terdam. Voor dagelyksch gebruik, vooral voor Kinderen, als versterkend voedingsmid del zeer aanbevolen, vervangt Koffie, Thee en Chocolade. Alom verkrijgbaar in bussen b V.Kgr. h 1.70, Kgr. 0.90, Kgr. f 0,50. GK Aanvaardde ingenomenhei heer G. J. 8l nam met niet krompen roia Naawiyks bericht daari oogenblik wa bekend met I is een voon Steens Zijnen land en in zijn op zoo’n aan den Gen te richten i uitstekend g( zoo de toeat ware» onmiddt en uit eigen de Gemeente huis, een de Gouda, moet worden geacht. Gisteren midi opdracht van c heer Steens zienlyk gesche Des avonds het Raadhuis b Steens Zijnen hulde een sen der dd. Schutl De Burgemee betuigde toen i erkentelijkheid (EIGEN FABRIEKAAT), Prijs 20 Ct per FLESCH. 32) «Kom, kom, 1 geleerde uit: voor den geestel «Ik weet wa moet. Inderdaad op Tom geslage weet hoe het rr vriend bleef hef wachtte dat de weinig tyd. Gij i volgen, want d< hebben niet te s docter hinderlijke geen zoon," herb oordeelen hoe n te slaan als men «En hebt gy t «Ja, dat heb i roepende wat hij roeds eenige jarei smaak moest raaii tai minister. Het hoogste wat de (laders der oppo- ■e door de beweging hopen te verkrijgen, is, dat ■hans eenige der meest onpopulaire ministers, het zij de minister van justitie of die van onderwijs, hun portefeuilles zullen moeten nederleggen. Men spreekt er van dat a. s. Zondag de vrienden van Tisza aan de beurt zijn en eene contra-demon- stratie zullen houden. Het is te hopen, dat alles even vredelievend zal afloopen. Naar de «Standard* uit Madrid verneemt, heeft Sagasta by het debat over de legerwet verklaard, dat de Spaansche Regeering een groots bezuiniging op de kosten voor het leger en terugbrenging daarvan op vredesvoet zeer noodig acht, totdat het financieels evenwicht hersteld zal zyn; de druk der belastingen moet mede verminderen. De Spaansche Regeering heeft onderhandelingen geopend met verscheidene staten, voornamelijk Duitscbland, Zweden en Frankrjjk, ten einde dadelijke wijzigingen te verkrijgen in de handelsverdragen, die in 1892 afloopen. Die wijzigingen beoogen een tegemoet komen aan de eischen der Spaansche proteotionisten, doelende op verhoogiug der inkomende rechten de protectionistische propaganda neemt toe in Spanje, zelfs in liberale kringen. INRICHTINGEN WELKE GEVAAR, SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN. BURGEMEESTERen WETHOUDERS van Gouda; Gelet op art. 5 en 7 der Wet van den 2n Juni 1875, (Staatölad No. 95.) Brengen ter algemeene kennis, dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek, met bijlagen van: 1. De Directie der Stearine-Kaarsenfabriek «Gouda* om vergunning tot uitbreiding der fabriek een nieu wen stoomketel te plaatsen in hare fabriek gelegen aan de Bleekerskade Kadaster Sectie E. No. 1282; 2. P. G. Overeynder te Gouda om vergunning tot uitbreiding zyner Gruttorij een stoomketel te plaatsen in bet perceel gelegen aan de Peperstraat Wijk K. No. 241, Kadaster Sectie D. No. 1700; 3. W. Hoogendyk Wz. te Gouda om vergunning tot uitbreiding zyner Margarine Boterfabriek een derden stoomketel te plaatsen in het perceel gelegen aan het Jaagpad wijk Q. Nos. 18 en 18a, kadaster Sectie A. Nos. 2947 en 2100; 4. M. Neuts te Gouda om vergunning tot het oprichten van een petroleum magazijn in het perceel gelegen aan de Kuiperstraat Wijk K. No. 225 Kadaster Sectie D No. 2004. Dat op Woensdag, den 6 Maart 1889, des namid dags ten 1 ure op het Raadhuis, gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te bren gen, en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake inge komen Schrifturen kan worden kennis genomen. Gouda, den 20 Februari 1889. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN BERGEN IJZENDOORN. De Secretaris, BROUWER. CORRESPONDENTIE. Het ingezoadan stok over de optoeriog van fiferodale, wordt in on, Volgend nr. geplaatst. De Redactie. in Me Binnen- en BuUtenlandeche Cou ranten, worden dadelyk opgezonden doorbet Advertentie-Bnrean van A. BRINKMAN en ZOON, te Gouda. voor allen die het wereldberoemde echte fO—gebruikt hebben. Boren ieder ander Tand- uP'-' water te verkiezen als voorbehoedmiddel tegen Tand- en Mondziekten. By gebruik van het Mondwater en Dr. POPP’s TANDPASTA «f Tandpoeder behoudt men steeds gezonde en sehoone Tanden, een eerste vereischte tot het behoud van eene gezonde maag. Dr. POPP ’s Kruiden zeep, is met het grootste succes ingevoerd tegen iederu soort van Huiduitslag. POPP’s Zonnebloem-Oliezeep, fijnste en beste Toilet-Zeep. WAARSCHUWING. Alle bestaande namaaksels van Anatherin- Montwater zyn voor'de Gezondheid schadelijk volgens analyse, daarom waarschuw ik hier* mede het geëerde publiek voor aankoop van zulke namaaksels. Dr J. G. POPP, KK. Hof-Tandart» e» uitmeder der Anatkerin-Preparaten te fPeenen. Depots van alleen echte Anatherin-Preparaten be vinden zich te Gouda bij de firma J. C.Zeidenrijk Ik Co. Drogist, op de Marktte Rotterdam by F. E. van Santen Kollf te *s Hage bij J. L. F. Snabilie', apoth. te Delft bij A. J. van Rijnte Schiedam by C. Malta Gz.te Leiden by E. Noordijk te Amsterdam bij F. van Windhoim Co. en H. H. Uloth Co., apotheekte Utrecht bij G. H. N. Van Spanje idem Lobry Porton, Droogisten. GOÜDSCHE COURANT D. G. van VREUMINGEN. Gouda, 20 Febr. 1889. Gouda. Snelpersdruk van A. BRINKMAN Zoon.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 3