‘I AP IN? 3847. Vrijdag 22 Februari. 1889. FEUILLETON. nt de omen DON. ïent Co. UIT VERRE GEWESTEN. 1 rijs oort xem- I - ÏE18T. HEER!! Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. BINNENLAND. De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. - ,CH. Im’s :ao >este. POPP, uitvinder der te K'eenen. reparaten be denrijk Co. F. E. van inbilié, apoth. iedam bij C. ;e Amsterdam Uloth Co., tan Spanje I* eep, Uit Apeldoorn meldt men aan de Amk. Ct. IT Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nonuners VIJF CENTEN. rak namens hen t ten geschenke Ondubbelzinnig Het Dinsdag kamer //Vondel" ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. iche Cou- len door het KMAN en (Naar het Engelech.) XX. al voor ingsmid- Koffie, aan een streng onderzoek uitmuntenden aanleg." de rechtsgeleerdheid, zou echte arts erin idwater ander Tand- ehoedmiddei jebruik van a Anatherin- eid schadelijk ;huw ik hier- aankoop van goüdsche courant. Tandpoeder en schoone te tot het •P. d tegen iedere Heden middag ten ongeveer half drie is een begin van schoorsteenbrand ontstaan bij den heer F. Achter de Kerk, welke spoedig gebluscht is. Daar genoemde schoorsteen langs den hooizolder loopt van de stal vm - den beer W. had, zoo zulks niet spoedig ont dekt was, erger onheil daaruit kannen ontstaan. Gisterenavond had in de sociëteit //Ons Genoegen* een militair assaut plaats van het kader va$ het 5e bat. 4e reg. Infanterie, gevolgd door de opvoering van een tooneelstak getiteld: nDe oude Vaandrig". Een zeer talrijk publiek was daarbij aanwezig, dat zich uitstekend amuseerde. hh. Willem van Zuylen, Jan C. de Vos, Le Gras, Victor Faassen en Keerwolf. Dinsdagavond werd het te Rotterdam voor het eerst opgevoerd en met groot succes. Als nastukje wordt gegevenManus de Snorder tooneelspel in 1 bedrijf door Rosier Faassen. Daarin treden op de dames Burlage, Paulina Beersmans en Mevr. Faassen, benevens de hh. Willem van Zuijlen, van Eijsden en Victor Faassen. a. st. door de R. K. Rederijkers op te voeren stuk //Merodates*, treurspel in 5 bedrijven van Prof. J. L. Smit, bevat de volgende personen: Orodus, koning van Armenië; Merodates, veldheer; Artaban, hoofd van den senaat; Sargon, opperpriester en handlanger van Artaban; Zopyrus, vriend van Merodates; Cleoips, hoofd der lijfwacht; Zoram, vriend des konings; voorts: Wach ten en Heidensche priesters. Het stuk speelt in het paleis van Orodus te Nicaea in Klein-Azië omstreeks 130 n. Chr. De 'loting der te bespreken plaatsen heeft plaats Zaterdag 23 Februari a. st. des. avonds te 7 uur. Donderdag 28 Februari a. st. heeft de laatste abonnements-tooneel voorstelling plaats van het Rot- terdamsche gezelschap onder directie der hh. Le Gras en Haspels. Opgevoerd wordt: Zenuw achtige Vrouwen, blijspel naar ’t Fransch van Blum en Toché. Daarin treden op de dames Catharina Beersmans, Coelingh Vorderman, BurlageVervoert, Paulina Beersmans, Tartand en Anna Beukers benevens de z/Ik zal duidelijk en onbewimpeld met u spreken," zeide Pulsifer. //Wat ik zeggen wilde is, dat een predikant een zekere practische kennis moet bezitten, die sommigen gemakkelijk verkrijgen en die anderen met de grootste moeite leeren. Bezit hij die eenmaal, dan heeft hij het beste materiëel in zich. Geef mij integendeel, in mijn vak, een jongeling met eene levendige verbeemingskracht, romanesk gevoel en iets van het sehtimenteele. Zie naar mij," en de zaakwaarnemer hield zijn vinger tegen zijne hoog gewelfde wenkbrauwen en vervolgens tegen zijn voorhoofd. wGij weet niet welk een romaneske, sen- timenteele droomer ik placht te zijn." Hier borst de doctor in een lachbui uit, die zoo lang aanhield, dat de ander zelf moest meêlachen. z/Gij romanesk! Gij sentimenteel!" vervolgde de docter, terwijl hij zijn oogen afwischte. z/Ik heb altijd gedacht docter, dat gij iets van de gelaatkunde verstond," zeide Pulsifer droogweg. //Maar dat doet er niet toe. Ik zeg u dat uw jongen in gevaar jis. Hij zal weldra het collegie verlaten. Gij moet hem aan mij overdoen. Ik weet juist wat ik van hem maken moet en gij weet het niet. Als hij tien geestelijken stand moet omhelzen laat hem dan ton minste eerst den juridischen cursus doorloopen." Verschoon mij," hernam docter Castleton, //dat ik om uw gezegde gelachen heb, maar het kan niet anders of het moet op mijne lachspieren werken als ik u, die als zoo droog, stroef en streng bekend staat, zoo iets van u zelf hoor zeggen! Gij hebt een stokje voor steken, docter, het verder komt," hernam Pulsifer op een be slissenden toon. «Het zal zijn ongeluk zijn." z/Wat bedoelt gij daarmeê?" //Geef hem aan mij over. Ik weet juist van welk kaliber hij is. Ik heb hem onderworpen. Hij heeft een z/Veel te goed dan voor i ik zeggen," merkte de docter schertsend aan, terwijl hij zich weder een glas inschonk. z/Ik ben niet gestemd tot schertsen; bovendien zijn spotternijen op de rechtsgeleerden afgezaagd en passen geen man van uw verstand," sprak de ander, op eenigszins strengen toon. //Ik kan voorzien wat er binnen tien jaar van Tom worden zou, als gij hem voor den geestelijken stand opleidt: een klein geestig, bijgeloovig, akelig schepsel. Wel, die jongen met zulk een goed verstand als waarmeê boit een knaap bedeeld was, weet even weinig wat er in de wereld te koop is/ als een kind van vier jaar." z/Ik dacht niet dat Tom zoo onnoozel was," merkte de docter aan. //Onnoozel! Het Ijjkt er niet naar; in ’t minst niet onnoozel," hernam Pulsifer haastig. //Gij schijnt mij niet te begrijpen." z/Dat moet ik bekennen." 32) «Kom, kom, vertel mij dat niet," riep de rechts geleerde uit: //Gij denkt toch niet dat de knaap voor den geestelijken stand geschikt is?" z/Ik weet waarlijk niet wat ik er van denken moet. Inderdaad Pulsifer, ik heb niet zooveel acht op Tom geslagen ah ik had behooren te doen. Gij weet hoe het met mij is," vervolgde hij, want zijn vriend bleef het' stilzwijgen bewaren, alsof hij ver wachtte dat de docter zou voortgaan; //ik heb zoo weinig tijd. Gij hebt geene kinderen" liet hij er op volgen, want de zaakwaarnemer scheen besloten te hebben niet te spreken, en zijn stilzwijgen was den docter hinderlijker dan een beschuldiging. wGij hebt geen zoon," herbaalde hij //en kunt er dus niet over oordeelen hoe moeilijk het is hem oplettend gade te slaan als men met bezigheden overstelpt is." //En hebt gij er nooit met Tom over gesproken?" //Ja, dat heb ik wel," antwoordde de docter, her roepende wat hij zooeven had gezegd. //Ik heb hem reeds eenige jaren geleden gezegd dat hij zijn eigen sninak moest raadplegen bij de keus van een beroep, GOUDA, Ï1 Februari 1889. Aanvaardde de Gemeenteraad gisteren met hooge ingenomenheid het koninklyk geschenk van den heer G. J. Steens Zijnen, de Goüdsche burgerij ver nam met niet minder genoegen deze daad van onbe krompen roialiteit. Nauwlyks wits de raadszitting afgeloopen of hot bericht daarvan ging van mond tot mond, in een oogenblik was de mare de stad rond en was ieder bekend met het ontvangen cadeau. Voorzeker, het is een voorrecht voor Gouda een man als de heer Steens Zijnen in haar midden te hebben! In ieder land en in iedere stad zou men met recht trotsch zijn op zoo’n medeburger, die, waar de Burgemeester aan den Gemeenteraad verklaarde dat voor een op te richten instelling van onderwijs eerst dün een uitstekend gebouw zou kunnen Worden gekosen, zoo de toestand der gemeente-hnantien gunstiger ware, onmiddelijk besloot dut bezwaar op te beffen en uit eigen middelen het bedoelde gebouw aan do Gemeente ten geschenke aan te bieden. Het huis, een der grootste en fraaiste gebouwen van Gouda, moet voor Gymnasium uitstekend geschikt worden geacht. Gisterenmiddag voldeden Burg, en Wetb. aan de opdracht van den Baad en gingen ten huize van den heer Steens Zynen hem dank zeggen voor zijn aan zienlijk geschenk. Des avonds om 9 uur kwam de Gemeenteraad op het Raadhuis bijeen en ging en corpt naar den heer Steens Zijnen ten einde hom als een rechtmatige hulde een serenade aan te bieden van de muziek der dd. Schutterij. De Burgemeester, Mr. A. A.van Bergen IJzendoorn, betuigde toen in hartelyke woorden de diepgevoelde erkentelijkheid van den Raad voor het ontvangen en zijne moeder is het, geloof ik, on/dat punt met mij eens." «En toch wil zij een predikant vaiiTqjj/inaken." «Dat wil zy.“ «Daar moet gij eer 1 cadeau. Spr. hoopte dat het den heer Zijnen ge geven mocht zijn lang getuige te zijn van den bloei van het Gymnasium, waaraan hij een zoo prachtig ge bouw had verzekerd. De heer Steens Zijnen verklaarde dat hij het ge schenk aan Gouda gegeven had voorzeker in de eerste plaats uit liefde voor de stad zijner inwoning, maar tevens ook uit sympathie voor haren Burge meester. Waar deze vaak, en niet geheel ten onrechte, eenige vrees koesterde voor de finantiëele vooruit zichten der stad was het spr. aangenaam iets te kunnen bijdragen om dien finantiêelen last lichter te maken en aangenaam was het hem daarmede tevens iets te kunnen doen in het belang van het hooger onderwijs, waarvan voor stad en land zooveel afhing. Behalve de Gemeenteraad on verscheidene particu lieren kwam ook de rector en de leeraren van het Progymnasium den heer Steeps Zynen op dezen avond hunne opwachting maken. Eerstgenoemde, Dr. D. Ter eveneens een woord van daal gegeven gebouw, waardeur blijk gegeven had van belangstelling in het hooger onderwijs. Uit het daarop volgende antwoord van den heer Steens Zijnen bleek opnieuw hoe hoog hij ook dien tak van onderwijs op prijs stelt. Met een warme uiting van de beste wenschen voor don bloei van hét Gymnasium eindigde spr.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1