Buitenlandsch Overzicht. posTBRij ej:n\ In 's Konings naaste omgeving wordt zijn toestand, koewei zorgwekkend niet van dien aard beschouwd, dat er oogenblikkelijk gevaar bestaat. Het kan in tegendeel zelfs nog maanden zoo blyven. De minder gunstige berichten der laatste dagen gronden zich dan ook hoofdzakelijk op eene krachtige herhaling van den staat van opgewondenheid, waarin de Hooge lijder ook onlangs verkeerde. Noch officieel, noch officieus werden wenken gegeven, om de Dinsdag voorgeno men feeslelijkheden te staken, en dit zegt al veel. Ter gelegenheid van den 7 Bjarigen gedenkdag van Gorcums bevrijding van de Fransche overheersching was Gtforinchem gisteren in feestdos. Algemeen heerschte er eene opgewekte stemming. Ondanks het ongunstige weder zijn de kinderoptochten, waarbij zich na het vaststellen van het program nog een had georganiseerd, goed volbracht. Cantates en muziekuitvoeringen wisselden elkander af. Verscheiden aangebrachte decoratiën munten door goeden smaak uit. Betreffende het ongeluk, aan het Ned. barkschip Noach VI overkomen, vernemen- wij h< t volgende Het schip liep den llden Februari in den Atlan- tischen Oceaan met ruimen, harden westelijken wind, koersende naar het Kanaal, met vreeselijk hoogloo- pende zee, zoodat men ten laatste genoodzaakt werd het groote bovenmarszeil en de fok vast te maken. Om 8 uur kwam er een stortzee over de campagne en midscheeps, die het grootste deel der reeling en potdeksels, benevens de kappen medenam. De gezng- voerder, kapt. Poortman, de dokter, 3e stuurman, bootsman en de matroos Breirg werden door die zee over boord geslagen. De le stuurman Schaap werd van bakboord naar stuurboord geslingerd, klemde zich daar vast aan want en brassen en bleef eenige minuten bewusteloos buiten boord hangen. Na bin nenboord gekomen te zijn, werd geconstateerd dat het linkerbeen en de hand zwaar gekneusd waren, zoodat hy onmiddelijk naar beneden werd gebracht. Na «bijdraaien'' te hebben gelast, liet hij het ge heelecommando over aan den tweeden stuurman Walter. Aangezien het schip over stuurboord ongeveer een kwart uur plat op zijde lag en de equipage van het voordek door het water in de midscheeps niet op de campagne kon komen, was redding van de vijf hierboven genoemde personen, die inmiddels uit het oog verdwenen waren, onmogelijk. Emil Remkus, een van de beide matrozen, die aan het roer ston den, bekwam eene kneuzing aan het linkerbeen. De salon stond tot aan do bovenkooien, waarin zich de passagiers bevonden, onder water, hetwelk geheel en al in de lading is doorgedrongen. Aan de campagne sloeg alles weg, zooals kompas, kijkers, kappen, waarvan er een binnen boord bleef. Het grootste gedeelte van het hekwerk, de sein- vlaggenkist en een gedeelte van het stuurhuis gingen verloren. In de midscheeps bepaalde de schade zich tot 27 verschansstutten, de geheele verschansing en nagelbank. Ook de deur van de verfhut werd stuk geslagen, zoodat olie en verf door het schotwerk heen in de kerk en hutten drong, waardoor bijna al de daarin aanwezige goederen beschadigd werden. By nader onderzoek bleek, dat bijna alle naden over het geheele schip gesprongen waren, en niettegen staande het schip noemenswaard geen water maakte, bekwam het aanmerkelijk stuurboord slagzij. Na gunstig weder afgewacht te hebben, werd de reis v ongetwijfeld gelijk, wat Tom betreft; ja waarlijk, nu ik er over denk, ben ik er zeker van dat gij gelijk hebt. Hij zal het voordeel genieten van de opleiding waarvan gij spreekt, tenzij het hem bepaald tegen de borst stuit." z/Ik zal voor hem zorgen alsof hij mijn eigen zoon was," sprak de rechtsgeleerde. z/Dat weet ik wel," zeide de docter. z/Ik zal uwe vrouw sen bezoek komen brengen, om met haar over de zaak te spreken," vervolgde Pulsifer. z/Ik vrees dat het niet veel baten zal," merkte de docter aan, terwijl hy opstond. //Gij vindt mijne vrouw immers niet ernstig ongesteld?" ffNeen, zy zal over een paar dagen weêr kunnen uitgaan." Zij gaven elkaar de hand, en de docter stapte zyn rijtuig in en reed naar huis. „Een wonderlijke inval van Pulsifer ten o.pzichte van Tom," zeide hij bij zichzelf. „Hoe zonderling dat hij zoo weinig acht heeft geslagen op zijn eigen zoon," mompelde de zaak waarnemer. «Nu zal ik toch den jongen hebben." XXI. Het was in de vafcantie van Tom's tweede studie jaar. Toen hij dien winter te Darmouth terugkwam, zag hij in dat zijne studiën ten einde liepen, en begon de oude vraag welk beroep hij zou kiezen voortgezet en arriveerde het onder bevel van den opperstuurman, den heer Schaap, met 98 dagen reis van Java den 19de Febr. te Maassluis. NR. Ct.) Is Jack the Rijm? in de stad Nicaragua, of heeft die barbaar al«ptfjfi gelijke gevonden? Men heeft er namelijk in afgelegen en donkere gedeelten der stad, in stegen, enz. in het tijdsverloop van tien dagen zes vreeselijk verminkte lijken van vrouwen gevonden, welke even als die te Londen lichtekooien waren. De sieraden die zij droegen waren haar ge laten. Vermoedelijk waren het valsche sieradenmaar het bewijst toch dat diefstal niet de drijfveer was der moorden. De schrik heerscht in de stad. Ondanks alle nasporingen heeft de politie niemand als vermoedelijken dader kunnen ontdekken. Uit het jongste verslag aan den Konirtg, betrek kelijk de Rijkspostspaarbank, blijkt o. a, dat de maand Januari altijd voor haar bijzonder gunstig is geweest. Naar alle waarschijnlijkheid is dit hieraan te danken, dat gedurende die maand aan een deel der burgerij (en juist aan dat deel, ten behoeve waarvan bovengenoemde instelling hoofdzakelijk door den wetgever werd in het leven geroepen) buitengewone voordeelen en inkomsten toevloeien. Daarom juist, is de som, by onze Postspaarbank ingelegd gedurende de maand Januari, zoo uitnemend geschikt Am op overtuigende wijze aan te toonen, in welke mate die instelling allengs wortel schoot in het volksleven. Bedoelde som beliep in Januari: 1882^95,552.05»/8, 1883 283,446.01V» 1884 j 384,694.54, 1886 452,968.22, 1886 588,023.44»/», 1887 ƒ755,849.74'/», 1888 ƒ880,347 97. De som die in Januari 1889 werd ingejegd, bedraagt ca. 1,123,000. In laatstgemelde maand werden circa 6200 nieuwe boekjes uitgereikt. Naar De Wereldburger verneemt, zijn bij de direc tie der Eerste jNederl. Transvaalsche Goudmijn Mij. verblijdende berichten ontvangen over vermoedelijke schitterende resultaten hunner onderneming. Op de boerderij Luipersolei heeft men op 200 voet diepte het zoogenaamde Batterij Reef ontdekt, een der rijkste goudhoudende riffen van geheel Transvaal. Proefnemingen met het daarin gevonden goud gaven de opbrengst van 20 oneen per ton. De directie der genoemde Maatschappij acht het waarschijnlijk, dat hetzelfde rif ook door de Vera en Oakley ei gendommen loopt, zelfs heeft ze te dion opzichte wat Oakley eene bezitting w»u de Eerste Nederl. Transv. Goudmijn-Maatschappij aangaat, zeer sterke ver moedens. De directie van genoemde maatschappij heeft nl. bericht ontvangen dat in een der riffen, looponde door de Noordelijkste hunner claims kwarts is gevonden, dat geheel dezelfde verschijnselen ver toont, als het rijke kwarts van het Battery-Reef op Luipèrsolei. Is nu he,t op het Hollandsche eigendom loopende rif werkelijk de voortzetting van het Batterij Reef, zoo eindigt het bedoelde bericht, dan kunnen de aandeelhouders der Eerste-Nederl.-Transv. Goudmijn- Mij. zich zei ven feliciteeren, want dan zullen de aan- deelen gewis eene fabelachtige hoogte bereiken. Maandagnacht is een familie te Breda aan een groot gevaar ontsnapt. Op de slaapkamer brandde een calorifère; toen nu de vrouw des huizes des hem opnieuw te kwellen. Zijne moeder had hem daar nooit over gesproken sedert die gedenkwaardige gelegenheid toen de docter tusschenbeide was ge komen. Verder had de docter, zooals hij aan zijn vriend Pulsifer bekend had, niet weder over de zaak gedacht. Met het overdreven denkbeeld, dat Tom zich van het karakter van een goed predikant gevormd had, gelijk wij beschreven hebben, gevoelde hij zich niet in «tqgk ooit die hoogte te bereiken. Bovendien had hy nooit eene //vernieuwing des geektes" ondervonden; namelijk, in zooverre hij dit kon bepordeelen. Gedurende dén vorigen zomer had er eene //we dergeboorte" in het collegie plaats gehad. Mijne lezers zullen wel begrijpen, dat ik met deze uit drukking eene wedergeboorte in het godsdienstige bedoel. Sedert eenigen tijd had er eene sterke be langstelling in alles wat het Hiernamaals betreft geheerscht. Dezei werd aangemoedigd en geprikkeld door de daden der belijders en het optreden van welspre kende predikers. Ik weet wel dat in sommige kerken wedergeboorten uit de mode raken; in andere worden zij veroordeeld of in een belachelijk daglicht gesteld, terwijl zij weder in andere nog altijd beschouwd worden als de werkelijke uitstortingen van Gods geest. 't Is zonderling dat er onder Christenen zulk eene bepaald tegenstrijdige meening bestaat in eene zaak morgens wilde opstaan, viel zij door kolendamp be vangen, bewusteloos neer. Haar echtgenoot, die haar wilde helpen, viel eveneens neer. Gelukkig had deze nog de kracht hulp te roepen, waarop de dienstboden toesnelden. Ook de beide kleine kin deren, die in de kamer sliepen, waren bedwelmd. Een onmiddellijk geroepen geneesheer had het ge luk ouders en kinderen het leven te redden. De rechtbank te Breda heeft uitspraak gedaan in zake het rechtsgeding tusschen den heer Charles Louis de Bourbon te Breda, eenig overgebleven zoon van wijlen Charles Louis de Bourbon, zich noemende hertog van Normaudië (anders gezegd: Naundorff), in 1864 te Delft overleden, en vrouwe Maria Cathe- rina Johanna Adriana du Quesne de Bruchem, we duwe van den heer Adelbert de Bourbon, als moeder en voogdes over hare drie nog minderjarige kin deren. De eisch van den heer Ch. L. De Bourbon was, aan hem over te geven verschillende familie-papieren welke indertijd aan den vader der minderjarige ge daagden waren ter hand gesteld, en welke gediend hadden bij het in 1874 voor het hof van appèl te te Parys gevoerde proces door mr. Jules Fravre, en familie-papieren, welke circa 2 jaren later aan den zelfde waren toevertrouwd. De eerste waren aan den heer Adelberth De Bourbon gegeven, namens de familie door den graaf De la Barre. De gedaagden ontkenden het toevertrouwen van die papieren aan hunnen vader en beweerden, dat de eischer zich opwierp alsof hij alleen de familie De Bourbon uitmaakte. De eischer bleef by zijn beweren en dat hy als eenig overgebleven zoon van Lodewyk XVII recht had de papieren der familie te hebben, en de papieren, welke hij opvorderde, werden door hem aangeduid als lo. de ontvluch ting van Lodewijk XVII uit den Temple 2o. zijn verblijf in Pruisen3o. de herkenning door oude dienaren van de identiteit van den vader van eischer met den zoon van Lodewijk XVI, en 4o. zijn verblijf in Nederland. De eischer bood aan het door hem gestelde door alle middelen rechtens, speciaal door getuigen te bewijzen, en bovendien droeg hij aan gedaagden den eed op: //dat het niet waar was, dat bedoelde familiepapieren aan wijlen den heer A. do Bourbon zyn toevertrouwd en in diens boedel zijn gevonden." De gedaagden bestreden zoowel dit bewijsaanbod als den aan hen opgedragen eed. Er kon toch niet blijken uit de geposeerde feiten, welke papieren toevertrouwd waren, terwijl, van een eed geen sprake kon zijn, omdat niet vaststond, welke papieren be doeld waren en omdat die eed niet een persoonlijk feit, noch de wetenschap van een feit behelsde. De officier van justitie concludeerde tot ontzegging van den eisch. De rechtbank gaf in sommige den eischer, in andere opzichten de gedaagden gelijk. De conclusie van het vonnis was, dat de rechtbank den opge dragen eed passeerde, als niet admissibel en dat de eischer niet-ontvankelijk werd verklaard in zijne vordering betreffende de papieren, die in 1874 zijn gedeponeerd. Wat de later in depot gegeven papieren betreft, is de eischer toegelaten door alle middelen rechtens, speciaal door getuigen te bewijzen. Dit getuigenverhoor zal geschieden op 26 Maart a. s. In de Revue International dee falsification* (num- van zooveel gewicht, 't Is mij altijd voorgekomen alsof eene //wedergeboorte" een bépaald, ja, een noodwendig gevolg moet zijn van onzen zondigen toestand en onze zedelijke verdorvenheid, 't Is geen wonder dat zulke wedergeboorten plaats hebben, maar wel dat zij zoo zeldzaam zijn. Als de mensch uit zijne verdooving van wereldzin ontwaakt en de treurige onzekerheid van zyn toestand begint te ge voelen, wat wonder dan dat hij er van schrikt? Wij merken hernieuwing van belangstelling in alle mogelijke zaken, die het menschdom betreffen. Wij zien van tijd tot tijd geheele gemeenten op deze wijze in beweging gebracht. Wij bespeuren groote opgewondenheid in de politiek. Nu eens zien wy eene //manie voor muziek," dan eene //manie voor het tooneel," dan weêr eene //manie voor lectuur." Wat wij //speculatie-geest" noemen, is niet anders dan eene „wedergeboorte" in eene van de velerlei beroepszaken: in mijnen, in spoorwegen, in olie, in vaste goederen. Kortom, elke groote vooruitgang ge schiedt door pogingen, die min of meer krampachtig schijnen. Waarom moot dan eene „wedergeboorte" in het godsdienstige, bespot worden door den on godsdienstige of den sty ven zedepreker, die zien achter een koelen vorm van vroomheid verschuilt en zegt dat hij tegen alle onbehoorlijke opgewon denheid is? De WelEerwaarde Croton Ellsworth was sterk tegen alle wedergeboorten en bekeeringspredikers. Wordt vervolgd). mer van 15 Febr. jl.) komt de Milaansche hoogleeraar Gabra omtrent de kunstboter tot deze slotsom 1". Kunstboter, die uit goede grondstoffen be hoorlijk is vervaardigd, en als zoodanig verkocht, is een nuttig artikel waarvan do fabricage aanmoedi ging verdient. 2°. Kunstboter kan schadelijk zijn als zij bedorven vet bevat; daarom is streng toezicht op het fabrikaat 3°. Kunstboter, al of niet met melkboter ver mengd, als natuurboter te verkoopen, is oneerlyke concurrentie aan de laatste aandoen en schade be rokkenen aan den kooper, die meer betaalt dan het artikel waard i«. De wet behoort dit door strafbe palingen te verhinderen. 4°. De verkoop van een mengsel van beide boter- soorten behoort te worden verboden. De wet be hoort een naam te bepalen voor de kunstboter of voor de mengsels, als zij die toelaat. Omtrent de ontploffing in het postkantoor te Chartres wordt het volgende gemeld: De ontploffing was zoo hevig dat zij dopr de geheele stad gehoord werd. In het postkantoor zelf werd alles vernield. De deuren, die toegang gareu tot het plein, der hoofdkerk werden uit de hengsels gelicht en een andere sleet middendoor. Stukken van den vloer werden omhoog geslingerd en drongen door de zoldering in het kantoor van den ontvanger, waar een begin van brand ontstond die spoedig gebluscht werd. Op het oogenblik der ontploffing bevonden zich in het kantoor een twaalftal beambten, waarvan er eenigen in staat tvaren uit het venster te springen. Zeven van hen werden gewond, euk**le*i vrij erns'ig. De gostdienst is door dit voorval niet belemmerd. Slechts ééne bri-fuitdeeling werd gemist. Aanvanke lijk dacht men, dat de ontploffing »«h*>r een patroon was teweoggebracht, doch van puu dergelijk werktuig is geen spoor gevonden. De gaspijpen zyn onge schonden. Men gelooft daarom aan het bestaan van een andere oorzaak, nl. het ontploffen van riool- gassen, waarover reeds langen tijd geklaagd was. Het Journal des fabricants de papier maakt mel ding van een nieuwe toepassing van de papierpap. Een geestelijke in een Italiaansch dorp, Crespi Righizzo er niet in kunnende slagen om de noodige fondsen voor den aankoop van een kerkorgel bijeen te krijgen, heeft, bijgestaan door den ingenieurColom- bon, een orgel van papierpap vervaardigd. De beide uitvinders zijn zoo goed geslaagd, dat zy hun uitvinding in Duitschland hebben verkocht voor 30,000 Mark. Het Journal de Bruxellcs vermeldt het volgende geval, dat op do Hollandsch—Belgische grens heeft plaats gehad. Zondagochtend ontdekten de visschers van het Belgische zeedorp Heyst in de richting van de Ne- derlandscho kust een schip in nood, dat later bleek de Noorsche drierauster Columbus te zijn. Een sloep werd uitgezet, die het schip verlaten vond, waarop de Heystenaren alle voorwerpen van waarde in de sloep begonnen te bergen om zoo te redden wat nog te redden viel. Plotseling knalde een schot, dat blijkbaar van den oever kwam, waar zich een tal rijke menigte nieuwsgierigen verzameld had. Een tweede en een derde volgden en ijlings ontvlucht ten de Hoy8tenaars het gestrande schip en zetten koers naar volle zee. Het was niet te vroeg, want op hetzelfde oogenblik bemerkte een der mannen, dat men zich op den oever gereed maakte een ge regeld peletonvuur op hen te openen. De kogels begonnen hun in menigte om dè ooren te fluiten en een ervan trof een Heystenaar, Leopold Eede- Irnck, vader van vier kinderen, die doodelijk ge wond voorover viel. De aanleiding voor deze vreemde handelwijs der Hollanders schryft het Belgische blad, is onbekend. Wellicht dachten zy, dat de visschers het gestrande schip wilden plunderen, doch dan waren er andere middelen geweest, om hun dat te beletten. De ministerieels crisis in Frankrijk is nos? niet opgelost. Aoe daaraan een eind moet komen is noK een raadsel daar de republikeinsohe party in twee scherp gescheiden fraction gesplitst is. 1 j zPn de repoblikeinen het eens, nl. dat ontbinding der Kamer voor hem onder de tegenwoordige omstandigheden zeer gevaarlijk zou zyn Bovendien heaft de radicale linkerzijde zich verklaard tegen het optreden van een kleurloos «nood-ministerie» omdat daardoor feitelijk het be- wys van de onmacht der republikeinsohe partij zou worden gegeven. Op welke wjjze de crisis dan wèl moet worden opgelost, weet niemad te zeggen. Alleen de Bonapartisten, Monarchisten en Boulan- gisten lachen in hun vuistje, want natuurlijk ver meerderen hun kansen, naarmate de politieke ver warring toeneemt. Heden komt het Engelsche Lagerhuis weer bijeen. In overleg met de koningin is iu een buitengewonen ministerraad te Windsor de inhoud vastgesteld der troonrede, waarmede de nieuwe zitting van het Par lement namens de koningin wordt geopend. Natuur lijk zal daarin ook gesproken worden over de bui tenlandsch e staatkunde. Men zegt zelfs, dat in dit opzicht belangrijke verklaringen kunnen verwacht worden, daar de regeering zal mededeelen, dat Groot-Britannië geheel vrij is in zijn buitenlandsche politiek en zich in dit opzicht door geen tractaten of (bondgenootschappen heeft verbonden. Volgens de Daily Netcs zullen de vereenigde Glad- stoniancn en Paruellisten terstond weer het vuur opènen. Zoodra de voorzitter mededeelt, dat de heer William O'Brien on eenige andere Iersche af gevaardigden zich in hechtenis bovindon, zal de op positie onmiddelijk daartegen protesteeren en een beslissing uitlokken, of deze gevangenneming wel wettig en geldig is. In het Parnell-proces is gedurende de laatste dagen een wending gekomen, waardoor de alge- meene belangstelling in het gediug, die aanmerkelijk aan het dalen was geraakt, weder levendiger is ge worden. Men is nu tot dat deel van het proces genaderd, waarin de echtheid van de door den Times gepubliceerde en «an Parnell toegeschreven brieven moet vastgesteld worden. Tallooze facsimile's en photographieën van deze en dergelijke brieven zijri dcu rechters ter beoordeeling voorgelegd, over welker herkomst de procureur van den Times, de heer Soames, verscheide inlichtingen jraf. Het is onzjen lezers bekend, dat de Times ze bqwgert van z»-ker«-u Pigott ontvangen te hebben, die® op zijn beurt ze verkreeg van Houston, lid der unionistische Loyal and Patriotic Union. Wie is deze Pigott Het is zulk een zonderlingo soort menschen, welke als getuigen in dit belangrijke propes optreden, dat het^an belang is ter ken schetsing van de waarde hunner getuigouis iets van hun persoonlijkheid en hun verleden af te weten. We' herinneren slechts aan den heer Le Caron, die zichzelf betitelde militair spion in dienst van het vaderland" en erkende, dat hij niet voor een meineed was teruggeschrikt. Deze Pigott, die volgens het beweren der Parnel- listèn 6000 pd. st. voor de uitlevering der brieven zoui ontvangen hebben, redigeerde, luidens zijn eigen mecjedeeiingen in een boek: Personal Recollections of aan Irish National Journalist ten tijde der execu tie van de martelaren van Manchester, een officieus orgaan der Fenians. Omtrent de toenmalige politieke gevóelens van den heer Pigott is de verklaring van hete veelzeggend, dat hy een „geboren en getogen rebèl" was. Voor Ierland bestonden er volgens hem slechts twee alternatievenafscheiding van of onder werping adt Engeland. De nationalisten, die een middelweg tusschen deze beide uitersten zochten, mochten zich nooit in zyn sympathiën verheugen, de Fenians daarentegen waren mannen naar zijn hart. Hij beschouwde het als een plicht der Iersche patri otten te woelen, saam te zweren en alles in het werk te stellen om het Engelsch bestuur in Ierland over hoop te W9rpen. Ofschoon niet onder de Fenians officieel opgenomen, steunde hy toch hun politiek. In Pigott's betrekkingen nu tot de Iersche leiders wil men den sleatel vinden voor zijn houding in het Parnell-proces. Parnell houdt het Iersche volk voor, dat er een via media tusschen afscheiding en onderwerping is. Pigott was een onverzoenlijk tegen stander van de -Land-liga. Hij gaf een tijdland den Irishman SB 4e Plag of Ireland uit maar ver kocht beide later eter de Parnellisten. Gedurende dezep tijd moet hcff met hen in briefwisseling hebben gestaan, doch daar Pigott nimmer in de geheimen der Land-liga, doof hem afgekeurd, is ingeweid, en hij, de Fenien iM. vroeger dagen, ofschoon later een verzoening- meiJfe^lanJ voor Ierlang zoekend, steeds afkeerig Weef van de gedragslijn der Par nellisten, verklaren de nationale Ieren niet te weten, hoe B$. jjflf het bezit van brieven van Parnell of Egan kan ftlkpmen zyn, hetzij dan dat hy ze ont vangen heeft aft de handen der onverzoenlyken, aan wie ze heeten geschreven to zyn. Ten overvloede zy nog gemeld, dal Pigott voor artikelen in zijn bladen, die der regeering niet aan stonden, tweemaal in den kerker moest boeten en men heeft eenig denkbeeld van den persoon die deze week in het politiek drama, te Londen opgevoerd, een voorname rol zal spelen. de geletterde wereld zoude groeien. Naar den we bekenden regel van Vondel in Gyabrecht, had men gemeend, dat er voor een degelijke ontwikkeling van zulk een vereeniging, vooral tyd moest ge wonnen worden. Maar al wie met gezegden regel een goeden en juisten greep meende te doen, heeft met het oog op de advertentie in Uw geëerd blad van heden, Woensdag 20 Feb. een misgreep gedaan. Immers, in groote letters staat daar: a. s. Dinsdag uitvoering van Merodates in de Boelekade door den //Vondel-club." En wat zal opgevoerd worden Merodates, treurspel in 5 bedrijven; een drama$lus. Een treurige onbekendheid echter met genoemde fragedie maakt het vele lezers van Uw blad en ook schrijver dezes onmogelijk het //gewaagde en gevaarlijke" van die opvoering, deugdelijk te be- wijz n. Merodates is volstrekt onbekend in do classieke gedichten. Doch onbekendheid of bekend- h-id met Merodates doet weinig ter zake. Het oordeel of liever de conclusie, dat de wetenschappe lijke ontwikkeling der leden van den kersverschen Vondel-club, verbazend, schrikbarend, huivering wekkend, ja romantisch is, zal wel niemand onjuist noemen. Er is hier dan ook zeker een kunstbewer king in het spel geweest, die zelfs den hartvochtig^te tot medelijden met de slachtoffers daarvan moet be wegen. Ter opheldering echter dient hier bijge voegd, dat dif geïncrimineerde snelheid eenigszins te verklaren is, als men bedenkt dat de Katholieke jongelingen van den Vondel-club vermoedrlyk ver stoken zijn gebleven van het voorrecht, ooit een treurspel te hebben zien opvoeren. En of dat gemis door niets is aan te vullen Oordeel, de bekwame hoofdonderwijzer der R. K. school heeft, naar men ons verzekerd, welwillend de leiding van het spel op zich genomen. Wij kunnen niet anders dan met tranen in de oogen èn van den Hoofdonderwijzer èn van den Vondel-club afscheid nemen, desalniette min vurig wenschend, dat zich de leerlingen hunnen leidsman zullen waardig toonen en a. s. Dinsdag hun succes schitterend mag wezen. Uw GETROUWE LEZER X. P.S. Een bevriende hand schrijft mij daarjuist: Merodates heeft vele punten van overeenkomst met een der treurspelen van Racine. De onderneming van den Club is in dat geval nog minder te ver ontschuldigen. f' LIJST van brieven geadresseerd aan onbekenden, door bemiddeling van het postkantoor terug te be komen. P. Mienis, Aards woud; Blom, Amersfoort; S. de Vries, Amsterdam; J. Geldersche, Amsterdam; A. Koster, Boskoop; A. de Vis, Capelle a/d. IJsel; P. Heeze, Gouda; J. v. Eyk, 's Gravenhage; Wed. Bok- steijn, 's Grarenhage; R. v. d. Poll, 's Gravenbage; H. Huijkma, Haarlem! Stofbergen, Middelburg J. J. van Houweninge, Moordrecht; A. W. E. Frank, Rotterdam: Wed. Vasse, Botterdam; A. Plomp, Zwolle: Movr. C. ran Houten, Zwolle: C. ran Berg, Zwolle. T, Van ÏIÓBBKAPELLE; A. A. Hart, 's GravenhageJ. Sypers, Waddinireen. Van WADDINXVEEN: G. Berg, Haarlemmermeer. De waarn. Directeur van het Postkantoor, D. du CELLIÉE MULLER. INGEZONDEN. Mijnheer de Redacteur! Acht dagen geleden maakte een ingezonden stukje ons bekend met oer. zoogenaamdeu „Vondel-club", sinds twee maanden opgericht en bestaande uit beschaafde en geletterde Katholieke jongelingen dezer stad. Niemand zal wel vermoed hebben, dat uit die kostschoolplant zoo spoedig een palboom in i MARKTBERICHTEN. Gouda, 21 Febr. 1889. De heropening der scheepvaart bracht ook hier weder meer aanvoer van inlandsche artikelen. De verkoop ging echter maar langzaam tot vorige prijzen. Meer afwijkende kwaliteiten zelfs moeielyk verkoopbaar. Tarwe jarige Zeeuwsche 8.90 a 9.40. Nieuwe Zeeuwsche 7.25 a 7.80. Mindere nieuwe Zeeuw sche 6.80 a ƒ7.10. Nieuwe Polder 6.25 a 6.50. Afwykende 5.50 a 5.75. Roode ƒ6. a 6.20. Angel 6.90 7.10. Rogge Zeeuw sche 5.50 a 6.Polder 4.75 a 5. Buitenlandsche per 70 KG. 4.40 a 4.75. Gerst Winter 4.60 a 4.90. Zomer f 4.20 a 4.50. Chevalier f 5.50 a 6.Haver per Heet. 8. a f 4.—, per 100 kilo f 6.30 a 8.—. Hen nepzaad Inlandsch 8.25 a 8.50. Buitenlandsche 5.— a 5.50. Erwten Kookerwten 8.a 8.50. Niet kokende 6.90 a 7.10. Boonen: Bruine boonen 12.a 15.Witte boonen 11.50 a 12.50. Duivonboonen 6.50 a 7.25. Paardenboonen 5.50 a 6.Kana riezaad 8.a 8.75. Maïs per 100 kilo, Bonte Amerikaansche 5.80 a 5.90. Odeassa f 6.60 a 7.Cinquantine 8.50. De veemarkt met weinig aanvoer, de handel was vlug, vette varkens weinig aanvoer, 22 a 24 ct. per half KGr. varkens voor Londen 20»/a a 21 ct. per half KGr., magere biggen, handel vlug ƒ1.a 1.30 per weel^. sehapen traag, 16.a 23.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 2