r snu&aism 1880. BIN I UF F. STROEVE, Magazjjn van Ruhr Kachelkolen, waaruit a 62 Cent peri H.L. vrjj aan huis wordt afgeleverd. Ligplaats Houtmansgracht bij de Zwemschool. 5 Sociëteit „Ons Genoegen.” 6' (laatste) Abonnement- Voorstelling. MANUS DE SNORDER p7 VAN DEN TOORN, deelt bij deze mede "dat op Nieu UIT =j Salmlak-Pastilles van KRAEPELIEN HOLM, Apothe kers te Zeist. 3 Van af 1 Januari 1889 verschijnt de 'alanteriên en Speelgoed. -Gr eene lading GROVE ZotWACHTICE VEO WEN. Opvoering van „MERODATES.’’ A. NORTIF.11,1 Gouwe C. op ieder en werkdag^ zonder Prijs- verhooging) behalve het meerdere port voor de per post te jverzenden exem plaren. Abonnementen worden aangenomen bij de Uitgevers A. BRINKMAN ZOON. PETROLEIMNOTEERINGEN BEURSBEKlpIT. ADVERTENT1ËN. Linnen Oogjes en Servet goed, a jour SATIN, PIQUÉ enz. Gemaakt Kindergoed. Firma Wed; BOSMAN, POLAKS LEVEXS-l’LlXIll. C. POLAK Gzn., Fabrikant, Groningen. t De er I T v! 3 g g 44 g I HEINEKENS BEIJERScfe BIER, HEINEKENS GEKSTE BIER. PRINCESSE BIEREN. VOLLENHOVENS LAG<R. VOLLENHOVENS STOET. ECHTE ENGELSCHE SjBOUT. UOORSCHE BIEREN. JAPANSCH LAKWERK S in RUIMEN KEUS V00R1 D. van STAVEL. a w C3 GO CO A Cantzla&r Schalkwijk, te Rotterdam ""burg e r 1 ij'k e S i a n'<L Stolwijk Reeuwjjk ADVERTENTIËN. ‘i Afzonderlgki Gouda. Snelpersdruk van A. BRINKMAN Zoon. f Dinsdagavo ring van de den NederUu heer D». die tot ondi Poesie De uitgave met uitzon De prjjs pei per poet IX o Een algemeen als goed erkend middel bij HOEST en VERKOUDHEID zjjn de oplossende en verzachtende Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten in flacons h 20 Cents. 38) De vastge die vooraohre had zijne k kleine dwaas' zich voor t( neen; Crotor niet goedkeu: De weder Tom Caatlet Daartoe waa denkend gew hetgeen juis zou zijn. M kneld door e door het 'grc licht zag en Toen derh aan de aand; opgewondSnh de sfeer, wi opgewondenh GOUDSCHE COURANT Wij vestig, achterstaande te geven co. en builenlani groot talent e genot ons te De DaUy j regelen «Buitengen zich in mui wonderbaren in zijne buit van Wales pe Werner tn voor een z stukken van op zulk een. door betoove in Vieuxtem] ons aan Wie: GO Als opbrei Assaut, gevolg stuk, in «On een bedrag ri men weet, de te be- |ermjjnen iln uit. 'j Store tier 't Granfn- KXÓX DONDERDAG 28 FEBRUARI 188», Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten. Optreden van den Heer WILLEM van ZV1JLEN, Blijspel in .3 bedr. GEVOLGD DOOR Tooneelspel in 1 bedr. door R. FA ASSEN. Aanvang 7l/s uur. Gewone bepalingen en prjjzen. 3 de Weeskinderen wórdt cadeau gegeven.1 De ’s GRAVENHAAGSCIjE 7 Hypotheekbank voor Nederland versteekt gelden ter Zcw, pnder eerste hypothecair er band, ten talen in ééns, in a^au'Mten, of in? dp gééft 3 1/2 °/0 i; 4 %l pandbrievej Ir’ Inlichtingen te bekqmen ten kan >i>tnk, Gedempte Raamstraat 11a te }nige en te Gouda bij de fjrma Wed? teh PORTLAND. f Verwacht in LOSSING g staand, heb ik voor GOUDA en «j /"k IK Onnif V! "W Têl AT Lrvlnr.4- Ti <ws>r>lrranrla to f t— 00 oo 00 PI H •NDEN. ZATERDAG 23 FEBR., 's avonds te 7 uur LOTING der te bespreken plaatsen in de Sociëteit <Ons Gknokgsns op vertoon van toegangsbewijs. BIEK G per stuk. Nuchtere kalveren, 5 a/ 9 per stuk. Aangevoerd 14 partijen kaas. 2e qualiteit f T8 i ƒ- 22. Noord-Hollandsohe 23.— a 24. Goeboter 1.40 a 1.60. Weiboter 1.10 a 1.30. 13 MAART e. k. GROOTE KAASMARKT. 4 van de Makelaars De markt, was heden onveranderd. ’Loco Tamifust 8.25, Februari-levering 8.10, Maart-lererinfc 8.April-levering 7.85, Mei- 7,75, September-, October-, November en Deoem- ber-levering fe. AMSTKklMM, si V.MuwU 1 (Per Telegraaf.)! Binnenlandsche fondsen onveranderd. 'Rhijnsha: osj lil 3 lager. Portugal 1/i flauwer. Russpw 1, Oostenr W va3t- L üw.-No<)ren hopgor. ^1) GEBOREN 17 Febk Catharina Abnp, aijdera W. Schale- kamp en M. H. C, Jordaan. 1(18. Johanntu ouder? Mr. J. Fottuijn Drooglever efe J. D. vmv Gulpe^. —wjohaima, ouders D.jr|n Reede en M. Bakker. 120. Al^erdiiia, ouders J. de Jong en J. van der Louw. A'rie» ontórs 4. G. Schdonder- J woerd.en G. Polet. f a? 01ÊRLEDEN: 19 Febr. T. Verbiest*, 66®., 20. C. M. Borsjfeegh, 76 j. 11 m. - N. Blonk, 4 in. 1 GEHUWD 20 Febr. P. Gijzeny en J. MJ van Melli?. Gouderak GEBORENBernardus Lodewijk, ouders Slegt en N. M. van Veen. Cornelia Jacobus, ouders G. de Bruijn en W.IFijn. Sophia Wilhelmina, R. ran Herk en C. van Mullem. Huibert, ouders J. Slegt en E. Scharloo. GEBOREN Arie, ouders J. Molenaar en G. Amersfoort. Aagje, ouders J. Both en J. Blonk. Hendrik, ouders B. Verdoold en D. Ondenes. OVERLEDEN: A. Stigter, 69 j. A. Verdoold, 81 j. GEBORENSander Evert, ouders K. Jongeneel en J. Dortland. Jan Willem, ouders C. van Wingerden en R. Groot. Klaas, ouders A. Treure en A. van Boon. Aagje, ouders A. Schouten en M. Verhoef. Bartha Mechi- lina, ouders J. van der Heijden en J. Wildschut. Jan, ouders P. Bikker en A. vaa Schaik. OVERLEDEN W. Vermeulen, 3 m. J. van der Star, 3 m. ONDERTROUWD: C. van Harskamp en N. de Bruin. Heden ontving ik het treurig bericht dat mijn innig geliefde Echtgenoot de Heer BERNARDUS POORTMAN, Gezagvoer der van het Ned. Barkschip Noach VI opreis van Java naar Schiedam, den 11 Februari door eon stortzee is over boord geslagen en ver dronken, mij nalatende drie kinderen te jong om hun verlies te beseffen. A. LOÜRENS, Wed’. B. Poortman. Gouda, 18 Februari 1889. Eenige en algemeene kennisgeving. De schuldeischers in het faillissement van GERARD BRVIJNJÉ, Winkelier in Boter en Kaas en Geldersche Waren te Gouda, worden andermaal opgeroepen voor de tweede Vergadering tot verificatie der schuldvorderin gen, welke den 18e" Februari jl. is verdaagd tot den 4«> MAART a.s., des voormiddag» ten 10 ure in het Gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer te Rotterdam. p De Curator, Mr. J. FORTUIJN DROOGLEEVER, Advocaat te Gouda. in alle Binnen- en Buitenlandsche Cou ranten, worden dadelijk opgezonden door het Advertentie-Bureau van A. BRINKMAN en ZOON, te Gouda. Voor de levering van complete uitzetten voor de Luiermand bevelen wjj ons beleefd aan. Tiendeweg D. 84. No. 168 een Kruidenierswinkel is gevallen. No. 203 een Draaibrug. No. 405 een Hobbelschuit. en No. 78 (niet verkocht) ‘een Koekkraam, welk^ aan Met de hoofdverkoop van boven- -i OMSTREKEN belast nasolgende RH. Grossiers in Gedistilleerd Jf. PEETEBS Jan., Markt. 1 J. F. HERMAN Zoon,' Tiendeweg. Kinderen N. KONINGS,- Oudewater. 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 3