t 1QD ii Maandag 25 Februari. 1889. Nieuws- en N° 3849. >en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. BINNENLAND. a FEUILLETON. UIT VERRE GEWESTEN. cL jrvenj, erij. L} LEN. va len, toel- iruit [pijn, taan hare horp -S 'M- ‘s* De insending van advertentlön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. iburg, (Wordt vervolgd.) jL r het kond De uitgave dezer Courant geschiedt dagelykt met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjje per drie maanden is 1.25, franse per post 1.70. Afzonderlijke Hommers VIJF CENTEN. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschjjnt. sc/ie Cou- ien door het KMAN en Eleu, lederen ran DORIS, belooning. 91, Gouda. (Naar het Nnfelech.) XXII. Jffl. on in nzoo over- hanrl- ruiks- :rsche zijn, goudsche courant. art TAX- ud. m dit blad. Het Kerkgebouw der Nad. Ger. gemeente alhier werd Zondag plechtig gewijd aan den dienst dos Heeren. Naar aanleiding ran Jes. 31 sprak de consulent, de Weleerw. Heer Winckel, van Oudewater,' een bezielend woord tot de talrijke schare, die des voormiddag, was opgekomenook des avonds waren echter alle plaatsen bezet. Do Kerk is netjos en doelmatig ingericht en bevat circa 900 zitplaatsen. Zegene God deze gemeente, opdat ook door haar de komst van het Godsryk hier ter stede worde bevorderd. t (Niqn m Uielbode.) hier óp deze plaats mocht het en moest hot wereldkundig had welgedaan, meer dan 1 veertigtal jaren geleden toevende weduwe met 10 ersteunid* noodig had, bij langen tyd achtereen on- van - - - - voor gekomen dat hy een vrouw met 11 kinderen met raad en daad had bijgestaan en waar hnlp noodig was, was hy bereid die te rerleenen. Een eerezuil had hij zich gesticht door de oprichting der jimhachitland-Ker- eenifiof, die stoffelijk en zedolijk zooveel goeds had uitgewerkt. Wy, zeide spr., voldoen heden aan een dierbaren plicht om het stof aan het stof weder te geven; hoogere machten roepen den overledene toe: Kom in vrede tot onal en wjj roepen hem toe een: lot wederziens l De heer M. Vermast je. betuigde daarop namens de familie van den overledene dank voor de belang stelling betoond door de Loge, den heer van Dantzig en verdere aanwezigen en daarmede was de plechtig heid geëindigd. Men had er niets tegen dat hij al het werk deed dat hij op zich wilde nemen, zoolang hij niet over verhooging van loon sprak. De chef van de fabriek had geen last van een zoodanig verhoek, en Bill bleef dus werkzaamheden verrichten, waarop hij nog in lang niet had durven rekenen. Hoe hij zijne taak volbracht, behoef ik hier niet bij te voegen. Hij legde zich met alle kracht er op toe. Dit kon niet missen de aandacht te trekken. Om de waarheid te zeggen, was er in de geheele fabriek niemand, die half zoo knap was als Bill. Dit begon hij in te zien. Hij kon nn de hoofdstad en hare eischen begrijpen. Het werd hjlm nu dui delijk waardoor aan die eischen voldaan werd. Door geld! Hij gevoelde thans de macht daarvan. De aristocratie van New-Tork bestaat geheel uit geldmnnnnen. De heer Abbott, fabrikant en koopman in zeep en kaarsen was een der voornaamste in de elegante wereld. Zijne vrouw was eene van de bekoorlykste vrouwen in de gezelschapskringen. Waarom niet? Geduld, zeide Bill bij zichzelf. Ik versta het fabriceeren beter dan de heer Abbott, maar ik bon niet zoo rijk als hij. Mettertijd zal hy niet buiten mij kunnen. Zoo bleef hij de voormelde werkzaam heden bijna vóór niets verrichten en wilde het statui quo niet verbreken door zelfs maar op eene behoor lijke belooning te zinspelen. ADVERTENTIEN worden geplaatst run 15 regels h 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Ier gelegen m Pakhuis en het Bu- worden alle regenman- aeskleeding- garnituren, of geverfd inderde prjj- [eleverd. eken de Heer 78a, alwaar nten te be- GOUDA, 38 Februari 188». Bij de uitgevers G. B. van Goor Zonen alhier is verschenen het nieuwe Anaspeozu voor deze ge meente, dat gelijk vorige jaren uitmunt door practi- sche inrichting en netto uitvoering. Was het streven van de uitgevers, blijkens oen daarin voorkomend bericht, om het Adresboek een gids te doen zijn, die den raadpleger nimmer onbevredigd laat, dat doel is volkomen bereikt. De ervaring heeft geleerd dat op het kantoor, in den «rinkel, in do huiskamer van onze ingezetenen het Adresboek telkens met vrucht ter hand genomen wordt en ieder sal rich dus, in xqn eigen belang, haasten het aan te schaf fen. Het bevat ook wederom tal van advertentien. Hedenmiddag ten 18 ure werd liet stoffelijk over schot van den dezer dagen overleden heer O. M. plaats had zich eene groots schare belangstellenden veroenigd om don overledene do laatale eer te bewijzen, waaronder ook een deputatie uit de hier gevestigde Loge «de Ware Broedertrouw». Voordat de kist met het stoffelijk omhulse] van den overledene in de groeve daalde legde de beer W. G. van Geelen daarop een prachtige krans namens hét bestuur en da leden der Ambachtttand-Veréeniginj, en daarop trad de heer M. van Dantzig naar de groeve en hield daarbij een gevoolvolle toespraak. Zoo ergens, dau past het op deze heilige plaats, zeide spr., om «waar» te zijn en hij zou dus vóór alles der waarheid hulde doen. Voorzeker, do over ledene had zyne afwijkingen, wie onzer heeft die niet? Zclfa vorsten, zelfs geestelijken hebben hunne fouten cn ook bij den overledene waren zij aanwezig, maarzy werden honderdvoudig vergoed door der Belgen. uiskade 19 84) Hy werd gebruikt om een kleinen jongen, van oen naar voorkomen, te helpen, die zooveel als dui velstoejager was en zijn werk eigenlijk zeer goed alleen af kon. Dit was juist niet bemoedigend, maar voor Bill had het de bekoorlijkheid van het nieuwe en hy onderwierp er zich gewillig aan. De knaap hij was dertien jaar had een tehuis, hoe armoedig dan ook. Hy sliep op oen rolbed, en Bill Holt ging een accoord met hem aan om het met hem te deelen en bij het gezin in den kost te zijn. Op die wyze kon hij lijf en ziel bijeen houden van het karige loon, dat hij ontving, en was zijne moeder tenminste niet tot last. Een jaar verliep, waarin Bill niet alleen zijn eigen werk deed, maar ook al» loopjongen fungeerde en daarenboven zich «algemeen nuttig» trachtte te .maken. Ongelukkig had hy zyn voorkomen tegen, en daar er niets voorviel wat hem de opmerkzaamheid van den '-patroon kon doen trokken, bleef Bill voorloopig een duivelstoejager. Daar gaf Bill echter niet om. Hij moest tyd heb ben om rond te zien; om af te kijken en te begrij pen wat er omging. Men zal zich herinneren dat hij eene goede opvoeding had genoten, meer dan goed, en dat hij zich daarby ijverig bad toegelegd op praktische scheikunde. Daarmede wilde hy ten een of anderen tijd aan de fabriek zijn voordeel doen. Hy had geen haast. Hij moest eerst zien hoe het in de groote stad toeging. De Zondag was voor Bill een dag van verpoozing. Hij ging nooit naar de kerk! Dank zij den WelEer- waarden Croton Ellsworth, was Bill Holt een onge- loovige geworden I 'tls waar, op dien jeugdigen leeftijd had deze jongeling, in weerwil van zijne godsdienstige opvoeding, de gebeden en het vriende- lijk onderricht zy’ner moeder, de waarheid eener openbaring verworpen, die een Croton Ellsworth als verkondiger erkende. Intussohen werd Bill hoe langer hoe bitterder. Hy koesterde in zyn ziel een onverzettolijk vast plan. Hij had geene haast om het ten uitvoer te brengen. Hij vertrouwde dat zyn tyd wel zou komen. Ein delijk kwam er weêr meer leven in den handel. De fabriek gaf er spoedig bewyzen van. De werkzaam heden van Bill vermeerderden. Een jongeling, die eene hoogere betrekking in de fabriek had, werd ziek. Bill bood aan zyne plaats te vervullen totdat hij weêr beter was. Wie lust heeft om voor niets te werken, zal altijd genoeg te doen vinden. Dat was het geval met Bill. In het kiesdistrict Eindhoven is tot lid der Tweede Kamer (vscature-Van Baar) gekozen da heer W. P. A. Mntsaers te Tilburg, mot 1401 van de 1451 geldige stemmen (aantal kiezers 3014). De aanvrage om subsidie voor den ontworpen spoorweg GoudaSchoonhoven is door don gemeente raad van Berg-Ambacht afgestemd. Aan de Provincial* Staten van Utrecht is mede gedeeld, dat er bij het ontwerpen der wijziging van de provinciale kiesdistricten eene vergissing beeft plaats gehad in de berekening van het be volkingscijfer voor het kiesdistrict Utrecht II. In plaats van 43856 wordt dit cijfer nu gesteld op 47865 en dientengevolge wordt het aantal in het kiesdistrict Utrecht II te verkiezen getal leden op 10, en het geheele aantal leden van de Staten van Utrecht op 46 voorgeateld. (K D.) Het rijtuig van den heer V., ontvanger der directe belastingen te Baarn, die eergisteren met zyn klerk te Bunschoten zitdag had gehouden, is door *t nog blank staan der wegen aldaar, in een diepe sloot getuimeld. Beide heeren wisten, na reel inspanning, door't por tier zich vrij te maken; ook de koetsier redde zich en zijn paard; het rijtuig was erg gehavend. a Naar men verneemt bestaat het voornemen om het voorstel betreffende de verdeeling der kiesdis tricten in de a. s. vergadering de Prov. Staten van Zuid-Holland eerst te verzonden aan Ged. Staten, om daarna met het advies van dit college, in de afdeelingen te worden onderzocht, alvorens iu de zit ting aan de orde te komen. Om aan allen twijfel daaromtrent een einde te maken, kunnen wij thans met zekerheid mededeelen, dat de Minister van Binnenlandeche Zaken besloten zyne deugden. De overledene was vele jaren ach tereen spr’a vriend, zoo jemand, dan had hij hom leeren kénnen en 1' worden uitgesproken, worden, dat Borsteegh vee menigeen vermoedde. Eu b. v. had hij een hulpboi kinderen, die dringend ond zich aan buis genomen en derkouden en zoo WUren *r meer voorbeelden zijn goed hart te noemen. Later was bet weder en daad had bijgestaan en waar hulp noodig was. gesticht door de oprichting der ^mbachletand-Ker- i f; '1 I tl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1