N9 3850. 1880. bmri, IMS elkander ge- DORDKADE vier de Gouwe en 52, Centiaren, lombineerd af RDEH. oegen.” mtelling. BINNENLAND. Dinsdag 26 Februari. Nieuws- en .OUWEN. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, FEUILLETON. UIT VERRE GEWESTEN. oping De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags Van den dag der uitgave. r De hoer Theod. Werner, die hier Woensdag a. et. D. uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD ’t welk des Maandags verschijnt. UIS en ER- 1 te Gouda, tan vaarden 1 an hei Lom- Nr. 99; in de Vron- 228. i’ in de Dra- da, wjjk O. GOUDSCHE COURANT taris MOLE- RÉÜNIE,» 1 Solo-violist \ER, 'RK1NG, ran Engeland. AR te Wad- op W0EN8- I, ten elf ure HOVEN aan k verkoopen: Willis aan de Kar ri 315<f. en ERVEN, gel te Gouda, (Naar het Engelsek.^ XXII. :en en Zolder, afzonderlek i groot stuk ik R. No. 514 FAA88EN. 7‘/3 uur. pipzen. KMAN ft Zoon. nu zoo te kunnen behandelen!/' 1ARI 1889. ooneelisten. rer AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. wezen," sprak do jonge dame '1 u zeker liever bij mij dan r 1ROOGLEE- AG 25 FE- i elf uren, in e Markt, al- n en onmid- at VOONHÜI8, Karnemelk- 15. Te aan- GOUDA. 85 Februari 188». Het officieelo bulletin omtrent den toestand van Z. M. den Koning luidt aldus: De toestand van Z. M. blijft minder gunstig en verandert weinig. De krachten komen niet bij. lieden is te Gravenhage overledenMr. Van Osenbruggcn, lid van de 2e Kamer voor Dordrecht. Men meldt ons uit ’s Hage De Tweede Kamer is byeen geroepen tegen 5 Maart. 35) Intusschen werd de jongeling, wiens plaats Bill vervulde, niet beter. De doctor schreef hem eene zeereis voor. Het gevolg was dat hij zijne betrek king bij loslat Abbott er aan gaf en het land ver liet om zijn leven te behouden. Bill zeide niets, maar werkte des to ijveriger. Ik heb do ware reilen van Bill Holt’s komst te New-York nog niet ver meld Virginia Randall. Daar hebt gij het geheim van Bill Holt. Hij beminde dit meisje met al do kracht on hevigheid van zijn karakter. Zelfs de on verschilligheid van Vjrginia strekte slechts om haar slaaf des te vaster aan haar te kluisteren. Hij be minde haar toen hij nog maar een kind was; toen zou hij hare slede hebben getrokken totdat hij er bij neêrviel; en nu zou hij bereid zijn zich voor haar in stukken te laten scheuren. Virginia kwam het eerst in do stad. Bill volgde. Niemand wist van hot geheim, dat den lozer nu is medegedeeld. Haar te verwerven dat was ’t waarnaar hij streefde hjj, het „schede geraamte" zooals Harry Ellsworth hem placht te noemen. Zij ontmoetten elkander slechts zelden. Onder de Nederiandscho inzenders op de a. st. Wereldtentoonstelling te Parijs komen voor de hh. Knoors en Co. alhier en J. van der Breggen Azn. te Waddiugsveen. Woensdag avond hield de vereeniging de Werkman te Waddinxveen hare jaarlijkse!» algemeene verga- oering. Deze vereeniging, waarvan het doel is weke- lijksche uitkeeringen te doen aan werklieden, die wegens ziekte niet kunnen werken, telt, volgens het verslag van het zesde boekjaar, thans 115 leden. Men had een voordeelig saldo over het afgeloopen jaar van omstreeks 275, en dit, gevoegd bij net voordeelig saldo van het einde des vorigen jaare, maakte eene som van ruim 1435. Aan 35 personen zijn in het afgeloopen jaar uit keeringen gedaan, afwisselende van 40 tot/1.50. Het geld is belegd in de spaarbank van de Maat schappij nut VBn 't algemeen te Gonda. Aan bijdragen van donateurs kwam in het afge loopen jaar omstreeks 80 in. Door het goede be heer en door algemeene deelneming bloeit deze vereeniging thans zeer. De Werkman zal dan niet in vóór den emde Notaris Gouda. a—a—s— alleen nuttig werkzaam blijven voor werklieden, die door ziekte worden getroffen, maar zij zal tevens zich een niet onaanzienlijk reservefond» vormen. Vereeni- gingen als de hier genoemde, door gegoede inge zetenen gesteund, zijn inderdaad nitstekend. Morgen, 26 Februari, komen de Staten der Provinciën in buitengewone'vergadering bijeen om, volgens art. 4 der Prov. wet, te worden gehoord over het reeds veelbesproken ontwerp dor Regoering tot wijziging van de districtstabel, volgens welke de leden der Staten worden gekozen. Behalve de reeds aangevoerde bezwaren staan de Staten voor een moeilijkheid van wettelykew aard. Immers, zooals uit do toelichting der Regeering blijkt, wil zij niet enkel de districten veranderen, maar ook het aantal te kiezen leden vermeerderen. Nu is het aantal loden, waaruit in elke Provincie de Staten bestaan, vastgesteld bij art. 2 der Prov. wet. Dal artikel bataat nog: er is zelfs geen ontwerp aanhangig om het te wijzigen en het daar genoemd aantal leden i is zulk een verandering reeds door de wet voor- goschrereh. Toch worden Prov. Staten gehoord over een voorstel, waarbij wordt aangenomen dat art. 2 is veranderd! Moet niet eerst vaststaan hoeveel leden er zijn te kiezen? Dan toch eerst kan men nagaan hoe de indeeling in districten behoort te zijn; dat hangt in de eerste plaats af van het getal te kiezen leden. De vraag, die morgen aan de Staten wordt voor gelegd, du» voorbarig. Zij komt eigenlijk eerst te pas, als vooraf art. 2 dor Prov. wet is veranderd. Wij zijn zeer benieuwd naar hetgeen dc verschil lende Staten in hun adviezen over dit wettelijk bezwaar zullen oordeelen. (Handbl.) „Zoudt gij dat, zoudt gij dat?" krijschte Bill. „Zeker zou ik; waarom niet? Goeden morgen mijnheer Holt." Zij sloeg den hoek om en .liet hem staan, tande- om die behandeling. Er lag zijn heftig karakter iets boeiends in, dat de „Zeker denk ik dat," beaamde Virginia lachend. „Als ik weer een heuvel opgetrokken moest worden en er niemand anders was om het te doen, zou ik dag, vroeg in den ochtend, ontmoette hij Virginia I mij weer door u laten trekken." eene kleine huishoudelijke j en wilde niet gaarne door iemand, die zij kende, gezien worden. Bill kon de verzoeking niet weerstaan van haar aan te spreken, knarsende vim woede. Niottemiii beminde Bill haar hem werkelijk lomp, in strijd met hare gewone I vriendelijkheid. Ditmaal werd Bill sentimenteel. „Herinnert gij u wel," zeide hij „hoe ik u in mijne slede «en heuvel heb opgetrokken?" Virginia was geraakt. Kon zij zich herinneren wat er gebeurd was voordat zij spreken kon? Bill voerde bewijsgronden aan. Virginia hield vol. „En hebt gy den dag vergeten toen Charley Graves wegliep en tt in de sneeuw liet staan?" riep Bill uit. „Ik weet niot wat gij bedoelt," zeide juffrouw Randall. „Dit bedoel ik," hernam Bill toornig. „Toen niemand anders zich om u bekommerde, waart gij zeer blij dat ik voor n zorgde." „Dat kan wel t hierop koel. „Ik had niemand." „Denkt gij mij riep Bill heftig uit. met don hoer Oliver King optreedt, heeft Vrijdag avond te Amsterdam een concert gegeven, waarover de heer Dan. de Lange in het Nieuws o. d. Dag o.a. het volgende schrijft Sedert oenige jaron had de hoer Werner zich hier ter stede niet doen hooren; hij heeft in dien tijd herhaaldelijk kunstreizen gemaakt in het Britsche Rijk en geniet daar een reputatie als virtuoos. In zjjn geheele optreden, in zijne persoon en in zijn spel kan men opmerken, dat thans deze violist zijne studiën ook voor het publiek geëindigd heeft en dat hij met zelfbewustzijn aan zijn hoorders te genieten geeft, wat moeder natuur hem heeft geschonken. En moeder natuur heeft hem niet weinig geschonken want Werner heeft een voortreifelyken rechterarm en een voortreffelijke linkerhand. Aan belangstelling ontbrak het hem nietmet veel warmte werden zijn voordrachten toegejuicht en na elk optreden moest Werner ten twééden male op het orkest versehijoen. Met genoegen merkte ik - J'j dezen virtuoos op, dat hij iets bezit wat men te vergrooteo-- veel minder virteortn mirt, t. w. 4 zelfvertrouwenWernér treedt op met het besef, flat hij aan zijn hoorders iets heeft te zeggenhjj begint niet met excuus te vragen, dat hij daar staat. Zoo moet het zijn. Nu mag de een honderd, de ander duizend percent talent bezitten, dit doet niet» ter zake. Of wel men heeft iets te zeggen of men doet beter met thuis te blijven. De heer Olivier King trad als componist op met eene Sonate voor piano en viool, met een Legende en Barcarolle voor piano. In de sonate, zoowel als als in de legende, kon men opmerken, dat men te doen heeft met een begaafd en zeer goed ontwikkeld musicus. Vooral in het eerste deel der sonate is de motirfbewerking zeer te loven. Ook het modulato- risch element verdient afzonderlijke vermelding. In het middengedeelte merkte ik eveneens menig goed gelukt détail op. Het laatste deel is m. is een Bill waagde het niet Virginia op te zoeken, maar I hij zag naar haar uit, tevreden als hij slechts een zweem van haar te zien kon krijgen. Op zekeren 1 Randall in een betrekkelijk afgelegen gedeelte de stad. Zij was om boodschap uitgegaan, vu uw» uwi —4 die tenjg, gezien worden. Bill kon de 1 g niet weerstaan van haar aan te Dit beviel Virginia volstrekt niet. Zij behandelde des te sterker, juist j voor zijn heftig karakter iets boeiends in, dat de j vlam nog meer aanblies. XXIII. Het problema des levens bestaat niet in de toe komst, maar in het tegenwoordige. De groote ver borgenheid ligt niet in het hiernamaals, maar vlak voor de hand. Wat hiernamaals komt, is eene voort zetting een onvermijdelijk gevolg. Wij weten niets van de grens, ’t is een nog niet ontdekt land. Hoe komt dat? Omdat onwetendheid don weg ver duistert. Over het tegenwoordige moeten wij ons bekommeren. Van het verledene zeggen wij: «Laat de dooden hunne dooden begraven." Van wat komen zal: //Laat de toekomst uit zichzelf verrijzen." Hier op aarde wordt het mysterie gespeeld. Beschouw het probleem. De vermaken na te jagen en niet zelfzuchtig te wordenhet geld lief te hebben zonder tot schraapzucht te vervallen; zinnelijke ge nietingen te smaken zonder te verdierlijken; macht

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1