)0N, IORST, Loegen? )ns Genobois. «den ingevolge bg gelegenheid leel voorstelling RUARI 1889, Xfonda ZES »ijn. Bestuur, IN, Secretarie. BINNENLAND. N? 3853. Vrijdag 1 Maart. Nieuws- en 1 ATIEe PERKEN, l’Alion ACT, 1889 Advertentieblad voor Gouda en Omstreken* FEUILLETON. UIT VERRE GEWESTEN. hat ing. De inzending van advertentifin kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. wmitww.i' --- SU oJ-o "t aan veilig doorheen helpen. Ik wil u Dames BOB. Gouden RIN- inz. tegen veel De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. t Bovendien worden alle Ad vertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschynt. beste knechts ONJE ook bjj ik in staat alle kortst moge- SandeTi, Leiden, lm, Voorburg, erkel. it tot het vak met VER- BRISANT, st LEVEREN (Naar het EngelscH.) XXV. re der Zelf- me nitspat- van ;h weder vast, Ie haren krach- we haren ont- i kort gebruik ag verheugen, aanwijzing 40 3 afb. Prjjs verschrik- deugd lijdt, leering, die den van een lij het Ver smarkt 34, het bedrag, Iken boek- goudsche courant. ADVERTENTIE N worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. (Hand.) In de laatste nummers van het Bouwkundig weekblad, komen een tweetal artikelen voor van den heer C. F. J. Louis Richer, waarin een teer afkeurenswaardig oordeel wordt uitgesproken over eene handelwijs vau Woerden’» burgemeester en gemeenteraad. De zaak is als volgt. Er moet een nieuw raadhuis gebouwd worden, en men vindt een gebouw te Noordwyk, ontworpen :-g en de plannen van deu heef Breda, ’s-Hertogenboeoh, Tilburg, Eindhoven, Ooster- hout, Helmond, Vechel en Zevenbergen. Ten aanzien van de districten Grave en Waalwjjk werd besloten aan de regeering eene wijziging in overweging te geven. Bij het sluiten der vergadering betuigde de voor zitter zijn deelneming met den droevigen toestand van Z. M. en uitte den wensoh dat het God behagen moge Z. M. een spoedig herstel en nog vele jaren levens te schenken. Met luide toejuichingen en een «leve de Koning», bewezen de leden hunne instemming met deze woorden. De Staten van Groningen hebben besloten de stukken betreffende de kiestabel naar de afdeelingen te verzenden. De Ged. Staten hebben de zaak over wogen, maar hadden vólgen»'mededeeling van den voorzitter op eene vraag van den heer Wouters geen tijd hunne meening schriftelijk mede te deelen. De leden van Ged. Staten zullen evenwel in de af.leeiingen de noodige mededeeliagen doen, waarmee de heer Wouters genoegen Mgu Het bericht ah zou de ondorwyswet van den Raad van State bij de regeering zijn teruggekeerd, kan bet Dagblad ten stelligste tegenspreken. Het advies van den Raad van State werd tot heden door dat college nog niet aan den Koning gezonden. De Eugelsche Economist bevat een hoogst zonder ling opstel over 0de toekomst ran Nederland. Van een «wel onderricht* correspondent uit leerlijn ontvangt het de waarschuwing, dat men in onsdand ten onrechte zonder vrees is voor buitenlandèche verwikkelingen bij de troonopvolging. „Mannen van zaken te Berlijn gelooven niet, dat de Duitsche re geering tevreden is met de regeling van dit vraag stuk en achten het niet onmogelijk, dat zij op geheel onverwachte wijze tusschenbeiden treedt.* De Economist hecht niet het minste geloof aan die volgens de teekening onrustbarende mededeeling maar wijdt toch een lang artikel aan een gebeurlijkheid welke het zoo goed als mogelijk acht. Het blad gaat uitvoerig na, welke redenen Duitschland zou kunnen hebben om ons land te belagen. Het verlangen naar demonden v&n den Rijn, naar groote vloot en naar koloniën treedt daar natuurlyk weder op den voorgrond, als aaulokselen voor diplomaten die niet zulk een nauw geweten hebben als hun Engelsche mededingers"! Gelukkig voor ons is de slotsom van The Economist, dat er geen enkele reden voor Duitschland bestaat zich in onze zaken te mengen, en dat men thans in Europa aan elk volk vrijheid laat zijn eigen regee- ring te kiezen. Wij lezen verder ook, dat ons land, behalve op het verzet van Frankrijk en Rusland, er op zou mogen rekenen dat Engeland zich n moreel, zooal niet metterdaad (physically) aan dezelfde zijde zou scharen". Dat ware inderdaad zeer „moreel" van Engeland, welks diplomaten met zulk een „nauw geweten" bedeeld zijn! krygen de „vrienden in Berlijn" een vdrihaning, ömdat rij ditmaal votkomen noodeloos de alarmtrom hebben geroerd, want er is geen schijn van een voorwendsel, niet enkel voor een grooten strijd, maar zelfs niet voor eenige diplomatieke onder- handeling. Wij kunnen dus gerust zyn. zeide, hij komt in uw departement. Wy moeten ons best doen om een knap rechtsgeleerde van hem te maken." Niets kon voorkomender zijn dan het antwoord van den procureur. Tom volgde hem door al de verschillende ver- trekkeii, en kwam eindelijk aan de kamer, die zulk een onaangenamen indruk op hem had gemaakt. *t Was alsof hij uit het Paradijs in de onderwereld gebracht werd, maar de woorden van Pulsifer waren in zijn hart gedrongen, en hij besloot moedig voort te gaan. 1 Hij werd aan den eersten klerk voorgesteld en aan zich zelf overgelaten om op zijn gemak met de overige geëmploieerden kennis te maken. Een tafel met een dubbele rij loketten scheen reeds voor hem in ge reedheid te zijn gebracht. Harrington was bijna dadelijk weder heengegaan, en Stringer, de eerste klerk, legde, nadat hij Tom L.t een en ander omtrent zijn schrift had gevraagd, wij eenige oningevulde stukken voor hem neder en verzocht op deze wijze een jaar laten voortgaan. God ver hoede dat zoo ieta iri uw smaak zou vallen, maar gij moet die zaken toch door en door loeren kennen. En onthoudt wel," vervolgde de zaakwaarnemer, «dat gij niet als een „onschuldige" in de wereld kunt leven. Ons verschrikkelijk ^erfdeel verhindert dit, en wij zyn genoodzaakt dit erAfeel te aanvaarden. Uw vader heeft u zeker gezegd, dat ik hem den raad heb gegeven om u hier te plaatsen. Gij moet mij beloven dat gij mij zult zeggen wat gij gevoelt. Spreek met mij alsof ik iemand van uw eigen leeftijd was. Komaan, ik zal de cursus weer met u beginnen. Geef mij van avond een verslag van den indruk, dien het een en ander op u gemaakt heeft. Daarom is *t" ging hij voort, „dat ik u bij mij aan huis wil hebben. Ik heb geen zoon, geen kind," dit werd op ’/achten toon gezegd, „ik ben niet voor nemens u aan mijn goede vrienden te ontrooven. beter uit het ouderlijk huis te bij mij te hebben," liet Pulsifer het v» »vuv»~vuw vj» n -j ---1 Wat T -o- --7” van u kunnen maken." Hij schelde. „Verzoek den hem die in te vullen overeenkomstig het origineel, heer Harrington even hier te komen." Harrington dat,hij hem gaf. Het eerste stuk was kort, en luidde het bureau. Hij trad binnen als volgt: dertig jaar, met „Het Oppergerechtshof in het stads- en rechtsge- I van New-York. Charles Grant, eischer, tegen James Smith gedaagde? „Aan den gedaagde. „Hierbij wordt gij gedagvaard en aangemnand ter ..x ji_-^0 aanklacht tegen u ingébracht GOUDA, 28 Februari 1889. Omtrent deu toestand des Koning» verneemt men dat de chronische kwaal, waaraan Z. M. reeds sedert r.oolang lijdende is, in de laatste dagen weder is verergerd. De pijnen zijn nu en dan hevig, hetgeen den Hoogen Lijder onrustig maakt. Ook de algo- meene toestand gaat langzaam achteruit, voornamelijk ten gevolge van ontoereikende voeding, waardoor de krachten afnemen. H. M. de Koningin is byna onafgebroken aan het ziekbed, daar de Koning door niemand anders wil geholpen worden. De ziekenverpleger, uit den Haag naar het Loo ontboden, wordt niet in de ziekokamer toegelaten, omdat Z. M. dit niet verlangt Mej. M. E. Brückel uit Boeuwyk deed ie ’sHage met goeden uitslag het examen voor nuttige hand werken. Naar wij vernemen, was de animo om de heden avond te geven voorstelling der Botterdomsche too- neelisten bij te wonenzoo groot, dat vele leden van Ons Genoegen teleurgesteld zijn. Lang voor het verstrijken van bet bepaalde uur was gisterenmorgen het aan tal gekochte kaarten zoo aanzienlek, dat het Bestuur do uitgifte moest staken, omdat er geene plaatsen meer disponibel waren. Alles is dan ook bezet. Ons werd verhaald, dat er door een liefhebber vijf gul den betaald is aau een ander lid voor twee abonne- mento-coupon». De Prov. Staten van N.-Brabapt hebben zich gis teren bij de behandeling van het ontwerp-kiestabel vereenigd met het ontwerp. Zij hebben zich enkel beziggehouden met de indeeling der kiesdistricten en goedgekeurd die der districten: Bergen-op-Zoom, proenreurswerk met het wetboek ter bestudeering er 1’" T in hebben, maar gij moet vertrouwen in mij stellen. Castleton, den zoon-van doctor Castleton. Hij is Dan zal ik u er veilig doorheen helpen. Ik wil u - 38) „Maar als gij een theologisch collegie had bezocht, zou het u tegengestaan hebben al die mystieke leer stukken te onderzoeken, al de geschillen der onder scheidene gezinten na te pluizen en u van top tot teen te wapenen om uw eigene overtuiging te ver dedigen. Als medisch student, zoudt gij verbaast zijn geweest te zien hoe hulpeloos gij zijt, als de natuur niet medewerkt, en hoe lang het duurt en hoeveel moeite het kost eer gij de uitwerking der medicijnen kunt berekenen. Maar nog zwaarder voorzeker is de Maar ’t is voor u beter uit het ouderlijk beproeving van een vurigen geest bij den aanvang j zijn, en voor mij u bij mij te hebben," liet van het praktisch gedeelte (waar ieder behoort te er schertsend op volgen. „Mij zullen zien beginnen) van oils beroep. Ik zeg u dit om u ver- van u kunnen maken." Hij schelde. „Ver? driet te besparen als gij van avond t’huis komt, en i Lw nog vele avonden daarna. Ik zal u werk geven bij i was de procureur van L— - het onaangenaamste gedeelte van het vak gewoon een man van omstreeks vijf en f J eon doordringenden, helderen oogopslag, ongedwongen, bied bij. Later, als gij er beter voor geschikt zyt, krygt vlug en levendig. T moer wetstudie. Een éydlang zult gij er tegenzin „Mynheer Harrington, gij kent mijn jongen vriend L-t.i--x /.L'. ‘ivan daag voor ’t eerst bij ons, en, zooals ik u gisteren verantwoording

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1