fl Nieuws- en omen 1889 Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. jnt de 3rijs- port xem- Paard trOUDA, t 10Cent,bg 1AN, BINNENLAND. Zaterdag 2 Maart N? 3854 DON. kTIEK FEUILLETON. VIT VERRE GEWESTEN. ederland a flCHT De inzending van advertentifin kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave. -3 te— -X -s* (w. h. a.) i 1 n niets hoe- GOUDSCHE 'COURANT De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden ia 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. Cf» J2 (Naar iet EngeUck.) XXVI. IT RE een, terug te be- n termgnen even uit. kantore der e 'e Graven- d. KNOX ADVERTENTIEN worden geplaatst ▼an 15 regels a 50 Centen; iedete regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. o M o» Gouda. sar te Bosman, Tiendeweg. IBLSTIJN, auwstraat. iossiauA Zn. 1. F. Bbinkkl VbMLOOT. IVDKADM. >0MAN. Gaarkeuken Ebuwkn. 'uIBTLAND. J. H. VAN Mouhik. Post. z. Abhooïzn. lTZIJL. Bouthoorn. Hattum. dn Wilde. voorwaarden ;eplaatst,aan- Hoofd- Depot 'M te Utrecht. nam een het met Sep- Ter visie. Een voorstol van B. en W. tot aankoop aan de Nieuwe Haven tot vergroeiing 2e Kostelooze school, waar gebrek aan vol- ruimte is. Dit voorstel strekt tot aankoop van 3 percenten B 199, 200 en 201, beboerende aan 1’. de Gruy! c. Prins en v. d. Hoeren, voor f 7000 en om dan bjj genoemde school 4 lokalen by te bouwen, Waar 200 kinderen kunnen plaats vindon. De kosten der verbouwing worden geraamd op f 19500, soo- dat de gezamenlijke kosten zeilen bedragen f 26500, waarvan echter 30 pet. door het Kijk wordt terug betaald, zoodat de werkelijke kosten worden geraamd op 18500. GOUDA, 1 Maart f889. In d» hedenmiddag gehouden vergadering van den Gemeenteraad, die door 13 leden werd bijge woond (afwezig waren do hh. van Iterson, Hoef- hamer, IJssel de Schepper en van Vroumingen) werd door den Voorzitter medegedeeld dat by beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken van 14 Februari 11. bepaald is dat aan de Gemeente over 1889 bjj wijze van voorschot door hot Rijk zal worden- uitgekeerd een bedrag van 15822 zijnde 30 pCt. ihi do kosten van het Lager Ouderwijs. Voorts werd medegedeeld dat twee personen, aan wien de Gemeente een pensioen betaalde, zijn over leden nl. T. Sanerbeek en B. v. d. Ham. Deze mededeelingen worden voor kennis geving aangenomen. De volgende stukken kwamen, by den Raad in: 1. Een voorstel van het Burgerlijk Armbestuur tot wijziging der begroeting, dienst UW. 2. Een voorstel van B. en W. tot benoeming van een Collegie van Curatoren voor. tember a. st. te openen Gymnasium. 3. van 3 huizen van d$ doentW 8») «Hoe jammer! Ik heb in lang niet iemand gezien, wiens voorkomen mij zoo goed beviel!" «Ik ben het volkomen met u eens, hij heeft een knap voorkomen," zeide de zaakwaarnemer droog. «Maar gij schijnt niet voornemens te zijn mijne nieuwsgierigheid te bevredigen." "Ik vTi8t D'et dat gij nieuwsgierig waart. Wat wildèt g|j van.mij weten?" //O, diets,»' sprak de dame geraakt; genaamd.» De zaakwaarnemer nam een deftige ambtshou- ding aan. z/Ik kan in zulk eene nare kamer niet met u sproken. Die oude grimmige wetboeken jagen mij altijd schrik aan.» Zij stond op en liep naar de spreekkamer. Pulsifer volgde haar. Het onderhoud duurde een uur. 1 Toen de dame heenging, liep zij door tot aan den trap; daar keerde zij zich om, ging naar de kamer van de klerken, deed de deur open, trad binnen en Tom de oogen zou opslaan, maar Zij liep achteloos tot lil uo: uiiuuen van uu aauier, uur, ueinug swu, vuuu xviu u en zoo gelukte het haar zijne aandacht te trekken, ooit zoo welsprekend kon zijn. Zij wierp zeer toevallig een blik op Tom, die nu -J!* opzag; daarna liep zij langzaam naar den anderen kant en stond op Stringer te wachten. Hij bleek vruchteloos gezocht te hebben, maar haar doel was bereikt. Zij wist zeer goed dat zij de voile in haar zak had; maar zij lachte Stringer be- tooverend toe, en wierp een onbeschrijfelyken blik naar Tom, die nu weêr druk met zyn werk bezig was, en wiens onverschilligheid niet weinig toebracht aan haar besluit om meer van hem te weten. Toen Tom dien avond Pulsifer ontmoette, werd hem in alle bijzonderheden gevraagd wat hij gedaan had. Tom zeide het hem. Langzamerhand geraakte hij op sen zeer gemeenzamon voet met zijn patroon. Al wat vroolijk in het karakter van den zaakwaar nemer was, scheen boven te komen als hij met zyn protégé in aanraking kwam. Hij lokte hem uit om vragen te doen. Hij legde hem vele zaken uit, die De Voorzitter stelt voor dit voorstel dadelijk in behandeling to nemen, daar B. en W. den aankoop van bedoelde panden slechts lot morgen in handeu hebben. Dat voorstel wordt aangenomen en derhalve de zaak terstond aan de orde gesteld. De heer Hoogenboom verklaart zich daartegen, daar hij het beter acht een nieuwe school te bouwen in een auder gedeelte der stad b. v. op de Raam. De voorzitter stelt in het licht dat eene nieuwe school veel duurder zou uithemen, daar dan een af- zcnderlijk hoofd der school Zou moeten worden be noemd wien ook eene woning moest Worden toege kend. De heer Oudyk verklaart buiten stemming ia blyven, daar toen, enkel* jaren geleden, de school van den heer Posthumus werd gebouwd ook op dewen- •ohelykbeid was gewezen om daar voldoende ruimte aantebrengan, zoodat hot niet noodig zou zyn voor eerst opnieuw te bouwen en tochas dit.reed» nu weêr noodigHet meest zou de hear Oudjjk zijn voor een yl^l 11 11 gemeente-financiën gedoogt ook z. i. niet zulk een groote uitgaaf. Nadat de Voorzitter den heerOudijk had geantwoord dat de school Van den heer Pos thumus reeds in 1873 was gebouwd, dus niet slechts enkele jaren geleden en de heer Noothoven van Goor er op gewezen had dat de wet van '78 ver boden bad dat meer dan 50 kinderen in ééne klasse zaten, wat tengevolge had dat er ruimte te kort kwam (op welk verbod natuurlijk niet vooruit had kunnen worden gerekend) werd het voorstel van B. en W. met 11 stemmen aangenomen. Daarop was aan de orde: de verordening op de brandweer. Deze uit 72 artikelen bestaande ver ordening werd nagenoeg ongewijzigd aangenomen. Uit 'sHage meldt men ons: De toestand van Z. M. den Koning bleef iu de laatste dagen onveranderd. sag bedaard rortt? Weldra viel haar blik op Tom hem bij zijn werk raadselachtig toeschenen. Van lie- éastleton, die verdiept zat in „de Gevolgen van eene veriede sprak hij over de groote wereld, en Tom’s dagvaarding." Stringer, de eerste klerk, trad op aandacht werd daardoor geboeid. Hier had hij een haar toe. man voor zich, die zoo geleerd als een professor, en „Ik geloof dat ik mijne voile in de kamer van dan weder schertsend als óen schooljongen spreken mynheer Pulsifer heb laten liggen; wilt gy de goed- kon, een man, die alles scheen te weten. En als heid hebben er een? naar te vragen I hij over de wereld sprak, over het leven, met zijn Stringer haastte zich aan haar verzoek te voldoen, wisselende stroomen en draaikolken, over hoop en en mevrouw Delaine bleef wachten, in de hoop dat f wenschen, over de jeugd en hare verlangens, over mo- _„i— (;eed het niet alles wat bereikbaar is en waarin het menschelijk Zij liep achteloos tot in het midden van de kamer, hart belang stelt, vond Tom dat geen kanselredenaar Zoo gingen die twee van dag tot dag en van maand tot maand in een ander jaar over. Het bracht eene gunstige verandering bij hen te weeg. Vóór Pulsifer kwam zij niet te laat. Hij was van een werktuig in een levend wezen herschapen. De ijs korst om zijn hart was gesmolten. Hij begon als 't ware een nieuw leven, terwijl bij nog in din jaren was, dat hij kracht, verstand en gevoel genoeg bezat om het te genieten. En Tom, opgeheven uit die zwaarmoedigheid, die hem zoo lang gedrukt had, was vroolyk in hoop, rein in geloof, helder van geest. Hij had door de voorzichtige leiding van Pulsifer den overgang van jongeling tot man volbracht zonder zijn karakter te bezoedelen. Hij was de gevaarlijke kaap, waar zoo menigeen schipbreuk lijdt, voorbijgezoild en beroer zegevierend de ruime Zee. Dat was niet het werk van eenige weken of maan- hetwelk om den bijzonder fonds onder het beheer geplaatst worden, ten einde het tot eèn of ander By den Voorzitter der Afdeeling Gouda van de Vereeniging van gepensionneerde Onderofficieren en minderen van het Ned. Leger, is door het Kader van het depót Bat. alhier in garnizoen f 150 be schikbaar gesteld, zijnde de opbrengst -van haar ge houden uitvoering op 20 dezer j.l., met verzoek die gelden te verdeelen ouder behoeftige oudstrijders, versierd met het metalen Kruis, die niet hebben gedeeld in het voorrecht van den gouden Willem op 's Konings veijaardag. De verdeeling bepaalt zich, over Gouda, Wad- dinxveen, Moordrecht, Goudenk, Reeuwijk en Haas trecht. Zie advertentie. Aangaande den toestand des Koning» vernamen wij, dat die heden aanmerkelijk kalmer was, nadat Z. M. des nachts langduriger had geslapen dan iu vorige nachten. - De aanvallen van pijn waren minder hevig eu herhaalden zich ook niet zoo dikwijls. De algemeen* patient gebruikt nog altijd weinig voedsel, Te Boskoop is Itesloten tot opheffing van de spaa bank van het Departement tot nut van 't algem» aldaar. Tevens is besloten, dat het bedrag, aanwezig zal zijn boven hetgeen noodig1!» inleg der deelhebbers te voldoen, tot een van het Doptiftetnent zal nuttig doel in den geest der Maatschappij am te wenden. Bij de begrafenis van het Kamerlid van Osen- bruggen op heden waren tegenwoordig do Minister van Marine, de voorzitter, griffier en leden der Tweede Kamer van verschillende richting en vertegenwoor digers der vrymetselaarsorde. Onder de kransen was er een van het hoofdkiesdistrict Dordrecht

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1