tl v.v. Iers I- L 1889. BINNENLAND. HNG W 3855. ECHT. FEUILLETON. 1889 UIT VERRE GEWESTEN. Nieuw#- én Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Paard HAN, a Gouda. kzCS te Tlel Is Co. Maandag 4 Maart, uur des namiddags van den dag der uitgave. De intending van advertentiön kan geschieden tot ij KEN 3 en 73», i xxvni. GOUDA, a 10Cent,bg 50 ets. p. pot. >0 >0 50 >0 50 30 )0 BU deze Courant behoort eea Bijvoegsel. van Comes- IKMAN Zoon, u Bovendien worden alle Ad vertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. bij deze te verkrijgbaar OOMBOOT- teen ALIDA) is geplaatst 1 is besloten igenhnis en imerking. SN, nemelksloot. te zetten. >ig gevestigd (Naar M Bagehch.) XXVII. ordt in hun KB0EKJE8 r in te leve* [NSDAGae. ven zich niet GOUDSCHECOURANT De reiziger, die mocht worden aangetrokken door de heerlijke natuurtooneeien in hot zoogenaamde Fransch Zwitserland, komt, als hij het in eene zui delijke richting van Bomberg doorreist, na verloop van een paar dagen (mits hij zich niet laat verlokken om zich op te houden met de forellenvangst, waartoe hier en daar eene uitmuntende gelegenheid is), aan eene der liefelijkste en merkwaardigste valleien, die men zich kan voorstellen. Ik weet niet of zij een AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. naar, om weder de lucht der ware vrijheid, in te ademen. .Niemand kan de politieke vrijheid, die wij genieten, naar eisch waardeeren,* schreef hij, «zoolang hij niet met eigen oogen gezien heeft welk eene slavernij or in de oude wereld heersoht." Tom was daarover in verrukking. Maar hij begreep niet dat het bij Alf niet anders dan een zekere senti- menteele gemaaktheid was; en dat hij er eigenlijk nooit bepaald over gedacht had. Tom schreef Alf terug dat hij hem met deze edele gevoelens geluk wenschte en op zijne weder komst rekende, om gezamenlijk met lust en ijrer nieuwe plannen tot heil van het mensohdom te ma ken. Zoo vol hoop, zoo opgewonden is de jeugd I Tot zooverre wat het uitwendige van Alf’s leven in den vreemde betreft. Hoe was het inwendig met hem gesteld F Wat voerde hij eigenlijk uit? Waaraan wijdde hij zijn bestaan? Wie op den Drachenfels ia geweest en er den .ouden zanger* heeft gehoord, zal zich den onver- moeiden grijzen bard wel herinneren. Sinds gerui- men tijd ligt hij ziek en is hij daardoor met de zijnen in een zeer benarden toestand geraakt Een ingezetene te Keulen, wel verwachtende dat er voor zulk een populaire personlykheid voldoende hulp zou zijn te vinden, heeft hiertoe eene openbare oproeping gedaan. Daarop zijn er terstond uit verscheidene Duitsche steden en ook uit Londen zooveel giften ingekomen, dat de grijsaard thans goed geholpen is en uit louter blijdschap in eene koortsachtige opge wondenheid is geraakt Het NU. r. Ned. bevat de eerste berichten van de Schiedam, aan boord waarvan zijn verslaggever den 5n jl. naar Argentinië vertrok, en die nu var- moedelyk reeds de plaats harer bestemming bereikt heeft. Uit die berichten blijkt, dat alles wel was aan boord, uitgezonderd twee kinderen, die de ma zelen kregen, en dat gedurende de reis het getal j t een viertal nieuwe wereldburgers werd vermeerderd. Onder de landverhuizers heersehte algemeen een opgewekte stemming en de beste ver standhouding. De verzorging en voeding werden door aller, geprezen; door de passagiers zelven werd de verslaggever verzocht hiervan melding te maken. De sociaal-democraat J. A. Fortuijn was tegen 18 Februari jl. bij deurwaarders exploit gedagvaard voor het derde kanton te Amsterdam. Do eischer de heer P. C. Bruijnings, vertegenwoordigd door zijn gemachtigde mr. L. H. Kuhn Jr. vorderde dat de gedaagde het Volkspark te zijner vrije beschikking zoude stellen, op grond dat de huur was geëindigd. Daar het Volkspark volgens den eischer in het derde kantor, ligt, was de eisch ingesteld voor den rechter van kanton No. 3. Mr. W. A. Paap, de gemachtigde van den ge tter, dat hy by zich md, wier naarn hij ut per meter hooger ra er voor vroeg; hy Meer en hare zuster latraat gelegen, het van zijn patroon te De nitgnve dezer Courant geschiedt dagelpks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post f 1.70. Afzonderlijke Nonuners VIJFCENTEN. een stuk linnen ran tachtig had. Hem was iemand U noemde, die het voor 30 wilde koopen dan züj> pat stelde dus aan vrouw Van d< te wier huize, mede in de 1 feit plaats bad, voor, bet linnen koopen, baar verzekerende dat hij in den loop van den dag zou terugkomen om het te halen, ten einde het te verkoopen aan degen*, die er een hoogeren prijs’voor betalen wilde, zullende zij daarna dan de winst met nu> drieën deelen. Door het aanbod ran de winst Itep de vrouw in d*n vat Zij kocht het linnen dat gebleken is Vair zeer slechte qualiteit te zijn en gaf als waarborg dat het door baar zou worden betaald van het geld dat de knecht brengen aou, als hij bet stuk linnen voor den hoo geren prijs zon hebben verkocht, op het verlangen van den knecht, in pand edU zilveren horloge met gouden ketting en medaillon 4t f 3.50 bovendien. De knecht zeide te rreeseu dat zün patroon het voor he* pand nfCW 3.SO niet doen zou en lag daarom passapors met uit eigen beweging nog een rijksdaalder bij genoemd bedrag. Van dit voorval werd de politie in kennis gesteld omdat de bedriegers aan hun belofte niet hadden voldaan. Naar wij vernemen, zou zich iemand bij den com missaris van politie hebben vervoegd met het voor stel om de zaak buiten vervolging te laten, als het horloge met ketting en medaillon, door vrouw v. d. M. in betaling gegeven, haar werden terugbe zorgd, in welk voorstel niet is getreden. 40) Hy wist dus voldoend antwoord te geven en dreef den spot met de nieuwe theorieën van zijn .Duitsche* vriend, hetgeen weêr tot gepaste antwoorden aan leiding gaf,- zeer belangwekkend voor de betrokken partyen en naar ik meen, voor niemand anders. Er straalde in Alf’s brieven een zekere toon van meerderheid door; namelijk, in zooverre dat hij zich verbeeldde veel beter gelegenheid te hebben om zijne kennis te verryken dan Tom. Maar op dit punt gaf Tom het niet gewonnen. Er waa een Oosterling in zyue klasse te Darmouth, en bij zekere gelegenheid, om te toonen dat hij een langen, zeer diepzinnigen brief, dien hij van Alf had ontvangen, wi-’ tewaar- deeren, verzocht hij zijn oostorsohen vriend een brief voor hem in het Choetawsch te schryven, onder- teekende dien en zond hem Alf per post. Op die wijze verflauwde de briefwisseling niet. Bijzonder aangenaam was het Tom, te bespeuren dat Alf voortdurend voorkeur voor zijn vaderland aan den dag legde. Hy sag met verlangen het tydstip - van zijne terugkomst tegemoet. Hij reikhalsde er GOUDA, 3 Maart 1889. Van de 130 personen welke eergisteren te Zeven huizen voor de Nationale Militie geloot hebben misten er slechts 3 de rereischte lengte. Naar wij verdemen zal te Zevenhuizen binnen eenige dagen oen tweede stoomboot in de vaart gebracht worden tot vervoer van personen, goede ren en vee van Zevenhuizen op Botterdam. In de bekende zaak van Ennm* contra het Nimwa m dm Dag, heeft de Hooge Baad, uitspraak doende, Enuma in het ongelyk gesteld. In den ouderdom van 87 jaren is te Amsterdam overleden de hwr .J.^H. Gunning, emwitus pro- dikant. - De Sckied. Ct. meldt: Niettegenstaande de herhaalde waarschuwingen in de dagbladen tegen personen, die zieh als kooplieden voordoen, worden er nog altyd eenvoudige lieden slachtoffers gemaakt van hun sluw overlegd bedrog. Zulks was ook het geval met de vrouw van J. C. van der Meer, in de Breedestraat te Schiedam, die Woensdag jl. een bezoek ontving van twee Botter- damsche kooplieden, waarvan de een zich voordeed als een Duilscher en slechts Duitach sprak, terwijl de andere, zijn knecht, als Hollander dienst deed als vertolker. Ook hier deed zich, het gewone geval voor, nl. dat de vrouw eerst stalen werden vertoond van buitengewoon goedkoope artikelen, welke by bestel ling later zouden geleverd worden, waarna de knecht de vrouw nog eens afzonderlijk moest spreken over naam heeft. Hare uitgestrektheid zal ongeveer vijf mijlen zijn. Er loopt een kleine stroom door heen, op sommige punten geheel ingesloten door heuvelen, bergen en rotsen van ten minste vijf honderd voet hoogte, die slechts ruimte voor de dooretrooming toelaten. Allengs breidt het dal zich uit, het groen is weelderig, het gras als fluweel, terwijl breed ge takte hoornen den voetganger hunne verkwikkelijke schaduw aanbieden. In het ruime gedeelte van het dal vindt men het schilderachtig dorpje F.Steile, dreigend over hangende rotsen schijnen het plaatsje te willen ver pletteren. Maar de kudde graast vreedzaam aan den voet van deze rotsen en de geit klautert tegen de steilten op en knabbelt aan het gras, dat daar schaars groeit. Dos winters is het tafereel indrukwekkend gróotsch in de zomermaanden is het onbeschryfelijk schoon. Het moet, zou men meenen, de drukkendste zorgen verlichten en de gedachten van den meest zelfzuch- tigen en berekenenden mensch, voor een poos ten minste, aan het bekoorlijke van de natuur en de eenzaamheid boeien. Alles ademt hier kalmte en onschuld. De bewoners leiden een herderlijk, stil en rustig leven. Hunne kleeding is eenvoudig en schil derachtig. Op zekeren helderen namiddag, in de eerste week van Juli, zag men oen jongeling uit den smalleu, hollen weg, ten noorden van het dorpje, te voor schijn komen. •Plan C» te Rotterdam is voltooid en gisteren geopend. Van de winkelhuizen werden er dadelyk 11 m gebruik genomen en de bovenhuizen zijn op 4 na alle verhuurd. ?PIJ KONING. Gedroogde ruisbessen t i <de Betuwe», oor 'de goed- d

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1