IT DISTRIOTSINDEELING. Haan” VM. :ZEK elkander ge> 1ORDKADE ier de Gouwe en 52, Centiaren, imbineerd af R, OUST, N? 3856. Dinsdag 5 Maart. 1889. FEVILLETOX. 7ERSTÈ EXT ÏÏIT VERRE GEWESTEN. KERT. SNEU lam. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. komen lKER. De inaending van advertentita kan geschieden tot één uur dee namiddags van den dag der uitgave. IL1), iris MOLK- ★iens voorkomen 'HEE No. 3 D. uitgar. deter Courant geschiedt dagelgk. met uitzondering ran Zon- Feestdagen. De prys per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afioaderlyke Nommers VIJF CENTEN. één woord digheden. Bovendien worden alle Ad verten tien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschynt is DBAAT; na BOER [EUVEL en tot het vak tnet este knechts NJE ook bjj in staat alle wrist moge- (Mwr ket Etu/dtck.} XXVIII. i Spekslager, IR te Wad- op W0EN8- ten elf un 1OVEN aan verkoopen: WOONHUIS Gouda by P. ïleiweg en by CLD, Gouwe GOUDSCHE COURANT. 'onétptn dor Naar aanleiding der voorstellen omtrent de kiestabel voor de Provinciale Staten komt de vraag weder aan de orde, welke kiesdistricten, enkelvoudige of veelvoudige, de voorkeur ver dienen. Liberalen maken er de Regeeringeen verwijt van, dat zy de enkelvoudige districten voor de Tweede Kamer wil gebruiken als veelvoudige voor de Provinciale Staten. De Standaard, die baar rol van ministerieel blad ernstig opvat, tracht het betoog te leveren, dat de anti-revolutionaire partij steeds geijverd heeft voor veelvoudige districten, hetgeen na tuurlijk eene hopelooze onderneming is, daar iedereen weet, dat zy, ondanks het program van 1878, sinds ja»r en dag geijveid heeft voor enkelvoudige districten, omdat zjj meende dat die in hét voordeel aouden zyn der recbterzjjde. Deze beide uitingen, zoowel het verwjjt van beginsel verzaking aan de eene als het ^streven om zich van dergelyke incon sequentie vrjj pleiten aan de andere zjjde, onderstellen als vaststaande, dat bjj de dis- trictsindeeling voor een vertegenwoordigend lichaam werkelijk een beginsel is betrokken. Wjj kunnen niet inzien, welk beginsel der liberalen of elericalen betrokken kan zyn bjj de vraag of elk district één of meer afgevaar digden zal verkiezen. Dit is louter eene quaestie van opportuniteit, d. i. eene zaak wier beslissing afbankeljjk moet worden ge steld van personen, tjjden, gelegenheden, in ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. IIKANT, LEVEREN 8TEN, fijns ima qualiteit Dr. VAlt en Fin. merk tat) le zuiverheid. rechter- als ter linkerzijde, stellen zioh op dit tieke partij. Alle eerlijke mannen, zoowel ter standpunt. Natuurlijk zjjn zjj het niet allen met elkander eens, want juist deze quaestiën, waarvoot a priori geen vaste norm bestaat, waarbij alle, ook de meest juiste gegevens slechts een vermoedeljjk resultaat knnnen vóór spellen, zyn de lastigste, en gewoonlyk moet men na de best voorbereide beslissing toch erkennen, dat men een sprong in het donker doet. Daaruit laat zich gereedelyk verklaren, dat mannen vin dezelfde politieke kleur ver schillende stelsels voortaan of dat zij met de tjjden ook van meening veranderen, zonder dat dit de tegenpartij eenig recht geeft hen van beginsel verzaking te beschuldigen. Eene andere vraag is echter of in de prac- tische politiek de eerlijke mannen het hoogste woord hebben en of de partyen zich bij de beslissing der quaestie vai. enkel- en veelvou dige districten steeds hebben laten leiden door het algemeen belang. Nu leert de geschiedenis dat zulks niet het geval is. Het komt dik- wyls voor, dat een party de districtrindeeling gebruikt als wapen in den staatkundigen strjjd, ten einde den tegenstander afbreuk te doen. Frankrjjk is te dien opzichte een leerryk voor beeld. De beide stelsels worden daar onder scheiden door de namen ecrutin cCarrondiuement en ecrutin de Hete. Onder de Jnli-monarcbie was de arrondissementsstemmingin zwang, omdat men aan de groote grondbezitters gelegenheid wilde geven in hun beperkten kring invloed uit te oefe nen ter bevordering van aan de Regeering welge- van allerlei samenloopende omstan- Wjj zouden bet dus niemand als inconsequentie aanrekrapn, indien hjj onder sommige omstandigheden'een stelsel voorstond, dat bij vroeger had bestreden of wel voor de Kamer enkelvoudige én. voor de Provinciale Staten veelvoudige districten verlangde, mits hjj dat doet op goede gronden en gedreven door motieven ontleend aan het algemeen be lang. Op dit laatste komt het onzes inziens vooral aan. Men behoort steeds voor oogen te hebben het doel, dat bjj de verkiezingen wordt nageetreefd. Het ideaal is, dat het verkozen staatslichaam zoo juist mogelijk den stand der meeningen teruggeeft, en zoo goed mogeljjk op de hoogte is van de belangen van het land of het gewest, hetwelk het ver tegenwoordigt de indeeling in districten moet dus zoodanig worden geregeld, dat zy de meeste waarborgen oplevert, niet alleen dat de verkozen meerderheid ook meerderheid is in het land, maar dat tevens de meerderheid gelegenheid heeft een behoorljjk en zooveel mogeljjk aan haqf sterkte geëvenredigd aantal leden te doen verkiezendaarbij moeten de kiezers in staat gesteld worden mannen af te vaardigen, die zoo aoodig met hunne byzondere belangen vertrouwd zjjn (b. v. in de Staten). De wetgever dus, die de districtsindeeling te regelen heeft, behoort zich alleen te laten leiden door bet algemeen belang. Dit is onzes inziens het eenige beginsel, dat bjj de geopperde vraag betrokken is, en niemand zal beweren, dat dit het particulier eigendom is eenerpoli- beurtenis voor en rondom ons zichtbaar is? Zooveel hare eigen nederige sfeer, en is zeker dat Alf niet meer met zulk een vluggen daarbij iets romanesks had. tred voortstapte. Hij liep langzaam en besluiteloos Wie mocht hjj zjjn? Waar kwam hij van daan? naar het dorp, en hoewel hij niets gegeten had Waarom was hij daar? Alf vermaakte zich daarmede sedert zijn vroegtijdig ontbijt en hongerig genoeg niet weinig. Hij nam houdingen aan, die hij het j was, werd zijn tred al langzamer en langzamer, hoe meest geschikt achtte om het belangwekkende, dat I meer hij de plaats zijner bestemming naderde. hem omgaf, te vermeerderen en nam den schijn aan Toen hij aankwam, zag hij een belangwekkend van totaal onverschillig voor het tooneel te zijn. I tooneel. Vit de kleine kerk kwam een aantal jon- Eindelijk, nadat eenigen eene poos gefluisterd en Dergelijke echt natuurlijke oogenblikken waren voor gelingen en meisjes, alle in Zondagskleeding, de beraadslaagd hadden, waaraan de jonggehuwden ook hem zeldzaam en hjj scheen die gaarne te willen rekken, meisjes met bloemkransen om het hoofd, de jonge- deel namen, trad een der jongelingen, met een be vindelijk keerde hjj zich om, ten einde Haar een ruw lingen met rijk versierde hoeden, ’t Was duidelijk te deesd en tamelijk linksch voorkomen, op Alf toe monument van steen te zien, waarop te lezen stond dat zien welk eene feestelijkheid hier gevierd werd. en vroeg „of mijnheer niet wilde meêdansen?« Gottlieb Sturm juist op deze plek het leven had Het was een dorpsbruiloft, een tooneel het penseel i Alf hoorde het voorstel met gepaste waardigheid --r .'.I i van Teniers waardig. Nu verscheen het „gelukkige aan, maar stemde niettemin toe. Hij had de meisjes, nedergestort. I paar» en allen begaven zich naar het grasperk.. Het j r' -- j °P en bespeurde vlak boven zich een rots, was een allerliefst tafereel, maar het was niet nieuw j die dreigde voorover te vallen. Hij liep haastig naar voor Alf. Evenwel had het iets verrassends voor den anderent kan van den ingang, en hield stil voor hem, en hij volgde bet gezelschap naar de plaats 0eni beeld van Christus aan het kruis, in hout ge- waar men „w uvul OF tvzv IWIVIO wf# haalde zijn potlood uit en begon een schets elkander, Alf zijn knapzak en alpenstok, die^hy naast [dekking van den een op den ander over, totdat-zyne nQAwn.QiOr»,i -1-1 J voor niemand een geheim meer was. Als de jongelieden rondsprongen in den dans, of hunne beurt ‘stonde^- aftewachten, wierpen zij na- onmiddelijk volgen zou? tuurlijk een blik o^ Alf. Inzonderheid de meisjes j waren aangetrokken door de tegenwoordigheid van een jong vreemdeling, knap, innemend, geheel boven trdigheid het grasperk. Het terwijl zij voorbij zweefden, oplettend gadegeslagen iet was niet nieuw en er een opgemerkt, dat ongetwijfeld ook eene vreemdelinge was. Zij droeg niet de gewone kleederdracht der boe rinnetjes, die sedert eeuwen bestond en onveranderd was gebleven, maar een eenvoudig zomerkleedje van nieuwerwetsch fatsoen, en in plaats van den grooten krans op het hoofd, waren hare lokken versierd met twee takjes bloemen, smaakvol geschikt. Zij was eene blondine, tenger, nauwlijks van mid delbare grootte; zij had eene frissche blozende ge laatskleur, heldere blauwe oogen en lichtbruin haar. Hare bewegingen waren bevallig, maar niet levendig. Zij scheen eigenlijk niet veel belang te stellen in hetgeen er voorviel en zag er veeleer uit als iemand, hij volgde het gezelschap naar feest zou vieren. In ’t eerst ontging hij toe bewoog, ieders opmerkzaamheid, zoo druk hadden zij het met maar het duurde niet lang of een jong Toen hij daarmede gereed meisje kreeg hem in ’t oog, en nu ging die ont- v nn .121,22 .1,1.1.!..., .1/Lin nn/Liv Avar InL uf'/linn nam j zich had necrgelegd, weder op en vervolgde lang- tegenwoordigheid zaam zijn weg. as het de eene of andere geheimzinnige waar- U O--t ei C..HI.UMVUJK t Weten wij niet allen bij ondervinding dat het soips 7 van eene aanstaande ge- o Tan *teen z'en’ Wftar0Pte 'ezen etend dat zien welk 1 j Het was een verloren, doordat er oen rotsblok op zijn hoofd was bespeurde vlak boven zich een rots, )ver te vallen. Hy liep haastig naar voor van den ingang, en hield stil voor hem, ---- ge- i waar sneden. Ik weet niet recht wat hem maar 1 r_„ van het beeld te maken, was, zaam zijn weg. schuwing van hetgeen yrr schijnt nisof de schaduw

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1