löffl fflffl te Weenen sh 0.70; n zeer ver- 1 BINNENLAND. STER- voor een fatsoenlijke Ier dan 40 wgzen van jen, onnoo- lere inlich- VAN DIB Woensdag 6 Maart. N° 3857. 1889. Nieuws- en FEUILLETON. Fabriek, antsoen) EREN, i Oberlahn- prjjzen. m gegeven. kAL. ren. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. «ff- fb. Prjjs erschrik- igd lijdt, nng, die ti van een het Ver- arkt 34, t bedrag, n boek- Paard De insenrting van advertentiSn kan geschieden tot één unr des namiddags van den dag der uitgave. kt LEN en 73a. OUDA, lOCent.bjj 1AN, Gouda. terkzaam opia 42) De uitgave dezer Courant geschiedt dageljjks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nonuners VIJF CENTEN. Bovendien worden alle Ad verten tien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags Verschijnt. Maandag heeft men szarussteeg uit een GAZEIJ8E der Zelf- uitspat- ie beklante te grooten ABAK en an meriting. inlichtin- u dezes. Ijjkheden van zijne nieuwe bekende. Hij riep zich Clara Digby voor den geest, en maakte bij zichzelf i vuoovucu unai ou utt uiciojc. UIT VERRE GEWESTEN 1 had 80m8 iets trok8ch» bÜna iete ongevoeligs (Naar het fing eiwit.) xxvni. GOUDSCHE COURANT In den nacht van Zondag 01 ten huize van G. P. in de 1 kastje in de voorkamer ontvreemd: 2 liankbil letten van f 25, waarvan de nummers niet bekend zijn, 2 tiengulden stukken, en eenige gouden voorwerpen, waaronder een heeren-ring. De iwaarde van het ontvreemde wordt op 150 geschat. De Tweede Kamer is heden bijeengekomen. De beer Seijffardt heeft verlof gekregen tot eene inter pellatie of in dit jaar maatregelen te verwachten zijn tot duurzame of tijdelijke versterking van de lerende strijdkrachten. Vrijdag is aan de orde de ontwerpen op het bier en de azijn en wijziging der gestichtenwet. Bij beschikking van den minister van binnen- landscbe zaken, afd. onderwjjs, zijn benoemd in de Commissie, in het voorjaar 1889 belast met het afnemen van het examen ter verkrijging van de akte van bekwaamheid, bedoeld in art. 56; onder a. van voorschreven wet, inZuid-Hollandtot lid en voor zitter, de schoolopziener in het district ’s Gravenhage tot leden, de schoolopzieners in de arrondissementen ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. f AN h Zoon. GOUDA, 6 Maart 1889. De Kwartgulden-vereeniging alhier heeft dezer dagen een bedrag van f 123 kunnen overmaken voor het bekende doelondersteuning van de scholen in do Minahasaa van Menado. Bij deze gelegenheid wenschen wij hen, die nog geen lid zijn dier vereeniging, er opmer'-7 maken hoe zij voor het geringe bedrag van f 0.25 een goede zaak kunnen steunen. Alf op het overige gezelschap en weldra waren zij in druk gesprek. Alf sprak over zijne woonplaats in Amerika en verhaalde haar hoe eenzaam hij op de wereld stond, zonder vader of moeder in leven en met slechts ééne zuster. Daarna deelde hij haar mede waarom hij in Europa was gekomen. Hij vernam, op zijne beurt, dat de vader van Charlotte boekdrukker in Neurenburg was. Hare moeder was gestorven, en zij had broeder nog zuster. Ongetwijfeld had zij eene opvoeding genoten aanmer kelijk boven den stand waarin zij geboren was en het duurde een poos eer Alf zich verzoenen kon met het denklieeld dat zij „geene dame van hoogen stand" was. Maar weldra dacht hij daar niet eens meer aan, zoozeer werd jiij geboeid door de bekoor- Te Weenen is een poging aangewend om een post- beamte een aantal aangeteekende brieven, ongeveer 80,000 gld. bevattende, te ontnemen. Toen de be diende een brief met een kleine geldsom wilde af geven, wierp de man, die het voorwerp in ontvangst nam, hem plotseling peper in dp oogen, en wilde hem zjjn tasch ontrooven. Een worsteling ontstond en een tweede dief kwam den eersten te hulp. Gelukkig slaagde de beambte v in, alarm te maken, waarop de dieven op de vlucht gingen. Dergelijke pogingen tot diefstal komen te Weenen meer voor, een gevolg daarvan, dat de meeste rekeningen daar in banknoten en niet in cheques worden vereffend. Zoo werd in 1876 een postbe ambte bij het afgeven van een brief vermoord, terwjjl de misdadiger, een zekere Francesconi, zich met zijn brieventasch uit do voeten maakte. Hij werd later gegrepen en opgehangen. was herschapen in een aangenaam rustoord. Op de galerijen was een groote menigte toeschouwers, om het feest aan te zien, en ook op den gladden dans vloer ontbrak *t niet aan feestgenooten. Maar de rechte joligheid, zoowel als de humor, noodzakelijke vereischten voor een dergelijk feest miste men ge heel. Het ontbrak onder de dames wel niet aan fraaie, kleurige costumes, maar er was geen karakter in: alles traditioneel. Hoeren-oostumes waren een zeldzaamheid, als'wij de talrijke domino’s uitzonderen. Velen waren slordig gemaskerd; wij zagen er zelfs dansen in een col bertje, met een fantasiehoed op het hoofd, enkel gecostumeerd (F) door een masker. Ook verscheiden dames dansten mee in gewoon toilet met een masker voor. Van charges of actuêele aardigheden geen spoot; Niettemin werd er druk gedanst en ijverig van de restaurant gebruik gemaakt. Het feest duurde tot aan den vroegen morgen. (flaageche Ct.) het tijdsverloop gelet werd, was ’t slechts met een gevoel van spijt dat de dag ten einde spoedde. Te midden van iets zeer belangwekkends, zag Charlotte toevallig op, en bespeurde dat zij door hun langdurig téte-a-tlte de aandacht begonnen te trekken. Zij stond schielijk op, bloosde en zeide: ,,’tls tijd om het gezelschap weêr op te zoeken." „En voor mij is ‘t tijd om weg te gaan, naar X." „Naar X.!" riep Charlotte uit. „Weet gij wel hoe ver dat van hier is?" „Ja, dat weet ik zeer goed," antwoordde Alf. „Dan verwacht gij toch niet die plaats voor don ker te bereiken?" Alf zag op zijn horloge en betuigdb groote ver wondering dat het reeds zoo laat was. „Gij moet er niet aan denken van avond te vertrekken," viel de bruid in, die naderbij was gekomen. „Gjj kunt onderweg nergens overnachten. U moet blijven, niet waar?" ging zij voort, Charlotte aanziende. „Als er geen andere keus is, zal hij, denk ik, wel genoodzaakt zijn te blijven" gaf hare vriendin zeer ernstig ten antwoord. Alf liet zich door de bruid en haar vader, die zich bij*hen gevoegd had, overhalen. Charlotte sprak geen woord. Haar hart klopte snel, toen de knappe jongeling, die zooveel belang in haar scheen te stellen, van het Mortzetten zijner reis sprak, als iets dat natuurlijk was, en dat nog wel na zulk een langdurig gesprek, waarin zooveel gezegd was, dat ran wederzijdsch vertrouwen getuigde; te vertrekken Bij breed gemotiveerd vonnis uitspraak doende, overwoog de kantonrechter o. a. dat men door het *1 wordt van het Nederl. Mg niet van eene be- doch dat de woonplaats na vestigt de kerkelijke gemeente i men behoort (dus ook zonder ingediMd) %n dat wakende het algemeen zijne nieuwe bekende. Hij riep zich vergelijkingen tusschen baar en dit meisje. Clara over zich, geheel anders dan de zachte vriendeljjke jonge dame, die nn naast hem zat. Onder het gesprek begon Alf een zoet gevoel te ondervinden zooals hij nooit te voren had gekend. Hij verloor echter zijn tact en zelfbeheerscbing niet. Hierdoor ontstond eene sterke gehechtheid tusschen Hij liet in zijn spreken en handelen al die kleine de beide meisjes en dit verklaart hare tegenwoor- eigenaardigheden vloeien, die geschikt zijn om een digheid bij de bruiloft. jong meisje belang in te boezemen en sympathie bij Na eeh poosje gedanst te hebben, ging zij met i haar te wekken. Hij kwam terug op zijn „leven in Alf op een rotsblok zitten, op een kleine afstand van Amerika". Hij gaf haar beschrijvingen. Hij sprak over zijne schooldagen; hij zinspeelde op den langen tijd, dien hij verwachtte in Europa te bijven. Daarna wendde hij het over eene andere boeg, vroeg haar aangaande haar zelve, of zij nog op school was, waarin zij voor het tegenwoordige het meest belang stelde en zooal meer. Het bleek dat Charlotte nog een kind was, toen zjj hare moeder verloor. Zij was groot gebracht als de lieveling en de gezellin van haren vader. Hij had altijd veel zorg voor „zjjn meisje" gedragen. Met Alf was ’t hetzelfde geval. Dit was iets, dat zij met elkander gemeen hadden. Deze twee, zoo onverwacht bq elkander gebracht, werden hoe langer hoe ver trouwelijker, terwijl het gezelschap al vroolijker en luidruchtiger werd. i De tijd ging ongemerkt voorbij, of indien er al op Rotterdam, Dordrecht, Delft «SGorinchem; tot leden plaatsvervangers, de schoolopriener in het district Dor drecht en in de arrondissementen Schiedam, Vlaar- dingen, Woerden en Sommelsdijk. De kantonrechter te Leiden heeft Zaterdag uit spraak gedaan over de vraag, of een lid der Ned. herv. kerk volgens plaatseljjk gebruik de kerkelijke belasting moet betalen, hetzij bij ingediende of niet ingediende attestatie. Het geval deed zich voor te Zoeterwoude, waar eene weduwe, die hare attestatie niet had ingediend, weigerde de belasting te be talen. imotiveerd vonnis uitspraak doende, doen van belijdenis wel lid herv. kerkgenootschap, maar paalde kerkelijke gemeente; i waar men zich daarna aandnidt tot welke dat de attestatie ia -- art. 23 van het gemeentelijk reglement van Zoeter woude en art. 12 van het algemeen reglement alle meerderjarige lidmaten die eigen middelen van be staan hebben, verplicht zijn bij te dragen in de lasten, welke er voor die kerkelijke gemeente door de kerkvoogdij geheven worden; zoodat de gedaagde terecht onder de aangeslagenen is begrepen gewor den, en sla» veroordeeld werd tot betaling van het verschuldigde bedrag ad 66 met de rente, sedert de dagvaarding daarop verschenen, en in de kosten van het gdding. Het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen te 's Hage was Zaterdagavond behoorlijk in orde ge bracht voor het bal masqué, anders gezegd: „grande fête de nuit." Het schitterend gaslicht bestraalde groen en bloemen en werd weerkaatst in een aantal spiegels: het tooneel, waar een buffet was opgericht,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1