nis IRST, AÏÏD sl, in den Haattrecht, BINNENLAND. N? 3859. Nieuws- en oping. •E te Berg- ISDAG den ten 11 upr, •j. de Wed. recht in het 1889. VrUisg 8 Maft. Advertentieblad,voor Gouda en Omstreken. ICHT TICK FEVILLETOX. UIT VERRE GEWESTEN. I n t, EXT iren. itiën. IKANT, LEVEREN NTEND De Intending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. JÜR met éeu persoon gezet slaagde er in hem t iot het vak •t VBB- Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, *t welk des Maandags verschijnt. 1RIJEN bg aanstaande, grondlasten Hectare. jen bjj den v gebouwde ite knechts JE ook bg n staat alle >rtet moge- goudsche courant. ,r te OSMAN, 'iendeweg. LSTWN, iwatraat. ssiAU Zn. F. Brinkïl 'tasLOOT. DKADB. MAN. gaarkeuken 1UWEN. EFLAND. J..H. VAN Moobik. ’OST. Abhoofbn. ZIJL. SOVTHOOUN. Hattum. IE WlLDB. oorwaardep plaatst,aan- oCfd-DepoF te Utrecht. IAN St Zoon- (Naar het Engelech.) XXIX. ADVERTENTIEN worden geplaatst ▼an 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. I in de eten spoorweg fraais welke Veler aandacht sti dat reeds herhaalde Aotographieén gestolen De uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maande» is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. onbetaalde schulden, twistzieke compagnons, oneerlijke vennooten en zwt dieper wateren. misdaad. Het was de Pulsifer zeer goed. «Vrees niet," zedeljjke lessen in. Gij behoort die’te leeren kennen omdat zij waar zijn. Gjj moet aan u zelf, arbeiden totdat gij het onbeproefde uit u verdreven hebt! Dan zijt gij veilig!" Om op Clara Digby terug te komen. Het duurde niet lang of de jonge dame kreeg een aantal be wonderaars. Zooals wjj reeds hebben aangemerkt, Waren zjj over ’t algemeen van een hoogst beschaafde klasse. Haar vermogen, hoewel grootelijks_ vermin derd door de tijdsomstandigheden, die nu eén geheel volk met ondergang dreigden, was nog aanzienlijk genoeg" om de aandacht te trekken van mannen, die huwen om zich staande te houden; dus had Clara ook met deze soort te'doen. j^t gerucht liep dat gedurende de weinige we- ken, die zij te Washington had doorgebracht, een voornaam lid van bet kabinet, een weduwnaar met een tiental volwassen kinderen, zoozeer door juffrouw Digby bekoord was, dat hij al zijflo waardigheden aan hare voeten legde en haar smeekte die aan te nethen met zijn hart en vermogen op den koop toe. Het „vermogen" werd er zeker maar bijgehaald om den volzin, aan te vulleu, want de groote man bezat niet", veel; doch ik deel de geschiedenis naar waar heid mede. Twee of drie Senatoren zochten ook bijzonder het gezelschap van juffrouw Digby en zjj kwamen zeer opgewekt uit Washington terug, zeker met geen gering gevoel van hun eigen gewicht. Ik wil niet zeggen dat zjj er juist door bedorven werd, maar het deed haar toch voorzeker niet veel goed. XXX. altaar, waarvan zjjneerw. reeds op 7 October 1888. hjj gelegenheid van het zilveren feest zijns pastoors- •chaps en het koperen zijner benoeming tot deken van Gouda, een allerkeurigste teekening was aange boden. In dat nieuwe altaar nu zal een hsrinnariag aan 7 October leven, die niet voorbijgaat; *t was toen de wonsch van den zeereerw. feesteling, dat een gedenkteeken zou worden opgericht ter eere van den God, in Wiens dienst hjj zooveel jaren reeds had mogen arbeiden. Op buitengewone wjjze is thans die wensch in vervulling gegaaner is een altaar gekomen aan den .Kleiweg", zoo grootsch, too edel en zoo prachtig, dat het zijn aanspraken op bewon dering van ieder, maar vooral van kunstenaars in het vak doet gelden. Een groot kunstwerk kan men herhaaldelijk zien en steeds in voller mate ervan genieten. Zoo is ook bet nieuwe altaar in de parochie van O. L. Vrouw Hemelvaart een waar meesterstuk dar kunst, dat op haar verhevene uitdrukking bet schoonheid zoekend oog met welgevallen laat rusten. Den heer Pierre Peetere, uit Antwerpen, wiens naam reeds zoo gunstig bekend ia in de kunste naarswereld door zjjn kunstgewrochten in verscheiden kerken van ons Vaderland, zooals te Schiedam, te Amsterdam en in een aantal andere plaatsen, komt de eer toe als ontwerper en uitvoerder van dit hoogst artistieke altaar. Meenden wij ’s mans groote be scheidenheid geen geweld aan te doen, dan ware het hier de plaats om te getuigen 'dat hjj vooral door dit kunstwerk zjjn naam als heeft vereeuwigd. De tombe is geheel van wit marmer, rustend op ses groen marmeren kolommen, waartusechen de vier groote Profeten in rustende en schrijvende houding. Tot in de kleinste bijzonderheid getuigen deze beelden van ongemeen sierlijke bearbeiding. In het midden der tombe prijkt het teeken der Ver- lossing, uit wit marmer gehouwen en door bloemen van hetzelfde gesteente omgeven. De retable is ge beiteld uit de boste en eerste soort Branvillier-steen, GOUDA, 7 Maart 188». De onlangs alhier overleden heer C. M. Borsteogh heeft aan het Wees- en Aelmoesenienhuis alhier een legaat gemaakt, groot 9000, dat aan vrucht gebruik is onderworpen. Na overlijden van de vrucht- gebruikster moeten de renten dier som komen ten bate van de weeskinderen door middel van op hun naam gestelde spaarbank-boekjes, terwijl jaarlijks 25 moet wórden besteed om de'kinderen in het Weeshuis te onthalen, en wel op 14 Maart, zijnde den geboortedag van genoemden heer Borstoegh. Uit het Loo meldt men van heden De nacht was vrjj rustig, gedurenden den ochtend was Z. M. zeer kalm, net gebruik van vloeibaar voedsel blijft gering. De toestand onderging in de laatste twee dagen geen verandering. Omtrent- den toestand van Z, M. den Koning kan het hogde/Marl uit goede,^ron het volgende mededeelen^ Hoe onrustbarend de tijdingen ook mogen zijn van sommige berichtgevers, valt over de ziekte van Z. M. niet andere te melden, dan dat zij in hoofd zaak stationair is gebleven. De deskundigen zjjn van oordeel, dat in de eerste drie maanden geen noodlottige afloop te duchten is, tenzij nieuwe com- plicatien zich mochten voordoen. In de onmiddelljjke omgeving des Konings is in de laatste weken dan ook geen oogenblik sprake geweest van dadelijk gevaar. De Koning is ook volstrekt niet buiten bewust zijn en dank zijn krachtig gestel, nog niet zoo zwak als het lang ziekteverloop zou kunnen doen vermoe den. Hoewel de hoop op een zelfs maar lijdelijke beterschap vervlogen schijnt, zjjn voorboden van een t noodlottigen afloop niet aanwezig. ■Ik heb u van Clara’s uitwendige wereld verhaald, waarvan niets haar hart trof. Het zou misschien beter geweest zijn als het dat gedaan had. Want hare verbeelding had fiéFynet een gordel omsloten, die een even veilig verdedigingsmiddel bleek te zjjn alsof zelfzucht of ijdelheid het met een ijskorst had omgeven, met dit onderscheid, dat haar hart er niet door bedorven word, zooals onder don laatstgenoemden invloed het geval zou geweest zijn. Het was eenvoudig buiten het bereik van de ge wone middelen van aanval. Onder dien gordel groeide on bloeide een teeder gevoel. Hoe dat te bereiken was de vraag, die Pulsifer zich aelven dikwijls deed pis hjj aan Tom dacht. Gelijk ik te kenneii heb gegeven, had Clara zich reeds haar ideaal van een man gevormd. Volgons dat ideaal, moest het er een zijn, die de mate van tiaar geluk vulile, en hoofd, hart en geest voldeed. Hoe edel van denkwijzeHoe rijk aan kun digheden! Hoe welgevormd van gestalte, hop be- wonderenswaardig in zjjne manieren en bewegingen! rendelarjjen, maar hier waren nog ömkooping, kuiperjjen, ondeugd, Ja laatste overgang, dat wist zeer goed. «Vrees niet," zeide hij, «in dwaling de waarheid te zoeken. Hier liggen groote zijn. Gij moet aan u zelf, arbeiden 44) De uitwerking van zijn omgang met Tom was verwonderlijk. Pulsifer kwam zoo ver, dat hij belang begon te stollen in de geringste kleinigheid van Tom’s dagelijksche ondervinding en bracht Tom te gelijkertijd op de hoogte van zijn eigen gebied en deelde er de zorg van met hem. In het begin van het ’derde jaar werd hij naar de bijzondere kamer van den zaakwaarnemer ver- plaatst een zeer buitengewone nieuwigheid, zoo dacht hot geheele personeel, want die kamer werd voor heilig en onschendbaar gehouden. Dat was een verstandige stap, in aanmerking genomen met wien Pulsifer te doen had. Hij achtte het noodig zichzelf wat te verlichten en hij besloot zijne werkzaamheden van vertrouwe- lijken aard met zijnen jongen vriend te deelen. Welk een ruim veld werd hem nu geopend 1 Welke vergezichten, welke afgrondenIk hoop, dacht Tom, dat er nu niet meer komen zal Ik zou walgen van nog meer diepzinnigheden. Vroeger waren de zaken ingewikkeld genoeg; verbroken contracten, -H. Heden (Donderdag) vertrekt dan ook dr. Vinck- huijzen weder voor eenige dagen naar Den Haag. Men kan er zeker van zjjn, dat de natie niet onkundig zal worden gelateh, ingeval een verergering van den toestand mocht intreden die een naderend einde voorspelt. F. v. d. Bagent van politie te ’s Bosch, heeft gisteren morgen zijne vrouw doodgestoken. Wangedrag der vrouw, die zich meermalen aan drank te buiten ging, meet den overigens zeer oppaseenden man tot deze verschrikkelijke daad hebben gebracht. De dader heeft zich zelf in arrest begeven. Door de justitie is reeds een ondersoek ingesteld. Gelijk men weet, zijn sinds eenigen tjjd waggons van den Hollandschen spoorweg photographieen opgehangen, trekken. Minder bekend is malen sommige van deze werden, zonder dat me» da Dinsdag echter te dit gshil teure, bij het sluiten van de wagens van een aan gekomen. trein eene photographic vermiste; tegelijk herinnerde ,hij zich dat in dit compartiment slechts >ten had. Hij snelde dezen na en t nog in het bezit van het gestqlene te achterhalen. Het geval is nu bij de politie'aangegevende dader is een jongmensoh van beschaafde opvoeding. tt.- «- Aan de Tgd schrijft men uit Gouda: Zondag 11. bracht de zeereerw. heer deken P. C. Th. Malingre zjjn parochianen dankbare hulde voor hun medewerking aan het kostelijk gedenkteeken, dat innige dankbaarheid aan God en kinderlijke liefde voor den feestvierenden herder hadden opgericht. Voor de eerste maal toch droeg zjjnzeereerw. Zondag de plechtige Hoogmfs op aan het nieuwe

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1