ELKTEN rij. 1889. )1)E INING, H van 5, a BINNENLAND. Nieuws- en tiling «schikbare men zich eines in de i de Bees- rjÉVILLETOX. m VERRE BEWESTEN. er Co. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Zaterdag 9 Maart. De insending van advertentiAn kan geschieden tot étó uur dee namiddags van den dag der uitgave. I Dz voor en* Rot- bij den rOUDA Aak ut Uier. t, ID. KMAN Sc Zoon. D» uitgave dezer Courant geschiedt degelijke net uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per poet 1.70. Afzonderlijke Nonuaera VIJF CENTEN. Bovendien worden alle Advertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. eene (Naar het Eageltch.) XXX. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels k 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. nnpstraat 340. T), E8CH. GEVRAAGD ER. Aanbie- Bureau dezer Maart, 5, 1 April ea Mei 1889. j en dade- irkt wordt boden is het de KRAAN zijn. n closéts of iezen, is de overtreding een Oostersch karakter, er was niets geestelijk schoons in; en toen John Delaine, twee jaar later, haar ontmoette, was hij dol verliefd op haar, zooals hij aan een intiem vriend bekendestapelgek zooals zijne kinderen beweerden. Dit moest echter van haar gezegd wordentoen Celia Augusta zestien jaar oud was, had zij het voorkomen, de houding en de manieren van een meisje van twee of drie en twintig. Naar don geest was zij even vropg ontwikkeld als naar het lichaam. Kortom, zij was* noch kinderachtig, noch meisjesachtig meer. Zij was eene jonge vrouw. Delaine deed sedert eenige jaren goeno zaken meer, en wijdde zgn tijd aan het beheer van een nitgestrekt landgoed, dat in weinige jaren aanmerkelijk in waprde .was gestegen. Celia’s moeder was in staat hare dochter een fatsoenlijke bruidschat te geven, wel is waar, niet geëvenredigd* aan het aanzienlijk vermogen van Delaine, maar toch v -ruim genoeg voor iemand in hare omstandigheden. Om de praatjes van zijne bekenden en de ver- dadelgk 'na zijn huwelijk met zijn jonge vrouwtje naar Europa. De moedor deed haar kosthuis aan kant en ging ergens bij familie inwonen. Zij leefde van een klein jaargeld. Het duurde niet lang of men boorde aan deze zijde «in den Oceaan over Mevrouw Delaine spreken. Mijn berichten stemmen vrij wel overeen met de deren, officieele: de toestand van Z. M. iszeer bedenkelijk. Niet, dat de dood dadelijk wordt verwacht, maar vooral de hersenaandoeuing verbetert er niet op. Daardoor is Z. M. geheel buiten toedoen van zgn eigen wil, voortdurend hoogst geprikkeld. De minste aanleiding brengt hem in groote opwinding. Zoo vernam ik dat Z. M. dezer dagen geheel van stuur i,- staatsstukken voor hem ter afdoening gereed lagen. De geiieeebeeren, hopen door middel der kunst dien toestand van prikkelbaarheid meester te worden, liet ongelukkigste is echter zoo verhaalt men mg dat Z. M. steeds een grooten afkeer toont van geneesmiddelen, zoedat men dikwerf moeite heeft hem iets in te krggeïi. Dat het enkel de pjjn ie, welke Z. M. zoo onrustig en weerstreevend stemt, hewjjet voldoende de om standigheid, dat hg, zoodra de amart geweken is de meest geduldige Igdor is, dien men zich denken kan. Zgn goede engel, onze beminde Konin dan dikwerf in roerende bewoordingen Koning dank gezegd voor de trouwe zorg, wel% zij aan hem besteedt. H. M. geeft jegens'den Koning van een toewijding blgk, welke dikwerf in een bur- gergezin wordt gemist. Naar wg vernemen gaan te Rotterdam stemmen op om den minuter van justitie te verzoeken, voor het nieuwe gerechtshof dat aldaar komen moet, de gebouwen te gebruiken van de Nederlandsche Stoom bootmaatschappij, die ten verkoop zgn aangeslagen, daar deze daartoe, als in het centrum der stad en in de nabyheid van de cargadoorskantoren gelegen, uitstekend geschikt zouden zgn. (Hattd.) Te Londen zal in Juli eene internationale bijeen komst géhqudon worden waar ook afgevaardigden uit Nederland zgn uitgenoodigd, om door bespreking het werk der Zondagschool in alle landen te beror- GOUDSCHE COURANT. kan slechts toezien en afvrachten wat er van eene meisjesgril zal komen. Intusschen genoot Castleton haar volle vertrouwen, uitgezonderd wat dat bin nenste heiligdom^ betrof. Zoo iemand „Clara volkomen kende, was hij het; maar zoolang dAt binnenste heilig dom voor hem een gesloten geheim bleef, mag ik wel zeggen dat hij haar volstrekt niet kende. XXXI. GOUDA, 8 Maart 188». Uit het Loo meldt men ran heden :j Do dag van gisteren is kalm afgefoopen, de nacht was rustig. Z. M. was hedenochtend zeer kalm, de voedselopneming blgft slecht. Het Bulletin dat heden aan hot Paleis in den Haag ligl, luidt aldus: De toestand des Konings blgft over hot geheel onveranderd. De laatste dagen waren rustiger. De Provinciale Staten van Zuid-Holland verga derden beden. De Voorzitter sprak een bartelgk woord van hulde aan de nagedachtenis van het dezer dagen overleden medelid Mr. C. W. Hubrecht. Er werd besloten boden het afdeelingsonderzoek van bet ontwerp tot wgzigiug van de Provinciale Kies tabel to doen houden en Dinsdag 19 Maart open bare beraadslaging daarover. -- Gisteren middag wilde een paar jongens probeeron of het gs nog sterk was op den singel bij de Houtmansgracbt met het gevolg dat zg er beiden doorzakten. Gelukkig gdlukte het hun er spoedig weder mit te komen. De stoomtram van bier op Bodegraven is gisteren nabg Oud-Reeuwgk, doordien de tolboom tusschen de locomotief en de personenwagen kwam, be schadigd. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. De Raad der gemoento Zevenhuizen heeft het verleggen van een gedeelte der dorpsstraat gegund aan den laagsten insebrgver C. Alblas te Waddinx- Veen voor 1710. De residentie briefschrijver van het «Z. D.» scbrgft dd. 5 Maart jl. De Tweede Kamer heeft in de heden gehouden zitting behandeld de wetsontwerpen tot wijziging der voWet op de accijnsen van bieren, azgnen en tot ver- geraakte, toon hg zagdat zulk een groot aantal I hooging van het invoerrecht op azgn. Beide ontwer- wB.. -i- wenjen aangenomen. Het laatstgenoemde na Verwerping met 45 tegen 83 stemmen van een als anti-protectionistisch’toegelicht amendement der hh. Zaaijer en Moes om het recht van ƒ3.50 bp 3. brengen. De Minister verklaarde ongeneigd te zgn tot verlaging vpn het invoerrecht op bieren, waarin hij veeleer een luxe-artikel dan een middel tot volks voeding zag. De heer Schejlel kondigde een voorstel aan tot ver mindering of afschaffing van sommige accijnsen, zoo althans de Minister dat niet zelf spdedig indiende, wordt Tot toelating van het nieuwe lid, den heer Mut- den stern werd heden besloten. Op-voorste! ran den heer van Alphen werd besloten eerst 19 Maart e. k. te verga deren tot behandeling van de aangekondigde interpella tie van den beer Segffardt en van het wetsontwerp op den fabrieksarbeid. Dit uitstel is gegrond op^J? werkzaamheden der Prov. State^ en de ziekte van Z. M. den Koning, waardoor geen gewichti^en zaken aanhangig kunnen worden gemaakt. Het wetsontwerp tot verplaatsing van de meisjes-gevangenis van Amersfoort naar Moutfoort is heden aangenogjen. Te Berlgn is Dinsdag in den Koninklijken schouw- burg Hendrik Ibsen’s tooneelstukDe Vrouw der Zee voor het eerst opgevoerd, dat om de bekende redenen een événement moest genoemd worden. Had het stuk succes? De Nieuwe Soit. Ct. en het Nieuw» van den Dag bevatten daarover geheel tegenstrijdige berichten, die ons derhalve nog in het onzekere laten. 45) Clara gaf geou antwoord. De jonge dame had juist wat zg verlangde. Het zou du Bany verbaasd hebben als zij geweten had hoe schiefcjk hg in goede hoedanigheden aanwon. Welk een hold 1 Student, phüosoof, reiziger, beschaafd man van de wereld, verstandig, welgemaakt, elegant, edel, oprecht, grootmoedig. Bravo, Clara Digby. Geen wondéf dat gij tevreden zijt. Ja, gij zijt zeer gelukkig in <je keuzo van uw ideaal. Maar gü zijt toch niet verliefd op Alf du Barry. ,U™ kieschheid, uwe trotschheid zou dadelijk tegen zulk een denkbeeld jn opstand komen. Neen, gij bemint hem niet, maar gij koestert een gevoel, dat gij wellicht nimmer zult kunnen ver drijven eu dat eene waardiger genegenheid beletten zal wortel te schieten. Is er niemand* om u dit aan het verstand te brengep? Ik vrees neen, omdat niemand weet hoe wassen, en men zg vuwueu j»»r was, min nare ge- zg™ het werkelijk met u gesteld is. Indien iemand het 1 stalte al do vrouwelijke rondheid en bevalligheid De schittering van de pracht harer salons te Pargs vermoeden kan is het Pulsifer. Maar Clara schenk; van vormen. Physiek gesproken, mocht baar voor- straalde af tot in de beau monde van New-York. hem haar vertrouwen niet, en de zaakwaamemer komen onberispelijkheeten. Evenwel was het van -| Voor alle» wat zij vroeger in hare opvoeding Was te Er zal tevens een bazar gehouden worden, om de onkosten te bestrgden en om het fonds der Engelsche Vereeniging te sterken, die de Zondags scholen op het vasteland van Europa steunt Mevrouw Celia Augusta Delaine was in den tijd toen ik haar aan den lezer, op het bureau van Horace Pulsifer, voorstelde, juist een en dertig jaar oud. Op zestienjarigen leeftijd was zij met een rijk weduwnaar van vgftig jaar .gehuwd. Er werd vrij wat -over dat huwelijk gesproken en de twee kin deren van Delaine, een zoon en eeg dochter, die reeds gehuwd waren en hun eigen gezin hadden, waren bij deze gelegenheid woedend'? Niemand kon van Delaine zeggen dat de puntjes er af waren.Hij was nog geen oud man; integendeel, hij zag er voort wijten zijner kinderen te ontwijken, ging Delaine zgn leeftijd jong uit en als hij zger wèl was, kon hij gevoegelijk voor een man van veertig jaar door gaan. Van den anderen kant, was Celia Augusta een dier meisjes, die vroeg tot hare volle ontwikkeling komen. Op twaalfjarigen leeftgd was zg bijna vol wassen, on toen zij veertien jaar was, had hare ge- Physiek gesproken,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1