i t J f 'I p ■i ■iL ft il i Z' lis. w HF I 1 1W- ivs- en IIP h* I I; i N? 3861. 4 !\.W°hA> 9 M“rt- H i I'pnddr.nft hndtstricele ondernemirajten tyonzestpl, wriftaad/vljir elan deel hare bloeOen welvaart te danken u, neemt die der hh. G. B.J van flioor Zdhen een eerste plaatsl in. Heden herdenkt zij haar 50-jalfig bestaan. Dit is in de eerste plaats natuurlijk een feest voor de firma en het talrijk personeel bij haar werkzaam, maar tevens ook voor de gemeente; het algemeen belang hangt uit den aard der zaak nauw samen met den bloei der industrie en het is daarom dat wij van dit gouden feest in onze kolommen mel ding maken en daarbij de hoop uiten dat de zaak der hh. G. B. van Goor Zonen steeds in bloei moge toenemen en als tot dusver krachtig medewerken aan de welvaart onzer stad. 5 1 aan onder- 't n van ver en naar de Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Maandag 11 Hurt. 04°. FEUILLETON I UIT VERRE GEWESTEN. TVil NT. U if Ji <- 5" t enz. f 1 1 Burg- tor het ge- ParT Afzonden •verij ierij. i p. 'u 1 Bj lending rMnphoo^ il 1 A 1 fipvertentfên kan geschieden, tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. •li I F- I- -i i 3. fABBlf, atiën !U. MENT. len tot 4 ion tore in 1.25, franco i i if - i st als nieuw geljjk be- ,N Zoon. •fc ■k eken bjj de 3 en 73a, De prgs Ier Belgen, ikade 19’ (Naar het Engelech.) XXXI. Vh| iM ,ïl De uitgki met «16 en, verven takken en Garnitu- auren zijn HP ‘>van Qoor Zahen ft. KaiWA die pas byeen isgekomen, heêft reed» besrowt vacantie te nemen. Dit.geschiedde U - 1 ffoads erdam. 'DA, 9 Maart, ^8SS »- 1-I—S. ie dezer Courant geschiedt dageljjks zondering vanJZon- en Feestdagen. T 1 i berd drie maagden i il 'H.70- ’J A gke Nommera VIJF CENTEN, fit -1 9 In den toestand van Z. M. den Koning is, naar men om uit ’s Hage seint, sedert gisteren geen ver andering gekomen. De Afdeelingen dor Prov. Staten in Zuid-Holhnd hebben gekozen tot rapporteurs over het ontwerp Provinciale Kiestabel de hh. De Laat de Kanter, Van Dam, De Bie, Begram, Buijs (tevens algemeen rapporteur) en De Vries. In de vergadering van hoofdingelanden en hoofd- ingelandplaatsvervangers van de Krimpenorwaard, op Vrijdag 29 Maart te Stolwykersluis te houden, zal de voordracht worden opgemaakt voor de betrekking van hoogheemraad, tan gevolge der periodieke af treding van den heer W. Boer te Haastrecht. Naar men uit goede bron verneemt, wordt de OUDSCHE COURANT. Staten-Generaal. Twzsor Kameu. Zitting van 8Maart. Dé r -- weder nt op voorstel van den heer Vin Alpien en werd gemotiveerd door de wenschelijkheid, dat do leden 1 der Kamer, die in de Prov, Staten zittM, ,de rei; tabel wordt besprokön. Öp 19 dezer houdt do tamar warinï oilfinr® gisteren een paar minder Het voorste! cttai wijziging -T,— --j --d »»n accijns by uitader bier en azyn werd algemeen goedgekeurd, was billijker te werk te gaan rergémakkelijken. Dat tot wfci- recht op azijn vond tegenkanting, jwingelandes) waartegen gij u niet durft verzetten. Terwijl gij dus ontegegzeggelijk n eene positie verworven hebt, d(e niets dan de grimmige dood u ontnamen kan, bonijddot* gij deze koninginnen van derf nag, efi zoudt gij gaarne hare plaattf vervangen hebben, maar dat kondt gij niet. v, Zoo stonden de zaken, toen- ipevrouw Delainè hot «S jeugdige kouingiuaen der mode zitui verrijzen en verdwijnen; maar zij waren koninginnen zoo lang 1 als het duurde, en gij waart tevreden rfiet haar te Êuldigen. Tevreden? Neen, maar gij waart genood- arvra.v AJfnl 1«fdriwKzsirl in hoi liuH lwi_ ADVEBTENTIEN worden geplfiatet van 15 regsls a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROO.TE LETTERS I 1 worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratia** opgenoinen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. ■ÜBJ--X.j. zaak van den moord en fiiefjsl, te Berkenwoude gepleegd, voor de rechtbank Botterdam den 28 dezer behandeld. Van wege den officier van Justitie zijn 84 getuigen in die za^k g^agvaard. De lieer W. E. Willink Ketjen heeft zich thans tot de Tweede Kamer gewend met een adres, waarin hy, zeggende, dat alle pogingen, door hem aange wend, om herstel van onrecht te verkrijgen, mistukt zijn, .een beroep doet op het oergevoel en de waar digheid van de Vertegenwoordiging, haar eerbiedig verzoekt hem in staat van beschuldiging te stellen of te doen stellen, wegens beleedigiag, der regeeriug en uwe vertegenwoordiging aangedaan, door openbare beschuldigingen van roof, beloftebreuk, wetschennis, logen en meineed.» De groóte meerderheid (26 .va» de 38 leden) der Staten ran Utrecht heeft de conclusie van de meerderheid der rapporteurs - om zich met de And|bb, MidMens district uit Amerongen, Leerran, RhenSe en Veenen- jvan Ede bijWjjk- Ook willen de Sjtatéu voordo stad' Utrecht epne bepaalde ensomsebrijving. De conclusie der minderheid, strekkende om de bestaande indeeling te behouden, met verhoöging van het aantal leden, js daardoor niet in stemming gekomen. Verworpen werd o. a. een amendement van den heer Reiger, om te verzoeken gehoord te worden over den overgang van de leden van de oude naar de nieuwe districten. Ds. P. Hering yod. te 's Hage heeft röor het be roep naar de Rem. Gemeente te Amsterdam bedankt. •lil' H. 1 rapporteurs /MMigcnonieu, strekkende dement voot, dat aébler werd verworpen mety de VOOrirtBrtelde Pww kïeetabei te ver— stMnmAn Haf renhim*.. fAo-An Hia. Haf linUpv-niHA ms <le vorming r»n een aftxmdm^k 'l (iisinci uit Amerongen, jxjurvmu, j daal, welke plaatsen de regeeriug bij-Duurstede voegt. verdeeling vaij de grenaomsebryving. aantrekkelykheidte en verwonderiijke wisselingen en j in liet leven «er vrouwen, uw u«<»i Oirvrvu vaas SUgV til uu ,"Upw>i<s. ~*L'* '‘rt’"" in den gezelsc’.apazaal den toon te geven. bijstand aim allerlei, liefdadige ihstellingen; ja, dat I Omwentelingen in de bean faonde worden veel doet gij en hoewel ik niet gelo'of dat gij veelvan onmeêdoogender volbracht, 4»n die op politiek ge-' toestand der armen weet, geeft gij toeh altijd i bied. Zie dat prachtigb gebonk, dien dienstboden- l geld -*21 Dat zwierige leven begon 'zyne bekoorlijkheid stoet in liverei, dat vierspan, die eigen Jóge in de belzi voor haar te verliezen; het was van jaar tot jaar Opera. Gisteren zaagt gij dit alles. Hèdon is hefc die i koekoek-éép-zang en dat verveelde haar. Partijen, verdwenen. Neen, ik vergis mij. Het zijn.slechts de receptiën, tourtjes in het Boia de Boulognehet hof, eigenaars, die men mist. H$t huis ^Éaat er nog, wedrennen en salonpraatjes hadden geend aantrek- maar men ziet er dezelfde^bewoners niet^meer. De kelijkheid meer voor haar. lakeien zijn aan den nieuwwCTWfeestejr verhuurd. Dè Zelfs de gestadige hulde, die zij zich zag bewij- rijtuigen zyn nieuw opsftwclrilderd eri gelijkt,A en zen, was eentonig. Zij walgde van de badplaatsen, i hebben een spiksplinternieuw wapen gekregen; het Spa, Dieppe, Biaritz, Baden, Homburg hadden niets vierspan is met de rijtuigen overgegaan en de opera- aangenaams meer voor haar. Elke bergpas in de loge met de paarden. Alpen was voor haar een bekende weg. Rome kende I Zulk een leven heeft iets boeiencis, want ey komt -- - - zij op haar duimpje, evenals Florence. De Nyl was geen einde aan opwekkende tooneelen, flie ïiooit lang fcaakt het te doen. Met bitterheid in het hart, be- vervelend. Zij had nu niet meer de prikkel, door I genoog duren om vervélend te worden. wpog gij u in haar gevolg, wrint de moc|p is eene tegenstand en kwaadspreken gewekt. Beiden had iij overwonnen en do kens van haar echtgenoot had zij gerechtvaardigd. Had zij dat werkelijk? Drie jaren brengen eeno geheele omwenteling in de gezelschapswereld te weeg. De ouderen van jaren staan goedschiks hunne plaats niet af. Anderen verliezen hun ‘geld, sterven, verlaten het land, óf lakeien zijn FiitiiirrAn i- vr hebben een vierspan is met de rijtuigen overgegaan jjü mot uo j/omuv». Zulk aen leven heeft iets boeiends, want ej komt geen einde aan i I genoeg duren om verve, Evenwel verzoek ik mijn goede vriendin, mevrouw zoowel als mijne zeer beschaafde vriendin, mevrouw geen enkel vgenblik te meeiten dat ik hiermede te kennen wil geven hoe ik het mogelyk zou achten dat zij tot die .categorie» behoorden. Ik ken 'immers u en uwe fafiiilid. Woonde «w vader eiiet reeds vóór u in deze stad? Ik zal zijn beroep nu masr niet noemen. Ik-ben immers vrij heer Vón Alpfien en wepschelykbeid, dot fut gaderingen dio? colleges bijwonen, waarin s kamér weder zitting. A^n de orde waren b^langryke ontworpen, te brengen in de .afschrijving van 1 daar de bedoeling en dórt nitvoer te vergemakkelijken. Dat tot wyii- giisg van ,het iavoerreclt op azijn vond tegenkanting, i omdat de liberalen daarin eene protectioniatteche I strekking zigen. De beer Zaaier ^êlde een amen- f- stemmen der rechter- tegen die. der linkerajde, alsof .het een politiek voorstel betrof. Bijde b«- raadslaging rönd de hour Schepel gelegenheid om te kennen te geren, dat hy., voornemens is een voorstel te doen om de accijnzen op eerste levens behoeften af te schaffen, indien de minister van financiën zelf niet daartoe overgaat. Daar de rogee- ring daarop niet antwoordde, «al de heer Schepel zich wel aan *t werk ^ptten. Ten slotte verklaar den zich 14 v,an do 79 stemmen tegen ilit wetje. De overbrenging der byzondere gevangenis voor meis jes van Amersfoort naar Montfoort, waar zij zal vereenigd worden met het bestaande opvoedingsgesticht, lokte weinig debat uit. De vroegere oppositie tegen deze maatregel schijnt tlihhs te zijn opgegeven om finan cieels redenen. Slechts 2 leden verklaarden zich er tegen. Verlof werd verleend tot twee interpellaties, lo aan den heer Van Kerkwijk over het oonsulaat- Verdwijnen op eene raadselachtige wijze. Hierin ligt komen overtuigd dat de zake» van uwe respectieve juist de aantrekkeljjkheidZvan bet leven in do wereld echtgenooten van dien aard zyn, dat er niet de te Naw-York. Nergens elders zien wij zulke ge- minste risico by is. Uwe collectie schilderijen wordt stadige en verwonderlijke wisselingen en dobberingén met elk jaar grooter. Gij' hebt nog altijd dezelfde in het leven der vrouwen, die er naar streven om loge in deopera. Gij verleent voortdurend uw uuu o.,™ i- o---- bijstand aan allerlei, liefdadige ihstellingen; ja, dat Ömwentelïngen~in 'd7 beau monde worden veel doet gij en hoewel ik niet gelo'of dat &j veeLvan J1--b J-- ‘“-ttsd der armen weet, geeft gij toch altijd l om hen te helpen. Vé.rgun mij dus de ondub belzinnige verklaring 'af te leggen dat ik u en velen lie u gelijken, geheel van deze categorie uitzonder. Maar, terwijl niemand u uwe positie en uwe 'ge schiktheid ort die te handhaven betwist, zijt gij toch niet de toongeefsters. Dat weet gij zeer goed, gij waart het pooit, ene gij verwacht ook niet het. ooit, te worde1'., ’t Is waar gij hebt verscheidene

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1