Life IT •H II il D. cert. u P pb- y* BINNENBAN h H Hh Dinsdag 12 Maart. N? 3862. 1889. euws- én, .Advertentieblad voor Gouda en Onistrt *5. FEUILLETON. LOS. voor Gouda en Omstreken» ERSTE UIT VERRE GEWESTEN. laan” 11. J Nieuws- ép. /4.~. ■iji I’ L u H' i I fl Hl Senten. lïi r r :li - j(| De inzending van advertentien kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave. I D:* I n'et neggen, GOUDSCHE COURANT zjjn te 1 t Inmiddels had mevrouw Delaine rustig, en als met o LLN&ZooN. Bovendien worden alle Advertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschgnt. OUDA. k 1.40 r. VAN m »n. terk van zuiverheid. (Naar het Hngelech.) XXXI. ni»^in der uitgave dezer i h i .ƒ0.60. r - 4.—. - 4.-. d - 2.-, issel, thuis. boekwerken, ledkoop af- ledig en >E prjjzen ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. d>. Het 50 jarig feest bij de firma G. B. van Goor Zonen alhier waarvan wij in ons vorig nr. mel ding maakten is op luisterrijke wijze gevierd. Het personeel had een gepaste versiering aangebracbt en toen het hoofd der firma, de heer J. M. Noot hoven van Goor, met zijne familie binnentrad werd hem eon bouquet aangeboden, waarop onder hartelijke toespraak van den heer E. L. E. van Dantzig namens het gezamenlijk personeel aan hun patroon een zil- wezen leemten aan. Voorts betreffen de meeste overige adressen bezwaren van bijzondere industrieën (buskruitfabriek te Muiden, steen- en pannenfabrie- ken, pijpenfabrieken te Gouda en glasfabricatie) en bezwaren tegen de onderdooien van het wetsontwerp. Het verslag dor Commissie strekt als leiddraad voor de Kamer bij rde behandeling van dit wets ontwerp. Naar aanleiding van het besluit, genomen in de laatstgehouden algemeeue vergadering van de Noord- hollandsche Vereeniging Net Witte Krui», om eene som beschikbaar te stellen, bestemd om in' de ver schillende afdeelingen maatregelen van algemeen hygiënisch belang te nemen, door nieuwe zaken te stichten of bestaande uit te breiden, beeft de te Zandvoort bestaande afdeoling aan het hoofdbestuur een krediet aangevraagd ran 20,000. Die som wonscht zij te bestemmen tot aanbouw van een vleu gel aan het aldaar in 1871 gevestigde badhuis voor minvermogenden. In Het Centrum vinden wij een verslag van de ver gadering,die Donderdagavond door de katholieke kiesver- oeniging Recht en Orde te Amsterdam heeft plaats gehad. De kapt. Van Vlijmen, lid der Tweede Kamer, heeft daar een voordracht gehouden, waarin hij het stelsel ran hxurleijere als het beste voorstelde en wenschto dat Nederland het voorbeeld mocht geven tot het vormen van een leger uit „vrije krijgsknechten». Hij noemde het later echter een onbereikbaar ideaal, een geheel en voldoend leger in het leven te roepen, zonder aan de vrijheid der burgerij te kort te doen. De spreker gat verder de schets eener legerinrich- ting, zooals hij die thans voor ons land noodig acht. Er zijn, om bij het eerste oorlogageniöht gereed te zijn, 90,000 geoefenden noodig, waarmede wij ge makkelijk een driemaal sterkeren, vijand kunnen weer staan, en wel 50,000 man als veldleger, en 40,000 veren inktkoker werd aangeboden als een stoffelijk blijk van sympathie, met een album, bevattende de namen der gevers. Een en ander werd met de moeste erkentelijkheid aanvaard. De dag werd daarop in gepaste feestvreugde doorgebracht, die ’a avonds haar toppunt bereikte, toen allerlei voordrachten werden gehouden, afgewisseld door piano-spel. Ten slotte veroenigde men zich aan een feestdisch, waar een recht gezellige toon haorsehte en menig bartelijk en goed woord gesproken Werd. Het gebeele personeel kreeg als feestgave van hun patroon een dubbel weekloon. Feesten als dit, die getuigen van een uitstekende harmonie tusschen patroon en werklieden, worden steeds met waardeering vermeld. De heer W. Boer te Haastrecht, hoogheemraad van de Krimpenerwaard, wengcht bij de aanstaande periodieke verkiezing niet meer in aanmerking te komen. x De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks j met uitzondering van Zon- ea|»Feestdagen. De prijs per drie m 1.25, franco per post 1.70, Afzonderlijke Nommers VIJF QOÜDA, 11 Maart 188»j Het bulletin op het Paleis luidde hedenmorgen Z. M. '-de Koning was de laatste twee dagen minder bedlegerig. Overigens bleef de ziektetoestand onveranderd. Maandag 15 April e. k. hebben de kerkelijke ver kiezingen plaats Inj de Ned. Herv. Gemeente alhier. Er moeten gekozen worden: 3 Krekvoogden, door de periodieke aftreding der hh. W. J. Fortuijn Droogleever en G. Straver en ter vervuljing der vacature, ontstaan door het over lijden vau den heer W. Brand van Straaten. 8 Notabelen door de periodieke aftreding der hh. H. J. Ncderhorst, Mr. J. Fortuijn Droogleever, J. Herman de Groot en C. Lunenburg en ter ver vulling dor vacaturen, ontstaan door het overlijden van den heer J. Brake! ey het bedanken der hh. "J. H. van der Togt, A. W. van Kluijve en C. Brunt. 9 Leden van de Commissie van Oppertoezicht door de periodieke aftreding der hh. A. Dortland, J. J. Braggaar en A. Kwinkolenberg en ter vervulling der vacaturen, ontstaan door het overlijden van de hh. J. G. Belonje, F. Grendel Jr. en W. Post Drosten het bedanken der hh. B. Beszelzon, A. Smits en Dr. M. A. G. Vorstman. „Gekheid, John," sprak zijne vrouw, «gij hebt er nooit beter uit gezien dan op dit oogenblik!" „Ik geloof het ni(4, Gussy," hernam Delaine, op eenigszins droevigen toon. Het scheen alsof hij voor de eerste maal aan het groote verschil van jaren tusschen hen beiden dacht. «Wat scheelt er aan, lieve?» riep mevrouw Delaine uit; „ik geloof dat gij ontevreden zijt. Gij zijt nog niet aan uw nieuwe huis gewoon. Kom, laat ons een ridje in het Park gaan doen. Ik had mevrouw Edward Delisle een bezoek willen brengen, maar wij zullen liever gaan rijden.» Zij stond op om de kamer te verlaten. „Gussy," riep Delaine. Zij bleef staan. „Gussy, wilt gij dat rijkleed niet aandoen, dat gij verleden zomer hebt gedragen?» -- Zijne vrouw lachte. „Hoe dwaas, John! Zoudt gij goed voor hom was. Zijne nieuwe leefwijze was het willen dat ik iets droeg zoo i—j— iets, dat reeds een jaar uit de mode is? Bovendien heb ik het aan Lucille gegeven." Dit zeggende, liep zij vhig heen. Hoe kinderlijk zij ook mocht schijnen, was rij .1. het Noodlot. Delaine zuchtte weder, en zat stil totdat do paar- I den werden voorgebraoht. Maar hij gevoelde zich in het Park niet zoo Naar men aan da Haafed» Ct. meldt, beeft ook de minister Keuchenius thans, na inzage te hebben genomen van de uit Indië opgevraagde en dezer dagen hier aangekomen stukken in de zaak-Willink Ketjen, geweigerd die papieren aan genoemden heer af te- geven. De Commissie vau rapporteurs der Tweede Kamer voor het ontwerp betrekkelijk den fabrieksarbeid heeft, ingevolge bet nieuwe reglement ran orde, rap port uitgobracht over do bij de Kamer ingedrénde adressen, betrekkelijk genoemd wetsontwerp, en wel ton getale van 44, van corporation, vereenigingen, fir ma’s en afzonderlijke personen. Slechts een dier adressanten had principieel bezwaar tegen regeling vau arbeid bij de wet6 bestreden de opportuniteit van het wetsvoorstel; 5 zagen in het voorstel eene te beperkte strekking en 7 adressanten 47) Zag zy er to Parijs uit alsof zij dertig jaar was, nu scheen zij dertien, had ik haast om de gelijk luidendheid gezegd. Maar zeker kon zij voor zestien doorgaan. Werkelijk was zij zes en twintig. Welk een ommekeerDelaine, die zich tamelijk goed hield hoewel hij voorzichtig moest zijn met trappen klimmen, bn het hem moeite kostte te paard te stijgen Delaine was verbaasd over de plotselinge verandering in zijne vrouw. „Wel Augusta, wat is er met je gebeurd? Gij ziet er even jong uit als op den dag van ons huwelijk.» „Ik denk dat het de invloed van do vaderlandsche lucht is," antwoordde zijn vrouw vriendelijk. „Maar, te drommel, in Europa waart gij toch ook altijd volmaakt gezond.» „O noon, mjjn Here, gij vergeet hoe dikwerf ik doctor Naudin moest raadplegen." „Nu, ik kan niet zeggen dat de lucht hier mij bijzonder goed doet," en Delaine zag in dengrooten spiegel tegenover hem. ’t Is waar, Delaine tca» ontevreden. In New-York is tot dusverre geen klasse van menschen, die uitsluitend voor hun vermaak Ieren. De gang der zaken daar'brengt niet meê dat zulk eene klasse zou kunnen bestaan. Delaine had een aantal bekenden. Allen, die hij te Parijs ontvangen had, waren zeer in hun schik dat zij hem op hunne beurt verwelkomen en zijne beleefdheden te hunnen huize beantwoorden konden. Zjj waren millionaire, zoo gij wilt, maar overdag waren zij druk bezig, drukker dan ooit. Als Delaine hot waagde hen te bezoeken, kon hij, ondanks hunne beleefdheid duidelijk bespeuren dat hij in don weg was. En hij had zóó lang niets gedaan, dat hij zelfs de administratie over zijne eigene zaken niet op zich kon nemen. Bovendien had Delaine gelijk dat de lucht niet _j-i_- -- j nam minder lichaamsbeweging leefde tegelijk minder matig dan hij gewoon was. Ycrk is de lircht zeer prikkelend. Men kan geon wyn, ale, of andere geestrijke dranken ge- l Europa. -te zeglijk veranderd. Zij maakte hem niet huis "als hij in het Bois de Boulogne placht te zijn, meer als vroeger. hoewel hij verscheidene bekenden ontmoette en zijne Arme man vrouw de algemeeue opmerkzaamheid trok. hebt gedragen?" oud als de zondvloed, voorzeker niet. Hij - - w en heb ik het aan Lucille gegeven." In New-York zij onverbiddellijk a*ls bruiken zonder er hinder van te hebben, zooals Dit deed Delaine echter meer dan ooit. Hij was t van de sterksten. Zijne vrouw was ontegen- zoo gelukkig

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1