nr r IWGENlfflWO. BI ill DE. i I Co. 0» I I teer!!! I I L nan, .neer” da. re OM. Bier- verij FEUILLETON. B - r UD4. UIT VERRE GEWESTEN. 1880. Woensdag 13 Maart, 3333. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. IT if r J U*K IN. I, i •i 11 I I 1 ngr. t De inzending van advertentiön kan geschieden tot Mp uur des namiddags van den dag der uitgave. f ng van het in het Ba- De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prys per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. 1 zonder zij schoon, in hare eenvoudige wizvV» rei-, V» non Loot Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. der Zelf- uitspat- komen, als (Naar het Negelech.) XXXI. ’r' '1'' 1 me knappe G., liefst NDON is itaande par- haar binnen verdwijnen, rjjk en zacht 85 cent per ion. Alleen 3. HUINCK goudsche courant. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. I wg van bevoegde schoolmannen lazen, dat de gegeven schets van de vruchten van het on- derwjjs niet overeenkomt met de werkelijkheid. Indien zjj juist ware, kon de Regeering deze inrichtingen wel sluiten. Doch tegenover de meening van Dr. Naber staat die van Dr. Kan en andere deskundige beoordeelaars, die dage lijks met de aanstaande academieburgers om gaan en volbouden, dat, ondanks alle tekort komingen, het gros der jongelui in staat zyn de colleges aan de universiteit te volgen en gerust de vergelijking kunnen doorstaan met vroegere geslachten. Deze docenten zjjn ook gymnasiasten en aankomende stndenten geweest en hebben dus gelegenheid gehad hnn tjjdge- nooten te leeren kennen en hen te vergelijken met de leerlingen, die thans hunne scholen ver laten. Bljjkbaar stelt Dr. Naber zjjne eischen te hoog. Het kan wel zjjn dat hij zelf, toen hjj aan de academie kwttm, beter ontwikkeld was dan <fe tegenwoordige jonge stndenteifT maar hg is dan ook professor geworden de enkele zeer begaafde jonge menschen, die er steeds gevonden worden, zijn geen maatstaf, waar naar de groote meerderheid kan worden be oordeeld. Het gros is middelmatig en brengt het zoo ver niet. Van hen kan niet worden gevorderd, dat zjj bij een eindexamen in alle vakken uitmunten. De hoogleeraar schijnt te willen, dat jongelieden van 18 jaar, gevoed zjjn met het .leeuwenmerg der oudheid, en daarenboven naast de noodige wis- en natuur wetenschap, zooveel kennis h»bben van nieuwe talen, dat zij zich met gemak bedienen van drie vreemde en een onberispelijk opstel ifb. Prjjs erschrik- ugd Ijjdt, “ring, die 11 van een het Ver- larkt 34, t bedrag, m boek- Een onzer geabonneerden op het platte land schreef ons dezer dagen .Met genoegen heb ik, vooral met het oog op mjjn jongen die studeeren moet, de voorbereidende maatregelen gevolgd, die het bestuur Uwer gemeente heeft genomen om een gymnasium te stichten van harte heb ik de nobele daad toegejuicht van een uwer medeburgers die een gebouw voor die inrichting beschikbaar stelde ik verheugde mjj reeds in het vooruitzicht eerlang mjjn zoon onder gunstige omstandigheden te zien werken aan zjjne voorbereiding voor de universiteit, toen op eens een koude waterstraal mjjne geestdrift aanmerkelijk bekoelde. Ik kreeg nameljjk dezer dagen het nummer van de Gids in handen, waarin Prof. Naber over onze gym nasia en gymnasiasten handelt. Welk een bedroevende schets’ wordt daar gegeven van de vruchten, die het ouderwgs aan die inrichtingen afwerpt. Het geheele voorbereidende booger onderwijs wordt daarin zoo jammerlijk nitge- kleed, dat ik mjj zelf afvraagMag ik mjjn zoon wel wagen aan dergelgke opleiding? Is het niet geraden om te zien naar eene andere manier om hem klaar te maken voor de aca demie, ten einde zeker te zjjn dat hjj daar niet onbeslagen ten ga komt. Gij begrgpt, dat ik niet gaarne de kans wil loopen, dat mjjn eenige jongen later moeite met zjjn studie heeft, doordien zjjne eerste opleiding gebrekkig geweest is. Wat dunkt U van dat artikel, dat ge zeker ook wel gelezen hebt?> b Daar wg van dit veel besproken stuk voor eenige weken met belangstelling kennis namen, voldoen wij gaarne aan h»t verzoek van onzen correspondent en geven hielden indruk weer, dien wg er van ontvingen. Hei de schrgver niet van 0*1 pleiten. Terecht beeft lijj gymnasiaal onderwijs gehi regeling heeft die niet H denken over de middelen f den toestand verbetering F tot het resultaat, dat de le is en dat daarom hetondi moest worden opgeofferd 41 gesteld hetgeen trouwens7 op hetzelfde x l 1jA--L meerderheid der leerling dat vak niet zullen volg( Hei komt ons voor, dat erdrjjving is vrjj te j ingezien, dat ons reken hééftwelke lg is toen gaan na- im in den bestaan- b brengen en kwam (erstof te uitgebreid rwns in het Grieksch f althans facultatief neer komt, want de bedoeling is dan toch dat de igan het onderwjjs in nl. Begrijpende, dat dit denkbeeld bjj zjjne'ambtgenooten en de docenten veel tegenspraak zou ontmoeten, ïïeefF-aT'hooggeleerde scbrgrer zyn best ge daan om de noodzakelijkheid van dien maat regel in bet’ licht te stellen en heeft toen, zeker onwillekeurig, de gebreken der bestaande regeling te zwart gekleurd. Dit laat zich ge- reedelgk verklaren. Een goed stilist weet de kleuren van zjjn palet zoo te kiezen, dat licht en schaduw samenwerken om den door hem gewenschten indruk te weeg te brengen. Dientengevolge zijn de gymnasia er slechter afgekomen dan zjj verdien+ hadden. Wij matigen ons geen oordeel aan over het door Prof. Naber aangeprezen geneesmiddeldit laten wjj nan de vakmannen over. Maar wel weten wij bjj eigen ondervinding en uit hetgeen 48) i liep. Hij Mevrouw Delaine behield niet alleen hare heer- ontmoette, schappij gedurende haar eerste seizoen te New-York, I Het gedrag maar trad zegepralend een nieuw tijdperk ‘in, zelfs heid ,""1 nog meer verzekerd van hare macht dan het vorig jaar. gesteld Maar wat zii sednrt onniiro mnnnHon o-avtaaq/I luid. 1 nnnt. fa gebeurde nu. Toen het tweede seizoen ten einde liep er ontbrak nco vvuu cuaoïo ivvva nota - noiu ivoiniiiuuv ovivzzi irav vw» John Delaine, thuis komende van eene groote party, j der onsbhnldige jonge vrouw. Verschrikkelijk denk- iraar hjj met zjjne vrouw L_...J“ beroerte getroffen, zoodot bij een tijdlang sprake- testament! Wat loos bleef. Het bleek dat 'hjj aan de eene zijde verlamd was, 1 geliefde echtgenoot wijdde. De kinderen van Delaine, j.. n naar hun vader kwamen vrngen, konden niet ontkennen dat zij in dezen beproeringstjjd een mAnnl„wnnm inno Toen de zomer naderde, werden er toebereidselen gemaakt om naar oen aangenaam oord te gaan, dat door de geneeskundigen was aanbevolen, en waar de zieke goed gezelschap zou vinden, zonder de luid ruchtige drukte van meer bezochte plaatsen. Vóór dien tijd had mevrouw Delaine verscheidene samenkomsten met Horace Pulsifer. Hij had de korte aanteekeningen betreffende Delaine’s testament be waard. Het was voor diens vrouw een kiesche zaak om er over te beginnen. Maar zij kweet er zich goed van, door eenvoudig de waarheid te zeggen. Ik zeg niet de geheele waarheid, maar zij wist van alles partij te trekken. Op deze wijze maakte zij een gunstigen indruk op haar scherpzinnigen raadsman. Sedert hare terugkomst uit Europa, had zy zich 1 Knnvnwl Om Pulsifer te bestudeeren en zoo mogelijk zijne zwakke zijde te ontdekken. De uitslag was niet gunstig. Zij zag slechts hoe onmogelijk het was i voor haar doel te gebruiken, en hoe moeielyk Nadat Delaine twee of drie maanden ziek was geweest, verzocht zij den zaakwaarnemer om een onderhoud, en deelde hem op eene openhartige en onschuldige wijze mede dat haar echtgenoot, zoolang zij gehuwd waren, zich voorgenomen had zijn testa ment te maken, maar het gedurig had uitgesteld. Pulsifer wist hoe Delaine er over dacht; hij had hem immers reeds geraadpleegd. Zij wilde hare on gerustheid te dien opzichte, wat haar zelve betrof, niet verbergen. Tegelijk begreep zij dat de wenschen van haar echtgenoot, zoo mogelijk, ten uitroer ge bracht moesten worden. Zij gaf Pulsifer, die haar, ondanks zich zelven, met belangstelling aanhoorde, een uitvoerig verslag van haar huwelijksleven, waarbij zij geen gemaakte vrouw en zijn geneesheer on leunende op den arm 1 van zijn deftigen maitre d’hotel. Hij werd langzaam de stoep af en zijn ry’tuig ingeholpen. Welk eene verandering hadden die weinige weken te weeg gebracht bij dat arme, versleten, bleeke schepsel! Later kon men hem bijna eiken dag, bij gunstig weer ontmoeten, ondersteund door een kloe ken bediende, als hij de straat een eind op en neer nara weinig notitie van degenen, die hij en zag hen met doffe oogen aan. J van zijne vrouw was bij die gelegen- beijverd nieuw tijdperk in, zelfs heid werkelijk voorbeeldig. Alles werd ter zijde d?.” het vorig j““r. geetrid om onverdeeld hare zorg aan haar echtge- 1 Maar wat zij sedert eenige maanden gevreesd had, 1 noot te wijden. I ^em u--I Eik voorschrift van den geneesheer werd met de zelfs hem Je misleiden. r meeste nauwkeurigheid opgevolgd. Als hij eens zonder log slechts eene enkele week aan werd testament stierf! Dat was en bleef een schrikbeeld .1 k geweest was, door eene i beeld! Hij moest niet, hy zou niet sterven lij een tijdlang sprake- testament! Wat was zij schoon, in hare et i voorjaarskleeding, terwijl zij zich geheel aan haar nriirl/la Dn Vinrloron ».in Tlftlninp. en dat zijne werkelooze, zelfzuchtige, onbeteekenende 1 die gestadig loopbaan ten einde liep. I „2_ Hij stierf niet; integendeel, hij kwam weder by, modelvrouw was. en het bericht luidde dat hij veel beter was en m spoedig weer zou uitgaan. Na verioop van verscheidene weken ging hij dan ook uit. Op een helderen, zachten lentedag ver scheen hij aan do straatdeur, vergezeld van zijne

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1