B itoffen Donderdag 14 Maart. 1889. CS. FEUILLETON. ittcn, aan maag* BIT VERRE GEWESTEN. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. fc Zn. Dejaiwnding van advertentie kan goMhiedeu tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave. l&Co., JIS', sche Bank gfonds. )f Afzonderlijke Nominera VIJF CENTEN. lemraden EETVELT [AN Zoon. e itigde Inge- p voor het snigde Ver- insdag den n ieder ter Hoogheem> i twaalfden enz. eurskoers, Effecten, nsterdatn. Dykgraaf. Secretaris. 'atricten ter rerkdag van ga 4 nre), in 10 Cente ie-aondeel tot 25. k opzicht leelen, op De uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per* drie maanden ia 1.25, franfcé per poet 1.70. N N, /50,000 Ike kwalen i, eu door pakje met (Naar iet Engeluk.) XXXI. Cruquiue le Lynden; Leeghwater; m ter Ge it. van dat nde onder- ADEN van r openbare Oudowator el. Zoetormeor. Alphen. Bodegraven. Haastrecht, g, Woerden, fóddinxveen. goudschecourant ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. gevaarlijke leeftijd voor eene haar echtg Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIE^!, 4 D 't welk des Maandags verschjjnt. rouwtijd stipt tan einde was gebracht en i stond het leven weder in te gaau, rijk aan onder vinding, beginselloos en vrij, klopte haar hart sneller bij gedachten, die zij nooit te voren gekend, voor zeker nooit geduld had, maar die nu ongevraagd oprezen, en die haar misschien welkom waren. Het proces tegen haar was ter nauwernood be gonnen. Men had haar gezegd dat zy er weinig van te vreezon had. Allo sporen van haar eigen werk waren te zorgvuldig verborgen gehouden, en de omstandigheden waren haar gunstig, ’t Is niet te ontkennen dat mevrouw Delaine met sommige zeer achtenswaardige lieden niet meer omging. Er was zooveel over die zaak van het testament ge sproken, dat zij het raadzaam achtte op haar hoede te zyn. De kinderen van Delaine waren ook een geduchte tegenpartij; zoodot zij, niettegenstaande haar schit terend optreden en hare elegante manieren, zeer GOUDA,'13 Maart 188». Men schrijft ons uit ‘s Hage: Het schijnt dat we oen mooien zomer tegemoet gaan. Zoowel de zeelui als de badgasten vóórspel len na den ruwen zomer van '88 en den stormaeb- tigen winter van 88/89 „een mooi zomerseizoen.* Buitengewoon vroeg zyn de vreemdelingen dit jaar er bij om zich van gemeubileerde buur-rilla’s te voorzien. Vanwaar anders dat al de lï i 14 villa’s van dun heer P. aan do Waseenaereehe straat tegen over het Paviljoen reeds ni allen zijn verhuurd? Vanwaar andere dat de weinig» villa’s aan het zee strand moest reeds vorhuard of in besprek zyn, en reeds nu en dan toebereidselen Worden gemaakt, althans voorbereid, om de diverse bezoekers velerlei afwisseling te bezorgen? Als men daarby maar niet de oude sleur volgt I Wil men aan Sohmaiygou dat door zyuo eenig ----- mooie en uitlokkende rintirow als badplaats geen wprcweren waarvan tO ia. weêrga hoeft en verre boven andere badplaatsen te] östende evenwel zorgt allervoortreffelijkst voor allerlei verkiezen is —- het drukke bezoek verzekeren, vermakelijkheden vooral van hen die meer voor genot en afleiding dab voor gezondheid de zomermaanden te Sohere- ningen doorbrengen, den moet men vooral afwie- eeling in de vermakelijkheden verschaffen. lederen avond ongeveer drie maanden lang muziek van Kogel, hoe prachtig ook, te hooren, afgewiseeld of gevolgd door operettes en kinderbals, gaat op den duur niet en ie menigeen te kras. En die leemte wordt niet voldoende aangevuld door voorstellingen op „Seinpost* van acrobaten, komieke zangers en andere kunstenaars. Waarom, voor afwisseling ten behoeve van het publiek en voor eeno flinke recette ten behoeve des ondernemers, om den anderen avond niet eene uitnemende comedievoorstelling van de beste artisten'bezorgd? Waarom werd aan Carré geweigerd zyn circus in de zomermaanden van ’88 te Scheveningen te laten opslaan, terwyl aan oen.Concurrent van Carré in *t niyaar van *88 vergund werd weken achtereen dag aan dag voorstellingen iy of bij het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te 's Hage te geven’ Het is inderdaad zeer wenaebelyk dat men tydig inzie dat de badgasten en diverse bezoekers van Scheveningen „elk wat wils* ktygen om de aantrek kelijkheid der Scheveuingschg badplaats te ver- hoogen. Dan alléén keu men verzekerd zijn dat, al ver rezen aan onze kust de badplaatsen als paddestoelen, de badplaats Scheveningen die te Ostende in aantal bezoekers evenaren misschien gauw overtreffen zal. Immersde verblijfkosten le, Scheveningen (niets duurder dan in andere badplaatsen van Nedbrland) zyn over het algemeen teel goedkooper dan te Os tende, en Scheveningen heeft boven Ostende dit ■voor; dat de «tem sooveek^óddelyk natuurgenot Ostende geeti sprake is. naar iedere gading, dit ontbreekt tot nog |oe te Scheveningen on schijnt badgasten over bet algemeen toch meer te bekoren dan prach tige natuurtafreelen! Vsnwa.r andrrs die kolossale toeloop naar Os tende, dat driemaal meer bezoekers iederon zomer ontvangt dan Scheveningen? Men verbeelde zich toch niet dat een zeehaven alléén, Scheveningen voldoende helpen kan! Wie Scheveningen inderdaad wil helpen brengen tot welvaart en maken tot een voor iedereen aan trekkelijk zomerverblijf, kyke zich niet bliud aan een zeehaven in de verre toekomst! En by het maken van allerlei plannen voor zomor- amusementen te Scheveningen (wedstrijden te paard en per vélocipède daaronder beprepen) verliezo men niet uit bet oog dat de oude sleur niet mag worden gevolgd maar moet worden vervangen door degelyk vermaak voor oud en jong, naar ieders gading. Een consortium van ondernemers zal de Wolga doen bevaren door eene, volgens het Amerikaanache stelsel gebouwde stoomboot, die als eene schouwburg zaal voor duizend personen is ingericht. Het drij vende theater zal bij voorkeur vertoeven in pU-tv-m, waar geen schouwburg is- Er zullen twee t aan boord zijn, een voor de operette, en de voor tooneelspel en drama. Uit Hunsingoo meldt men aan de N, R. Cl. dat er eene eigenaardige adresbeweging op bet getouw gezet is door kerkvoogden en notabelen van Hord- huizen en Kloosterburen. Deze machthebbers nl. hebben hunne ambtgenooten in Groningen uitgenoo- digd tot eene vergadering, om samen aan de Synode te adresseeren met bet verzoek, eene wetswijziging te verkregen der geldends bepalingen over do *it- keering der prodfkaut-yaarwedde tijdens eene vacature. Buitengewone toestanden leiden soms tot buitenge wone middelen; voor een 40-tal jareo was eene vacature eene zeldzaamheid, nu komt zij veelvuldig voor. Toon verdrongen de predikanten elkander om eene plaats te krygeu, nu doen de gemeenten hun best elkander de loef af te steken. Betrekkingen met eene jaarwedde van f 800 en een weinig hoo- ger blijven onvervuld. De ring vervult de predik beurten en krygt daarvoor bet traktement, met dit voorbehoud, dat alles, wat er boven 1800 is, voor de helft der gemeente toekomt. Aan dien toe stand, willen kerkvoogden en notabelen van Bont huizen en Kloosterburen een einde maken, door bij elke vacature de helft van het traktement aan deu ring, de helft aan de gemeente uit te keeren, zul lende deze gelden eenig en alleen dienen tot ver betering van het predikants-traktement 4») De kinderen van Delaine waren niet tevreden dat de erfenis zoo geheel hun neus voorbyging. Na een behoorlijken tijd gewacht te hebben, irégonnen zy de zaak te onderzoeken. Zy stuitten op byna onoverko melijke hinderpalen. Trapsgewijze wonnen zij iets; eenig naricht hier, en een kleine omstandigheid daar, brachten het hunne by om eene basis te leggen, waarop, na verloop van twee jaren, twee scherp zinnige advocaten eene vervolging instelden. Mevrouw Delaine was voortgegaan met Pulsifer te raadplegen, zelfs nu zy het testament door een anderen zaakwaarnemer had laten opstellen. Zij be kende hem openhartig wat zij gedaan had, en zoo spoedig als zij gevoegelijk na de begrafenis doen kon, had zy Pulsifer als haar algemeens raadsman aangenomen; en nu begon de strijd om macht, immers geld is macht! Op het tjjjdstip toen ik mevrouw Delaine aan den lezer voorbelde in de spreekkamer van den zaak waarnemer was haar echtgenoot ongeveer drie jaar dood. Augusta was toen een. en dertig jaar, ,eeu gehuwde vrouw, die goed kon bespeuren dat er sedert den dood van haar echtgenoot niet bemint, en voor eene weduwe, haar echtgenoot veel veranderd was. Vroeger stond die hem by zyn leven niet bemind heeft. Zoolang zij onder zijne bescherming. - 'i Er is iets zeer machtigs in de bescherming van ont- een echtgenoot, hoe stil etr weinig in ’toogloopend en vroolyke vrouwen, zy, die sentimenteels of hartstochtelijke aandoeningen. Zij haar echtgenoot niet beminnen, ik had haast gezegd liet zich door niets ter wereld afbrengen van hetontrouwe vrouwen, beseffen er de waarde niet van, doel, dat zij standvastig voor oogen hield, en op die j voordat zij die beschermers verloren hebben. wyze slaagde zjj altijd. j Toen mevrouw Delaine opnieuw hare intrede in Maar toen de laatste crisis voorby wastoen de de modewereld deed, ondervond zij dit zeer spoedig. zij gereed Er was in de manieren van eene zekere klasse van urn onder- mannen iets, diït moeilijk was aan te duiden, dat onmogelijk kwalijk te nemen was, maar dat zij zeer goed gevoelde. Nu moest zjj zorgen geeue aanhangers te ver liezen. Zy bemerkte wel dat zij van dezen en genen kant aan schampere aanmerkingen ten doel stond. Dit was oorzaak dat zij soms oen stout- moedigen toon aannam, geheel iu stryd met hare vroeger zoo zachte en voorkomende manieren. Niettemin gedroeg zij zich flink. Haar rykdom, hare schoonheid, haar jeugdig voorkomen en hare werkelijk bevallige manieren stelden haar in staat eene, in ’toog van velen, benijdenswaardigo positie te handhaven. ’t Was dostyds dat zij in ’t voorbygaim onzen jongen vriend Castleton zag, toen hij de afzonderlijks kamer van Pulsifer verliet. Zij was zoo zeer door zijn voorkomen getroffen, dat zy, zooals wij gezien zy gehuwd was geweest, had Augusta Delaine zich gestadig bezig gehouden met hare plannen en werpenmet uitsluiting evenwel van alle romaneske, die ook zyn moge, hetontrouwe vrouwen, beseffen er de waarde niet van,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1