SR.g boren- A. en m Igende ieerd Markt. ft< oon, o g 'GS, !er. BINNENLAND. re G. ONEN, IER men ON. port em CITT Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. FEUILLETON. begaf UIT VERRE GEWESTEN. (Naar het Engelsch.') XXXIII. Zaterdag 16 Maart* -- ■c it de De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. jam izn., vingen. ezin GE- het jaar T gedwongen in gesprek maar Castleton kon Clara niet aan het spreken krijgen. Zij zij gingen van de eene 47. oe uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering ran Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. A.fzonderljjke Nommers VIJF CENTEN. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD 't welk des Maandags rerschjjnt. 1. te IMAN, ndeweg. TIJB, rstraat. HAU& Zn. Brinkbl BS LOOT. tADl. AN. tarkeuken W«N. 'LAND. H. VAN Moubik. ST. LBHOOF1N. il. hrrnookN. aTTUM. Wilds. irwaarden zatst, aan- >fd-Depot e Utrecht. goudsche courant AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. 51) Daar zag men een trokken blik, verrieden eene buitengewone ontroering. Zij nam den arm van - zoo dikwijls had gedaan, en sommige deelen der stad dit bericht te 6 uur be kend was en dus de ingezetenen tot* half 8 gelegen-* heid hadden zich van water te Voorzien, vertoonde zich elders de omroeper eerst/tegen }8 uur, dus nadat de hoofdkraan reeds was afgesloten. Deze trage verspreiding beantwoordde zeker niet aan de goede bedoeling der directie, dif .de abonnés zooveel mogelijk wenschte te gerieven. Omtrent de door de regeering ingediende wijzi ging der provinciale kiestabel namen de Staten van Friesland, na langdurige beraadslagingen, met 29 tegen 12 stemmen het besluit om aan den minister van binnenlandsche zaken als hun gevoelen mede te deelen 1. dat de vergadering het ongeraden acht, dat het aantal leden der Staten van Friesland worde vermeerderd 2. dat zij, hetzij dit getal woedt vermeerderd of niet, wijziging in de bestaande verdeeling der pro- 4 yincie in vyf kiesdistricten voor da verkiening van tegenover dBChOTWÖ, léden der Provinciale Staten in strijd acht met het i provinciaal belang; 3. dat zij, hoezeer instemmende met de beschou wingen, in het rapport der commissie vervat l>e— trekkelijk de liecwaren, by aanneming der ontworpen regeling aan het vaststellen van overgangsmaatregelen verbonden, het niet doenlyk acht thans reeds te dier zake bepaalde verzoeken tot de regeering te richten, waar deze omtrent die voor te stellen overgangs maatregelen nog gcene mededeelingen heeft gedaan. Bij de behandeling van deze zaak deelde het anli-revolutionaire kamerlid, de heer Huber, als zijn persoonlijk gevoelen mede dat de regeering niet de Provinciale staten zal ontbinden. De Provinciale Staten van Overijsel hebben met 31 tegen 12 stemmen en na levende godachtenwis seling het ontwerp der provinciale tabel strijdig met het provinciaal belang verklaard. GOUDA, 15 Maart 1889. Gisteren werd voor het Kantongerecht alhier de volgende zaak behandeld. De Ned. Herv. Gem. te Reeuwyk, vertegen woordigd door het college van Kerkvoogden, bad zekeren W. B. doen dagvaarden tot betaling van Irerkelijken omslag over 1888. Voor don gedaagde sprak jhr. Mr. Witsius H. de Savomin Lohman, advocaat te *s Gravenhage, die betoogde dat het te Reenwyk van algemeene bekendheid was dat W. B. zich gevoegd had bij de Ned. Ger.Gem. (doleerende) en dat hij zich dus door woord en daad» had af gescheiden van de Ned. Herv. Gem. en bood aan door getnigen te bewijzen, dat hij tot de verkiezing van het Bestuur der doleerende gemeente had mede gewerkt. Voor de eischende gemeente trad op Mr. J. Fortuyn Droogleever, advocaat to Gouda, die betoogde dat die afscheiding alleen kon ontstaan door oAmmW- b. v. door het opvragen der attestatie, hetgeen blijkens overgelegde verklaring van den Kerkeraad niet geschied was. De uitspraak werd bepaald op 4 April a. s. Tengevolge van de bestaande verzakking aan den Rotterdamschen dijk is gisterenavond de waterleiding weder defect geworden en ter herstelling afgesloten. Men is thans bezig de pijpen aan den uitgang van het terrein der waterleiding in eenigszins gewyzigde richting te verleggen, om zooveel mogelijk het zwakste gedeelte van den dijk te mijden. Vermoe delijk zal morgen de verbinding weder tot stand komen en water verkrijgbaar zijn. Van verschillende zyden kwamen bij ons uit de buitenwijken der stad klachten in over de late ver spreiding van het bericht der afsluiting. Terwijl in wDeert u iets?» vroeg hij eindelijk. «Ik geloof, dat ik.niet recht wèl ben,» was het antwoord van Clara, en die woorden kwamen haar uit het hart. z/Dat dacht ik wel,» hernam Castleton, wgij ziet er ook niet goed uit. Zoudt gij niet liever naar huis gaan?» «Naar huis gaan? Neen, waarlijk niet." Zij legde zooveel klem op hare woorden, dat zij er zelve van schrikte. Zeker is het, dat Castleton er van ontstelde, wik bedqel, dat ik mij, geloof ik, hier beter zal gevoelen dan wanneer ik thuis was, «liet zij er op zachten toon op volgen. Terwijl die twee zoo gedwongen in gesprek waren, zweefde mevrouw Delaine voorbij met een van haar fashionable gevolg. Hare oogen schoten vlammen, toen zij ze op Clara Digby vestigde. Zij haatte het meisjezij haatte haar omdat zij in voprkomen en manieren zoozeer van I zeer beuzelachtig." Hij wachtte een ©ogenblik, en A zich uaar do ververschingszaal. Clara had de uitnoodiging tot dansen aangenomen, om van dien 1 man ontslagen te zijn, maar na een poos was zij met I haar nieuwen cavalier evenmin op haar gemak. Toen men over Bare afgetrokkenheid schertste, klaagde zij over hoofdpijn. Denk eens aan. De fiere en nauwgezette Clara Digby nam hare toevlucht tot een noodleugen’ Maar zij was in zulk een ge- betooverend schouwspel. Alles spannen gemoedsgesteldheid, dat zij nauwlijks wist wat voor geld te krijgen' was voor geld, kwistig wat zij zeide. Alf du Barry had haar geheel be- uitgegeven, zonder eenige berekening van de kosten l tooverd; In denzelfden geest beslisten de Staten van Gel derland. De zitting werd bijgewoond door 58 leden. Het eerste voorstel van Ged. Staten, verklarende dat het Regeeringsvoorstel tot wijziging der kiestabel strydig moet geacht worden met het provinciaal belang, werd aangenomen met 34 tegen 24 stemmen. Het tweede voorstel waarbij eenige wijziging werd wen- schelijk verklaard met het oog op de toeneming der bevolking, mits niet rakende het beginsel der tegenwoordige indeeling, werd aangenomen met 31 tegen 27 stemmen. Aan het dezer dagen verschenen Verslag omtrent den toestand van bet lager onderwijs in deze ge meente over 1888 ontkenen wij het volgende: j 1. Algemeene toestand. De toestand van bet Lager Onderwijs in deze Gemeente is in ’t algemeen genomen gunstig. De enkele uitzonderingen op dien regel zullen uit het vervolg van dit Verslag blijken, en den zoo even aangogaven hoafdindrak be*aatigah« ladia gun- stigen toestand voor een groot deel te danken aan den loffelijken geest, die het onderwijzend personeel be zielt, evenmin mag uit het oog worden verloren dat door Burgemeester en- Wethouders en door den Gemeenteraad op onbekrompen wijze werd voorzien in de behoeften van het openbaar lager onderwijs 2.^ Onderwijs. In de leerplannen kwam geen verandering, behalve lo. dat op de vier Burgerscholen de zomerva- cantie van 3 op 4 weken werd gebracht en wel van den Zaterdagmorgen na 15 Juli tot den vijfden Dinsdag daarna. De talrijke absentiën, in dezen tijd van gaven tot deze verandering aanleiding. 2o. dat de leeftijd, waarop leerlingen worden toegelaten, werd vastgesteld, als volgt: a. op de Kostelooze Scholen. 5 jaar en 10 maan den (toelating om het half jaar.) o'o---«w vvwrvtr*; er is geen ander woord voor. alles wat goede smaak aan de hand kon doen, i Eindelijk zag Castleton haar. Zijn hart klopte van alles wat kracht, lust en schoonheid tot opluistering vreugde, toen hij haar zonder zijn medeminnaar ont- verleenen kan, brachten er dien avond toe bij om moetto. het tooneel verrukkelijk schoon te maken en den 1 Met hoeveel genoegen zou Clara hem bij elke tnfidohnii wnr ka rlnan vomatan nv nm't nnw ..nt. leden geweest of een toekomst mógelijk was. Einde’7 Zij was herhaaldelijk aangezocht geworden om zich bij de dansenden te voegen, maar haar cavalier had er geon ooren naar. Hij ging voort met zeer diep zinnig te redeneeren en zag er bovennatuurlijk wijs uit. Dat duurdezoolang totdat hij een redeneering begon, die wel eenige uren kon aanhouden, en nu greep zij de eerste gelegenheid de beste aan om te ontsnappen. De onderhoudende rtian schudde het hoofd toen hij haar zag heengaan. //Ik heb mij in haar be- moette. Met hoeveel genoegen was zij altijd geweest als zij bij hem hare toevlucht m van hen, die alles wat kracht, lust en s verleenen kan, brachten er dien avond toe bij om toeschouwer te doen vergeten dat er ooit een ver- andere gelegenheid verwelkomd hebben; hoe blijde leden geweest of een toekomst mógelijk was. i was zij zij bij Eindelijk begon de //celebriteit» Clara te vervelen. had gezocht tegen de vervolgingei -u vnauuvun ais uhu haar lusteloos voorkomen, de lichte blos, die het hier niet naar wensch ging en dit gat haar eenige haar gewoonlijk bleeke wang kleurde, en haar afge- verlichting. Zij keerde dadelijk denzelfden weg terug, om hem nóg eens te ontmoeten en zij werd in hare Castleton, evenals zij vroeger meening bevestigd. Castleton kon Clara niet aan het spreken krijgen. Zij i wildeniet ineerdanseri. Zij bedankte voor ververschingen. drogen," mompelde hij ween beuzelachtig meisje, 'kamer naar de andere. 1T

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1