:s. ES. IP r. BINNENLAND. voor. Maandag 18 Maart. N? 3867. 1889. en 73*. IDING FEUILLETON. rverij Co. UIT VERRE GEWESTEN. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken* EN. De intending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. By deze Courant behoort een Bijvoegsel. ?nz. lerij. CH. n. T. als nieuw gelgk be- Ifzonderlgke Nonuners VUF CENTEN. te beko- „Laat ons hier gaan zitten," sprak zij, „totdat ik andere kundigheden, niet ntore den divan kon aanbieden. 'eken bjj de 3 en 73a, De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Bovendien worden alle Ad vertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD 't welk des Maandags verschijnt. Ier Belgen. skade 19, inds 'dam. (Naar het jEngelsch.) XXXIII. miging, DECK rinen. goudschecourant MEI a. s. ar. i opgeno- ihe Maat- ten, verven tukken en Garnitu- euren zjju GOUDA, 16 Maart 1889. Het bulletin vnn het Loo luidt dat de toestand des Konings ook de laatste dagen over het geheel onveranderd bleef en dat deze voor het oogenblik niet ongunstiger is; «Hoe bevallen u onze New-Yorksche partijen in vergelijking met die, welke gij. buitenslands hebt 1 bijgewoond?* vroeg Clara aan haar geleider. POTJES L- /I— L— f 1.- 0.70 1- Beethoven en Tschaikowsky. De inteekenljjsten zullen in de volgende week worden aangeboden. De IJselstoomtrammaatschappij ontving in Februari 1889 aan personenvervoer 3833,07, en aan goe derenvervoer 276.51 totaal 4109,58. In het geheel werden 24937 rpizigers vervoerd. (Schoonh.Ct.) De te Zevenhuizen voorloopig uitgestelde lijsten der kiezers van leden van de Tweede Kamer, der Provinciale Staten en van den Gemeenteraad bevatten 166 namen tegen 172 in het vorige jaar. Het Comité besluit de reeks haror soirees voor dit seizoen met eene uitvoering van het Gewand- haus-Quartet (Leipzig), dat 15 Maart 1888 met veel succes hier optrad. De heer Henri Petri, onze landgenoot, onlangs benoemd tot „Königl. Concert- meister des Opernhauses in Dresden*, staat als kun stenaar zoo hoog aangeschreven en zijne kunstge- zollen Alwin Schröder, Unkenstein en von Dameck hebben in het kwartetspel eene zoo gevestigde repu tatie, dat wij niet twijfelen, of de tegen 1 April aangekondigde soirée zal opnieuw uitmuntend slagen, en een waardig slot vormen van de door het Comité gearrangeerde kunstavonden. Het programma ver meldt behalve solonummers voor viool en voor vio loncel, een strijkkwartet van Mozart, eei^ van v. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Uit het Afdeelings-rapport van de Provinciale Staten van Zuid-Holland blijkt dat de meerderheid de noodzakelijkheid eener nieuwe kiestabel ontkende, en de voorgestolde indeeïing, en speciaal de splitsing der groote gemeenten, afkeurde. In een gemotiveerd besluit stelt de Commissie van rapporteurs voor dit uit te spreken en tevens, met het oog op de wen- schelyke splitsing der groote plattelands-diStricten, de ontworpen indeeïing van 1851 aan te bevelen. Het voorstel der Regeering zou, naar hun gevoelen, eene zelfstandige vertegenwoordiging der Provincie vernietigen. gesteld de hoog gewaardeerde adviezen van het Burgerlijk Armbestuur te kennen. 8. Openbare Scholen. Het aantal kinderen, deze scholen bezoekende, bedroeg 1714 tegen 1696 in 1887. Hot vermeer derde aan de 2e Kostelooze School met 9, aan de Tusschenschool met 33, aan de 2e Burgerschool voor jongens met 2, doch verminderde aan de le Burgerschool voor jongens met 11, aan de le Bur gerschool voor meisjes met 5 en aan de 2e met 9. Het getal buitenleerlingen bedroeg 94 tegen 96 in 1887. Behalve op de Kostelooze Scholen genoten slechts 6 leerlingen op andere scholen kosteloos onderwijs. 9. Bijzondere Scholen. Op deze Scholen bedroeg het aantal leerlingen 802 tegen 805 in 1887. De R. K. Jongensschool telde 12 leerlingen minder, de R. K. Meisjesschool 7 en de Chr. Nat. School 2 leerlingen meer. Het getal buitenleerlingen bedroeg 75 tegen 76 in 1887. »UU1 KICD. liuo zaj UVl llllKiaiv, luwlutm* lUOCllt 1--, -~o wel dat zij het zoo wist in te richten dat zij haar i samenleving zondigen, dan werd het hom niet als cavalier de helft van 201 ingezetenen der gemeente Zevenhuizen hebben verklaard (welke verklaring zij met hunne handteekening hebben bekrachtigd) na 1 April a. s. aan bedelaars noch landloopers giften meer uit te reiken, waardoor zij de lastige en kostbare bedelarij hopen uit te roeien. Nu had du Barry, behalve een bal door den Amerikaanschen gezant te Parijs gegeven, en eene eenvoudige receptie van onzen resideerenden minister te Brussel, geene groote partijen aan de andere zijde van den Oceaan bijgewoond. Wel ging hij soms naar Madame Glaubheist, de vrouw van Freiherr Glaub- heist, bij gelegenheden dat zij een aantal professoren met hunne vrouwen en dochters bij zich noodigde, waarbij dan een beperkt getal studenten tegenwoordig waren, doch dat waren plechtige bijeenkomsten, waar van dansen of soupeeren niets inkwam, maar waar wel wijsgeerige en hoogst diepzinnige gesprekken gevoerd werden; kortom, de jongeling had eigenlijk geene gezelschappen in Europa bezocht. Hij had zeer veel van de wereld in ’t algemeen gezien, en wist tamelijk wel wat er te koop was. Wat zijne danskunst betreft, kan ik u verzekeren dat het du Barry ook in dit opzicht, evenals in ‘*t aan het onderricht van de i beste meesters ontbroken had, en dat hij zich op elke partij, bal of receptie in zijn geboorteland thuis gevoelde. Hij was vlug van begrip, en wist zich gemakkelijk te voegen in hetgeen nieuw voor hem was; en mocht hij al eens tegen de regelen der een fout toegerekend. Hij had zeven of acht jaar in i Europa doorgebracht en zou dus wel weten hoe het behoorde. Toen derhalve juffrouw Digby hem zijn gevoelen vroeg over do partijen in New-York, in vergelijking een gedeelte van een kwartet van -- -Op- -de R. K. Scholen gingen 273 kinderen kos- Aan het dezer dagen verschenen Verslag omtrent den toestand van het lager onderwijs in deze ge meente over 1888 ontleenen wij nog het volgende: 7. Schoolverzuim en bijzondere opmerkingen. Het betrekkelijk schoolverzuim is niet toegenomen, hoewel het nog altijd te groot blijft. Hel bedroeg aan de eerste Kostelooze school, ziekte en godsdienst plichten buiten rekening gelaten, 37/10 pCt. Het Hoofd der tweede Kostelooze school deelt daaromtrent mede dat van moedwillig schoolver zuim zoo goed als geen sprake is. Het volstrekte schoolverzuim bedroeg bijna 11 pCt. der schoolgaande kinderen, tegen 12*/a pCt. in het vórig jaar. De voorstellen omtrent do toelating van leerlingen op de Kostelooze Scholen werden ook nu weder ge daan, nadat de Commissie in de gelegenheid was teloos school. Op de Chr. Nat. School wordt het onderwijs niet kosteloos gegeven; onverm'ogenden betalen een geringer schoolgeld, doch het ontbre kende wordt door eene tot dat doel opgerichte Ver- eeniging bijgepast. 10. Bewaarscholen. Omtrent de openbare bewaarscholen moet er op worden gewezen dat het aantal kinderen in /ver houding tot de grootte der lokalen te aanzienlek is; vooral is dit bet geval aan de eerste Bewaarschool, doch door de flinke speelplaats bij deze school, doet zich het bezwaar bij gunstig weer minder gevoelen dan bij de tweede Bewaarschool, die een geschikte speelplaats mist. Eindelijk mag niet onvermeld blijven dat het schoolverzuim aan de eerste Bewaarschool opmerkens- waardig gering was. 52) Zij waren in den kring, Castleton wist nauwlijks hoe, zij draaiden om en om, nu vooruit, dan achteruit, en dan weder rond. Mevrouw Delaine had zich nog nooit zoo gelukkig gevoeld. Zij trok niet weinig de bewondering van de toeschouwers. Haar voorkomen was jeugdiger dan ooit. Zooals ik reeds heb aangemerkt, was hare ge stalte onberispelijk, een van die meesterstukken der schepping, die wij onwiRèkeurig bewonderen, die geen edele aandoeningen opwekken. Zij was er dien avond evap jong uit als hij. «Ik kan niet langer ik voel mij zoo Hare bedekte woorden toen zij zich als tot steun dicht tegen Castleton aandrong, misten hun doel. Niettegenstaande al de kennis, dien hij van ver schillende karakters had opgedaan, kon hij deze vrouw niet begrijpen. Ware liefde is beschermend. Zijne denkbeelden aangaande de vrouwen waren on- Inisinet gebleven omdat hij Clara zoo hoog schatte. Mevrouw Delaine wist juist wat zij aan Castleton had.*Er lag voor baar eene bekoorlijkheid in het geen zij zijne zedigheid noemde, die zoozeer in strijd was met de vrije, zelfvertrouwende manieren van den man van de wereld. Haar hart klopte snel bij de gedachte van zijne liefde te winnen; zij wilde aan het verschil van jaren niet eens denken. Hij moest, hij zou de hare zijn. Dat bleeke meisje mocht hem niet aap haar ontrukken. Wat wist zij van liefde? Op dit oogenblik was mevrouw Delaine niet op de hoogte van den juisten staat van zaken. Zij kon niet denken dat Clara onverschillig voor Castleton zou zijnzij wist niet dat er reeds een medeminnaar in het strijdperk was. En terwijl zij zich dicht aan Castleton’s arm klemde, verlieten die twee de dans zaal en door de vestibule kwamen zij aan eene kleine divan, die, in eene vensternis verborgen, eene zit- maar plaats aanbood. verscheidene jaren ouder dan Castleton; maar zij zag u heb medegedeeld wat ik u te zeggen heb.* De kleine divan was voorzeker niet te ruim voor elke gelukkig.* eene dame naar de mode, in balcostuum, maar me- of“”” vrouw Delaine beweerde dat er ruimte genoeg was voor twee. Hoe zij het maakte, weet ik niet; maar is.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1