1 Dinsdag 19 Haart. N? 3868. 1889. ST, Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. BINNENLAND. !T. FEUILLETON. UIT TE VERRE GEWESTEN. m” I L.40. i «an I IT, SREN I f .0- et vak 'ER- I De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. mi i i der ’AN Afzonderlijke Nommera VIJF CENTEN. 4 1 zuiver politiek een i irheid. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. 'De prjjs per drie maanden ie 1.25, franco per post 1.70. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. nechts 10k bjj lat alle moge- ien goudsche courant. {Naar het Engehch.) XXXIII. 53) Castleton plaats. Hij die vrouw geleden, over dit wilde hebben ontzegd; „dat door in het vervolg van AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. „dat zij met Gedeputeerde Staten van oordeel zijn, van verdeeling, zooals hunne voorgan- indeeling veel, inaar daarentegen als provinciale j gingen misschien, ook nu nog het beste is, dat voor indeeling hoegenaamd niets beteekeuen, niet zou 1 dit gewest zou kunnen worden aangenomen, en dat worden geschapen die zelfstandige vertegenwoordiging zij daarom de vrijheid nemen, dat plan, zooals dit van de provinciale gemeenschap, aan welke de grond- I achter het advies van Ged. Staten werd afgedrukt, wet juist om hare zelfstandigheid, de keuze van de aan de bijzondere aandacht van de regeering te leden der Eerste Kamer hééft willen toe vertrouwen, I onderwerpen maar feitelijk niet anders dan een zuiver politiek „dat intusschen, hoe de regeering ook en ik ben twee of driemaal bij hem geweest. Neen» ik kan het denkbeeld niet verdragen van louter een partijman te worden. Dat is beneden de waardigheid van een mensch. Het moge het verstand scherpen, maar de geest kan niet langer veelomvattend zijn; hij wordt met eiken dag bekrompener." „Ik geloof niet dat dit het geval met Castleton zal zijn," sprak Clara. Zij kon niet nalaten dit te zeggen. „Gij zult het zeker niet opmerken, mrtar ik heb het wel opgemerkt als wij een philosophisch gesprek voerden. Neen, ik kant niet langer het denkbeeld van rechtsgeleerde te worden verdragen." „Daarin ben ik het met u eens," beaamde Clara. HIJ wil Vl>lM»lIgVUU»lU MVIVVJ1 VWVX. ‘Ak een beroep dat iemands edelste streven be- „Ik begrijp u volkomen," zeide Clara. 1 „Ik denk dat ik mij voor het tegenwoordige aan het schrijven zal wijden. Er is veel dat ik mijnen landgenooten gaarne zou willen mededeclen," merkte du Barry aan, op een toon van trotsch zelfbehagen. „O, dat hoop ik. Ik geloof dat gij het veijilicht zijt," sprak Clara ernstig, en tegelijk zag zij hem met geestdrift aan. „Denkt gij dat denkt gij het waarlijk? Dan is mijn besluit genomen." Juist op dit punt van het gesprek gingen zij weder de plaats voorbij, waar Castleton zat en op dit oogenblik was ’t dat mevrouw Delaine uitriep: „Zie maar!" GOUDA, 18 Maart 188#. De heer mr. i. K. Gorter Hooft, oudlid »an de Tweede Kamer der Staten-Geperaal en vroeger in venchillende andere openbare betrekkingen werk zaam, o. a. ala wethouder van Amsterdam en als lid der I’rov. Staten van Noord-Holland is na eene korte ongesteldheid overleden. Prof. J. A. Alberdingk Tbijtn is gisternamiddag te ruim 2 uur, op bijna 69-jarigen leeftijd, overleden. Het bestuur van het Nederlanduch Gymniutukver- hond heeft zich tot den minister van binnenlandsche zaken gewend met een adres, waarin het verzoekt de noodige stappen te doen, opdat de gymnastiek onder de verplichte leervakken der lagere school worde op genomen, en haar weldadige invloed, dip reeds door zoovelen wordt ondervonden, ook ten deel valle aau de kinderen des volks, voor wie de lagere school is bestemd. Naar het Vaderland verneemt, zal het de Holland- sche Spoorwegmaatschappij ditjaar nog niet mogeljjk zijn haar passagiers naar Scheveningen tot bij het Kurhaus te brengen. Was het alleen te doen om het leggen van de rails, dan kwam men zeker voor den aanvang van het seizoen gereed; maar door Delfland is aan de maatschappij de aanleg voorge schreven van een aantal kunstwerken, die volgens raming ongeveer 2 ton zullen kosten; en eer die som verwerkt is, zal dit jaar zeker reeds lang ten einde zijn. Gelijk wij vroeger mededeelden, vervalt intusschen de concessie 26 Maart a, s., tenzij <1® Maatschappij door overmacht verhinderd is tijdig met de baan gereed te zijn. Of er overmacht in het spel is, staat ter beslissing van den Minister ran Waterstaat. verontschuldigde zich, en nam t had een trek verloren in het spel, dat speelde. De raad, dien hij, niet lang I (kUU Wlllinm Iwxf-'a.rhWzin .1 r» 1- I Randall gegeven had, kwam hem voor en hij gevoelde dat hij omtrent in hetzelfde geval 1 was als r*“ - J- 1 had genomen, bleef hij zwijgend zitten. „Zeg mij in één woord," zeide mevrouw Delaine, den aanval hernieuwende en toon sprekende dan vroeger, op mij?" Dat was een moeilijke vraag om t Castleton was in den val geloopen. Hij had zich I verraden, en kon niet ontsnappen. „Ik ben niet boos op u," zeide hij eindelijk, na eenige aarzeling, als of hij niet recht wist of hij I •eigenlijk boos was of niet. „Ik geloof u, want gij zoudt niet in staat zijn I iemand te bedriegen," hernam mevrouw Delaine. „Ik wil uw gedrag dan maar liever toeschrijven aan kiescollege, een college dat zich nogthans met meer of minder goed gevolg, al naar gelang het toeval bij de verkiezing dat beschikte, tevens zou molten belast en met de behartiging van de belangen der provincie en met de zorg voor de uitvoering van ’s lands wetten; dat echter door zulk eene schepping niet alleen het belang der provincie, maar naar het stellig oor deel van de grondwet ten eenenmale zou worden miskend, omdat op die wijze langs een omweg fei telijk een kiesstelsel voor de Eerste Kamer zou worden ingevoerd, dat de grondwetgever èn in 1848 en in 1887 zoo nadrukkelijk mogelijk heeft veroordeeld „dat, al geven dus de Staten aan de districts- verdeeling, zooals die in 1852 werd ingevoerd, verre de voorkeur boven die, welke nu is voorgedragen, zij daarom allerminst willen loochenen, dat ook aan de bestaande regeling gebreken verbonden zijn; „dat men, om die gebreken weg te nemen, ook naar hun oordeel het stelsel heeft te volgen, in de additioneele grondwets-artikelen voor de kiesdistricten aangenomen, mite men dia navdgiag niet zoeke in een slaafsch naschrijven van de daar gemaakte indee- o o maar ’n eerbiediging van het beginsel waarop kiesdistricten als eene zaak van zuiver provinciaal die indeeling rust, en dus ook in dat gewest de te J groote plattelands-disiricten splitse, opdat niet de handelen dier Staten toch in meerderheid de minderheid onderdrukke, maar elk r1 I «enigszins gewichtig provinciaal belang in de gele- gemeente, hoe groot zij ook zijn mocht, in i genheid zij zich, ook in de Staten-vergader mg te meerdere districten te deelen in elk geval stellig doen gelden; 1 1 z. 1> 1 il» .4». /I f ttw ww _.o tijd de leden der dat het plan Staten te kiezen in de districten, die als politieke gers dit in 1851 ontwierpen behoudens enkele wijzi- indeeling veel, maar daarentegen als provinciale j gingen misschien, ook nu nog het beste is, d«t vgg? indeeling hoegenaamd niets beteekeuen, niet zou 1 dit gewest zou kunnen worden aangeuoim aandoeningen van anderen aard, ’t Is zoo als ik gezegd heb. Gij bemint Clara Digby; en Clara Digby," zij hield even op om klem te geven aan hetgeen zij zeide, Clara Digby bemint dien du Barry. Zie maar!" Zij kwamen opnieuw voorbij, meer dan ooit in gesprek verdiept. Du Barry had zijn stokpaardje tot j onderwerp gekpzen, namelijk zijn eigen ik. Hij sprak over zijn terugkomst in Amerika, en maakte de op- weder merking dat hij nog geen bepaald besluit had ge- d, dat 1 nomen waar hij zich vestigen zou. Hij hield niet 1 1van de atmosfeer in New-York. De handel speelde William Holt betreffende Virginia i daar eene te groote rol. Hij liet zijn stem dalen en »n hfl.fl Irwntn ham vaar flan i.nod I ■mw.mln.rln„VVij kunnen tOC-ll een rijken effectenmakelaar bijeen gebracht, niet i „Het komt mij een onaangenaam beroep voor.» It'v. anhtinf- in Mant-VnvV „Eli 6611 barn,,n JmI1. iainnnflfi Pflalstfi strnvoii andere maatstaf te zyn dan geld. Misschien bedrieg perkt," hernam du Barry. ik mij, maar het komt mij zoo voor." 1 1 1V op vaster en krachtiger de moeite niet te bedenken dat dit reeds „waarom zijt gij boos vroegste tijden af de stereotiepe satire a dichters, hlosophen te beantwoorden. 1 verder dat hot niet voldoendo is uitgewezen waarom aristocraat. Integendeel schoen hetgeen du Barry „Ik zal mij niet aan een beroep wagen." vervolgde L”. „Eens heb ik over de rechten gedacht; maar j mijn arme vriend Castletqn vindt gij niet dat hij l ontzettend veel veranderd is? schrikte mij daarvan geheel af. Eén bezoek op zijn bureau was genoeg Zooals wij reeds in ons vorig nr.'met enkele woorden mededeelden, luidt het rapport van de afdeelingen der Prov. Staten ook in Zuid-Holland onguiutig voor de regeerings-voordracht betrekkelijk de provinciale kiestabel. Zoowel de noodzakelijkheid als de wenwhelijkheid van deze herziening werden ontkend. Het provinciaal belang op den voorgrond stellende, lietoogt het rapport, dat slechts politieke overwegingen deze verandering zouden kunnen moti- veeren. Des noods zou het ledental, dat door Rot terdam en den Haag wordt afgevaardigd, kunnen uitgebreid worden, zonder dat in de bestaande dis- tricts-indeeling eenige wijziging worde gebracht. Zich beroepende op hetgeen de minister Mackay zelf in de Tweede Kamer den 25 Maart 1887 heeft gezegd: „dat opoffering van de zuiver geestelijke belangen voor politieke overwegingen het bederf van de pro vinciale vertegenwoordiging met zich zou brengen" geeft het rapport als het gevoelen der meerderheid van de Staten nader te kennen „dat de mannen, aan wien wij onze moderne pro vinciale vertegenwoordiging va^eahnldigd^n, van deze waarheid dan ook geheel doordrongen waren, getuige Thorbecke, die, toen hij in 1850 de regeling van de belang geheel aan de Staten zelve wenschte over laten, de vrijheid van zooverre lieperkte, dat hij, hun de bevoegdheid om eene van de atmosfeer in New-York. De handel speelde den geest, vervolgde: xxij vxmuuuv iu uut^elfde geval een rijken enecieninaaeiaar uijdüu goumuut, «u zijn oude bekende. Nadat hij weder plaats aristocratisch noemen. Er schijnt in New-York geen men. bleef hii zwiifffind ziften. on/lava monlolnf Jan <rolrl Miaan.hian hfiflrif een gezelschap, door ik mij, maar het komt mij zoo voor." Clara gaf zich I reeds van de van alle en misantropen is geweest, en een aristocraat van geboorte beter is dan een geld- f. L'L-l-e,-- zeide een bijzonderen indruk op haar te maken. „Ik zal mij niet hij. „1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1