1. ER! ES. REN. DE. BINNENLAND. 1889. ^ieuw»- en EN en 73*. FEUILLETON. >TS. pets. urrentle. olxt, st een goed- tiouda te UIT VERRE GEWESTEN. IN, EU, ichhouwer. ZEIST. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Woensdag 20 Maart. IN9 3869. EGT. k Korte nendaal. )T, LINKE Im’s CAO beste. De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. izaam aan .2, Bureau alleenspraak, De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zón- en Feestdagen. De prijs per drie maanden ia 1.25, franco per post f 1.70. Afzónderlijke Nommers VIJF CENTEN. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschjjnt. ƒ4.00 1 - 3.40 mco ge- der arbeidswetge- Iruk en niet voor fectieprjjzen. (Afaar het EngeUck.') XXXIII. iland deed opdoen. H. 173. •al voor lingsmid- Koffle, straat naar den Dam zien kuieren; het hoofd beekje op zij, gericht naar grijzen, des winters een zwartzijden hoed _J_ 1— Als ge hem groet, zijn .’’ju niet terug groet. Dat komt dan omdat hij u niet opmerkt. Als gij dicht achter hem aanloopt, kunt gij hooren, dat hij gewoonljjk druk met zich zelf bezig is a1- kot nlat L—z J—- x *- 1_ TT” neuriet een liedje of praat druk in zijn eentje, Niet alleen de handen .zijn altoos in de weer, 1>rj gestfcnleeft zelfs nT»f*dan _.r zinnig opmerker, die er eene studie van maken '/.Kgr. f 0,50. goudsche courant. Zij stond op, en naar hem toetredende, sloeg zij haar arm om zijn hals en zeide, terwijl zij hem teeder kuste: «Niemand is in mijne oogen zoo schoon als mijn jongen." «Andere menschen zien met andere oogen," sprak Holt. z/Wat kan u dat schelen, mijn jongen, zoolang gij weet hoe gij in de oogen van uwe moeder zijt?" De goede vrouw vergat dat er op Holt’s leeftijd een ander gevoel ontkiemt. j «Gij waart het kind van velerlei droefheid," ver volgde zij. «Gij weet dat uw vader stierf voordat I gij geboren waart." Bij deze herinnering werd zij 1 rlnnr nnnrlnanincr nunratalnt. j Holt verroerde zich niet. Hij beschouwde zijne I moeder met somberen blik. Hij was in eene van i zijne kwade luimen. «Ik heb oom Lansing vandaag I ontmoet," sprak hij eindelijk, met een bitteren nadruk i op het woord «oom". «Hij kent mij niet. Eenmaal zal hij mij wèl kennen. Als ik even rijk ben als hij, zal ik hem vragen waarom hij 11700 behandeld heeft." Zijne moeder gaf geen antwoord. «Dat zal eer gebeuren dan gij denkt. Met primo Januari." «Wat zal er dan gebeuren?" vroeg zijne moeder zacht. «Dan word ik compagnon in de firma." «Wat zegt gij?" «Zij kunnefi niet buiten mij, dat is het geval. Ik heb van daag het brevet gekregen, ’t Is mijne uit vinding; ik heb u er nog niet over gesproken, uit •riek te Helmond r - JjUgBtak iood wilg" met eene schaafmachine in aanraking te komen, dat hij met eene hevig bloedende wond aan het hoofd naar huis moest worden gebracht, waar hij reeds den volgenden morgen overleed. Aangezien de heer E. H. Begemann zijn ge- heele personeel verzekerd heeft tegen invaliditeit en ongelukken, zijn de nagelaten betrekkingen door die ramp tevens niet financieel getroffen. ’t Is werkelijk een verblijdend verschijnsel dat in den laatsten tijd vele fabrikanten het groote nut van eene dergelijke verzekering begrijpen, en door het storten van eene vaste jaarlijksche premie de groote belangen weten te behartigen van hunne onderhobbenden, die zoo vaak aan groote gevaren zijn blootgesteld; gevaren, welke niet alleen de toe komst van den werkman zelf, maar ook (lie van zijn gezin bedreigen. In de zitting der Tweede Kamer van heden heeft de heer Mutsaers zitting genomen. De Kamer ging daarna 40 minuten in eomité-generaal. Op de interpellatie-Seijffardt tot regeling der levende strijdkrachten antwoordde de rjgeering dat het rap port der staatscommissie over de defensie in handen van Z. M. den Koning is geweest en na advies van den ministers van Binnenlandsche zaken, Oor log en Marine weder aan den Koning is toegezon den <l«t in dit zittingjaar geen ontwerp tot ver plichten krijgsdienst is te wachten dat als tijdelijke maatregel zal worden voorgesteld de oudste lichting één jaar langer in dienst te houden. De heer Domei* Nieuwenhuis keurde het ontwerp d ving af, noemde het een vel orisdi amendeering vatbaar. In de Kon. Ned. Machii vrees dat het mislukken zou, maar alles is in orde." De weduwe stond op, en kwam dicht bij haar zoon. «Ik dacht dat er iets kwaads gebeurd was," zeide zij, vraart zoo zonderling.» «Moeder," hernam Holt, «toen wij zeer arm waren, en ik jongenswerk aan de fabriek deed, heb ik er nooit aan gedacht hoe ik er uit zag en als ik er al over dacht, kon het mij niet schelen. Thans, nu wij alles hebben wat wy behoeven, en ik weet dat ik zeker rijk zal worden, namelijk als ik in ’t leven blijf, denk ik er gedurig aan welk een vogelver schrikker ik ben." «O, William, *t is zondig zoo te spreken. Dat getuigt van ondankbaarheid aan de Voorzienigheid." Een trek vanr wrevel speelde om Holt’s mond. «Zijt gij niet tevreden met de liefde uwer moe der?" vervolgde zij. «Tevreden!" riep hij heftig uit, «hare liefde is alles voor mij." Weder kuste zij hem, maar hij 'sprak niet. «Ik ben voornemens een huis te huren," merkte Holt aan. «Zoo?" «Ja. Er wordt er een gebouwd in straat tusschen de vijfde straat en Madison Avenue. De eerste Februari zal het gereed zijn." «Maar hoe kunt gij dat bekostigen?" «Ik krijg een som in gereed geld voor een aan deel in het brevet." «Waarlijk!" ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 jlenten. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. 54) Den volgenden dag, toen Castleton weer aan zijne gewone bezigheden was, kwam het bij hem op, dat hij misschien wat te haastig was geweest. volgde zij. «Gij weet dat uw vader stierf voordat ‘'Waarom zou hij Clara overijld beoordeelen? gij geboren waart." Bij deze herinnering werd zij Zoo zwaar valt het ons af te zien van wat ons door aandoening overstelpt. dierbaar is. Zoo moeilijk is het de hoop te laten varen 1 u:’ en aan te nemen wat ons wanhoop toeschijnt. XXXIV. «Moeder, waart gij vóór uw huwelijk niet eene deftige jonge dame?" «Ik geloof daarop gerust ja te mogen zeggen." «Men vond u schoon, niet waar?" «Maar William, wat bezielt u om zulke vragen te doen?" Zonder daarop antwoord te geven, ging Holt voort: «Vader was oen knap man, niet waar?" «Zeer knap." «Hoe komt het dan toch dat ik zoo’n leelijkort ben?" Dit werd zacht gezegd, bij wijze van maar zijne moeder hoorde het toch. ------ katholieken onderling over de bekende quaostie een einde zal maken. GOUDA, 19 Maart 1889. De gisteren te Rotterdam gehouden vergadering der Vereeniging tot onderateuning der Hoogduitsche Opera was zeer druk bezocht. De Voorzitter deelde mede, dat men waarschijnlijk bekend zou zijn met de plannen van den beer Saalborn omtrent de exploita tie. Genoemde heer was in de stad on wanneer de vergadering zich er niet tegen verzette stelde de voorzitter voor hem ter vergadering uit te noodigen ten einde zijn voorstellen toe te lichten. De heer Symons verklaarde zich daartegen en stelde voor, den beer Saalborn dit jaar rustig zijn gang te laten gaan en wanneer na afloop bleek, dat hij de kunst had gediend op een wijze, zooals men te Rotterdam gewoon is, hom de aanwezige subsidie ter hand te stellen. Na breedvoerige discussies werd besloten met den heer Saalborn te onderhandelen. I toiiMirnitf-* ’«wd* f iliea stafle iw missie toe, bestaande uit de hoeren Gernsheim, De Raadt, Heijermans, Van Houten en Symons onder presidium van mr. De Kuijper, teneinde gezamenlijk met den heer Saalboorn een cahier de charge te ont werpen en dit aan do vergadering voor te leggen bij een volgende gelegenheid. Men leest in de Tijd: Van de meest betrouwbar, zijde wordt door ons vernomen, dat Zaterdag 11. het bestuur van den Al- gemeenen Bond van R. K. kiesvereenigingen te Utrecht in zake den persoonleken dienstplicht heeft vergaderd. Hoewel wij nog geen vrijheid hebben het genomen lieslnit mede te deelen, meenen wij echter geen onbescheidenheid te begaan met reeds nu do verwachting uit te spreken, dat het bekend worden van dit besluit veel tot pacificatie zal bijdra gen, en, naar wij hopen, aan alle dispunten tusschen Men schrijft uit Amsterdam aan de N. R. Cl. aan gaande den bekenden tooneelspeler Judels het volgende: Hoewel Judels vandaag, 17 Maart, zijn 74sten verjaardag viert, doet hij zich nog altijd voor en met succes als een beau jeune homme. Altijd in de puntjes getoiletteerd, zijn nog vrij voldoende haardos netjes gefriseerd zóó tan men hem schier dagelijks tusschen tweeën en drieën door deKalver- een de souffleurskast; des zomers een grijzen, des winters een zwartzijden hoed op de zwierige hairen: een goed geconserveerde vijftiger zou men zeggen. Als ge hem groet, zijn er negen van de tien kansen, dat hij u niet terug groet. Dat komt dan omdat hij u niet opmerkt. Als gij dicht achter hem aanloopt, kunt gij hooren, dat hij gewoonljjk druk met zich zelf bezig is of als gij het niet hoort, dan ziet gij het. Hij en als hij praat, praat hij met zijn geheele lichaam. c.4 nllnnn «la Ivaa.'lan —f.*..Ix^Qg 1D de MT0ÖT IQQ&f rugj' en een scherp- wilde, zou al spoedig uit de beweging zijner schouders kunnen opmaken, wat in zijn gemoed omgaat. Ik zie hem gaarne, want hij vertegenwoordigt een stuk blijdschap uit mijne jeugd. En als ik hem aankijk en zijn geluid hoor, dan voel ik mij weer 15, 16 jaar en zit ik op de banken van de kermistent in een provinciestadje, een en al bewondering voor het talent van den acteur, den populairsten, bij jong en oud, dien wij den laatsten tijd gehad hebben. Tien tegen een, als gij hem uw naam zegt, dat ge hem hoort vragen”: „Een zoon van die en die, uit X of Y? Heb uw vader heel goed gekend e e heel goed!” Judels kent alle' vaders van ons jongeren, gelijk deze allen ook hjjm kenden. Het was in hooge mate zijn eigenaardig talent, dat hij in elke plaats van het land, waar hij jaren lang de I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1