IS ER, inbevolen. Donderdag 21 Maart. 1889. BINNENLAND. iscini. 'CAS, Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. :rs S I —‘ES btedrag dat op do liegrooting voor de. jaarwedden der onderwijzers is uitgetrokken. 3870. FEUILLETON. v UIT VERRE GEWESTEN. ES enz. iat IAN, -aplaies. IËN. De inieading van advertentita kan geschieden tot Ata uur des namiddags van den dag der uitgave. -- ae. den dwelk Hoen happij happij i dient en zal J. Jf. wien smede rsonen ovisie. in g. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. XXXV. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. eiken avond in nedergezet. Abel Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschjjnt. i der Zelf- e uitspat- (Naar het Eiu/elech.') XXXIV. 1. 138, tige collectie EN, tevens enland deed k opdoen. kt H. 173. inzaam aan GOUDSCHE COURANT. zestien of zeventien jaar zat naast was mager en zag zeer bleek. Met gebrouwen. Ische Cou- iden door het NEMAN en ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. zoo over u zelven zult spreken, ■ij zooeven deed.” daar moet gij niet op letten. Laat mij mijn maar gaan. Ik verlang er naar, u in een nieuw waar alles keurig net in orde is, zoo goed hebt als toen gij eone jonge dame wnart; dat is te zeggen, voor zooverre het mogelijk is. Maar daar heb ik niets ineê te maken. De Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben gisteren, na een langdurig debat, het advies tegen de, door de Kegeering ontworpen, provinciale kies tabel, aangenomen met 45 tegen 18 stemmen. De buitengewone vergadering der Staten is in naam des Konings gesloten. De Prov. Staten van Drenthe namen insgelijks aan de conclusie van Gedeputeerden dat de nieuwe kiestabel niet is in het provinciaal belang. Heden komt de zaak in Noord-HoUand in be- i handeling. Het hoofdbestuur der Hollandscbe Maatschappij van Landbouw heeft het volgende denkbeeld aan de afdeelingen in overweging gegeven: Dat de leden hun brandassurautiën, tegen vaste premiën, door be middeling van het hoofdbestuur doen sluiten, bij de een of andere groote en solide Maatschappij, die het hoofdbestuur alsdan als haren agent zal beschouwen, waardoor belangrijke reductie op de premiën wordt gewaarborgd voor al de aangebrachte risico’s. De i de tentoonstelling de inzenders hunne De premie voor deze nieuwer- wetsebe assurantie is minder boog dan menigeen zou meenen, waaruit reeds blijkt dat de vrees voor eene Parijsche omwenteling niet groot is, althans onder zekere assuradeurs. afb. Prijs verschrik- eugd lijdt, :enng, die en van een j het Ver- narkt 34, et bedrag, :en boek- Gij moet in de wereld verkeeren. Ik zal mijn ouden 1 weg gaan." .Maar, William, wat spreekt gij wonderlijk!" «En nu moeder, moet gij u daar niet tegen ver- -o - - - zetten. Ik heb hard gewerkt om het zoover te brengen, oostelijke rivier door. Hij Qun mij nu het genoegen van u ten uitvoer te woning van r- zien brengen, wat ik begonnen heb." „Dat zult gij zien, mijn jongen!" „En nu moet gij er eens over denken welke meubelen gij nemen zult; gij moet maar vast eens rondzien. Als het huis gereed is, zou ik gaarne hebben dat gij er dadelijk in ging wonen." Hy nam zijn hoed. „Ik ga uit. Ik zal over een half uur terug zijn." Hij liep plotseling weg, maar dat was zijne gewoontp. Eonige oogenblikken zat zijne moeder in verbazing, Zij kon nnuwlijks geloof slaan aan hetgeen zij gehoord had. Allerlei zonderlinge ge dachten gingen in haar om. Het verledene en de toekomst werden wonderlijk dooreengemengd. Zij zag droevig, lachte, daarna keek zij ernstig en lachte weder. Eindelijk stond zij op, nam hare weduwmuts af, streek het haar glad en zag in den spiegel. Waarom deed zij dat! Om eene zeer eenvoudige en onschuldige reden. Zij wilde zien of zij nog presentabel was alleen ter wille van haar zoon. De uitslag van het onderzoek was, geloof ik, bevredigend GOUDA, 20 Maart 1889. Voor de rechtbank te Rotterdam stond gisteren terecht een 12-jarige knaap H. J. L., zonder beroep, wonende te Gouda, die op den 28en December van het vorige jaar zich tor sluiks had begeven in een winkel van F. G. aldaar, en eenige sigaren tot zich had genomen. Bekl. was door G. opgemerkt en aangehouden. Het O. M. was van raeeuing dat bekl. in deze had gehandeld zonder oordeel des onderocheids, doch vorderde op grond van de zeer slechte infor mation omtrent hem ingekomen, diens plaatsing in een rijksop.oedingsgesticbt tot 1 Mei 1894. Uitspraak a. s. Zaterdag. Blijkens modedeeling van de Gedeputeerde staten dezer provincie zal aan de gemeente Zevenhuizen over het jaar 1889 als vergoeding van het Rijk De Raad der gemeente Zevenhuizen heeft bet Kohier van don Hoofdelijken Omslag voor bet jaar 1889 vast gesteld op 4635. Het bevat 189 personen verdeeld in 27 klassen, waarvan de hoogste aan slag bedraagt 247 en de laagste 1. Naar men verneemt, hebben de vertegenwoor digers der Hollandsche inzenders op do Parijscho wereld-tontoonstelling hunne inzendingen te Londen verzekerd tegen omwenteling Als er namelijk eene revolutie mocht uitbreken en ging niet door, dan krygen i posten vergoed. - 55) „O, nog zeer velen, William. De Horton’s, de Lawrence’s, de Dezing’s en verscheidene anderen". „Beloof mij, moeder, dat gij met die allen de de kennis hernieuwen zult, zoodra uw huis in orde is." Een glimlachje verhelderde het gelaat van mevrouw Holt. Het was een zeer tevreden lachje. Na jaren van afzondering en onderwerping, was zelfs een scha duw van een tenigkeer in de beschaafde en elegante wereld, die zij genoodzaakt was geweest te verlaten, haar hoogst welkom- „Ja, ik wil het beloven," antwoordde zij lachend, „als gij mij ook iets belooft." „Wat dan?" „Dat gij niet wéér „Och, gang maar huis te zien, dat gy bot even aldus verkregen winst, zou voor de helft in de kas der afdeelingen en voor de wederhelft in de kast van het hoofdbestuur kunnen vloeien. - Staten-Generaal. Twzbdz Kam». Zitting van Dinsdag 19 Maart. De Kamer werd gisteren geopend in tegenwoor digheid van het voltallig ministerie minus de heer Keuchenius. Dat deze buitengewone ver schijning de wet op den kinderarbeid gold, is zeer twyfolachtig. Waarschijnlijk stond zij in verband met het verhandelde in comité-generaalmen zegt dat daarin mededeelingen zijn gedaan omtrent den toestand des Konings eir de uitoefening van het koninklijk gezag, ten einde interpellatiën over dat onderwerp te voorkomen. Na twintig minuten waren de hoeren het eens geworden, doch naar het schijnt behoeft de natie niets omtrent deze zaak te vernemen, die toch haar belang van nabij raakt. Na heropening der zitting kreeg allereerst de heer Seyffardt het woord om zijne interpellatie te doen over da levende strudhraclitan en hare ramline Wij hebben niet voel te vocgön bij hetgeen wij gisteren in ons telegraphisoh bericht vermeldden; alleen stippen wij nog aan, dat de interpelhnt tot de conclusie kwam, dat zijn plicht was zelf met nadere voorstellen tot voorziening voor den dag te komen. Bij het algemeen debat over de wet op den kin derarbeid nam de heer Domela Nieuwenhuis een groot deel van den tijd in beslag. Wat hij zeide, was te voorzien. De voorstellen beteekenen niets en zijn het papier niet waard, waarop zij geschreven zijn. Hetzelfde was door dezen spreker reeds in openbare vergaderingen betoogd. Een normale ar beidsdag met bijna volstrekt verbod van vrouwen arbeid, verbod van arbeid bij nacht, verbod van arbeid door jongelieden enz., deze waren de eischen van den leider der sociaal-democraten, welke na- Toen Holt op straat gekomen was, nam hij zijn weg dwars door de stad en liep bijna tot aan de ”j hield stil voor eene j van armoedige soort, trad bin nen,< liep de trap op tot aau de bovenste verdieping en klopte aan de deur der achterkamer. „Hoe is ’t van avond met uwe moeder, Abel?* Holt trad de kamer binnen, zonder op antwoord te wachten. Hij was er niet vreemd. Drie jaar ge leden had hij met Abel op een rolbed geslapen, dat een aangrenzend kamertje werd owas de knaap, wiens ondergeschikte werkzaamheden hij had mogen deelen toen hij op de fabriek van Abbott gekomen was. En hier was ’t dat Holt een tehuis had gevonden ik zeg een tehuu, want hij vond hartelijke belangstelling, goede behandeling en gezellig verkeer onder armoedige omstandigheden. Destijds had vrouw Frost vijf kinderen. Nu had zij er slechts twee. Gebrek aan versche lucht, karig voedsel en gemis van de noodige kleeding waren oorzaak geweest van den dood der drie andere. Volgens verklaring van den docter was het long ontsteking, roode loop, en roodvonk geweest. Deze arme vrouw leed uit dezelfde oorzaakmaar de docter noemde hare kwaal „eene Adgemeene verzwakking.* Een meisje van haar bed. Zij Van de meest betrouwbare zijde wordt door de Tyd vernomen, dat Zaterdag. 11. het bestuur van den Algemeenen Bond van R. K. kiesvereenigingen te Utrecht in zake den persoonleken dienstplicht heeft Wmede te deelen, meent het echter geen onbescheidenheid te begaan, met reeds nu de verwachting uit te spreken, dat het bekend worden van het .besluit veel tot pacificatie zal bijdragen, en, naar het hoopt, aan alle disputen tusschen katholieken onderling over de bekende quaestie een einde zal maken.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1