PI g 1 2TG. 3872 BINNENLAND. 54. Zaterdag 23 Maart. 1889. FEUILLETON. I. ken^ m. UIT VERRE BEWESTEN. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. -3 De insending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave, I levéren, ardig op- schutdeu- lenhaven- an 142,— i beschoei- ij de Gas- ï&Co., i ïJ UIS', dsche Bank irgfonds. EN, 0, ƒ50,000 in stellen ivenbouw de straat bij het irkt. AD VERTENTIEN Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. zelfs I Het Centraal Bestuur. de Rijn" met het grootste De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. ran 500,— iten per- langs de irnomelk- iaande Bier- Firma A. soort, DUB- A, LAGER, Bovendien worden alle Ad vertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. ?aat 54. Effecten, L mater dam. worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. koop hunner ler /O. (Naar het Engelsck.} XXXVI. nie- aandeel tot S6. alk opzicht ideelen, op I. enz. beurskoers, 'HOUDERS 'OENSDAG ags ten één inschrijving EN nddeelen ge- 3EVELING. itvoering zal s 0.50. or den Ge aipdagelijks oormiddags ter plaatse- Pimmerwerf Naar mijn gevoelen werd Terwilliger’s uiteinde verhaast door het besluit zyner vrouw om een groot bal. te geven, dat de laatste Soirée bij hare gehate mededingster, mevrouw Peter Craworthy, in luister moest overtreffen. Terwilliger had ronduit gezegd dat hij het niet bekostigen kon. //Gij moei het be kostigen stoort gij u dan niet aan de maatschap pelijke positie van uwe familie? Denk toch aan onze Louisa, die juist hare intrede in de wereld heeft gedaan. Gij zijt zoo gierig dat gij ons bijna de middelen onthoudt om fatsoénlijk te kunnen leven." Terwilligger zag droevig naar zijne dochter. Hij meende dat hij in haar blik medelijden met hem las, maar zij zeide niets. //Vrouw," antwoordde hij, met eene vastheid zooals hij doorgaans niet aan den dag legde, //ik kan u geen gold gevenmijne zaken zijn in een wanhopige» toestand, en ik weet niet wat ik beginnen moet." Dit zeide hij op een toon van grooten zielsangst. z/Bah! Zoolang wij getrouwd zijn is dat altij l dezelfde geschiedenis geweest. Ik geloof niet dat gij er slechter aan toe zijt dan vroeger. Gij zucht en klaagt ook altijd." //Maar Jane," hernam hij op een toon, die be rekend was om haar zachter te stemmen, //gij kunt niet begrijpen hoeveel zorgen ik heb." «Het behoort zoo dat een man zorgen heeft en ze te boven komt," voerde zijn vrouw hiertegen in, wen er thuis niet over zit te klagen." z/Dat heb ik gedaan, ik ben ze te boven gekomen," De slotsom is deze. Slechts de Staten van drie provinciën (Noord-Brabant, Utrecht en Limburg) hebben zich er vóór verklaard, en twee dezer nog met enkele wijzigingen. De Staten der acht andere gewesten hebben, meestal met groote meerderheid, hun afkeuring uitgesproken. t Aan het besluit der Staten van Limburg, die met algemeene stemmen het voorstel goedkeurden, was echter een verslag der afdeelingeu voorafgegaan/ waarin met zoovele woorden werd gezegd: dat men aan 'de handhaving der kleinere districten uit een administratief oogpunt de voorkeur zou geven, maar uit een politiek oogpunt de voorgestelde indeeling toejuichte. Ook de regeeringsgezinde Staten van dat gewest waren dus van oordeelde voorgestelde regeling is niet in overeenstemming met het provinciaal belang. Dat is ook de meening van de Ucht Staten, die het voorstel afkeurden. Schier over het geheele land heeft dus het denkbeeld der Regeering krachtige bestrijding gevonden. En opmerkelijk is het daarbij-; dat de afkeuring niet enkel kwam van de bestrijder* der tegenwoordige Regeering. In verschillende ge westen waren er ook onder hare aanhangers, die het gronddenkbeeld verwierpen. Zoo in de Staten van Gelderland, en vooral in die van Noord-Holland, welke laatsten met op een na algemeene stemmen, zich verklaarden tegen de indeeling zooals die was voorgedragen. De verdedigers beriepen zich schier uitsluitend op één argument: de wenschelijkheid dat de grenzen der rijks- en die der provinciale districten samen vallen. Zoodoende meent men te bewerken, dat de Eerste Kamgr in gelijken geest zij samengesteld als de Tweede. Hoe weinig dit motief beteekent blijkt reeds daaruit, dat de thans bestaande indeeling, welke inderdaad op bet provinciaal belaag gegrond is en sedert 1852 geheel afwijkt van de rijksdistric- ten, nooit heeft verhinderd dat beide Kamers samen- Clara Digby was heimelijk trotsch op deze ge schriften. Ik heb gezegd dat zij een zeer kundig meisje was, en dat het niet gemakkelijk was haar iets Voor te leggen, dat zij niet begrijpen kon. Maar voor de „Goddelijke Verwantschap" stond zij.- Zij kon er even weinig van begrijpen alsof het in de taal van de Babylonische spraakverwarring geschre ven was. Maar zij zag den lof, die er aan werd toegezwaaid en was tevreden. Zij kon niet nalaten tegen du Barry op te zien als tegen een hooger wezen. Het verwondert mij niet dat Clara er niet wijs uit kon worden, want du Barry had zijne artikelen samengeflanst uit onderscheidene onbegrijpelijke ver handelingen van onderscheidene onbegrijpelijke profes soren op zulk eene zonderlinge Wijze, dat geen van hen ooit zijn, eigendom er uit herkend zou hebben. Hot kostte onzen held vrij wat moeite die artikelen op te stellen, maar hij zag daar het middel in om indruk op Clara Digby te maken. Hier slaagde hij in, zooals wij gezien hebben. Zij goudsche courant. las de „Bloksberg en genoegen. Nadat zij het verscheidene malen gelezen had, verzocht zij du Barry het haar voor te lezen. Onze vriend had een schoone en welluidende stem. “O, hoe gaarne zou ik den Rijn willen zien!" riep Clara uit. „Ik heb een geheel jaar naar eene geschikte gelegenheid om naar Europa te gaan uit gezien, en er geene gevonden. ’t Is al te erg als er anders niets is wat ons in den weg staat." Du Barry had haar gaarne een middel aan de hand willen geven, maar hij gevoelde dat het voor barig zou zijn. „Ik moet wachten. Ik moet ge duldig «ijn en zij zal de mijne worden." Zoo sprak hij bij zichzelf. XXXVII. ’t Was het vroolijkste seizoen dat New-York ooit beleefd had. Velen mijner lezers zullen het zioh herinneren dat jaar toen Fooly met de noorderzon verhuisde en Terwilliger zich de hersens uit het hoofd schoot op het fraaiste tapijt en tegen de beste overgordijnen van zijne vrouw. Dat had hij gedaaa om haar te plagen,' zeide zij altijd, want liij'ivist hoe. bijzonder zij op dat tapijt gesteld was. Ik heb liét nooit willen geloo'ven. Ik heb' altijd gedacht dat‘die man tot wanhoop gedreven wasdoor financiöele mpeielijkheden en huiselijke onaangenaam heden. Hot valt zwaar aan beiden weerstand te bieden en menig sterk man bezwijkt .onder huiselijk leed. komende is, toont de geheime zitting der Tweede Kamer op eergisteren. Toeh verhele men zich de overgroot» moeilijk heden niet, waarmee het Kabinet ook op dit punt te worstelen heeft. Ware er een Prins uit den bloede, in den bloei zijns levens, de regent zou zijn aangewezen, en zelfs op zijn invloed aan het Hof kon gerekend worden. Een man als prins Frederik of prins Hendrik zou ons thans alles waard zijn. Nu echter heeft het Kabinet te rekenen met een prinseloos stamhuis, met oen erfgename der kroon van nog kinderlijken leeftijd, en met een Koningin, die, aan het ziekbed van haar gemaal gebonden, niet optreden kan. En terwijl reeds van die zijde de kans zoo hachelijk staat, is er geen ziektetoestand denkbaar, die een beslissing zoo pijnlijk maakt als het lijden van onzen Vorst. Zijn ijzersterk gestel biedt weerstand aan de sterkste storingen in zijn zenuwleven, waardoor toe standen van gewone helderheid em heset vankvaaht zich telkens met andere oogenblikken van algeheels onbekwaamheid afwisselen. Dit maakt het voor do geneesbeoren zoo moeilijk, om een stellige prognose te maken, en zoo uiterst moeilijk voor onze staatslieden, die handelen moeten, om niet te vroeg door te tasten en niet te laat te komen. De buitengewone vergaderingen der Provinciale Staten zijn thans alle weder gesloten. Men kent thans het oordeel der elf gewestelijke vertegenwoor digingen over het denkbeeld der Regeering, om de indeeling des Rijks voor de verkiezing van leden der Tweede Kamer, behoudens de noodzakelijke wijzi gingen, ook voor de provinciale keuzon toepasselijk te verklaren, en tevens de groote gemeenten in zoovele districten te splitsen als er Kamerleden zijn te kiezen. GOUDA, 22 Maart 188». Men verzekert, dat bij de regeering plannen in overweging zijn om de spoorwegen, die hier te lande aan particuliere maatschappijen behooren, van staats wege aan te koopen, en vervolgens door twee maat schappijen te laten ezploiteeren. De motie, door het bestuur van den Algemeenen Bond van Kathtlieke Kienereenigingen in Nederland aangenomen in zijn vergadering van Zaterdag 11., luidt „Het bestuur van den Algemeenen Bond van Katho lieke Kiesvereenigingen in Nederland, handhavende het door den Bond aangenomen program, luidende „be perking van de kosten en lasten der defensie, met dien verstande, dat de verdedigbaarheid des Lands ten volle blijvo verzekerd»; „Overwegende dat afschaffing van plaatsvervanging in geen opzicht wenschelijk is; „Vertrouwt dat de Volksvertegenwoordiging bui ten de alleruiterste noodzakelijkheid niet tol afschaf fing van plaatsvervanging zal overgaan; „Is van oordeel dat het rapport der staatscom missie behoort te worden afgewacht, ten einde daarna in een algemeene vergadering van den Bond zoo danige voorstellen te doen als nuttig of noodig zullen blijken „Besluit hiervan kennis te geven aan de R. K. kiezersvereeniging Recht voor Allen te Amersfoort en aan alle tot den Algemeenen Bond behoorendo kie- zersvereenigingen, en dit besluit door de pers open baar te maken. De Standaard schrijft over het Regentschap': Er zal een decisie moeten komen, en dat die

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1