s. mg tas cini. AS, BINNENLAND. t N? 3873. en FEUILLETON. UIT VERRE GEWESTEN. Senz. Advertentieblaa^voor Gouda en Omstreken. Maaodag 25 Maart. I nz. uur deg namiddags van den dag der uitgave. verij srij. UT, IÜINJÉ. iuies. EN? De inzending van advertentiön kan geschieden tqt delyken omslag te betalen.! zitting was namens die 5^ met de exceptie van onbdj bestuurders, op grond dez^ qualiteiteu, waarin zij alszoi Ingevolge het interlocutoirj gerecht, hadden de kerldl gisteren getuigen gedagvaJI verkiezingen te bewezen. kerkbestuurders trad op 1 Bolhuis, advocaat te Utrecht de heer A. r' d. Wal, prt de gedaagden werd een die door den kantonrechte! a. s., terwyl de uitspraak geschieden op 17 April i. I B|j deze Courant behoort een Byroersel. 1 tore ran dat is alles da nieuw N Zoon. ir Belgen. rade 19, Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, *t welk des Maandags verschijnt. morgens' CNo. 17 79. {Naar het Engehch.') XXXVII. 138, s collectie I, tevens lfW>en van he Cou* i door het MAN en •.ken bij de en 73a, n, verven ukken en Garnitu- uren zjjn ERK en n eene vorige terecht- ien de zaak bestreden ïgdheid van de kerk- iet zouden bezitten de snig ivaren opgetreden, inis van het Kanton- nurders tot dat einde >m hunne verschillende I gemachtigde voor de heer Mr. E. H. Van en voor de gedaagden izijn te Gouda. Door itra-enquct? gevraagd, is bepaald op 5 April ntrent de exceptie.zal (Schoonh. Ct,) feiten belichaamd, waartusschen de ruiterstandbeelden van Prins Willem I, Frederik Hendrik en Prins Willem III als hoofdfiguren prijken. Na de wording en den bloei der Geünieerde Provinciën, herdenkt hij Nederland als koninkrijk onder Koning Willem I, Willem II en Willem III, in ruiterstand beelden, waartusschen groepen, die herinneren aan Quatre-Bras, de Grondwet van 1848 en den bloei van kunsten, landbouw en nijverheid. Dat alles wordt bekroond door eene groep waarvan onze Koningin en Prinses Wilhelmina de hoofdpersonen zijn. Deze bevinden zich in den Hollandschen tuin naast den Leeuw en de Nederlandsche Maagd, gekroond door I den Roem. AD VERTENTIEN worden geplaatst rfin 15 regels a 50 Genten; iedere regel 'meer 10 Centen. GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. nds hun. 9 tot 12 r zien. s G. C. ida. f landsche Maatschappij mdn denkbeeld aan de reven: natiën, tegen vaste Jiet hoofdbestuur Het hoofdbestuur der 1 van Landbouw heeft het v< afdeelingen ter overweging «Dat de leden hunne bn nremiën, door bemi(Jde)jn;,.__, doen sluiten bij de een of andere groote en solide maatschappij, die, het hoofdbestuur alsdan als haren agent beschouwende, Iwlangrijke reductie op de premiën toestaat voor al de aangebrachte risico’s. De aldus verkregen winst zou voor de helft in de kas der afdeelingen en voor de wederhelft in die van het hoofdbestuur kunnen vloeien." ;el^k be- GOÜDSCHttCOÜRANT j De Kamer van Koophandel te Arnhem heeft be sloten zich met een adres tot de Tweede Kamer te wenden, waarin de aanneming van het wetsontwerp, houdende bepalingen tot voorkoming van bedrog in den boterhandel wordt ontraden, omdat het ontwerp slechts één tak van landbouw beschermen wil, ter wijl anderp takken van. landbouw en iedere industrie dan dezelfde bescherming kan vragen. Het adres wijst er op, dat de achteruitgang van den botorhan- dol reeds voordat de margarine er was, bestond de Nederlandsche boterbereider heeft zich laten over vleugelen door buitenlandsche fabrikanten, die betere waar leveren, en geen wet verbetering kan aanbren gen, zoolang de waar zelf niet wordt verbeterd; en eindelijk margarine-fabricage niet aan zulke knellende banden mag worden gelegd, als het ontwerp bedoelt. Staten-Generaal. Twbïub Kami», zitting Vrijdag 22 Maart. Weder is een amendement op de arbeidswet in gediend en wel door den heer Schimmelpenninck. Het heeft de verdienste van duidelijk en verstaan baar te zijn, schoon misschien niet in het belang der kinderen van het platteland. Het stelt voor de 58) De man was ('vervallen, zoodat hij bijna werk tuigelijk deed wat zijnevrouw hem verzocht. Het geld werd haar gegeven. „Ik zou. er evenwel gaarne opheldering van willen hebben," sprak, hij toen zij zou heengaan. „Ik moet toch weten hoe dit alles zich toegedragen heeft." «Dat zal ik later vertellen. Ik zeg u dat alles in orde is, en dat moot u genoeg zijn." Zoo kreeg de vrouw het noodige^geld tot bestrij ding der onkosten voor het bal, waar de geheele ’stad den. mond vol van had. De oude dame, die de effecten had achtergelaten, schreef eer aan Terwilliger dan zijne vrouw verwacht had om het opzeilden van verschuldigde interest. Die brief kwam den dag na het bal, denzelfden dag teen het in de zaken van den armen man tot eene uitbarsting was gekomen. Hij zag alles met een onkelen blik; hij zag hoe hij er zich toe ha* laten overhalen om het kapitaaltje van (fe arme vrouw te gebruiken; hij wist dat hij het haar niet vergoeden kon; er kon geen? andere uitlegging aan gegeven worden dan dat hij een was, ja, nog erger, dat hij de weduwe en den wees bestolen had. Het bal was eene 2 J al zijne crediteuren spraken er over. Iedereen had zijn besluit, er den mond vol van. De opstapeling van v-.JLLl was meer j 1xt- in eene vlaag van waanzin toen hij de hand aan zichzelf sloeg, Misschien deed hij het in koelen bloede. God vergeve het hem! Zooala ik gezegd heb, dit was het vroolijkste seizoen van allen, en in weerwil der k^iteekenen van het tegendeel, bood Enos Foote den storm het hoofd, te midden van den strijd op de effectenbeurs, waarin eene machtige combinatie getracht had hem mede te sloepen. De jonge Bryce, de millionair, maakte er nog valsche millioenen bij 'bm den hoek staande te houden. De misdaad werd ontdekt. Hij werd tot gevangenisstraf veroordeel en daarmee was het beleg opgebroken. Deze gebeurtenissen leverden vrij wat winstge vende zaken op voor het bureau in Nassau—street tegenwoordig Pulsifer en Castleton want de eerstgenoemde was van gedachte veranderd dat zijn naam alleen aan het hoofd der firma prijken mocht, evenals hij in vele andere opzichten ook veranderd was. Het werd voor hem hoog tijd om naar een jonger compagnon om te zien. Hij werkte te hard; hij was letterlijk door bezigheden overstelpt. Terwilliger h‘ad grootó zaken gedaan met eenige van Pulsifer’s In verband met het veertigjarig Koningschap van Z. M. Willem III heeft een Nederlandsch kunstenaar, de heer H. R. Donkers RHzn., te Roermond, het ontwerp gemaakt voor eene uitgebreide beeldengroep, waarvan men de navolgende beschrijving aan het N. v. d. I). toezendt: De kunstenaar heeft onze bevinding van Spanje onder Prins Willem den Zwijger als uitgangspunt genomen en in een zestal groepen eenige groote volleerde schurk, een dief cliënten in het buitenland. Door zijn plotselingen dood waren die zaken zeer verwikkeld geworden. Het was raadzaam dat een deskundige zich er zeer verzwarende omstandigheidj onmiddelijk mede bemoeide. Pulsifer nam dadelijk -roverdriet Sedert de partij bij mevrouw Foote, had Castleton dan hij verdragen kon. Misschien was ’t Clara langzamerhand al minder ep minder gezien, zonder dat er',juist eene vriendschapsbreuk tusschen hen was ontstaan. Als-zij elkander ontmoetten, trachtten zij den schijn van hunne oude vriendschap te* be houden. Maar wat zal ik zeggen? Du Barry wijdde zich geheel aan haar toe en Clara begon hoe langer hoe meer belang in hem te stellen. Gelieven zijn zelfzuchtige wezens, en wat qr van gezegd behoeft te worden. Soms kwam. Castleton terug tot zijn vroeger besluit om tot eéne verklaring met Claya te komen. Hij gevoelde-dat het eene verlichting voor hem zou zijn, als hij haar zeggen kon, hoezeer hij haar altijd bemind had. Zijne trotschheid bespaarde deze bekentenis. Bovendien deed Clara alles om eene opheldering te vermijden en waarschijnlijk werd zij hierin geholpen door den invloedÖhm mevrouw Delaine. Castleton was er onbemerkt toe gekomen om de laatstgenoemde al meer en meer te zien. Zij was behendig genoeg om geen verdere toespeling op Clara Digby te maken. Zij deed bedaard alles wat zij vermocht om te maken dat Castleton zich bij haar op zijn gemak zou gevoelen. Hij liep dikwijls des namiddags bij haar aan, als zijn weijk was GOUDA, 23 Maart 188». Het bulletin ten Paleize ven hedenmorgen luidt aldus In den toestand van Z. M. den Koning is in de laatste dagen geone verandering gekomen. Uit ’s Hage meldt men ons: De Ministers van Justitie en Binnenlandsche zaken zijn heden naar het Leo vertrokken, wat in verband gebracht wordt met de voorziening in den stilstand van regeeringszaken. Ook loopt het gerucht dat de Minister van Staat mr. J. Heemskerk Azn. tijdelijk regent zou worden. VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD. Dinsdag den 26 Maart 1889, des namiddags ten 1 ure. Aan de orde: Het voorstal tot wjjriging-der begroeting van het Burgerlijk Armbestuur, dienst 1888. Het voorstel betreffende de instelling va, Collegie bij het op te richten Gymnasium. 1 Benoeming van vijf leden in het Collegie Curatoren bij het Gymnasium. De heer Pr. A. Kuijper heeft heden middag ten l1/, uur eene conferentie geleid in hetleknal Tivoli" met het oog op de aanstaande verkiezingen voor de Prov. Staten. Deze bijeenkomst mocht alleen worden bygewoond door beulMe anti-revolutionairen. Gisteren had voor het Kantongerecht te Schoon* hoven het getuigenverhoor plaats in zake de Her vormde gemeente, van Berkenwoude c. a., tegen 6 lidmaten dier kerk, die geweigerd hebben hun hoof- De uitgave dezer Courant geschiedt dageljjks met uitzondering van Zon* en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Notnmera VIJF CENTEN.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1